17Kasım21Kasım2014
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Geçtiğimizhaftaglobalbazdaekonomikveritrafiğininyoğunolmadığıbirhaftageçirdik.AçıklananverilerarasındaABD’den
açıklanan verilere baktığımızda ilk olarak Salı günü beklenti altında gelen Redbook Endeksi’nin olduğunu görmekteyiz.
HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıverisidebuhaftabeklentilerinüzerindegelerekolumsuzkaydedildi.Haftanınsongününde
ise piyasaları oldukça hareketlendiren veriler açıklandı. Perakende Satışlar ve Çekirdek Perakende Satışları verileri
beklentilerdeniyiseviyedeaçıklandı.HaftanınsonverisiolanMichiganTüketiciGüvenEndeksidebekleneninüzerindegeldi.
AncakMichiganÜniversitesiEnflasyonBeklentianketindençıkansonuçbeklentialtındakaldı.
Avrupa tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verisi beklentiye paralel gelen eylül
ayınaaitEuroBölgesiSanayiÜretimverisiydi.EuroBölgesi’ninlokomotifekonomisiolanAlmanya’daekimayınaaitTüketici
FiyatEndeksi(CPI)verileriisebeklendiğigibigeldi.AvrupaMerkezBankası(ECB)kasımayıaylıkbültenindeEuroBölgesi’ne
ait bu yıl, gelecek yıl ve 2016 yılı için büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Haftanın son gününde
Avrupa’dayoğunveritrafiğivardı.Almanya20143.çeyrekGayriSafiYurtiçiHasıla(GDP)oranıbeklentiyeparalelgelirken,
EuroBölgesibüyümeoranıisebeklentilerinüzerindegeldi.
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaAvustralya’dançeyreklikbazdaaçıklananEvFiyatListesininbeklentialtında
kaldığını gördük. Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ise yaptığı açıklamada para birimlerinin hala değerli
olduğunusavundu.Japonya’danveriakışınabaktığımızdaiseÜçüncülSanayiAktiviteEndeksininbeklentiüzerindekaldığını
gördük.DünyanınenbüyükekonomilerindenolanÇin’dengelenverilerebaktığımızdayıllıkTüketiciFiyatEndeksibeklentiye
paralelgelirken,ÜreticiFiyatEndeksiisebeklentialtındadaraldı.HaftanınsonişlemgünüaçıklananEkimayınaaitÇinYeni
Kredileriverisiisebeklentininaltındakaldı.
Türkiye’dengelenveritrafiğinebaktığımızdaTürkiyeSanayiÜretimiverisininbeklentialtındakaldığınıgörmekteyiz.Türkiye
tarafından açıklanan bir diğer veri ise beklentilerden oldukça iyi gelen Cari Denge verisi oldu. Ayrıca haftanın son günü
açıklananTCMBBeklentianketisonuçlarınagöre2015yılıbüyümebeklentisibirmiktargerilerken,2014yılsonuenflasyon
beklentisininbirmiktararttığıgörüldü.
17Kasım21Kasım2014
ABD
ABD’deaçıklananverilerebaktığımızdailkolarakSalıgünüRedbookEndeksi’ninolduğunu
görmekteyiz. Johnson Redbook Endeksi aylık bazda %1 oranında azalma göstermesine
karşın yıllık bazda %3.8 ile artışını sürdürdü. Her ay düzenli yapılan 10 Yıllık tahvil alım
ihalesinde faiz oranı %2.318 seviyesinde açıklandı. 10 yıllık tahvil ihalelerinde 2014 Ocak
ayındanbuyana%3.009seviyelerindenyaşanandüşüşdevametmişoldu.
Perşembe günü ABD’de genel olarak olumsuz seviyede gelen istihdam verileri takip edildi.
İşsizlik haklarından yararlanma anlamına gelen İstihdam Talepleri beklentilerden olumsuz
gelerek 290.000 adet olarak açıklandı. “Devam Eden İşsizlik Başvuruları”nın da yine
beklentidenolumsuzseviyedegelerek2milyon392binkişiduyuruldu.
S&P
DOW
NASDAQ
%0,39
2039,82
%0,35
17634,74
%1,21
4688,54
Cumagünündeisepiyasalarıoldukçahareketlendirenverileraçıklandı.ÇekirdekPerakende
Satışlarıverisibeklentilerdeniyiseviyede%0.3oranındaarttığıduyuruldu.Veri,2014Martayındanbuyanakademeliolarak
düşmüşveson6aydırdabeklentialtındagelmişti.PerakendeSatılar’ındayinebeklentidenolumludüzeyde%0.3oranında
arttığıaçıklandı.HaftanınsonönönemliverileriiseMichiganHassasiyetEndeksiveMichigan12AylıkEnflasyonBeklentisi
oldu.KasımayıadınaöncüolarakgelenMichiganHassasiyetibeklentideniyigelerek89.4seviyesindeaçıklanırken12Aylık
Enflasyon Beklentisi’nin %2.6 seviyesine gerilemesi dikkat çekti. Cuma günü genel anlamda beklentilerden olumlu gelen
verilerinaçıklandığıdakikalardapiyasalardahareketlilikartarkenEURUSDparitesi1.2390seviyelerinekadargeriledi.
HaftaboyuncaFOMCÜyelerininbirbirisıraaçıklamalarıABDgündemindeyerinialdı.ÇarşambagünüFEDBaşkanıCharles
Plosser faiz artırımı konusunda mesajlar verdi. Daha önceki söylemleri ile çelişmeyen açıklamalarda bulunan Plosser,
istihdampiyasasındakiiyileşmeninmaksimumdüzeydeolmasınıbeklemeninstratejiaçısındanriskolduğusavundu.İşgücü
piyasasındaki toparlanmanın bütünüyle olmasını beklemenin beklenmedik riskleri beraberinde getireceğini, ABD’de
enflasyonun%2’likhedeftenuzakolmadığınısöyledi.
AynıgünMinneapolisFedBaşkanıNarayanaKocherlakota’dakatıldığıbirtoplantıdaaçıklamalardabulundu.Kocherlakota,
PlosserveBullard’ınaksinefaizinartırımınıolumsuzbulanisimolarakkarşımızaçıkıyor.FED’in2015yılındafaizarttırmasının
uygun olmayacağını belirten Kocherlakota, enflasyonun uzunca bir süre %2 seviyelerini göremeyeceğini düşündüğünü
söyledi. Hatırlanacağı üzere son FED toplantısında alınan kararlara tek başına muhalif olan Başkan, enflasyon hedefleri
konusundaFED’ingüvenilirliğininzedelenebileceğiniaçıkladı.
17Kasım21Kasım2014
ABD
PerşembeGünüFEDBaşkanıJanetYellenkonuştu.FED'inparapolitikasıvefaizarttırmaplanınayönelikherhangibirsinyal
vermeyenYellen,FED'inülkeekonomisineilişkinhareketkalibiyetiadınaküreselpiyasalarınveAmerikanekonomisininuyum
içerisindeolmasıgerektiğiniveekonomiyiyönetenherkesinsorumlulukbilincindeolmasıgerektiğinisöyledi.Politikalaradına
istihdampiyasasınavefiyatistikrarınaverdiğiönemiyineledi.
HaftanınsongünündeSt.LouisFEDBaşkanıJamesBullardaçıklamalardabulundu.İstihdampiyasalarındakiyükselişinartık
mevcutparapolitikasınauyumluolmadığınısöyleyenBullard,enflasyondüzeyininsıfırayakınfaizoranlarınıdesteklemediğini
ve ABD ekonomisinin zayıflayan global büyümeye rağmen minimum düzeyde etkilendiğini, sağlam temeller üzerinde
yükseldiğinibelirtti.
17Kasım21Kasım2014
AVRUPA
Avrupa tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verisi
beklentiye paralel gelen eylül ayına ait Euro Bölgesi Sanayi Üretim verisiydi. Fabrikalar,
madenler ve tesisler tarafından üretilen toplam çıktı miktarını gösteren veri, aylık bazda
beklentilereparalel%0.6seviyesindeyıllıkbazdaisebeklentilerinüzerinde%0.6düzeyinde
gerçekleşti.Geçtiğimizayveriaylıkbazda%1.4,yıllıkbazdaise%0.5daralarakbeklentilerin
altındakalmıştı.
DAX
FTSE
%0,42
9252,94
%1,33
6654,37
Euro Bölgesi’nin lokomotif ekonomisi olan Almanya’da ekim ayına ait Tüketici Fiyat
Endeksi(CPI)verileribeklendiğigibigeldi.Tüketicilertarafındanmallarınvehizmetlerinsatın
%0,30
alımında karşılaşılan enflasyon oranını belirleyen endeks, geçtiğimiz ayda gerçekleştiği gibi
4202,46
aylıkbazda%0.3seviyesindedüşüşyıllıkbazdaise%0.8düzeyindeartışgösterdi.Avrupa
MerkezBankası(ECB)kasımayıaylıkbültenindeEuroBölgesi’neaitbuyıl,gelecekyılve2016yılıiçinbüyümeveenflasyon
tahminleriniaşağıyönlürevizeetti.Büyümetahminleri2014yılıiçin%1’den%0.8’e,2015yılıiçin%1.5’ten%1.2’ye,2016yılı
için%1.7’den%1’5’eçekildi.Enflasyonbeklentisiise2014yılıiçin%0.7’den%0.5’e,2015yılıiçin%1.2’den%1’e,2016yılı
için%1.5’ten%1.4’eçekildi.
CAC40
HaftanınsongünündeAvrupa’dayoğunveritrafiğivardı.AlmanyaGayriSafiYurtiçiHasıla(GDP)oranları,çeyreklikbazda
beklentilerle paralel %0.1 seviyesinde yıllık bazda ise beklentilerin üzerinde %1.2 düzeyinde büyüme gösterdi. Euro
bölgesindetakipettiğimizCPIverisi,beklentilerlevebiröncekiveridedeaçıklandığıgibiyıllıkbazda%0.4düzeyindeaylık
bazdaise%0.0seviyesindegerçekleşti.ÇekirdekCPI’dadabeklentilerkarşılandıveyıllıkbazda%0.7düzeyindeaylıkbazda
%0.0 seviyesinde geldi. Euro bölgesi GDP oranlarında ise beklentilerin üzerinde, çeyreklik bazda %0.2 seviyesinde yıllık
bazda%0.8düzeyindebüyümegerçekleşti.
17Kasım21Kasım2014
AVRUPA
Hafta boyunca açıklamalarını takip ettiğimiz ECB başkanı Draghi Roma’da yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi’nde işsizlik
oranlarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Para politikasının büyümeyi sağlama konusunda tek başına yeterli
olmayacağını vurgulayan Draghi, para politikası üstüne düşeni yapmaya devam edecektir dedi. Mali politikalar ise yapısal
reformlar olmaksızın yeterli olmaz diyerek konuşmasını sonlandırdı. İngiltere Merkez Bankası(BOE), Euro Bölgesi
ekonomisindeki gerilemenin yenilenmesinin İngiltere ekonomisi üzerinde baskı oluşturması ile birlikte, büyüme tahminlerini
düşürdüveenflasyonunaltıayiçinde%1’inaltınadüşeceğinikaydetti.
Avrupa’nındiğerbirönemliekonomisiolanİngiltere’dengelenverilerebaktığımızda,eylülayınaaitİngiltereOrtalamaKazanç
Endeksi beklentilerin hafif üzerinde geldi. İşçilere ödenen ikramiyelerde dahil olmak üzere maaşı belirleyen endeks, %1.0
seviyesindegerçekleşti.AlacaklıSayımDeğişimiveİşsizlikOranıisebeklenendenkötügeldi.AlacaklıSayımDeğişimi’nde
20.400 kişi azalma görülürken İşsizlik Oranı %6.0 düzeyinde kaldı. Beklentiler Alacaklı Sayım Değişimi’nin 24.900 kişi
azalacağıİşsizlikOranı’nınise%5.9seviyesindedüşeceğiyönündeydi.
17Kasım21Kasım2014
ASYA
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaAvustralya’dançeyreklikbazdaaçıklananEv
Fiyat Listesi beklentinin altında kalarak %1,5 oldu. Beklenti %1,6 açıklanacağı yönündeydi.
Yine Avustralya’dan açıklanan Westpac Tüketici Güveni %1,9 düzeyindeydi. Avustralya
MerkezBankasıYöneticiAsistanıKent’inkonuşmasıtakipedildi.Kentkonuşmasındadüşen
emtia fiyatlarına değinerek ‘’özellikle emtia fiyatlarındaki kayda değer gerileme dikkate
alındığında, ülke para birimi şu anki konumu itibariyle esas değerine yönelik çoğu tahminin
üzerindeseyrediyor‘’açıklanmasındabulundu.HaftanınsonişlemgünündeHongKong’dan
açıklananyılıkbüyümeverisiisebeklentininüzerindeydi.Beklentinin%2,0olduğuveri,%2,7
düzeyindeaçıklandı.
Nikkei
%3,62
17491
HangSeng %2,28
24087
Shangai
%2,51
2478,82
Japonya tarafından bu hafta öne çıkan gelişme Japonya’da ki seçimler öncesi Amerikan
Doları’nın Yen karşısında son yedi yılın en yüksek seviyesini görmesiydi. Yen seçimler öncesi satış baskısına girdi.
Japonya’dan veri akışına baktığımızda ise aylık bazda Üçüncü Sanayi Aktivite Listesi beklenenin üzerindeydi. Beklentinin
%0,9 olduğu veri %1,0 düzeyinde açıklandı. Aylık bazda Endüstriyel Üretim verisinde beklenti %2,7 geleceği yönündeydi.
Açıklananbekleneninüzerinde%2,9oldu.
Zayıf veri akışının olduğu Yeni Zelanda tarafına baktığımızda ise imalat sektöründeki yöneticilerin satın alma düzeyini
gösterenFaaliyetNZPMIverisibekleneninüzerinde59,3düzeyindeaçıklandı.Beklenti58,5açıklanacağıyönündeydi.
Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin’den gelen verilere baktığımızda yıllık Tüketici Fiyat Endeksinin beklentiye
paralel, Üretici Fiyat Endeksinin ise beklenti altında daraldığını gördük. Aylık bazda açıklanan TÜFE’de beklenti %0,1 idi.
Açıklananbeklentininaltında%0,0oldu.YıllıkbazdaTÜFEisebeklentiyleparalel%1,6düzeyindeaçıklandı.YıllıkÜFEise
beklentininüzerindedaralarak%2,2daralmaolduğunugösterdi.Beklenti%2,0azalışolacağıyönündeydi.Beklentinin%8,0
olduğu Çin Endüstriyel Üretim verisi ise beklentinin altında %7,7 düzeyinde açıklandı. Haftanın son işlem günü açıklanan
Ekim ayına ait Çin Yeni Kredileri verisi ise beklentinin altında kalarak 548 Milyar Çin Yuan’ı oldu. Beklenti 650 Milyar
açıklanacağıyönündeydi.
17Kasım21Kasım2014
TÜRKİYE
Türkiye’den gelen veri trafiğine baktığımızda önemli bir verinin bulunmadığını ve TL tarafında ciddi hareketler
gerçekleştirebilecekbirgelişmeolmadığınıgörmekteyiz.AçıklananverilerebakacakolursakTürkiyeSanayiÜretimiverisinin
beklentialtındakaldığınıgörmekteyiz.VeriyiincelediğimizdeEylülayınaaityıllıklandırılmışTürkiyeSanayiÜretimi'nin%4.1
düzeyinde gelmesi bekleniyordu. Ağustos ayında ise %5.2 seviyesinde açıklanmıştı. Beklentilerin oldukça aşağısında
açıklanan Sanayi Üretimi %1.7 oranında kaldı. 2013 yılının Eylül ayına göre ise %2.2 oranında artış olduğu açıklandı. Veri
açıklandıktansonraBilim,SanayiveTeknolojiBakanıFikretIşık’ınyaptığıaçıklamadaisetablonunesasitibarıylakapasite
kullanımoranlarıvedışticaretrakamlarıvebazıgöstergelerincelendiğindebeklenenbirsonuçolduğunubelirttiğiniizledik.
Işık,yazılıaçıklamasındaiseeylülayınaaitaçıklanansanayiüretimendeksinideğerlendirdi.Eylülayındatakvimetkisinden
arındırılmış sanayi üretiminin, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.2% arttığını, arındırılmamış endekste artışın 4.1%olduğunu
ifade eden Işık, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde bir önceki aya göre 1.7% artış gözlemlendiğini
belirtti.
TürkiyetarafındanaçıklananbirdiğerveriiseCariDengeoldu.CariDenge'de2milyar600binAmerikanDolarıaçıkgeleceği
öngörülüyordu, açıklanan Eylül ayına ait rakam, beklentilerden olumlu gelerek 2milyar 220milyon Amerikan Doları olarak
açıklandı. TL adına olumlu bir gelişme olduğundan USDTRY kurunda kısmi aşağı yönlü hareketler gözlendi. Haftanın son
işlemgünündeTürkiyetarafındangelenverilerebaktığımızdaTCMBTÜFEvebüyümebeklentileriaçıklandı.Yapılanankete
göre yıl sonu büyüme beklentileri %3.2 seviyesinde korunurken, 2015 yılı büyüme beklentisi %3.6'dan %3.5 seviyesine
çekildi.Cariaçıkbeklentisi46milyar700milyonTürkLirasınageriçekildi.EnflasyonbeklentisiiseKasımayıiçin%0.55'den
%0.46'ya gerilerken, yıl sonu enflasyondaki beklenti %9.16'dan %9.22 seviyesine yükseldi. 2015 yılı için ise enflasyon
öngörüsü%7.54'den%7.50seviyesineçekildi.
Türkiye tarafından gelen ekonomik açıklamalara baktığımızda ise G20 zirvesi için Avustralya’da bulunun Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nunyapmışolduğuaçıklamalarıizledik.BaşbakanTürkiye’nin2015yılındabaşkanlığınıyürüteceğiG20grubunun
daha kapsayıcı olmasını istedi ve bu dönemde düşük gelir sahibi ülkelerin seslerinin daha çok duyulması için çaba
gösterileceğinibelirtti.AyrıcaG20’ningündemininsadecefinanskonularınaodaklanmasıhalindeişleviniyitireceğinidebelirtti.
Haftanın son işlem gününde Japonya’nın en büyük aracı kurumu olan Nomura’dan gelen bir açıklama oldu ve Türkiye’nin
yatırımcılarına Türk Lirası almak için daha fazla sebep sunmaya başladığını ve TL’nin düşüş tahminlerine karşı koyarak
dünyagenelindeeniyigetirisağlayanparabirimlerindenolduğunubelirtti.AyrıcaTL’ningeçtiğimizaybütüngelişmekteolan
ülke para birimlerinden en az 1% daha iyi performans gösterdiğini, dolar karşısında 23 para biriminin 21’i gerilerken TL’nin
değerkazandığınısöyledi.AyrıcaTürkiye’detahvillerindebusüreçtegelişmekteolanülketahvillerinigeridebırakarak,ikiyıl
vadelitahvilfaizinin114puangerilediğinibelirtti.
17Kasım21Kasım2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi gününe Yeni Zelanda tarafından açıklanacak Perakende Satışlar verileri ile merhaba diyeceğiz. 01:50’de ise
Japonya’dan gelecek 3.çeyrek büyüme verisi izlenecek. 10:00’da ise Türkiye’den açıklanacak İşsizlik Oranı verisi takip
edilecek. 12:00’de gelecek Euro Bölgesi Ticaret Dengesinin ardından 15:30’da ABD’den açıklanacak New York İmalat
Endeksi ve 16:15’te Sanayi Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı verileri izlenecek. 16:00’da ise Avrupa Merkez Bankası
BaşkanıDraghi’ninkonuşmasıtakipedilecek.
Salı gününe 02:30’da açıklanacak Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) son Para Politikası Toplantısına ait toplantı
tutanakları ile merhaba düyeceğiz. 10:25’te ise RBA Başkanı Stevens’ın konuşması takip edilecek. 11:30’da İngiltere’den
açıklanacakenflasyonverileriiseparabirimiaçısındanyüksekönemde.12:00’dekiAlmanyaveEuroBölgesiZewEkonomik
Görünüm Endeksinin ardından 15:30’da ABD ÜFE izlenecek. 20:30’da ise FOMC üyesi Kocherlakota’nın konuşması takip
edilebilir.
ÇarşambagünüJaponyaMerkezBankasıBOJ’untoplantısonucuizlenecek.11:00’dekiEuroBölgesiCariDengeversinin
ardından 11:30’da İngiltere Merkez Bankasının Toplantı Tutanakları sonuçları açıklanacak. 15:30’da ise ABD’den Yapı
Ruhsatları ve Konut Başlangıçları verilerini izleyeceğiz. 21:00’de ABD Merkez Bankası FED’in parasal genişlemeye son
verildiğini açıkladığı son FOMC toplantısının tutanakları açıklanack. Günün son verisi 23:45’te açıklanacak Yeni Zelanda
ÜreticiFiyatEndeksiolacak.
Perşembe gününe 01:50’de Japonya’dan gelecek Ticaret Dengesi verisi ile başlayacağız. 03:45’te ise Çin HSBC Öncü
İmalat PMI verisi gelecek. 09:00’da Almanya’dan açıklanacak ÜFE verisinin ardından 10:30’da Almanya Öncü İmalat ve
HizmetPMI,11:00’deiseEuroBölgesiÖncüİmalatveHizmetPMIverileriizlenecek.11:30’dakiİngilterePerakendeSatışlar
verisiiseGBP’yeyönverebilecekverilerarasında.14:00’deiseTCMB’ninFaizKararıizlenecek.%8.25düzeyindebulunan
Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranında bir değişiklik olması beklenmese de gelebilecek farklı bir karar piyasaları
hareketlendirebilir.15:30’daABD’denÇekirdekTÜFEveHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvuruları,Kanada’daniseToptanSatışlar
verisi açıklanacak. 16:45’teki ABD Öncü İmalat PMI verisi ardından 17:00’de Philadelphia İmalat Endeksi ve 2. El Konut
Satışlarıverisitakipedilebilir.
Cuma günü ise veri trafiği yoğun değil. 10:00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin açıklamaları, 11:00’de ise
İngiltere Özel Sektör Net Borçlanma Miktarı verisi izlenebilir. Günün devamında 15:30’da gelecek Kanada enflasyon
verilerinin ise haftanın son önemli verileri olması bekleniyor. Ayrıca gün içinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu
S&PTürkiye'ninnotgözdengeçirmesonucunuaçıklayacak.Muhtemelenyurtiçipiyasalarkapandıktansonragelecekhaber,
USDTRYveEURTRYkurlarındaoynaklığıarttırabilir.
17Kasım21Kasım2014
EURUSD
Hafta boyunca açıklamalarını takip ettiğimiz ECB Başkanı Draghi, Euro Bölgesi’nde işsizlik oranlarının kabul edilemez
olduğunudilegetirdi.AyrıcaECB,aylıkraporundabüyümeveenflasyonoranlarınıaşağıyönlürevizeettiğiniaçıkladı.Euro
BölgesiTÜFEveAlmanyaGDPoranlarıbeklendiğigibigerçekleşti.ABDFEDBaşkanıYellendayaptığıkonuşmada,FED’in
hemfiyatistikrarınahemdeişsizliğeodaklandığınısöyledi.ABDPerakendeSatışlarisebeklentilerinüzerindegerçekleşti.
ÖnümüzdekihaftayabaktığımızdaAlmanyaZewEkonomikKanısıveÜFEOranlarıEuro’yuetkileyebilirkenABDÜFE,TÜFE
veYapıRuhsatlarıdaDolar’ıetkileyebilir.
EURUSD paritesine teknik olarak baktığımızda; EURUSD paritesinde geçtiğimiz hafta işlemler 1.2370-1.2520 aralığında
gerçekleşti. Haftanın son günü 1.2520 direnci test edildi ve kapanış bu seviyenin hemen üzerinden gerçekleşti. 1.2520
seviyesiüzerifiyatlamalarda1.2570-1.2660-1.2740-1.2830-1.2870ve1.2930dirençleritakipedilebilir.Yukarıhareketin
devamı adına 1.2740 üzeri kalıcılık aradığımızı hatırlatalım. 1.2520 altı kalıcılık durumunda görülebilecek geri çekilmeler
halindeise1.2440-1.2370-1.2330ve1.2130destekleriniizliyorolacağız.
17Kasım21Kasım2014
GBPUSD
Geçen hafta İngiltere'den açıklanan önemli verilere bakacak olursak; Beklentilerin altında kalan Alacaklı Sayım Değişimi,
İşsizlikverileriveİngiltereMerkezBankasıBaşkanıCarney'inkonuşmasıileİngiltereMerkezBankası'nınEnflasyonRaporu
takip edildi. Özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi olan %2 hedefini düşürmesiyle Sterlin, Amerikan Doları
karşısında14ayınendüşükseviyesinegeriledi.
Gelecekhaftaiseİngiltere'denöneçıkanverilerarasındaCPIvePPIrakamlarıilePerakendeSatışverileribulunmakta.
GBPUSDparitesineteknikaçıdanbakacakolursak;Geçenhaftadasatıcılıseyringözlendiğiparitede,seyrindevamındailk
destekler kritik 1.5660, 1.5570, 1.5500 ve 1.5440 seviyelerinde bulunmakta. Alıcılı seyir durumunda ise 1.5740, 1.5810,
1.5870ve1.5920dirençseviyelerinitakipedeceğiz.1.6010'unisekritikdirençolduğunuveyukarıhareketindevamıadınabu
seviyeüzerikalıcılıkgerektiğinibelirtmekisteriz.
17Kasım21Kasım2014
USDJPY
USDJPY paritesinde bir önceki hafta beklentinin altında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından değer kayıpları
gözlenmişvekapanışını114.75direncininaltındagerçekleştirmişti.GeçtiğimizhaftaSalıgünüiseAsyapiyasalarınınpozitif
seyriAmerikanDoları'nı,Yenkarşısında7yılınenyüksekseviyesinekadaryükseltti.Japonyahükümetininsatışvergilerini
arttırmayacağınıaçıklamasıYen'dedeğerkayıplarınanedenoldu.
Gelecekhaftayabakarsak;HaftanınilkişlemgünüJaponya'danyıllıkveçeyreklikbazdabüyümeverisiveperşembegünü
Japonya'danticaretdengesiileihracatverisitakipedilecek.
USDJPY paritesine teknik açıdan baktığımızda; Hafta boyunca yukarı yönlü hareketliliğin hakim olduğunu gördüğümüz
paritede 116.80 seviyesine doğru hareketlilik sonrası haftalık kapanış 116.30 seviyesinden gerçekleşti. 115.50 üzeri
hareketlilik devam ettiği sürece yukarı hareketin devam edebileceğini belirtelim. Bu durumda ilk dirençler 116.50, 117.40,
118.20 ve 119.10 seviyelerinde bulunmakta. 115.50 altı kalıcılıkta ise 114,75-114.30 ve 113.50 destek seviyelerini takip
edeceğiz. Ayrıca 113.50'nin ilk önemli destek konumunda olduğunu belirtelim. Bu seviye altında ise geri çekilmeler
hızlanabilir.
17Kasım21Kasım2014
S&P500
Biröncekihaftayıpozitifhareketlilikile2022desteğiüzerindenkapatanSP500AralıkVadeliKontratı’nda,geçtiğimizhaftada
yukarı yönlü hareketlilikler devam etti. 2044 kritik direncinin hemen altından gelen satışlarla haftayı 2038 seviyesinden
kapatankontratta2044kritikdirencinitakipetmeyisürdüreceğiz.2044direncininkritikolduğunuveyukarıyönlühareketlerin
devamıadınabuseviyeüzerindekalıcılığınönemliolduğunuhatırlatalım.2044üzerikalıcılıksağlanabilmesihalindeise20602074-2090 ve 2013 dirençlerini takip edeceğiz. 2044 direncinin geçilememesi ve 2034 seviyesi aşağısından negatif yönlü
işlemlerinoluşmasıhalindeise2022,2011,2001ve1980destekleritakipedilebilir.
17Kasım21Kasım2014
ALTIN
KısmiyükselişsonrasıyenihaftayasertdüşüşilebaşlayanAltın,haftaboyunca1142ve1174seviyeleriarasındafiyatlandı.
Haftanın son gününde beklentilerden olumlu açıklanan önemli ABD verileri ile geri çekilmeler yaşansa da bu geri çekilme
sonrasındaALTIN’daki“güvenliliman”algısıylaanidengelenalımlarsonrasıhaftalıkkapanış1188seviyesindengerçekleşti.
Önümüzdeki hafta Altın’da fiyatlamalara etki edebilecek ABD ve Avrupa tarafında önemli veriler bulunmakta. Yeni haftada
gelişmeleritakipediyorolacağız.
Teknik açıdan bakacak olursak; haftanın son günündeki sert yükselişle 1188 seviyesinden kapatan Altın’da, pozitif yönlü
işlemlerindevametmesihalindeilkolarak1196önemlidirenciniizleyeceğiz.Budirencingeçilmesihalinde1207-1216-12221233-1244ve1255izleyeceğimizdiğerdirençseviyeleri.1255'inkritikdirençkonumundaolduğunu,buseviyegeçilemediği
takdirdetekrargeriçekilmelergörülebileceğini,yukarıhareketindevamıadınabuseviyeüzerikalıcılıkgerektiğinihatırlatalım.
Negatifhareketliliğinoluşmasıhalindeise1174-1161-1555-1142-1130desteleritakipedilebilir.Altın’da1174desteğiüzerinde
kalındığı müddetçe alış seyrinin devam edebileceğini, 1161 seviyesi aşağısında kalıcılık durumunda ise satış baskısının
artabileceğinihatırlatmakisteriz.
17Kasım21Kasım2014
BRENT
Haftaya yukarı yönlü hareketliliklerle başlayıp 84.90 direncini test eden BRENT’te, 84.90 seviyesi üzeri kalıcılık
sağlayamaması sonucu 76.75 desteğine kadar aşağı yönlü hareketlilikler görüldü. 76.75 desteğinin çalışmasıyla da hafta
79.70 direncinin hemen altında kapandı. Yükselişlerin görülmesi ve 79.70 seviyesi üzeri fiyatlamalar halinde izleyeceğimiz
dirençler 80.10 - 81.50 - 82.20 - 83.40 - 84.00 ve kritik 84.90 seviyelerinde bulunmakta. 84.90 üzerinde ise 85.45-86.3087.00ve87.80dirençleriizlenebilir.Brentteasılönemlidirencinise88.50seviyesindeolduğunu,yukarıhareketindevamıiçin
bu seviyenin geçilmesi gerektiğini, aksi halde tekrar geri çekilmeler görülebileceğini hatırlatmak isteriz. 79.70 seviyesinin
geçilememesi durumunda görülebilecek geri çekilmelerde ise 77.40 - kritik 76.75 - 75.40 – 74.95 ve 74.40 destekleri takip
edilebilir.
17Kasım21Kasım2014
USDTRY
Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı olmadığını gördüğümüz haftada dolar bazlı hareketler oluşturabilecek verilerde ise
USD’denbeklentiüzerigelenParakendeSatışlarınıgördük.AyrıcahaftaboyuncaFOMCüyelerindenaçıklamalargeldivebu
açıklamalarabaktığımızdafaizartırımıadınanetbirtariholmadığınıanlamışolduk.
Kurateknikaçıdanbakacakolursak:HaftayıendüşükseviyedekapattığınıgördüğümüzUSDTRYkurundahatalıkkapanışın
2.2350/2.2330bandıaltındagerçekleştiğinigördük.İlkönemlidestek2.2220seviyesindebulunmakta.Buseviyealtındaise
2.2165-2.2090-2.1955-2.1830 destekleri izlenebilir. 2.1740 ise diğer önemli destek seviyesi. Yukarı yönlü hareketler ve
2.2330/2.2350 bandı üzeri hareketlerde ise 2.2400-2.2440-2.2480 ve 2.2520 izleyeceğimizilk dirençler. Ayrıca 2.2520'nin
önemlidirençolduğunuhatırlatalım.
17Kasım21Kasım2014
EURTRY
GeçenhaftaEuroadınagelenönemliverilerebaktığımızda0.1%beklentiyeparalelolarakgelenAlmanGDPverisioldu.Diğer
bir veri ise Euro Bölgesinden gelen CPI verisiydi ve veri 0.4%’lük beklentiyi 0.4% gelerek karşıladı. Ayrıca Euro tarafında
AvrupaMerkezBankasıBaşkanıDraghikonuşmasıdatakipedilenbaşkabirönemligelişmeolarakkaydedilmişoldu.
Kurateknikaçıdanbakarsak:2.78desteğininçalışmasıylahaftalıkkapanışını2.7880desteğiüzerindeyaptığınıgördüğümüz
EURTRY kurunda bu seviye altında kalıcılık oluşması durumunda destekler 2.7800-2.7730-2.2660-2.7590 ve 2.7530
seviyelerindebulunuyor.2.7880üzerihareketindevamıhalindeise2.8000ilkdirenç,2.8100iseilkönemlidirençkonumunda.
Bu seviye üzerinde ise 2.8170-2.8250 ve 2.83 takip edeceğimiz diğer dirençler. 2.83'ün ise diğer önemli direnç seviyesi
olduğunubelirtelim.
17Kasım21Kasım2014
VIOP30
Kontratta önceki hafta birkaç defa denenmesine rağmen 100.300 direncinin geçilememesi sonrası 95.100 kritik desteğine
doğrugeriçekilmeyaşanmış,ancakbuseviyeninhemenüzerindentoparlanmayaşanmıştı.Yenihaftadaise100.300direnç
denemesi devam etti ve bu seviyenin geçilmesi ile kritik 101.300 denemeleri olduğu görüldü. Haftalık kapanış ise bu
seviyenin hemen altından 102.225 seviyesinden gerçekleşti. Kontratta 101.300üzeri kalıcılık sağlanabilmesi halinde yukarı
hareketindevamedebileceğinibelirtelim.Budurumdaizleyeceğimizilkdirençler102.000-102.600ve103.300seviyelerinde
bulunmakta.Yükselişindevamıadına103.300üzerikalıcılıkgerektiğiniaksihaldegeriçekilmelergörülebileceğinibelirtelim.
101.300direncigeçilemezisegeriçekilmelerde100.300-99.400-98.800destekleriniizlemeyedevamedeceğiz.98.300iseilk
önemlidestekkonumunda.97.400-96.500ve95.800diğerdestekseviyeleri.95.100isediğerönemlidestekseviyemiz.
Download

17 Kasım - 21 Kasım 2014