GAZİANTEP KENT KONSEYİ
İMAR, ALTYAPI VE ULAŞIM ÇALIŞMA GRUBU
"GAZİANTEP TRAFİK PROBLEMLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ " (Yaya-taşıt
ilişkisi/Kavşak tasarımları-trafik akışı/ Otoparklar/ Trafik kaza nedenleri)
Bu yazı Gaziantep Kent Konseyi, Eylül/2010, Genel Kuruluna sunulacak çalışmanın
özetidir.
Çalışma grubu konuyu dört başlık altında ele almış olup ancak konun bütünselliğini her
zaman göz önünde tutmuştur. Bu özet, genel çalışma akslarını göstermekte olup
kapsamlı bilgiler ana raporda sunulacaktır.
A-YAYA-TAŞIT İLŞİKİLERİ
-Yaya yollarının tasarımı;
Yaya yolları, kullanılan kaplama malzemesi, yaya yoğunluğuna bağlı yaya yolu
genişlikleri ve süreklilikleri konusunda problem arz etmektedir.
-Kullanılan malzemedeki bozulmalar (kalitesiz beton karolar ve kalitesiz beton
taşlar vb.-Nail bilen cad.), işçilik hataları (eğime bağlı yüzeyde su toplanmaları,
kullanılan kaplam malzemesinin altına su gitmesi vb) , görsel ve tasarımsal hatalar
(yöreye göre tasarım, farklı renk ve malzeme kullanılması geniş bekleme alanlarındaotobüs durakları gibi- özel tasarım yapılmalıdır vb.) bulunmaktadır.
-yaya yollarının genişlikleri yöredeki yaya yoğunluğuna bağlı olarak düzenlenmesi
gerekmektedir. Valiliğin önündeki yaya yolu bazı zamanlarda en fazla yoğunluğu sahip
olmasına karşın bu yaya yolu bazı bölgede 90cm. kadar düşmektedir. Ayrıca raylı
sistemin geçtiği M. Aksoy Bulvarı ve devamında yeterince yaya yolu bulunmamaktadır.
-yaya yollarındaki süreklilik çok önemli olup özellikle, yaşlı sakat kişiler süreklilik arz
eden yaya yollarına olan ihtiyacı, kaldırım yüksekliklerinin erişebilir olması gerekir.
Ayrıca yaya yolları üzerinde yer alan şehirsel ekipmanların yerleştirilmesi,-çeşitli
direkler, elektrik panosu, levhalar, kaldırım üstü otoparklar vb.- yaya akışını
engellemektedir.
-Taşıtların hareketleri
Toplu taşım durak alanlarının görsel ve fiziki bağlamda düzenlenmesi, bu alanlara
güvenli yaya erişimi, bu alanların fiziki boyutlarının güncellenmesi gerekmektedir.
-Toplu taşım araçlarına ayrılmış durakların standart büyüklükte bekleme
görsel olarak hangi araçlara yönelik olduğu belirlenmelidir.
yerleri,
Bu alanlara yayaların giriş ve çıkışları konusunda, yaya çizgileri, ışıklı ikaz ve levhalar
asfalt-kaldırım kot farkları standart hale getirilmeli.
-Toplu taşım duraklarının şehirsel konum ve hat sayısına bağlı olarak fiziki
boyutlarının güncellenmesi gerekmektedir.
-Yaya-taşıt ilişkisi
-Hemzenin karşılaşmalarda-trafik ışıklarının süresi, yaşlı ve sakatlar için özel
düzenlemeler, yeterince çizgi ve yönlendirme levhası gerekmektedir.
-Yaya üst geçitleri ( erişim, süreklilik, yaya ve sakat erişimi, güvenlik, estetik..vb.) sayı
olarak en aza indirilmeli gerekirse taşıt trafiğinde yeni düzenlemeler yapılmadır.
B-KAVŞAK TASARIMLARI ve TRAFİK AKIŞI
Işıklı, ışıksız kavşaklar ve trafik akışı birbiriyle ilintili olup bir bütün olarak ele alınması
gerekmektedir.
1-Işıklı kavşaklar
-Kavşak çizgileri trafik akışını yönlendirmede yeterince anlamlı değil. Kavşaklardaki iz
sayısı ve yol iz sayıları uyumlu olmadığından kaza olma riski doğurmakta ve kavşak
kapasitesini azaltmaktadır. Kavşaklardaki trafik sayımlarına göre kavşaklarda
yönlendirme çizgileri oluşturulmalı ve iz fazlalığı alanlar taranarak taşıt hareketine
kapalı tutulmalı.
-Bazı kavşakların geometrik tasarımları yeniden yapılamalı. özellikle dönüş yarıçapları
ve akış yönlendirmeleri uyuşmamaktadır.
-Bazı ışıklı kavşaklarda ışıkların trafik yoğunluğuna tepkisi güncellenip sensor
kullanarak otomasyona geçilmelidir.
2-Işıksız kavşaklar
-Yaya geçit çizgileri ve taşıt geçiş önceliğinin nasıl belirlendiği kesinlikle yatayda da
gösterilmesi gerekli olup çünkü kaza araştırmaları kazaların en fazla olduğu bu
kavşakları göstermektedir.
-Yol ve kavşaklarda bulunan, yönlendirici, mecburi ve bilgilendirici çizgi ve levhalar
yeterince tesisi edilmeli.(Örneğin, Karataş'a çıkan yol ayrımı yükseltilmiş levhalarla da
gösterilmeli)
-Trafik akışı, kavşaklar ve yaya geçitlerinin varlığı ile kesilmekte olup kesintisiz ve
yoğun trafik akışları için, yeşil ışık dalgası, hız ayarları ve yol üstü parkların
yasaklanması gerekmektedir. Özellikle raylı sistemin geçtiği bölgelerde yol üstü kısa
duruşlar ve trafik iz sayısını az olması bu yönlerdeki trafik akışının hızını
azaltmaktadır.
C-OTOPARKLAR
Otoparkların şehirsel dağılımı, kapasiteleri ve erişebilirlikleri trafik akışını etkileyen en
önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle otoparklar, yol üstü, kapalı, açık otoparklar
şeklinde olup ancak şehirsel dağılımları önem kazanmaktadır.
1-Yol üstü otoparklarının (paralı/parasız) konumları ana trafik yollarında, trafik akışını
genel olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle raylı sistemin geçtiği yollar bu
bağlamda önemlidir.
2-Kapalı otoparkların şehirsel dağılımları, kapasiteleri yanında kullanımlarına yönelik
olarak da kapasitelerinin üzerinde kullanımları tehlike anları ve yangın durumlarına
karşı kontrol edilmeleri gereklidir.
3-Açık otoparklar genel olarak geleneksel şehirsel dokunun yıkılarak açık otopark
olarak kullanılması şeklindedir. Bunlar eğer kapatılamıyorsa en az mimari bağlamda
tasarımlarının yapılması gereklidir.
4- Otopark alanlarının şehirsel dağılımları konusu incelendiğinde, turizme yönelik
olarak kalenin yakın çevresinde çok katlı otobüs ve araç kapalı otoparklarına ihtiyaç
bulunmaktadır. (Örneğin Keçihane yokuşunun sol tarafında ve Alleben kenarında
bulunan askeri alanın yanındaki alan)
D-TRAFİK KAZA VE NEDENLERİ
Konu hakkında bilgi toplanması, yerel gözlem ve tespitler yapılması, toplanan bilgilerin
değerlendirmesi ve bundan öneri ve sonuç çıkarılması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğünün oldukça kapsamlı kaza tutanakları bulunmaktadır.
1-Konu ile bilgiler Gaziantep Emniyet müdürlüğü-Trafik Şube Müdürlüğünün, a-kaza
tutanakları, b- hazırlanmış olan yıllık istatistikî bilgiler ve c-yerel ve ülke bağlamında
tespit edilen trafik kazalarındaki eğilimlere bağlı olarak elde edilecektir.
2-Kaza alanlarının genel şehirsel dağılımlarının tespiti yapılarak, bu alanlara yönelik,
altyapı, çevre şartları ve sürücü güvenliğini azaltıcı etkilerin tespitine çalışılacaktır.
3-Toplanan bilgiler trafik mühendisliği açısından ele alınarak, insan, araç ve altyapıya
yönelik değerlemeler yapılarak sonuçlar elde edilecektir. (Levha-işaret- ışık-çizgi-yolkaldırım vb. eğitim sürücü olumsuzlukları- araçların teknik eksikliği)
4-Trafik kazlarının genel ulaştırma planlarıyla ilişiksi, trafik altyapısı, eğitim ve çevre
özelliklerine bağlı olarak ortaya konulmaya çalışılacak ve öneriler oluşturulacaktır.
(Ulaştırma mastır planı- trafik planlaması- yaya taşıt ilişkisi)
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü UĞUR
İmar, Altyapı ve Ulaşım
Çalışma Grubu Başkanı
Download

gaziantep kent konseyi imar, altyapı ve ulaşım çalışma grubu