+
İzleme ve Değerlendirme Planı
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
İzleme Planı Nedir?
 İzleme
Planı,
 neyin
izlenip değerlendirileceğini, hangi bilgiye
ihtiyaç olduğunu ve kimin için izleme ve
değerlendirme yapılacağını gösteren bir
rehberdir.
 Siyaset
yapanların, karmaşık politika süreçlerine
basitleştirilmiş araçlarla bakabilmesini ve siyaset
sürecine etkili ve etkin müdahale etmelerine
aracılık eder.
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
Geliştirici İzleme Planı Nedir?
o
CEİD ŞÖNİM’lerin izlenmesi çalışmasında geliştirici izleme
yöntemini tercih etti.
 Geliştirici
İzleme, izleme ve değerlendirme süreçlerini
feminist yöntemleri kullanarak yapan, toplumsal cinsiyete
duyarlı ve izleme/değerlendirme sonuçlarının toplumsal
cinsiyet bakımından sonuçlarını dikkate alan izleme ve
değerlendirmedir.

Ayrıca geliştirici izleme değerlendirmeleri sadece izlemenin
sonunda değil, izleme sürecinde de yapar, yani izlemeyi
yapanları, izlenenleri ve izleme sürecinin kendisi sürekli
gelişim halindedir.
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
İzleme Planının Geliştirilmesi
İzleme
Verilerini
n
Toplanma
sı
İzleme
Araçlarını
n
Gerektiği
nde
Revize
edilmesi
Verilerin
Analizi
Analiz
Sonuçlarının
Amaç ve
Hedeflere
Uygunluğunu
n
Karşılaştırılm
ası
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
İzleme Planının Geliştirilmesi
 1. Adım: Hedef

Kitlenin Belirlenmesi
Bu aşamada hedef kitle proje ekibi, daha sonra Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın Örgütleri
 2. Adım: Değerlendirme
Sorularının Tanımlanması
Çalışmanın amacı: Kadının özgürleşmesine ve aile içi
şiddet başta olmak üzere kadının her türlü cinsiyet
temelli şiddetten korunmasına, şiddetten arındırılmış
yaşam hakkına ve en geniş çerçevede fiiliyatta cinsiyet
eşitliğinin sağlanmasına bütüncül ve cinsiyet eşitliği
temelinde hizmet eden yasal ve kurumsal sistemin
Türkiye’deki uygulamasının en yeni, ama merkezi
önemde kurumlarından biri olan ŞÖNİM bu amacı
gerçekleştiriyor mu sorusuna yanıt aramak
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+

Çalışma amaçla ilgili mi/uyumlu mu?

Çalışma yeterli mi?

Çalışma amaca ulaşmak için etkili mi?

Çalışma amaca uygun çalışmasına aracılık ediyor mu?

Çalışma sürdürülebilir mi?
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
 3. Adım: İzleme
Sorularının Belirlenmesi
İzleme yapılabilmesi için izleme sorularının
geliştirilmesi gerekir. Değerlendirme sorularının
aksine, izleme soruları geniş değil, özel olmalıdır.
 Ancak izleme soruları değerlendirme sorularından
bağımsız değildir. Değerlendirme soruları olmadan
izleme soruları faydalı olmayan bilginin toplanmasına
ve boşa zaman harcanmasına neden olabilir.
 İzleme soruları niteliksel ve/veya niceliksel veri
toplanması aracılığıyla cevaplanabilir.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
İzleme Planı: Geniş Değerlendirme
Sorusu/Soruları

ŞÖNİM’lerde şiddet görene psikolojik destek verilmesi
amaçla ilgili mi/uyumlu mu?

Verilen destek yeterli mi?

Verilen destek ulaşmak için etkili mi?

Verilen destek ŞÖNİM’in amaca uygun çalışmasına aracılık
ediyor mu?

Verilen destek sürdürülebilir mi?
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
 4. Adım: Göstergelerin
ve Veri Kaynaklarının
Belirlenmesi
Göstergeler belirlenirken aynı zamanda veri
kaynağı/doğrulama araçlarının belirlenmesi
önemlidir.
 Veri kaynağı, katılımcıların kendileri, ilgili çevreden
kimseler olabileceği gibi literatür de olabilir.
 Veri kaynağı niteliksel (görüşme) veya niceliksel
(rakamsal) olabilir
 Her bir gösterge için en uygun veri kaynağının
bulunması önemlidir.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
İzleme
Değ.
Değ.
İz.
İz.
İz.
İz.
İz.
Ne
bilme
k
istiyor
uz?
Nasıl
biliyor
olacağ
ız
Verini
n
kayna
ğı
nedir?
Veriyi
kim
toplay
acak?
Veri
Kimler Nasıl
ne
katılac raporl
zaman ak?
anaca
toplan
k?
acak?
İzleme Göster Veri/y sorum
sorusu ge
öntem luluk
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
Zaman
lama
Değ.
Ne
zaman
değerl
endiril
ecek?
+
İzleme Planı: Örnek Gösterge 1
Çıktı
Gösterge
Veri
Kaynağı
Veri
Toplama
Yöntemi
Veri
toplama
Sıklığı
Şiddet
gören
uygun
psikolojik
destek
alıyor
Psikolojik
desteği
şiddet ve
toplumsal
cinsiyet
farkındalığı
olan
psikolog
veriyor
Kadro
bilgisi +
görüşme
formu
ŞÖNİM
yöneticisi
1 yılda 1
defa
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
İzleme Planı: Örnek Gösterge 2
Çıktı
Gösterge
Veri
Kaynağı
Veri
Toplama
Yöntemi
Veri
toplama
Sıklığı
Şiddet
gören insan
onuruna
saygı
gösterme
ilkesine
barınıyor
Sığınak
giriş-çıkış
saatleri
ŞÖNİM
yöneticisi+
sığınak
yöneticisi +
sığınakta
kalan
kadınlar
Sığınak iç
işleyiş
kuralları
belgesi
(niceliksel)
+ sığınakta
kalan
kadınlar
(niteliksel)
1 yıl X 1
sefer
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
 5. Adım: Veri
toplanmasından sorumluların ve
zaman çizelgesinin belirlenmesi
Veri toplanması belirlenen aralıklarda, düzensiz
aralıklarla, 6 aylık veya yıllık olabilir.
 Dikkat edilmesi gereken belirlenen zaman aralığının
bilmemekle sonuçlanmamasıdır.
 Veri toplanmasına ilişkin büyük fikirlerimiz olabilir,
ama sorumluluğun kimde ve nasıl zaman ve para
gerektirdiği dikkate alınmalı ve öncelikler
belirlenmelidir.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
 6. Adım: Verileri
Kim değerlendirecek, kime rapor
edilecek ve ne zaman değerlendirilecek
konularının belirlenmesi

Bu adım ihtiyari olarak görülen ama yapılmasının
tavsiye edildiği bir adım.
 Bu proje kapsamında ilk aşamada (2-3 haftalık
deneme süresince) raporlama şablonu geliştirilecek
ve nasıl yapılacağına birlikte karar verilecek.
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+

Raporlamada bulunması gereken başlıklar:

Kapak ve başlık

Özet

Giriş

Değerlendirme Çerçevesi

Değerlendirmenin amacı

Anahtar değerlendirme soruları

Değerlendirme ekibi

Değerlendirme yöntemi ve sınırları
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
+
 Değerlendirme
Bulguları
Anahtar değerlendirme sorusu 1
 Anahtar değerlendirme sorusu 2 vs.

 Sonuç
ve Öneriler
 Referanslar
 Ekler
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
Download

ŞÖNİM İzleme Planı - Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği