ffiffi
Gü
İı{
E§- l_ER TARıful lİıAL[ hlA RBo
iıAsA}s ı{ü§wlro oüneŞ
EGügalaration of lrıcurpration
AT ÜEgüd Sgyarıı
§ütlEşt_ER tl§ıER §ğNAv'
tlA§Atd }l üsğYl}J ğüH Eş
Kıratry §tnayi
Bcyoba §okak Noı8
§elçuklu/KoNYA - T{iRİdYE
Tei: +90J32 ?33 22 ]E işı:+9üJ3? 2J4 OZ 97
we deçlıre thal all our dwicç
Aşağıfuki,iirıln içi n beyan cdiyanız.
,j
t
]
,!
Agıicultural liochiıery - Çombined 6ı,aiı §owing Machine
Tarım Makinalaıı - Kombiııe Hububaı Ekim Makinası
comply rvith ıhe following pıovisions applying
aşağıda ki
d i reiıiiJlerin ieme
98137lı,c
9u3,1{Ec
ıo:
,
l gerelılerini karşıiadığını:
Safety of Maehinely
Makine Emniyet Yönermeliğ
Applied harmonizçd §t§ndsld§ of poıtiçulaı:
U7gutana n öıı l uyımla ş t ır ıi mış stonda r ı lar :
EN ISO l2l0&t:20O7
EN ISO t2l0&2:2006
EN 294ıl995
llN 349:t995
EN 953:1998
F-N l0S0:1997
EN t2l00-t:2003
EN 12l00"2:20i]3
EN 294; 1992
ğN 349: 1993
§N 953:199?
EN i050 :1996
Applied naiional tcchnical ştandardş and specifieation in pgticular
L'ygulanaa azel uluşal ştçndart |9 şarinaıııelef:
T5 5690/l ç88
Ts 6424lı98ç
Sy sltğing thç device vr,ithout maçhine thç decisJation yıoutd invslidak.
anayıııız almmqdan, naklw üzerinde değişiklik japıİdığında bu bzyan geçerli değia'ır.
dşcıibçd above is inlendçd tç be İnoıporaled İnto olhş ınachineıy afıd ınu§l rci be pııt
inio s§f vitf until the rçlelznı nıaehineıy into whiçh is to be incoıpnıaıed has bem doclared in confrırmi8y whit ıJıe çşsenıial
ıequirerıents olCtıuııcil Dirştive 9ll/37lEÇ §alety of Machirıery.
We horby dectare that our products
Be yanımızda sadüe ürünıiııııizüıı nıonıa! yıpıidığııeiveyı birlikte kuliınıldığınıakinelerin 98/37/AT
hİokiw Emniyeı Yüneımeliği temel gertkİerini ,lfiüre geıirdigi lğ§pjl gdildiği durunılordıı geçeıİidit.
KoNyA,01.ü].20ı0
}lasaı Hüseyin Gtİ.lEŞ
Gşnerıl MaıraEşr i Gtnel Müdüı
Download

ffiffi - Güneşler Mibzer konya mibzer mibzer ve tarım makinası üretimi