DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen Lisansüstü programlara 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yġlġ Güz yarġyġlġ için
öğrenci alġmġ yapġlacaktġr. Öğrenci alġmġ yapġlacak Anabilim Dallarġ, kontenjanlarġ ve gerekli açġklamalar aşağġda belirtilmiştir.
DOKTORA PROGRAMLARI (*)-(**)
Programlar
Anabilim Dalġ
ĠLKÖĞRETĠM
Kontenjanlar
Bilim Dalġ
ALES
PUAN TÜRÜ
TC Uyruklu
Sġnġf Öğretmenliği
5
EA 60
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
5
SÖZ 60
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARI (**)
Programlar
Anabilim Dalġ
ĠLKÖĞRETĠM
TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ
Kontenjanlar
TC Uyruklu
ALES
PUAN TÜRÜ
Sġnġf Öğretmenliği
10
EA 55
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
10
SÖZ 55
Okul Öncesi Öğretmenliği
10
EA 55
Fen Bilgisi Öğretmenliği
10
SAY 55
Türkçe Öğretmenliği
10
SÖZ 55
Bilim Dalġ
TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARI (**)
Programlar
Anabilim Dalġ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ
Kontenjanlar
Bilim Dalġ
Eğitim Yönetimi ve Teftişi
ALES
PUAN TÜRÜ
TC Uyruklu
25
EA-SÖZ-SAY
50
* Ġlköğretim Sġnġf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bütünleşik Doktora programlarġna 2014-2015 Güz
yarġyġlġnda öğrenci alġmġ yapġlmayacaktġr.
** Öğrencilerin sġnav ve değerlendirme işlemleri “DPÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuru ve Öğrenci
Kabul Yönergesi Madde 3’e göre yapġlacaktġr.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Belirtilen kontenjanlarġn altġnda kayġt yapġlmasġ halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programġn açġlmamasġna
karar verebilir.
Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dġşġnda tamamlayanlar Yükseköğretim Kurulundan
alacaklarġ denklik belgesini ibraz etmek durumundadġrlar.
Adaylar, mezuniyet başvuru koşullarġnġ sağlasalar dahi “Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesindeki” tabloda
bilim-mülakat sġnavġ olan iki programa müracaat edemez.
Adaylar bir tezli bir tezsiz olmak üzere iki programa birden fazla başvuru yapabilir. Ancak bir programa kesin
kayġt yaptġrabilir.
Kesin kayġt tarihlerinde eksik belge ile kayġt işlemleri yapġlmayacaktġr.
Başvurular ve kesin kayġtlar şahsen veya noter onaylġ vekâlet ile yapġlabilir.
Adaylar bilim mülakat sġnavlarġna girişlerde kayġt sġrasġnda verilecek giriş belgesi ile nüfus cüzdanlarġnġ
yanlarġnda bulundurmalarġ gerekmektedir.
ALES sonuç belgelerinin geçerlilik süresi 3(üç) yġldġr.
DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLAR ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
2 (iki) adet yeni çekilmiş vesikalġk fotoğraf,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sġnavġ (ALES) sonuç belgesi,
YDS sonuç belgesi veya eşdeğerliği olan sġnavlarġn (KPDS, ÜDS, TOEFL vb.) sonuç belgesi, YDS minimum puan
55’tir(Eş değerliliği olan sġnavlarda da 55 denkliği aranġr).
Lisans ve yüksek lisans not durum belgesinin aslġ veya resmi onaylġ sureti (adaylar mezun olduğu üniversiteden genel not
ortalamasġnġn yüzlük sistem karşġlġğġnġ getireceklerdir. Yüzlük sistem not ortalama karşġlġğġnġ getiremeyen adaylara
Yükseköğretim Kurulu Başkanlġğġnca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktġr.)
Yüksek lisans ve lisans diplomasġ/mezuniyet belgesinin aslġ veya noter onaylġ ya da mezun olduğu okul onaylġ sureti,
YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLAR ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1.
2.
3.
4.
2 (iki) adet son altġ ay içerisinde çekilmiş vesikalġk fotoğraf,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sġnavġ (ALES) sonuç belgesi
Lisans Not Durum Belgesinin aslġ veya resmi onaylġ sureti (adaylar mezun olduğu üniversiteden genel not ortalamasġnġn
yüzlük sistem karşġlġğġnġ getireceklerdir. Yüzlük sistem not ortalama karşġlġğġnġ getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu
Başkanlġğġnca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktġr.)
Lisans diplomasġ/mezuniyet belgesinin aslġ veya noter onaylġ ya da mezun olduğu üniversiteden onaylġ sureti
NOT
1.
2.
3.
:
Başvuruda istenen belgeler başvuru sonrasġnda adaylara iade edilecektir.
Başvuruda istenen belgeler aynġ zamanda kesin kayġt sġrasġnda da kullanġlacaktġr.
Yüksek lisans programlarġna başvurularda YDS sonuç belgesi ibrazġ zorunlu değildir. Ancak YDS sonuç belgesi ile
başvuran adayġn dil puanġ başarġ puanġ hesaplamalarġnda kullanġlacaktġr.
BAŞVURU TARĠHĠ VE YERĠ:
Başvurular, 21 Temmuz 2014 – 6 Ağustos 2014 tarihleri arasġnda mesai saatleri içerisinde Dumlupġnar Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Evliya Çelebi Yerleşkesi - Kütahya adresine şahsen veya noter vekâleti ile yapġlacaktġr.
Vekâletsiz veya posta yoluyla yapġlan başvurular kabul edilmeyecektir.
BĠLĠM/MÜLAKAT SINAV TARĠHLERĠ:
Bilim mülakat sġnav tarihleri 12-14 Ağustos 2014 tarihleri arasġnda yapġlacaktġr. Bilim mülakat sġnav saatleri daha sonra
http://ebe.dpu.edu.tr web sitesinden duyurulacaktġr.
BĠLĠM MÜLAKAT SINAV YERĠ:
Ġlgili Anabilim Dalġ Başkanlġklarġ (Eğitim Fakültesi – Evliya Çelebi Yerleşkesi)
Bilim-Mülakat Sġnavġna katġlmayan veya yeterli mülakat puanġnġ (50 Puan) alamayan adaylar başarġ sġralamasġna alġnmaz
ve başarġsġz sayġlġrlar.
TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI SONUÇLARI:
Tezsiz programa başvuran adaylar bilim mülakat sġnavġna alġnmazlar. Başarġ puanġnġn hesaplanmasġn ilişkin detaylġ bilgi
Enstitümüzün web sayfasġndaki “Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinden” öğrenilebilmektedir. Adaylarġn Başarġ
sġralamasġ Enstitü web sayfasġnda 8 Ağustos 2014 tarihinde ilan edilecektir.
KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ:
Enstitümüz lisansüstü programlarġna kesin kayġt yaptġrmaya hak kazanan öğrencilerin kayġtlarġ 18-20 Ağustos 2014
tarihleri arasġnda, yedek adaylarġn kayġtlarġ ise 21-22 Ağustos 2014 tarihinde yapġlacaktġr.
KESĠN KAYITTA ĠSTENEN BELGELER:
Başvurularda istenen belgelere ek olarak aşağġdaki belgeler getirilecektir.
1- 6 (altġ) adet son altġ ay içerisinde çekilmiş vesikalġk fotoğraf,
2- Erkek öğrenciler için askerlik durumlarġnġ gösteren yeni tarihli belge. Bu belge Askerlik Şubelerinden alġnabilir.
(Askerliğini yapanlardan “bir”, yapmayanlardan “üç” adet),
3- Ġkametgâhġ ile ilgili beyanġ,
4- Nüfus cüzdanġ fotokopisi,
Ġletişim Adresi: Dumlupġnar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Evliya Çelebi Yerleşkesi – KÜTAHYA
Web :http://ebe.dpu.edu.tr Eposta : [email protected] Telefon: 0 (274) 265 20 31-32-33 Ġç Hat: 2331 Faks : 0(274) 265 20 85
Download

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ