Ozgecmi
Mustafa Bayram Misir
Hukukçu ye siyaset bilimci. Av. Dr.
Ankara Barosuiia kayitli avukat olup. 04.05.197-3). Rize-Ardcen dogumlu. Ardeen
Lisesi ye Ankara Universitesi Ilukuk Fakültesi mezunudur.
Ankara Universitesi Banka ye Ticaret Hukuku Aratirma Fntitüsü Ticaret Hukuku
Sertifika Programini, A.U.S.B.F. Siyasct Bilimi ye Karnu Yönetimi (Siyasct Bilirni) alaninda
yuksck lisans ye Kapitalizm. Devietler ye IEgcrnenlik" baIik1i doktorasini tamamladi.
Ticaret hukuku alaninda bi1irkii1ik ye hakemlik yaprnakta. Ankara Universitesi
t1etiim FakUltesinde Anayasa ye Siyasi 1'arih dersieri vermekte. Ankara I3arosu Dergisi
yayln kurulu uyeligi yaninda, hakemli tarihsel materyalist yayin Praksis Dergisi'nin yazi i1eri
mudurlugu ye yayin kurulu uyeligini sürdürrnektedir.
Flukuk. siyaset bilirni ye edebiyat e1etirisi alaninda yayinIanrni cok sayida kitap ye
makalesi bulunmaktadir.
Download

Ozgecmi Mustafa Bayram Misir Hukukçu ye siyaset bilimci. Av. Dr