GELİŞİM PLANİ
2014-17
Bu doküman, İstanbul Enka Okulları’nın beşinci gelişim planını
içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli
olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına dayanan
özenli ve açıkça ifade edilen bir müfredatın sunulması, çiftdilli
eğitimde liderlik ve tanınırlık, eğitim teknolojileri becerilerinin etkin bir
biçimde kullanılması ve öğrencilerin spor, sanat ve topluma hizmet
çalışmalarına katılımıyla ilgili çalışmalarımızda mükemmelliği
yakalamamız için bize rehberlik edecektir.
“Denge
sağlamak,
mükemmelliği
yakalamak.”
İÇİNDEKİLER
YÖNETİCİ ÖZETİ
Sayfa
Numarası
GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ
2
BÖLÜM BİR Stratejik Hedeflere Genel Bakış 2014-17
Politika
Alanı
1
Sayfa
Numarası
KİLİT POLİTİKA HEDEFİ
3
2/6
KİLİT EĞİTİM HEDEFLERİ
3
4
KİLİT İŞLETME HEDEFLERİ
3
4
İLETİŞİM HEDEFİ
3
5
TESİS HEDEFİ
3
BÖLÜM İKİ EĞİTİM HEDEFLER ve AMAÇLAR ÖZETİ 2014-17
Sayfa
Numarası
HEDEF
1
IB İlkeleri ve Uygulamalarına dayalı özenli ve açıkça ifade edilmiş bir müfredatın
sunulması.
4
2
Çiftdilli eğitimde liderlik ve tanınırlık.
4
3
Eğitim teknolojileri becerilerinin etkin bir biçimde kullanılması.
5
4
Öğrencilerin spor ve sanatla ilgilenmeleri.
5
5
Topluma Hizmet
6
6
Rehberlik Hizmetlerİ
Enka Okulları Gelişim Planı YÖNETİCİ ÖZETİ
Denge sağlamak, mükemmelliği yakalamak
1995 yılında kurulduğundan beri, Enka Okulları, okulun ilk iki yılında geliştirilen misyonu,
ilkeleri ve felsefesine sadık kalmıştır. Kurucumuz; İstanbul’da, Türkiye’nin kültürel
başkentinde bir mükemmellik merkezi olacak ve ülkedeki okullara ilham verecek farklı bir
okul kurmak istemiştir. Kendisinin vizyonunu ileriye taşımak için, Yönetim Kurulu bu Gelişim
Planı’nı başlatmış ve onaylamıştır. Bu plan, yol haritamız olarak bizi yönlendirecek ve
öğrencilerimizin kapasitelerini tamamen kullanmaları, düşünce ve eylem özgürlüğünü
geliştirecek zihinsel ve ahlaki alışkanlıkları kazanmaları ve Türkiye’nin veya yaşadıkları ülkenin
önde gelen vatandaşları olabilmeleri için için onları hazırlayacak ve motive edecek düşünsel
ve davranışsal temelleri kazanmalarını sağlayacak kaliteli eğitimi devam ettirecektir.
Enka Okulları Gelişim planının ilki, Beraber Öğrenmek, Bir Fark Yaratmak 2002-2005 yılları
arasında etkin olmuştur. Ardından ikinci planımız, Düşünmek ve Bağlantı Kurmak Ağustos
2005 ve 2008 yılları arasında kullanılmıştır. Üçüncü gelişim planı, Enka Okulları: Öğrenen Bir
Topluluk ise 2008-2011 yılları arasında geçerli olmuştur ve bu, en son gelişim planınından bir
önceki plandır. En son planımız 2011-2014 yılları arasında kullanılmıştır. Şimdi hazırladığımız
beşinci plan, bir önceki gelişim planında başardıklarımızı ve zorlandığımız alanları
geliştirmeye ve IB değerlendirme ve akreditasyon raporlarının geri bildirimlerine
odaklanmıştır. Bu planın geliştirilmesi; Enka Yönetimi, Yönetim Kurulu, öğretmenler,
çalışanlar, öğrenciler ve velilerin işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Bu plan; Ağustos 2014-2017
yılları arasında geçerli olacak ve okulumuzun önemli alanlardaki mükemelliğini geliştirmemiz
için bize rehber olmaya devam edecektir. Bu alanalr şunlardır: IB İlke ve Uygulamaları ve Türk
müfredat gerekliliklerine bağlı, özenli, açıkça ifade edilmiş bir müfredat; sunduğumuz dil
eğitimi bağlamında çiftdilli bir okul olarak liderlik ve tanınırlık; eğitim teknolojileri
becerilerinin etkin bir şekilde kullanımı; öğrencilerin sanatla ve topluma hizmet çalışmalarına
katılmaları.
Gelecekle ilgili mücadelemiz ve olanaklar karşısında duyduğumuz heyecanı bizimle
paylaştığınızı umuyoruz. Planımızda bulunan hedef ve stratejileri başarmak adına, okul
topluluğundaki herkesin katılımını bekliyoruz.
M. Ercan Kumcu, Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos, 2014.
BİRİNCİ KISIM: Stratejik Hedefler 2014-17
POLİTİKANIN HEDEFİ
Alan 1 : Politika ve Planlama
Bir politika denetçisi, bütün politikaların uygun şekilde saptanıp dokümante edildiğinden ve politikaların
prosedürlerinin ayrıntılı biçimde belirtildiğinden ve (politikaların ilgili taraflarla) paylaşıldığından emin
olacaktır.
KİLİT EĞİTİM HEDEFLERİ
Alanı 2: Öğretim ve Öğrenme
Alan 6: Mesleki Konular
1. Enka; IB İlkeleri ve Uygulamaları doğrultusunda okul genelinde zorlu ve bağlantılı bir müfredat sunmak
amacıyla, müfredatını ve eğitim programlarını geliştirmeye devam edecektir. Her bir öğrenenin
sınırlarını zorlamak amacıyla yazılı, öğretilen ve ölçülen müfredatların dokümante edildiğinden,
uyumlulaştırıldığından ve farklılaştırıldığından emin olacağız.
2. Misyon ve felsefemizin rehberliğinde, Enka çiftdilli eğitimde lider olacaktır ve tanınacaktır ve
olağanüstü bir dil programı sunmak için bu alandaki çalışmalarını sürdürecektir.
3. Enka en yeni eğitim teknolojilerini etkili şekilde kullanma konusunda öncülük ederek bu alanda örnek
bir okul olmayı amaçlamaktadır. Okul, Enka topluluğunun üyelerinin yetkin dijital okuryazarlar
olmalarını ve birer dünya vatandaşı olarak teknolojiyi araştırma, öğrenme ve iletişim amaçları için
sorumlu bir şekilde kullanmalarını ve teknolojinin 21. yüzyıldaki etkilerini anlamalarını sağlayacaktır.
4. Mükemmel bir akademik eğitim sunmanın yanısıra, Enka; öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerini,
spor ve sanat alanlarında da başarılı olmalarını proaktif şekilde destekleyecektir.
5. Enka; topluma hizmet çalışmalarını teşvik ederek ve yerel, ulusal ve uluslararası toplumlara hizmet
ederek sosyal eşitliğe ve kamu yararına olan bilinçli ve sürekli bağlılığını yoğunlaştıracaktır.
Öğrencilere yönelik eğitim fırsatlarını zenginleştirmek amacıyla velilerle, okullarla ve toplumun farklı
kesimleriyle ortaklıklar kuracağız.
6. Enka Okulları, okul genelindeki Rehberlik desteğinin ve süreçlerinin kalitesini ve koordinasyonunu
geliştirmek amacıyla hep birlikte çalışacaktır.
İŞLETME İLE İLGİLİ HEDEF
Alan 4: Finans ve Kaynaklar
Bir yandan, kaynak yaratma ve çalışanların geliştirilmesi ile ilgili gerekli standartların üzerine
çıkmaya devam ederken, Enka Okulları istihdamın etkili şekilde kullanılmasını ve kaynak
yaratmanın maksimuma çıkartılmasını sağlayacak dirençli ve sürdürülebilir bir iş planı uygulamaya
kararlıdır.
KİLİT İLETİŞİM HEDEFİ
Alan 5: İletişim
Enka Okulları, topluluğunun farklı üyelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla iletişimlerinde çeşitli
iletişim araçlarını etkili şekilde kullanacaktır.
TEMEL TESİSLER HEDEFİ
Alan 7: Tesisler
Tesislerimizin, teknolojimizin ve altyapımızın bütün akreditasyon, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını
yerine getiren kucaklayıcı ve yüksek kaliteli bir öğretim ve öğrenme ortamı sunmaya devam etmesini
sağlamak.
KİLİT EĞİTİM HEDEFLERİ VE AMAÇLARI ÖZET 2014-2017
EĞİTİM HEDEFİ 1
1. Enka; IB İlkeleri ve Uygulamaları doğrultusunda okul genelinde zorlu ve bağlantılı bir müfredat
sunmak amacıyla, müfredatını ve eğitim programlarını geliştirmeye devam edecektir. Her bir
öğrenenin sınırlarını zorlamasını sağlamak amacıyla yazılı, öğretilen ve ölçülen müfredatların
dokümante edildiğinden, uyumlulaştırıldığından ve farklılaştırıldığından emin olacağız.
AMAÇLAR
a. IBDP, IB MYP ve 9. ve 10. sınıflarda IGCSE dahil olmak üzere mevcut eğitim programlarının
genişletilmesi ve yeni programların uygulanması
b. Okul genelinde öğrencilerin başarı seviyesinin yükseltilmesi
c. Öğrencilerin temel akademik ve müfredat dışı programlardaki potansiyelinin farkına varmalarına
imkan tanımak amacıyla farklılaştırma ve çeşitli öğretme ve değerlendirme stratejilerinin
kullanımını genişletmek için öğretmenleri desteklemek
d. Tüm öğrenme hedeflerinin, Enka Okullarının misyon, felsefe ve ilkeleri doğrultusunda olmasının
sağlanması dahil olmak üzere müfredatın dikey uyumunu gerçekleştirmek.
e. Disiplinlerarası sorgulama ünitelerinin tüm branş öğretmenleri tarafından geliştirilmesini ve
uygulanmasını sağlamak amacıyla müfredatın yatay uyumunu gerçekleştirmek.
EĞİTİM HEDEFİ 2
2. Misyon ve felsefemizin rehberliğinde, Enka çiftdilli eğitimde lider olacaktır ve tanınacaktır ve
olağanüstü bir dil programı sunmak için bu alandaki çalışmalarını sürdürecektir.
2.1 Öğrencilerin Türkçe, İngilizce ve modern yabancı dillerde yazma, okuma, dinleme ve görsel
iletişim alanlarında artmış bir anlama ve yetkinlik sergilemelerini sağlamak.
2.2 Müfredat genelinde en iyi uygulamaların kullanılmasını sağlamak suretiyle, birer dil öğretmeni
olarak bütün öğretmenlere destek olacak başarılı dil öğretimi ve öğrenimi uygulamaları
konusunda ortak bir yaklaşım geliştirmek.
2.3 Öğrencilere sunulan üçüncü dil eğitiminin içeriğini genişletmek ve öğrencilerin üçüncü dili daha
iyi bir şekilde öğrenmelerini sağlamak
2.4 Topluluk içinde uluslararası bilincin geliştirilmesinde dilin ve kitapların kullanılmasını
destekleyeceğiz.
2.5 Okul genelinde mesleki ve sosyal etkileşimlerde bir norm olarak çiftdilli iletişimi teşvik etmek
2.6 Topluluk içinde konuşulan bütün dillerin tanınmasını desteklemek
EĞİTİM HEDEFİ 3
3. Okul, Enka topluluğunun üyelerinin yetkin dijital okuryazarlar olmalarını ve birer dünya
vatandaşı olarak teknolojiyi araştırma, öğrenme ve iletişim amaçları için sorumlu bir şekilde
kullanmalarını ve teknolojinin 21. yüzyıldaki etkilerini anlamalarını sağlayacaktır.
3.1 Teknoloji kullanımını tüm öğrenciler için öğrenmede zorunlu hale getirmek
3.2 Enka toplumunun sorgulamasını, öğrenmesini ve global vatandaşlar olarak iletişim kurmasını ve
teknolojinin 21. yüzyıldaki göstergelerini anlamalarını sağlamak için dijital vatandaşlığa teşvik
etmek
3.3 Öğrenme teknolojisi, çalışmalarda daha geniş eskenlik göstermek ve farklılaştırmayla ilgili
sorunları ele almak için kullanılacak.
3.4 Eğitim teknolojileri araç-gereçleri, öğrenciler, öğretmenler ve idareciler tarafından erişilebilir
olacak ve tüm öğrenme ortamlarında öğretim ve idari amaçlar için kullanılacaktır.
3.5 Çok çeşitli Öğrenci Teknolojisi Ürünlerini ve yenilikçi yazılımları kullanarak öğrencilerin
öğrenmesini geliştirmek
3.6 Eğitim teknolojisi, kapsamlı mesleki gelişim çalışmalarıyla desteklenecektir.
3.7 Okulun mümkün olduğunca çok uygulamaya (k12, atlas, esnet, e-okul vb.) erişimi entegre
edebilecek okul genel portalı/öğrenme platformunu oluşturmak üzere çalışmalar yapmak
EĞİTİM HEDEFİ 4
4. Mükemmel bir eğitim sunmanın yanısıra, Enka; öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerini ve
spor ve sanat alanlarında başarılı olmalarını proaktif şekilde destekleyecektir.
4.1 Müfredat dışı aktiviteleri zenginleştirmek ve öğrencilere sınıf dışında geliştirebilecekleri dengeli,
yaşlarına uygun ve zorlu fırsatlar sunulmasını sağlamak.
4.2 Müzik ve sanattaki çalışmaları geliştirmek ve iyileştirmek
4.3 Bir Spor Lisesi kurmak
EĞİTİM HEDEFİ 5
5. Enka; topluma hizmet çalışmalarına sivil sorumluluğu ve katılımı desteklemek ve yerel, ulusal
ve uluslararası topluma hizmet etmek suretiyle, sosyal eşitlik ve kamu yararına hizmet etme
konularına olan bilinçli ve sürekli bağlılığını yoğunlaştıracaktır. Öğrencilere yönelik eğitim
fırsatlarını zenginleştirmek amacıyla velilerle, okullarla ve toplumun farklı kesimleriyle ortaklık
kuracağız.
5.1 Öğrencinin kendine ve çevresine saygı duymasını böylece okul genelinde sosyo-duygusal
öğrenme ve karakter gelişimine okul genelinde odaklanılmasını sağlamak amacıyla karakter eğitimi ve
olumlu davranış desteğini müfredatın geneline entegre etmek
5.2 Tüm öğrencilerin, bağımsız, uyumlu, sosyal sorumluluk bilincine ve uluslararası anlayışa sahip
vatandaşlar olmaları için gerekli IB öğrenen profili özelliklerini ve disiplinlerarası becerileri
geliştirmelerini ve istikrarlı bir şekilde sergilemelerini sağlamak.
5.3 Daha fazla sosyal sorumluluk organizasyonlarını ve kaynaklarını okulun topluma hizmet
projelerine entegre eden bir program oluşturmak ve tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin bu programa
katılımını sağlamak.
EĞİTİM HEDEFİ 6
6. Enka Okulları, okul genelindeki Rehberlik desteğinin ve süreçlerinin kalitesini ve
koordinasyonunu geliştirmek amacıyla hep birlikte çalışacaktır.
6.1 Öğrencilerin güçlü özelliklerinin velilerle birlikte takibi konusunda yaklaşımımızı geliştirmek
6.2 Rehberlik servisi/danışmanlar/öğretmen koçlar ile daha güçlü bağlantılar kurmak
Download

buraya