I
HERKES İÇİN HUKUK : 19
KAT KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Avukat
Osman OY
Avukat
Tahsin Emre HAŞAL
II
Yayın No
Hukuk Dizisi
: 3138
: 1538
1. Baskı – Eylül 2014 – İSTANBUL
ISBN 978 - 605 - 333 - 165 - 0
Cop­yright© Bu ki­ta­bın bu ba­sı­sı­nın Tür­ki­ye’de­ki ya­yın hak­la­rı BE­TA Ba­sım Ya­yım Da­ğı­tım
A.Ş.’ye ait­tir. Her hak­kı sak­lı­dır. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­fı kıs­men ve­ya ta­ma­men ya da
özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya başka her­han­gi bir şe­kil­de ço­ğal­tı­la­maz, da­ğı­tı­la­maz.
Nor­mal öl­çü­yü aşan ik­ti­bas­lar ya­pı­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak gös­te­ril­me­si
zo­run­lu­dur.
Dizgi
: Beta Basım A.Ş.
Baskı - Cilt
:
Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti.
Taksim Cad. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3
Taksim Beyoğlu/İST.
(Sertifika No. 13723) (0-212) 249 40 60
Kapak Tasarım : Gökhan Ayrancı
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No. 16136)
Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11
Cağaloğlu - İSTANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
III
ÖNSÖZ
(6306) sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un
uygulamaya girmesi üzerine, konunun öneminden hareket ile kentsel dönüşüm konusuyla ilgili olarak, “Herkes İçin Hukuk” serisinin 18. kitabında “Kentsel Dönüşüm
Kapsamında Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Yapılar” isimli çalışmaya yer verilmiş idi.
Kentsel dönüşüm tahtında riskli alanlardaki binalar ve riskli alanlarda olmasalar
dahi, riskli yapıların kamu zorlaması nedeniyle yeniden yapım sürecinin başlamasından
dolayı, Kat Karşılığı İnşaat konusu büyük bir önem kazandığından, bu defa da “HERKES İÇİN HUKUK SERİ”nin 19. kitabına “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri” çalışması damgasını vurmuştur.
UlusOY&Haşal Avukatlık Ortaklığı çatısı altında birlikte çalıştığımız değerli iş
ortağım Av. Tahsin Emre Haşal ile yaptığımız bu çalışmanın amacı, gündemde olan ve
daha yıllarca da gündemdeki yerini koruyacak olan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
hakkında, hukuksal genel bilgi vermenin yanı sıra, özellikle mağduriyete sebebiyet
verilmemesi bakımından, dikkat edilmesi gereken hususların ortaya konulmasıdır.
İlgili olanlara yardımcı olmak amacıyla, ağırlıklı olarak gündemdeki konuları
yakalamaya çalışan “Herkes İçin Hukuk” serisinde yer alacak bir başka kitapçıkta
buluşmak üzere…
Av. Osman OY
IV
V
İÇİNDEKİLER
-ITAŞINMAZA İLİŞKİN MUHTELİF KAVRAMLAR
1.- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU.................................................................3
2.- TAPU SİCİLİ.........................................................................................................3
3.- TAPU HARİTASI/PLANI.......................................................................................3
4.- TAPU KÜTÜĞÜ....................................................................................................4
5.- TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ..................................................................................4
6.- TAPU TAHSİSİ BELGESİ.......................................................................................4
7.- TAPU/TAPU SENEDİ............................................................................................4
8.- KAT İRTİFAKI.......................................................................................................4
9.- KAT MÜLKİYETİ...................................................................................................4
10.-BAĞIMSIZ BÖLÜM..............................................................................................4
11.-EKLENTİLER........................................................................................................5
12.-MÜTEMMİM CÜZ................................................................................................5
13.- ORTAK YERLER....................................................................................................5
14.-MEVKİİ.................................................................................................................6
15.-PARSEL................................................................................................................6
16.-PAFTA..................................................................................................................6
17.-ADA.....................................................................................................................6
18.-ÇAP......................................................................................................................6
19.-PARSELASYON....................................................................................................6
20.-MÜCAVİR ALAN..................................................................................................6
21.-ANAGAYRİMENKUL............................................................................................6
VI
22.-KADASTRO PARSELİ...........................................................................................6
23.-KADASTRO..........................................................................................................7
24.-KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ..................................................................................7
25.-AKİTLİ İŞLEMLER................................................................................................7
26.-AKİTSİZ İŞLEMLER..............................................................................................7
27.-APLİKASYON (YER GÖSTERME).........................................................................7
28.-ARAZİ..................................................................................................................7
29.-ARSA...................................................................................................................7
30.-MERA...................................................................................................................7
31.-ARSA PAYI...........................................................................................................8
32.-GECEKONDU.......................................................................................................8
33.-CİNS DEĞİŞİKLİĞİ...............................................................................................8
34.-DÜZELTME..........................................................................................................8
35.- FERAĞ VERME.....................................................................................................8
36.-FBK......................................................................................................................9
37.-GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ.......................................................9
38.-GEÇİT HAKKI...................................................................................................... 9
39.-İRTİFAK HAKKI....................................................................................................9
40.-İFRAZ (AYIRMA)..................................................................................................9
41.-İNTİFA HAKKI......................................................................................................9
42.-ÜST HAKKI..........................................................................................................9
43.-VEFA HAKKI........................................................................................................9
44.-SÜKNA HAKKI/OTURMA HAKKI..................................................................... 10
45.-ŞUFA HAKKI..................................................................................................... 10
46.-İPOTEK............................................................................................................. 10
47.-İŞTİRA HAKKI................................................................................................... 10
48.-İŞTİRAKIN BOZULMASI................................................................................... 10
49.-KAYNAK HAKKI................................................................................................ 10
50.-KURU MÜLKİYET.............................................................................................. 10
51.-MÜŞTEREK MÜLKİYET..................................................................................... 10
52.-KAMULAŞTIRMA............................................................................................. 11
53.-MİRAS PAYININ DEVRİ..................................................................................... 11
VII
54.-MİRASIN İNTİKALİ........................................................................................... 11
54.1.- ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) HALİNDE.................................................................................... 11
54.2.- PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYET OLARAK.................................................................. 12
55.- MİRASIN TAKSİMİ............................................................................................ 12
56.-NAZIM İMAR PLANI......................................................................................... 13
57.-MEVZİ İMAR PLANI.......................................................................................... 13
58.-UYGULAMA İMAR PLANI................................................................................ 13
59.-İMAR PARSELİ.................................................................................................. 13
60.-PAYLAŞMA....................................................................................................... 13
61.-TAKSİM............................................................................................................. 13
62.-TERKİN............................................................................................................. 14
63.-TEVHİT (BİRLEŞTİRME).................................................................................... 14
64.-TERK................................................................................................................ 14
65.-YÖNETİM PLANI............................................................................................... 15
66.-YEVMİYE NUMARASI....................................................................................... 15
67.-RESMİ SENET................................................................................................... 15
68.-TAPUYA ŞERH.................................................................................................. 15
69.-TESCİL.............................................................................................................. 15
70.-TAKRİR............................................................................................................. 16
71.-TRAMPA........................................................................................................... 16
72.-YAPI KULLANMA (İSKAN) BELGESİ................................................................. 16
73.-GABARİ............................................................................................................. 16
74.-TAKS................................................................................................................. 17
75.-KASK................................................................................................................ 17
76.-DASK................................................................................................................ 17
- II KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN
HUKUKİ MAHİYETİ
1.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ......... 21
2.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ MAHİYETİ.................. 23
3.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI..................................... 25
VIII
- III KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR
1.- TAŞINMAZ MALİKİ........................................................................................... 29
2.-YÜKLENİCİ....................................................................................................... 32
- IV KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN
GEÇERLİLİK ŞARTLARI
1.- TAŞINMAZA İLİŞKİN ŞARTLAR...................................................................... 37
1.1.- TAŞINMAZIN İNŞAAT YAPIMINA MÜSAİT OLMASI............................................ 37
1.1.1.- TAŞINMAZIN İMAR DURUMUNUN ÇIKARILMASI................................ 38
1.1.2.- İNŞAAT PROJESİNİN YAPILARAK BELEDİYEYE TASDİK
ETTİRİLMESİ....................................................................................................... 38
1.1.3.- YAPI BAŞLAMA RUHSATININ ALINMASI.................................................. 38
1.1.4.- TAŞINMAZ ÜZERİNDE KAT İRTİFAKI KURULMASI................................. 38
2.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARINA İLİŞKİN
ŞARTLAR.......................................................................................................... 39
2.1.- TAŞINMAZ MALİKİNE İLİŞKİN ŞARTLAR................................................................. 39
2.2.- YÜKLENİCİYE İLİŞKİN ŞARTLAR................................................................................. 39
-VKAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TAŞINMAZ
MALİKİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.- KAT KARŞILIĞI İNŞAATA KONU TAŞINMAZIN YÜKLENİCİYE
TESLİM BORCU................................................................................................ 43
2.- YÜKLENİCİYE VEKALET VERME BORCU......................................................... 47
3.- TAŞINMAZ MALİKİNİN YÜKLENİCİYE ARSA PAYI/BAĞIMSIZ
BÖLÜM DEVRETME BORCU............................................................................ 50
3.1.- SÖZLEŞME AKABİNDE TAŞINMAZ MALİKİNİN ARSA
PAYI/BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN TAMAMININ TAPUDA
YÜKLENİCİYE SATIŞ ŞEKLİNDE GÖSTERİLEREK DEVREDİLMESİ..................... 52
3.2.- İNŞAATIN GELDİĞİ AŞAMALARA BAĞLI OLARAK YÜKLENİCİYE
TAPUDA KADEMELİ DEVİR YAPILMASI................................................................... 52
IX
3.3.- YÜKLENİCİYE YAPILACAK TAPU DEVRİNİN İNŞAATIN
TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP YAPILMASI.......................................................... 53
4.- İNŞAATIN TEMİNATI AMACIYLA ALINMIŞ OLAN TEMİNATLARIN
İADESİ.........
..................................................................................................... 55
- VI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.- YAPILACAK İŞLEMLERDE VEKALETE UYGUN DAVRANMAK......................... 59
2.- ÖZEN GÖSTERME BORCU............................................................................... 60
3.- YÜKLENİCİNİN İNŞAATTA KULLANILAN MALZEME BAKIMINDAN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ.......................................................................................... 61
4.- İNŞAATA KARARLAŞTIRILMIŞ OLAN ZAMANDA BAŞLAMAK...................... 61
5.- İNŞAATI PLANLANAN SÜREDE TAMAMLAMAK............................................ 64
6.- YÜKLENİCİNİN NOKSAN İŞTEN SORUMLULUĞU.......................................... 67
7.- YÜKLENİCİNİN AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU.................. 69
- VII KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SÜRECİ
1.- TAŞINMAZ MALİKİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT KONUSUNDA
KARAR VERMESİ.............................................................................................. 75
2.- SÖZLEŞMEYE KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİ TOPLANMASI................ 76
3.- KAT KARŞILIĞI KONUSU OLACAK TAŞINMAZIN İMAR DURUMUNUN
BELİRLENMESİ................................................................................................. 77
4.- YÜKLENİCİ ADAYI HAKKINDA BİLGİ TOPLANMASI....................................... 77
5.- AVAN PROJENİN HAZIRLANMASI.................................................................. 77
6.- TARAFLAR ARASINDA ÖNCELİKLE PAYLAŞIM KONUSUNDA
MUTABAKATA VARILMASI ............................................................................. 78
7.- TARAFLAR ARASINDA MUTABAKAT TESİSİ GEREKEN HUSUSLAR............... 78
8.- TARAFLAR ARASINDA GEREKLİ MUTABAKATIN SAĞLANMASINI
MÜTEAKİP NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE KAT KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI............................................................. 80
9.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ.............. 85
X
10.-TARAFLAR ARASINDA VARILMIŞ OLAN MUTABAKAT UYARINCA
TAŞINMAZ MALİKİ TARAFINDAN YÜKLENİCİYE TAPUDAN ARSA
PAYI/BAĞIMSIZ BÖLÜM DEVRİ....................................................................... 86
10.1.- SÖZLEŞME AKABİNDE TAŞINMAZ MALİKİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ
OLAN ARSA PAYINI TAPUDA YÜKLENİCİYE SATIŞ ŞEKLİNDE
GÖSTEREREK DEVRETMESİ........................................................................................ 87
10.2.- YÜKLENİCİYE AİT OLAN ARSA PAYININ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TAPUDAN
DEVREDİLMESİ................................................................................................................ 88
10.3.- YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAMAMININ KAT İRTİFAKI
KURULDUĞU SIRADA DEVREDİLMESİ.................................................................... 88
10.4.- YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BAŞLANGIÇTA
DEVREDİLMEYEREK BELİRLİ AŞAMALARDA KISIM KISIM
DEVREDİLMESİ................................................................................................................ 89
10.5.- YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İNŞAATIN TESLİMİ
ANINDA DEVREDİLMESİ.............................................................................................. 91
11.-YÜKLENİCİ PAYININ KARARLAŞTIRILAN SÜRE VE ESASLAR
DAHİLİNDE DEVREDİLMEMESİNİN NETİCELERİ........................................... 93
12.-YÜKLENİCİYE DEVREDİLEN ARSA PAYI/BAĞIMSIZ BÖLÜM
KARŞILIĞI TEMİNAT ALINMASI....................................................................... 93
13.-YÜKLENİCİYE DEVREDİLEREK TESİS EDİLMİŞ OLAN İPOTEĞİN
KARARLAŞTIRILMIŞ SÜRE VE ESASLAR DAHİLİNDE KALDIRILMAMASI..... 94
14.-KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İŞİN SÜRESİ............................. 94
14.1.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İŞE BAŞLAMA
ZAMANININ KARARLAŞTIRILMAMASI DURUMU................................................ 95
14.2.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İŞİN BİTİRİLME
ZAMANININ KARARLAŞTIRILMAMASI DURUMU............................................... 96
15.-İNŞAATA BAŞLAMA İLE İNŞAATIN TAMAMLANMASINA
KADAR OLAN SÜREÇTE YAPILMASI GEREKENLER........................................ 97
16.- İNŞAATIN TAMAMLANMASI........................................................................... 99
17.-İNŞAATIN ZAMANINDA BİTİRİLEMEMESİ HALİNDE
UYGULANACAK OLAN HÜKÜMLER................................................................ 99
- VIII KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLEN GEÇERSİZ
OLMASI HALİNDE TARAFLARIN HAK VE TALEPLERİ
1.- KURAL OLARAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN NOTERDE
DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMAMASI HALİNDE GEÇERLİ
OLMAYACAĞI................................................................................................. 103
XI
2.- İSTİSNAİ HALLERDE NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMAYAN
GEÇERSİZ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TARAFLARI
BAĞLAYICILIĞI............................................................................................... 107
2.1- YÜKLENİCİNİN EDİM BORCUNUN TAMAMINI VEYA BÜYÜK BİR
BÖLÜMÜNÜ İFA ETMİŞ OLMASI.............................................................................109
2.2.- TAŞINMAZ MALİKİNİN YÜKLENİCİYE TAŞINMAZI TAPUDA
DEVRETMİŞ OLMASI...................................................................................................110
2.3.- SÖZLEŞME TARAFLARININ EDİM BORÇLARINI KARŞILIKLI
OLARAK VE TAMAMEN İFA ETMİŞ OLMALARI....................................................112
3.- NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMADIĞINDAN GEÇERSİZ
OLAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK KISMEN
YAPILAN İŞİN BEDELİNİN HAKSIZ İKTİSAP KURALLARINA GÖRE
TAZMİNİ......................................................................................................... 112
4.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLEN GEÇERSİZLİĞİ
DEĞİL MEVCUDİYETİNİN SORGULANMASI................................................ 112
- IX KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
DEVİR VE KATILIM
1.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN
BİR BAŞKA YÜKLENİCİYE DEVRİ................................................................... 117
2.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE BİR BAŞKA YÜKLENİCİNİN
DAHA KATILMASI.......................................................................................... 118
-XKAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
1.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI..................................................................................................... 121
2.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAPUDA KAT İRTİFAKI
TESİSİ SIRASINDA DEĞİŞTİRİLMESİ............................................................. 126
3.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN SONRA TAŞINMAZ
MALİKİNİN YÜKLENİCİYE EK SÜRE VERMESİ............................................... 126
XII
- XI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILANDAN FAZLA VEYA
AZ İNŞA EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIMI
1.- İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN KAPSAMDAN
BÜYÜK YAPILMASI ....................................................................................... 129
2.- İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN KAPSAMDAN
KÜÇÜK YAPILMASI........................................................................................ 132
- XII YÜKLENİCİNİNKENDİSİNE DÜŞECEK OLAN BAĞIMSIZ
BÖLÜMLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATMASI
1.- KAT KARŞILIĞI YAPILMAKTA OLAN İNŞAATTAN YÜKLENİCİNİN
KENDİSİNE DÜŞECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ TASARRUF HAKKI............... 135
2.- TAŞINMAZ MALİKİ VEYA YÜKLENİCİ TARAFINDAN AYNI BAĞIMSIZ
BÖLÜMÜN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATIŞ YAPILMASININ
HUKUKİ NETİCELERİ...................................................................................... 136
3.- TAPUNUN VERİLMEMESİ HALİNDE TAPU TESCİL DAVASI AÇILMASI......... 137
4.- YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİLERİN TAŞINMAZ
MALİKİNDEN TAPU İSTEMESİ....................................................................... 137
5.- GEÇ TESLİM SEBEBİYLE ALICI TARAFINDAN GECİKME TAZMİNATI
VE NOKSAN İŞ BEDELİ İSTENMESİ............................................................... 138
6.- TAPU ALINAMAMASI HALİNDE YÜKLENİCİYE ÖDENEN
SATIŞ BEDELİNİN TAŞINMAZ MALİKİNDEN İSTENMESİ.............................. 138
7.- TAŞINMAZ MALİKİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ
FESHETMESİ HALİNDE YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM
ALANLARIN TAPUSUNUN İPTALİNİN İSTEMESİ.......................................... 139
8.- TAŞINMAZ MALİKİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ
KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU............................................................................ 139
- XIII KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
TARAFLARIN TEMERRÜDÜ
1.- YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ........................................................................ 143
1.1.- İNŞAATIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPTIRILMASI...........................................................144
1.2.- SÖZLEŞME FESHEDİLMEDEN İSTENEBİLECEK TAZMİNATLAR......................144
1.2.1.- KİRA KAYBININ İSTENMESİ.........................................................................145
XIII
1.2.2.- CEZAİ ŞART İSTENMESİ................................................................................145
1.2.3.- TAŞINMAZ MALİKİNİN NOKSAN VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİ
İSTEMESİ...........................................................................................................145
2.- TAŞINMAZ MALİKİNİN TEMERRÜDÜ............................................................ 146
2.1.- TAPU DEVRİNİN İSTENMESİ......................................................................................146
2.2.- YAPILMIŞ OLAN FAZLA İŞ BEDELİNİN İSTENMESİ.............................................147
- XIV KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
FESİH SEBEPLERİ
1.- FESİH SEBEBLERİ........................................................................................... 151
1.1.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAŞINMAZ MALİKİ
TARAFINDAN FESHEDİLMESİ...................................................................................151
1.1.1.- İŞE SÜRESİNDE BAŞLANMAMASI NEDENİYLE FESİH.........................151
1.1.2.- YÜKLENİCİNİN TESLİMDE GECİKMESİ....................................................151
1.1.3.- PROJEYE AYKIRI İNŞAAT YAPILMASI........................................................153
1.1.4.- İMAR MEVZUATINA UYGUN VE FAKAT PROJEYE AYKIRI
İNŞAAT YAPILMASI........................................................................................154
1.1.5.- DAİRELERİN KUSURLU OLARAK TESLİM EDİLMEK İSTENMESİ.......154
1.1.6.- YÜKLENİCİNİN ŞAHSINDAN DOĞAN İMKANSIZLIK ÜZERİNE
AKDİN SONA ERMESİ...................................................................................155
1.2.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN
FESH EDİLMESİ.............................................................................................................155
1.2.1.- TAPU DEVRİNİN İSTENMESİ........................................................................156
1.2.2.- YÜKLENİCİNİN VAR İSE FAZLA İŞ BEDELİ İSTEMESİ............................156
1.2.3.- BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ
NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TALEBİ............................................156
1.2.4.- TAŞINMAZ MALİKİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDEN İLE
İŞİN YAPILMASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ....................................157
1.2.5.- TAŞINMAZ MALİKİ TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK
TAM TAZMİNAT KARŞILIĞINDA FESİH....................................................157
2.- FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI........................................................................ 157
2.1.- İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GERİYE ETKİLİ SONUÇ YARATMASI......158
2.2.- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE FESHİN İLERİYE YÖNELİK SONUÇ
DOĞURMASI..................................................................................................................159
3.- SÖZLEŞMEDE FESHE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜM BULUNMASI.......................... 161
XIV
- XV KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ
1.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
BUNUN HUKUKİ NETİCELERİ........................................................................ 165
2.- TARAFLARIN HERBİRİNİN SAHİP OLDUKLARI SONA ERDİRME
HALLERİ......
................................................................................................... 170
2.1.- GECİKTİRİCİ NEDENİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SONA ERME..................170
2.2.- BOZUCU NEDENİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SONA ERME........................170
2.3.- SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASININ KARARLAŞTIRILDIĞI
HALLERDE CEZA ÖDEYEREK AKDİN FESHİ.........................................................170
- XVI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
1.- GÖREVLİ MAHKEME...................................................................................... 173
2.- YETKİLİ MAHKEME........................................................................................ 174
3.-TAHKİM.......................................................................................................... 175
- XVII ZAMANAŞIMI
1.- İNŞAATIN KUSURUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA
ZAMANAŞIMI................................................................................................. 179
2.- YÜKLENİCİNİN KASIT VE AĞIR KUSURU İLE ÖZELLİKLE AYIPLI
MALZEME KULLANARAK YAPTIĞI İNŞAATTAKİ KUSURDAN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLARDA ZAMANAŞIMI............................................................. 180
3- İNŞAATIN KUSURU DIŞINDA İNŞAAT YAHUT KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN SAİR UYUŞMAZLIKLARDA
ZAMANAŞIMI................................................................................................. 180
- XVIII KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARDA
KAT KARŞILIĞI UYGULAMASI
1.- KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI............................................................. 183
XV
2.- RİSKLİ BİNALARIN KAT KARŞILIĞI VERİLMESİNDE KENTSEL
DÖNÜŞÜM İMKANLARI................................................................................. 185
2.1.- KİRA YARDIMI................................................................................................................186
2.2.- KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ..................................................................................186
2.3.- KONUT VE İŞYERİ KREDİLERİ....................................................................................187
2.4.- TESPİT KREDİSİ.............................................................................................................189
2.5.- YIKIM KREDİSİ...............................................................................................................189
2.6.- VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ......................................................................................190
2.6.1.- BELEDİYE HARÇLARINDAN MUAFİYET...................................................190
2.6.2.- NOTER MASRAFLARINDAN MUAFİYET..................................................190
2.6.3.- TAPU HARÇLARINDAN MUAFİYET...........................................................190
2.6.4.- DAİRE VE İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV İNDİRİMİ...................................190
- XIX KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
MEVZUATTA YER ALAN HÜKÜMLER
1.- (6098) SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU...................................................... 193
2.- (4721) SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU......................................................... 203
3.- (6100) SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU....................................... 216
4.- (1512) SAYILI NOTERLİK KANUNU............................................................... 218
5.- (2644) SAYILI TAPU KANUNU....................................................................... 219
- XX SORU – CEVAPLARLA
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
SORU VE CEVAPLARLA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ........................................221
- XXI ÖRNEK SÖZLEŞMELER
1.- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMINA İLİŞKİN ÖN SÖZLEŞME......................... 241
2.- DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ........................................... 245
XVI
2.1.- YÜKLENİCİ PAYININ İŞ YAPTIKÇA VERİLMESİNE ÖRNEK
DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ.....................................................................................245
2.2.-
YÜKLENİCİ PAYININ KAT İRTİFAKI TESİSİ SIRASINDA DEVRİ VE
ÜZERİNE İPOTEK TESİS EDİLEREK İŞ YAPTIKÇA İPOTEKLERİN
KALDIRILMASINA ÖRNEK DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ.......................263
3.- ÖRNEK TEKNİK ŞARTNAME.......................................................................... 274
Download

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri