Dr. Özlem MIDIK
II. SINIF SEÇMELİ SORUMLUSU
Dr. Kemal BALCI
DEKAN YARDIMCISI
İşitme Engellilerle İletişim ve Türk İşaret Dili
 Engellilik kavramını tanımlayabilme, farklı engellilik
türlerini fark edebilme
 İşitmenin nasıl gerçekleştiğini ve ne tür durumlarda
sağırlık/duyma kayıpları olduğunu açıklayabilme
Blok
hedefleri
 Odyolojik tanı-tedavi-birincil koruma konusunda
anlayış kazanma
 İşitme engelli bireylerle iletişim/görüşme becerilerini
geliştirme
 Farklı hasta grubu olarak işitme engellilerin kültürü
hakkında anlayış kazanma
 İşitme engelli bireylerle işaret dilini kullanarak
iletişim kurabilme
 Büyük grup oturumları; panel ve sunum
Eğitim
Yöntemleri
 Anatomi, Fizyoloji, Psikiyatri, KBB, Tıp
Eğitimi, Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği gibi
farklı disiplinlerden 12 eğitici görev almıştır
 Deneyim paylaşımı oturumu
 bir görme, bir işitme engelli birey ile
otistik bir çocuk ve annesi katılmıştır
 Beceri eğitimi : Türk İşaret Dili
 124 saatlik İşaret Dili temel beceri eğitimi
20 kişilik gruplar halinde üç işaret dili
eğitmeni tarafından yürütülmüştür.
 Yeterliğe dayalı eğitim temel strateji olup,
akran, grup ve bireysel öğrenme
uygulamaları yapılmıştır.
 Münazara
1. İşitme engelli 2. görme engelli 3. bedensel
engelli 4. şizofren birey hekim olabilir mi?
Dört oturumda gerçekleştirilen tartışmada
her iki zıt düşünceyi savunmak üzere her
gruptan dört öğrenci konuşmacı olarak
belirlenmiştir.
Sanatsal Sosyal Faaliyetler
 Gezi : İşitme engelli sivil toplum kuruluşu olan dernek,
ilkokul ile lise yarım günlük sürede ziyaret edilmiştir.
 Film; Black
 Psikodrama uygulaması
 Bilgi Sınavı: (%30) 50 doğru-yanlış ve çoktan seçmeli
soru formlarından oluşan teorik sınav
Sınama
 Beceri Sınavı (%50) Özgeçmişini anlatma; kendisine
verilen kelimeleri işaret dilinde söyleyebilme, işaret
Yöntemleri
dilinde verilenleri Türkçe’ye çevirme; kendisine
verilen paragrafı işaret dilinde anlatma olmak üzere
üç düzeyde sınav gerçekleştirilmiştir.
 Portfolyo, (%20) beş görevden oluşan program
süresince öğrenci aktivitelerini belgeleyen kişisel
gelişim dosyası
Olumlu
 Eğitim yöntemleri yararlı ve eğitsel
 Eğiticiler ilgili
 İşaret dilini öğrenmek en önemli kazanım
 Eğlenceli eğitim
 Fikirleri açıkça söyleyebilme ve tartışabilme
 Başkalarının duygu ve düşüncelerinin farkına varabilme
 Arkadaşlarını daha iyi tanıma fırsatı ve iletişimi
güçlendirme
Öneriler
 Gezi için ayrılan yarım günlük sürenin bir sonraki program
için yeniden gözden geçirilmesi,
 küçük gruplar halinde etkinliğin gerçekleştirilmesi,
 Gezi etkinliğine daha fazla zaman ayrılması,
 Özellikle dernekte geçirilecek zamanının iyi planlanması
 Gezi zamanının programın son haftalarında olması
 Panel yada sunumların azaltılması
Öneriler
 Simüle hastaların sayısının artırılması,
 Daha çok görüşmelere zaman ayrılması
 Senaryoların çeşitlendirilmesi
Öneriler
 Panel yada sunumların azaltılması
 İnteraktif katılıma fırsat verecek eğitim ortamının
sağlanması
 Beceri eğitimlerinin gerçekleştirildiği odaların
değiştirilmesi; (.. küçük ve havasız )
Hekim Rolleri
 Tıp öğrencisinin hekim rollerini tanıyabilmesi
ve mesleki kimlik gelişimi için kendisini analiz
Program
hedefleri
edebilmesi
 hekimlik değerlerine sahip,
 öğrenmeyi öğrenen-eğitici,
 yönetici-lider,
 savunucu ve iletişimci
 Büyük grup oturumları: panel, sunum
Eğitim
Yöntemleri

Tıp Eğitimi, Aile Hekimliği, Halk
Sağlığı, Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri,
Patoloji, Biyokimya anabilim
dallarından 17 öğretim üyesi
 Deneyim paylaşımı oturumları


Profesyonalizm

Temel ve klinik bilimlerde eğitici

Asistan- hasta
Yönetici- lider

ASM, TSM, 112 ve birinci basamak ruh
sağlığı, sağlık müdürlüğü ve fakülteyi
temsilen dokuz hekim
 Küçük grup çalışmaları
PDÖ oturumu (10 kişilik 4 grup)
Beceri eğitimi (20 kişilik 2 grup )
 Öğretme

Kan basıncının ölçülmesini
hastaya öğretme

Hastaya diyabetik ayak
konusunda bilgi verme
 İletişim becerileri
 Rehber hazırlama
Katılımlı interaktif çalışmalar
 Hekimlik değerleri grup çalışması
 Tıp öğrencisi değerleri çalıştayı
 Nasıl öğreniyorum?
Proje çalışması
 öğrencilerin öğretme becerilerini geliştirirken toplum ve
öğrenci, toplum ve fakülte arasındaki etkileşime fırsat
vermiştir.
 OMUTF ilköğretim okulunda eğitim
 ikişerli 22 grup tıp öğrencisi
 Anasınıfı- 8. sınıf 22 sınıfta
 Konular: spor ve sağlık, kişisel hijyen, beslenme, ağız ve
diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar
Sanatsal sosyal faaliyetler
 Film izlemi ve tartışma: The Doctor,
3 İdiot, Memento, Sicko, Gandhi
 Şiirlerde hekim
 konuk: edebiyat öğretmeni ve tango
eğitmeni
 Bilgi Sınavı (%50)
Sınama
Yöntemleri
doğru-yanlış, eşleştirmeli, çoktan seçmeli ve
boşluk doldurma soru tiplerinden oluşan
teorik sınav
 İki oturumlu PDÖ performansı ( %10)
 Portfolyo (%40)
program süresince öğrencilerin
aktivitelerini belgeleyen on görevden oluşan
kişisel gelişim dosyası
25 ders saati teorik, 46 ders saati uygulamadır.
Olumlu
 Blok öğrenmeye katkı sağlamıştır: meslek bağlamı, etik ve
hekimlik değerleri, hasta ve hekim hakları, kariyer seçimi,
meslek hizmet alanları, yöneticilik- liderlik
 Eğitim yöntemlerin çeşitliliği öğrencilerin dikkatini
çekmiştir. En çok beğeni alanlar, öğrencilerin aktif olarak
yer aldığı çalıştaylar, iletişim ve öğretme becerisi, şiir,
deneyim paylaşımı oturumu ile proje çalışması
 Portfolyo, düşünceleri geliştirme açısından olumlu
karşılanmıştır.
 En yararlı etkinlik proje uygulaması olarak ifade edilmiştir.
 Katılımcılar okulda geçirilen zamanının önemini fark
etmiştir. Akran ve eğiticilerle daha fazla ve yakın temas
ilişkileri geliştirmiştir.
 Eğiticilerle ilgili görüşler olumludur. İlgili, motive edici,
samimi ve değerli hissettiren olarak tanımlamışlardır.
Geliştirilmesi gereken özellikler
 Öğrenci sayısının azaltılması
 Daha kısa ve izlenilmemiş filmlerin seçilmesi
 PDÖ senaryosunun yeniden yapılandırılması
 Panel, sunum sayısının ve içeriğinin azaltılması, zaman
planlamasının daha iyi yapılması
 Blok süresinin kısaltılması
 Toplum içinde öğrenme fırsatlarının artırılması örneğin
sağlık hizmet basamaklarının ziyaret edilmesi, proje
uygulamasına daha fazla zaman ayrılması gibi
 Programda öğrencilerin öğrenme ürünlerini
gösterebilecekleri bir zaman ayrılması
Tıpta Bilim ve Teknoloji
 Bilim ve teknoloji kavramlarını tanımlayarak, tıp
Program
hedefleri
alanındaki etkilerini kavrayabilme
 Bilimsel çalışma yöntem ve süreçleri hakkında
anlayış kazanma
 Tıpta kullanılan teknolojik cihazları tanıma
 Temel bilim alanındaki yeni bilimsel gelişmeleri
takip edebilme
 Büyük grup oturumları: Sunum
 Küçük grup ve tartışma oturumları: Vaka
Eğitim
Yöntemleri
çalışmaları
 Gözlemsel/Katılımlı çalışmalar: Klinik/Lab.
Gezisi
 Sanatsal-sosyal faaliyetler: Video film/belgesel
izlemi
34 teorik, 47 uygulama ders saati
Sınama
Yöntemleri
 1. Bilgi sınavı (%60)
 2. Portfolyo (%40)
11 görevden oluşmaktadır
 Blok aslında çok yararlı olabilirdi. Ancak bazı hocaların tutumu
ödevlerden soğuttu.
 Uzun süre okulda kaldık. Ödev hazırladık
 uygulamalar çok güzeldi .Diğer seçmelilerde daha yüksek not
alınabilirken hem daha zor hem daha uzun süre bir seçmelide
bizim notlarımız düşük olacak
 Makale ödevi verildiğinde lab. hep dolu oluyor ve sınıflar
kapatılıyordu .
 Bu bloktaki konular çok işimize yarayacak ancak öğrencileri bu
kadar zorlamayın
 Dersler ve makaleler çok yoğundu ama yine de keyif aldık
çalıştık uğraştık . Keşke emeğimizin karşılığını alabilseydik .
 Hocalar sınavlarda anlatmadıkları konulardan sordular
 Makale sayısı azaltılabilir .
 Blok güzel pek çok şey öğrendik bunu gözardı edemeyiz
ama diğer bloklar daha kolaydı .
 Diğer seçmelilerde eğlenerek ve öğrenerek zaman
geçirilirken bizim hocalarımız okul tatil edildiğinden
haberi olmadan zorla bizi okulda tutmaya çalışıyor neden?
 Öğrenciyi rahatlatmayan seçmeli blok algısına kızıyorum .
 Seçmelilerin bir standartı olmalı ya hepsi hekim rolleri
standardında olsun yada tıpta teknoloji standardında olsun
 Bazı hocaların bizden çeviri beklemesi yanlıştı.
 Tıp eğitimine katkısı çok büyük oldu. Tanı tedavi
yöntemlerini çok kapsamlı öğrendik . Bu konudaki büyük
eksiğimi kapatmış oldu.
 Hep bu konuda kendimi eksik hissediyordum . Fakat şu an
çok iyi bilgi birikimim var.
 Sınav çok zordu bence
Tıbbi İngilizce
 Tıbbi İngilizcenin meslek yaşamındaki önemini
kavrayabilme
 İngilizce yazılmış tıbbi makaleleri okuma, anlama ve
Program
yorum yapabilme
hedefleri  İngilizce tıbbi sunumları ve film/belgeselleri anlama,
yorumlama ve değerlendirebilme
 Tıbbi bir soru/konuyu kanıta dayalı olarak araştırma,
analiz ve sentez yaparak İngilizce olarak raporlandırabilme
 Kendisine verilen bir hastayı ve hastalığını anlayabilme,
hastayı izleyebilme, süreci meslektaşları ile İngilizce olarak
paylaşabilme
 Büyük grup oturumları: Sunum
 Küçük grup ve tartışma oturumları: Vaka
Eğitim
Yöntemleri
oturumları, küçük grup uygulama sunumları
 Gözlemsel/Katılımlı
çalışmalar:
Kliniklerde
hasta-hekim görüşmeleri, dosya taramaları
 Sanatsal-sosyal
faaliyetler:
Video
izlemi,
deneyim paylaşımları
30 teorik, 60 uygulama ders saati planlanmıştır.
Bilgi Sınavı; (51 puan )
 Çoktan seçmeli sınav
Sınama
Yöntemleri
 Vaka Raporları: : 9 x 2 = 18 puan
 Sunumlar: 6 x 4 = 24 puan
 Belgesel izlemi : 3x2= 6 puan
 Video-Film değerlendirme: 3 puan
 Toplam 51 puan
Portfolyo (49 puan)
 Tutorials: 14 x 3 =42 puan
 Öğrenci sunumları: 7 puan
 İngilizce bilmeden , ingilizce makale çevirdik.
 5 hafta için çok anlamlı bir program değildi.
 Daha fazla video ve görsel ile desteklenmeli
 Case report’lar sıkıcı işlendi.
 İngilizce çalışmam gerektiğini anladım .
 Seçmeli değildi zorla seçtirildi .
 Herkesin ingilizce düzeyi denk değildi.
Tıbbi Türkçe
 51 teorik, 35 uygulama ders saati
 Pratik uygulamaların artması, poliklinikteki görüşmelerin
artması, gereksiz filmlerin yayınlanmaması, seçme hakkının
olması, bloğunu süresi azalması
 Öğrencilerin seçebilmeleri için daha fazla seçenek
yapardım. Öğrencinin gerçekten neyin ilgisinin çektiğini
öğrenerek daha eğlenceli program yapardım. Bir hafta
ameliyat izleme, bir hafta hasta muayene gibi şeyler
yapardım. Puanlamayı da test yerine sadece
kompozisyonlar üzerinden yapardım .

 Bütün seçmeli boyunca hep ders bekledik. Dersler gereksiz
yere 2 saatlikti. Okula gelip dersin iptal olduğunu öğrendik.
saatlerce diğer dersi bekleyip 15 dakika ders görüp sonra
yine saatlerce ders bekledik .
 Derslerimizin bir çoğu çok gereksizdi . 5 hafta gereksiz
fazlaydı . daha kısa bir süre verirdim . Zorunlu tıbbi Türkçe
olması da saçma herkes kuraya katılıp istediği seçmeliyi
söyleyebilmeli .
Genel Değerlendirme Puanı
6,88
Tıbbi Türkçe
5,35
Tıbbi İngilizce
2,9
Tıpta Bilim ve Teknoloji
Toplam
8,53
İşaret dili
8,04
Hekim Rolleri
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Paylaşım
2,48
2,14
TT
2,14
1,89
Tİ
2,3
Programla ilgili tüm bilgiler ÖKM sitesinde
zamanında ve anlaşılır bir şekilde
yayınlandı.
1,57
TBT
2,29
3,27
İEİ&İD
2,37
3,11
HR
2,31
2,52
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Bu blokta neleri öğrenmem gerektiğini
biliyordum.
Hedefler
2,34
2,29
2,17
TT
1,89
1,93
1,82
Tİ
Blok içeriği, mesleğim için gerekli
bilgi, beceri ve tutumu kazandıracak
biçimde yapılandırılmıştı.
1,9
1,6
1,45
TBT
3,34
3,11
3,24
İEİ&İD
3,29
3,2
3,29
HR
2,66
2,51
2,5
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Blok içeriği mantıklı bir sıra
içinde, öğrenmeye katkı sağlayacak
şekilde düzenlenmiş ve sunulmuştu
Bloktaki hedefler gerçekçi, ulaşılabilir ve
birbirleri ile ilişkili olacak şekilde
belirlenmişti.
Eğitim etkinlikleri
2,52
TT
2,13
1,86
Tİ
Blok boyunca soru ya da tartışma için
yeterli fırsat sağlandı, aktif öğrenen
olmamı teşvik edici özellikte
yapılandırılmıştı
1,45
TBT
Blok içinde yer alan eğitim etkinliklerinin
birlikteliği (PDÖ, lab, sunum, beceri
eğitimleri vs) öğrenme hedeflerine
ulaşmamı kolaylaştırdı.
3,38
İEİ&İD
3,54
HR
2,65
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Öğrenme kaynak ve materyalleri
2,28
TT
1,96
Tİ
1,74
TBT
Bu blokta önerilen öğrenme materyalleri
(ders kitapları, elektronik
kaynaklar, sunum slaytları, video
kayıtları, ders notları vb..) hedeflere
uygun, yararlı ve yeterliydi.
3,07
İEİ&İD
3,2
HR
2,53
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Sınavlar
3,07
3,03
TT
2,04
2,1
Tİ
1,53
1,53
TBT
Değerlendirme kriterleri açık ve uygundu.
Bu bloktaki sınav soruları, blok hedeflerini
test etti
3,07
İEİ&İD
2,86
3,26
3,2
HR
2,63
2,57
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Eğiticiler
2,81
2,71
2,57
TT
2,73
Bu blokta görev alan eğiticiler öğrencilere karşı
profesyonel davranış içindeydiler.
2,18
2,25
Tİ
1,92
1,97
2,03
TBT
Bu blokta görev alan eğiticilerin üst düzey
becerileri (akıl yürütme, eleştirel
düşünme, karar alma, bilişsel beceri ve reflektif
düşünceleri vs.. ) vardır.
3,28
3,25
3,44
İEİ&İD
Bu blokta görev alan eğiticiler öğrenme –
öğretme becerileri açısından yetkindirler.
3,63
3,54
3,63
HR
Bu blokta görev alan eğiticiler konu alanlarında
bilgi ve beceri açısından yetkindirler
2,92
2,8
2,87
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Öğrenme ortamı
2,85
TT
2,31
2,22
Tİ
2
Öğrenme ortamlarında görev yapan
personelin davranış ve iletişim düzeyi
öğrenmeye destek verecek nitelikteydi.
1,95
TBT
1,72
3,25
İEİ&İD
2,75
3,26
HR
3,09
2,77
Toplam
2,42
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Öğrenme ortamları
(ÖKM, kütüphane, çalışma
alanları, bilgisayar laboratuarları gibi)
nicelik ve nitelik açısından yeterliydi.
Eğitim yönetimi destek ve yapılar
2,71
TT
2,3
Tİ
1,79
TBT
İEİ&İD
3,16
HR
3,2
2,68
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Yönetim, blok kurulu, öğrenci işleri blok
sürecinde öğrenci sorunlarıyla yakında
ilgilenmiş, bloğu geliştirmek için çaba
göstermiş, uygun iletişim kurmuştur.
Eğitsel değerler
1,92
TT
1,7
Tİ
1,82
TBT
Bu blokta kendimi yarışma ortamında
hissettim
1,41
İEİ&İD
1,51
HR
1,63
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
Bağımsız öğrenme ve çalışma saatleri
2,42
TT
2,81
Tİ
1,71
TBT
Blok içinde bağımsız/serbest çalışma
için yeterli zaman vardı
2,79
İEİ&İD
3,38
HR
2,63
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Genel değerlendirme
2,65
TT
2,12
Tİ
1,61
TBT
Blok sonunda, daha neleri öğrenmem
gerektiğini biliyorum.
Bu bloktaki konularla ilgili temel anlayış
kazandım.
3,16
İEİ&İD
3,43
HR
2,66
Toplam
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Blok not ortalamaları
TT
86,16
Tİ
82,71
TBT
84,6
Blok not ortalamaları
İEİ&İD
87,32
HR
88,39
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Öğrenci /eğitici geribildirimlerini içeren program
değerlendirme sonuçlarına göre
Bahar Dönemi Seçmelileri İçin Yapılan değişiklikler
 Blok 3 hafta olarak tasarlandı.
 Zorunlu seçmeli olarak bulunan Tıbbi Türkçe ve Tıbbi İngilizce bu
dönem için seçenekler arasından çıkarıldı. İngilizce ve Türkçe Tıp
Fakültesindeki tüm öğrencilerimizin birlikte eğitim almasına karar
verildi.
 Öğrenci ilgi, istek ve gereksinime dayalı yeni programlar oluşturuldu.
(Spor hekimliği, Nörofizyoloji, Birey, toplum ve hekim)
 Eğlenceli, bir o kadar öğrencinin aktif olarak yer alacağı etkinlikler
düşünüldü (lab uygulamalarına katılım, proje çalışmaları
yapma, festival ..)
 Gün içi başlangıç-bitiş saatleri yeniden programlandı, okul içi boş
zamanlar azaltıldı.
 Portfolyolar, II. Sınıf seçmelileri için yeniden düzenlendi, blok sonu
teslimine karar verildi. (Uluslar arası öğrenciler isterlerse ingilizce
yazabilirler)
 Panellerde yer alacak eğitici sayısı azaltıldı. Panellerin süreleri kısaltıldı.
 Uygun olmayan eğitim ortamları değiştirildi.
 İşitme engellilerle iletişim ve İşaret Dili programında yer alan gezi son
haftaya alındı.
 Farklı disiplinlerden eğiticilerle işbirliği yapıldı.
 Öğrenci iş yükü, program içeriği açısından bloklar arasında dengeye
mümkün olabildiği kadar dikkat edildi.
 Bahar dönemi seçmelilerinin planlamasına uzun zaman ayrıldı. Dekanlık
yönetimi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Blok Kurulları ile bloklarda görev
alan öğretim üyeleri en iyiyi bulabilme yolunda çaba gösterdiler.
Tüm öğrenci ve eğiticilerimize…
Eğlenceli, üretken ve yararlı bir
öğrenme- öğretme süreci
geçirmeleri dileğimizle …
Download

ekte bulunmaktadır.