ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE
BAÞKANLIÐINDAN
BELEDÝYE MECLÝSÝNÝN SAYIN ÜYELERÝNE
23.07.2004 tarih ve 25531 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe giren, 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nun 13.
maddesi gereðince "her ayýn 2'nci haftasý, 5 (beþ)gün süreyle"
toplanacak olan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisinin 7'nci Seçim
Dönemil'inci toplantý yýlý, Temmuz Ayý Toplantýlarý, 14 Temmuz 2014
Pazartesi - 18 Temmuz 2014 Cuma tarihleri arasýnda yapýlacaktýr.
Temmuz Ayý Toplantýlarýnýn ilk birleþimi 14 Temmuz 2014 Pazartesi
günü saat 14.00'teyapýlacaðýndan, Büyükþehir Belediye Meclis
Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Saraçhane'debulunan Baþkanlýk
Binasý A Blok içindeki Meclis Toplantý Salonuna teþrifleri rica olunur.
TEKLÝFLER:
1. Kaðýthane ilçesi Doðalgaz Bölge Regülatörleri ve Çelik Hatlarýna
ait (Sadabat Tarihi veKentsel Sit Alaný) 1/1000 ölçekli UÝP
deðiþikliði hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi.(2014/1066)
2. Sancaktepe ilçesi Paþaköy Deresi ve Kollan ile Yakýn Çevresine ait
12.07.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli NÝP ve 1/1000 ölçekli UÝP deðiþikliðine
itirazlar hk. Planlama MüdürlüðüTeklifi. (2014/1067)
3. Büyükçekmece ilçesi 17.06.200 4 t.t.li 1/1000 ölçekli Büyükçekmece
UÝP plan notu deðiþikliði hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi.
(2014/1068)
4. Tuzla ilçesi Aydýnlý Mahallesi 2 pafta (G22b12a-G22b12d) eski 210
parsel yeni 8171ada 2-3-4-5-6-7-8-9-11 parsellerin bir kýsmý ile 8171
ada 10 parselin tamamý ve bir kýsýmtescil dýþý alana iliþkin 1/5000
ölçekli NÝP hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1069)
5. Baðcýlar ilçesi Demirkapý Mah. F21c22b1b pafta 3091 ada 9-10
parsellere iliþkin1/1000 ölçekli UÝP deðiþikliði hk. Planlama
Müdürlüðü Teklifi. (2014/1070)
6. Baþakþehir ilçesi Baþak Mah. F21c12d pafta 3679 parsele iliþkin
1/5000 ölçekli NÝP deðiþikliði hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi.
(2014/1071)
7. Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi 6070 ada 1 parsele iliþkin
1/1000 ölçekli UÝPtadilatý hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi.
(2014/1072)
8. Tuzla ilçesi Orhanlý Mahallesi 8677 ada 9 parsele iliþkin
10.03.2014 t.t.li 1/5000 ölçekli NÝP itirazý hk. Planlama Müdürlüðü
Teklifi. (2014/1073)
9. Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 739 ada 6 parsel 1/1000
ölçekli UÝP tadilatýnaplan notu eklenmesi hk. Planlama
Müdürlüðü Teklifi. (2014/1074)
10. Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi 196 ada 1 parsele
iliþkin 17.02.2014 t.t.li1/5000-1/1000 ölçekli NÝP-UÝP deðiþikliði
itirazý hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi.(2014/1075)
11. Gaziosmanpaþa ilçesi Küçükköy Mahallesi 17233 parsele iliþkin
1/5000-1/1000 ölçekliplan tadilatý hk. Planlama Müdürlüðü
Teklifi. (2014/1076)
12. Üsküdar ilçesi 201 pafta 2 ada 34 parsele iliþkin 1/5000 ölçekli
NÝP deðiþikliði hk.Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1077)
13. Kadýköy ilçesi Zühtüpaþa Mahallesi 97 pafta 41 ada 9 parsele
iliþkin 1/1000 ölçekli plan tadilatý hk. Planlama Müdürlüðü
Teklifi. (2014/1078)
14. Kartal ilçesi Yakacýk 238ED2B pafta 2622 ada 35 parsele iliþkin
1/1000 ölçekli UÝPdeðiþikliði hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi.
(2014/1079)
15. Küçükçekmece ilçesi Konut Dýþý Çalýþma Alanýna iliþkin 1/1000 ölçekli
plan tadilatý hk.Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1080)16.
Baþakþehir ilçesi 556 ada 1 parsele iliþkin 1/5000 ölçekli plan
deðiþikliði hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1081)
17. Esenyurt ilçesi TEM Güneyi 3.Etap UÝP'na iliþkin 2014/38 sayýlý
Ýlçe Meclis Kararý hk. Þehir Planlama Müdürlüðü Teklifi.
(2014/1082)
18. Esenyurt ilçesi TEM Güneyi 1.Etap 1/1000 ölçekli Ýade Plan itirazlarý
hk. ÞehirPlanlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1083)
19. Çatalca ilçesi Çatalca Merkez ve Yakýn Çevresi 1/5000 ölçekli
R.N.Ý.P. tadilatý hk. Þehir Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1084)
20. Çatalca ilçesi Hisarbeyli ve Celepköy Köyleri 2090 sayýlý meclis
kararý hk. ÞehirPlanlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1085)
21. Tuzla ilçesi Orhanlý Sanayi Bölgesi UÝP plan notu deðiþikliði hk.
Þehir Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1087)
22. Eyüp ilçesi Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkaýtal
Kýþlalarýna ait NÝP hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1065)
23. Ataþehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi ve Yakýn Çevresi 1/5000
ölçekli NÝP itirazlarý hk.Þehir Planlama Müdürlüðü Teklifi.
(2014/1094)
24. Þile ilçesi Merkez Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli NÝP itirazlarý
hk. Þehir PlanlamaMüdürlüðü Teklifi. (2014/1095)
25. Esenyurt ilçesi TEM Güneyi 2.Etap 1/1000 ölçekli UÝP itirazlarý
hk. Þehir PlanlamaMüdürlüðü Teklifi. (2014/1097)
26. Kartal ilçesi Kartal Güneyi 1/1000 ölçekli RUÝP 187 pafta 2581
ada 14 parsele iliþkin itiraz hk. Þehir Planlama Müdürlüðü Teklifi.
(2014/1098)
27. Esenyurt ilçesi 1/1000 ölçekli TEM Güneyi 7.Etap Ýade Plan itirazlarý
hk. Þehir Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1099)
28. Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Merkez ve Batýköy Mahalleleri
1/5000 ölçekli NÝP itirazlarý hk. Þehir Planlama Müdürlüðü Teklifi.
(2014/1103)
29. Beyoðlu ilçesi, 2727 ada 16 ve 17 parsellere ait 1/5000 ölçekli NÝP
tadilatý hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1102)
30. Adalar ilçesi, Kýnalýada 7 pafta 1 ada 4 parsele iliþkin 1/5000 ölçekli
plan deðiþikliði hk. Planlama Müdürlüðü Teklifi. (2014/1101)
31. Kaðýthane ilçesi Doðalgaz Bölge Regülatörleri ve Çelik Hatlarýna
ait 1/1000 ölçeklideðiþiklik (4.Etap UÝP) hk. Planlama Müdürlüðü
Teklifi. (2014/1056)
32. Kaðýthane ilçesi Doðalgaz Bölge Regülatörleri ve Çelik Hatlarýna
ait 1/1000 ölçeklideðiþiklik (6.Etap UÝP) hk. Planlama Müdürlüðü
Teklifi. (2014/1057)
-Ýhtisas Komisyonlarýnda bulunan dosyalarýn görüþülmesi( Basýn: 44082 ) www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

istanbul büyükşehir belediye başkanlığından belediye meclisinin