Karar No
Karar Tarihi
: 4044
: 29/09/2014
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 29/9/2014 tarihli yazıda aynen; "Yüksek Seçim
Kurulunun 16/8/2014 tarihli ve 2014/3724 sayılı kararı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Üyeliği Seçiminin 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.
Bu karar uyarınca; Yüksek Seçim Kurulunun 22/8/2014 tarihli, 2014/3830 sayılı kararı ile
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili seçim sürecinde yapılması gerekli
görülen iş ve işlemlerin zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile
hazırlanan "Seçim Takvimi" ve "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari
Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak
Genelge",
Yüksek Seçim Kurulunun 13/9/2014 tarihli, 2014/3956 sayılı kararı ile "Adli ve İdari Yargı
Hâkim ve Savcıları Arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Yapılacak
Seçimlerde İl Seçim Kurulları İle Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge",
kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun "Propaganda yasağı" başlıklı
25. maddesinde;
"Adaylar, kesin aday listesinin ilânından oy verme süresinin bitimine kadar propaganda
yapamazlar.
Ancak;
a) Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini
bu iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler."
hükümleri yer almaktadır.
12 Ekim 2014 Pazar günü yapılacak olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği
seçimine katılmak için başvuruda bulunan adayların öz geçmişlerinin Kurulumuzca doğrudan
incelenmiş olup, Kurulumuzun 28/9/2014 tarihli, 2014/4040 sayılı kararı ile Adli ve İdari Yargı
Hâkim ve Savcıları Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimine katılmak için
başvuruda bulunan 47 adli yargı hakim ve savcıları arasından 12 hakim ve savcıya ait ve yine idari
yargı hâkim ve savcılar tarafından Başkanlığımıza yapılan 16 adet başvurudan 1 savcıya ait öz
geçmişlerinin kendileri tarafından düzeltilmesi, düzeltilmediği takdirde Kurulca belirlenen ilkeler
çerçevesinde düzeltmelerin yapılacağı husususun zaman kısalığı da gözetilerek yetkilendirilen
kurum personelince telefonla ilgili adaylara bildirilmesi ve 29/9/2014 günü saat 13.00’e kadar süre
verilmesine karar verilmiştir. Anılan kararımız gereği kendilerine telefonla ulaşılan adli ve idari
yargı hakim ve savcılarından; 8 hakim ve savcının özgeçmişi kendi onayları ile değiştirilerek
düzeltilmiş, 4 hakim ve savcının ise süresinde yeni öz geçmiş göndermediklerinden Kurulca resen
değişiklik yapılması, diğer hakim ve savcı öz geçmişlerinin düzeltme yapılmaksızın
yayımlanmasının uygun olacağı düşünülmekle, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun "Propaganda yasağı" başlıklı
25. maddesinde;
"Adaylar, kesin aday listesinin ilânından oy verme süresinin bitimine kadar propaganda
yapamazlar.
Ancak;
a) Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini
bu iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler."
hükümleri yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunun 16/8/2014 tarihli ve 2014/3724 sayılı kararı ile Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Seçiminin 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.
Bu karar uyarınca; Yüksek Seçim Kurulunun 22/8/2014 tarihli, 2014/3830 sayılı kararı ile
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili seçim sürecinde yapılması gerekli
görülen iş ve işlemlerin zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile
hazırlanan "Seçim Takvimi" ve "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari
Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak
Genelge" kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.
Anılan Genelge'nin;
"Propaganda yasağı" başlıklı 5. maddesinde;
"Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
seçilecek üyelerin belirlenmesi için yapılacak seçimlerde, kesinleşen aday listelerinin ilân edildiği
29 Eylül 2014 Pazartesi gününden oy vermenin bitim tarihine kadar olan süreçte (reklam yapmak,
pankart, afiş, poster vb. şeyleri asmak veya yapıştırmak gibi usullerle) her türlü propaganda
yapılması yasaktır.
Yalnızca adayların özgeçmişleri talepleri halinde Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi
www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsis edilmiş ilgili bölümünde yayınlanır."
Aynı Genelge'nin "Adayların özgeçmişinin yayınlanması" başlıklı 6. maddesinde;
"Adayların özgeçmişleri, ön cepheden çekilmiş fotoğrafı ile birlikte Yüksek Seçim
Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsis edilmiş ilgili bölümünde soyadı
esas alınarak alfabetik sıraya göre sıralanıp yayınlanır.
Adayların hazırlayacakları ve Yüksek Seçim Kuruluna kâğıt ve elektronik ortamda teslim
edecekleri özgeçmişlerinde kullanılacak yazı karakteri “Times New Roman”, yazı büyüklüğü 12
punto, kullanılacak kelime sayısı en fazla 500, eklenen fotoğraf ise (4,5 cm x 6 cm) boyutlarında,
başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş ve renkli olmalıdır.
Bu kurala uygun özgeçmiş ve fotoğraf vermedikleri tespit edilenlerle ilgili bilgiler
yayınlanmaz."
Seçim Takviminde 29 Eylül 2014 Pazartesi; "2- Adaylıkları kesinleşenlerin, soyadı esas
alınarak alfabetik sıraya göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve Yüksek Seçim Kurulunun
internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanması,"
şeklinde düzenlenmiştir.
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlüğünde özgeçmişin tanımı; “Bir
kimsenin doğumundan yaşadığı güne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı, hayat hikayesi,
yaşam öyküsü, biyografi, hâl tercümesi tercümeihâl” olarak yapılmıştır.
12 Ekim 2014 Tarihinde yapılacak adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimine katılmak için başvuruda bulunan 47 adli
yargı hâkim ve savcıları arasından 12 hakim ve savcıya ait ve yine idari yargı hâkim ve savcılar
tarafından Başkanlığımıza yapılan 16 adet başvurudan 1 savcıya ait olan ve Başkanlığımıza teslim
edilen belgeler içerisinde yer alan öz geçmişlerin usulüne ve tanımına uygun olmadığı görülmekle;
Kurulumuzun 28/9/2014 tarihli, 2014/4040 sayılı kararı ile Adli ve İdari Yargı Hâkim ve
Savcıları Arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimine katılmak için başvuruda
bulunan 47 adli yargı hakim ve savcıları arasından 12 hakim ve savcıya ait ve yine idari yargı
hâkim ve savcılar tarafından Başkanlığımıza yapılan 16 adet başvurudan 1 savcıya ait öz
geçmişlerinin kendileri tarafından düzeltilmesi, düzeltilmediği takdirde Kurulca belirlenen ilkeler
çerçevesinde düzeltmelerin yapılacağı husususun zaman kısalığı da gözetilerek yetkilendirilen
kurum personelince telefonla ilgili adaylara bildirilmesi ve 29/9/2014 günü saat 13.00’e kadar süre
verilmesine karar verilmiştir. Anılan kararımız gereği kendilerine telefonla ulaşılan adli ve idari
yargı hakim ve savcılarından; 8 hakim ve savcının özgeçmişleri kendi onayları ile değiştirilmiş, 4
hakim ve savcının ise süresinde yeni öz geçmiş göndermedikleri anlaşılmıştır.
Bu nedenle;
8 hakim ve savcının özgeçmişi kendi onayları ile değiştirilerek düzeltilmiş, 4 hakim ve savcı
ise süresinde düzeltmeye ilişkin öz geçmişlerini Kurulumuza göndermediklerinden, Kurulca
belirlenen ilkeler çerçevesinde resen düzeltmesine,
Adayların öz geçmiş metinlerinin bu haliyle Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde
yayımlanmasına,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- 8 hakim ve savcının özgeçmişi kendi onayları ile değiştirilerek düzeltilmiş, 4 hakim ve
savcı ise süresinde düzeltmeye ilişkin öz geçmişlerini Kurulumuza göndermediklerinden, Kurulca
belirlenen ilkeler çerçevesinde resen düzeltmesine,
2- Adayların öz geçmişlerinin bu haliyle Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde
yayımlanmasına,
3- Karar örneğinin gereği için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
29/9/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Şakir AKTI
Download

8 hakim ve savcının özgeçmişi kendi onayları ile değiştirilerek