ÜÝTGETME ʋ 2
2-nji tablisa. 49 bölüm. 49.33 klasy «Ýolagçylary ýeĖil awtoulaglarda
gatnatmak» goúmaly.
2-nji tablisa. 71 bölüm. 71.11 klasyĖ «Binagärçilik iúi» düúündirmesini täze
redaksiýada beýan etmeli: Bu klas öz içine alýar: binagärçilik ugrundan maslahat
bermek (binalary taslama iúleri, iú çyzgylaryny düzmegi hasaba alyp, úäheri
meýilleúdirmek, landúaft binagärçiligini hasaba alyp).
Bu klas úeýle-de öz içine alýar:gurluúyk babatda taslamadan öĖki we taslama
resminamalarynyĖ hem-de çykdajy sanawlarynyĖ döwlet seljeriúini geçirmek
iúileri; úähergurluúyk iúini kämilleúdirmek, úäherlerde we obalarda gurluúyk iúleri
geçirilende ulanyú hem-de gözellik görkezijilerini milli aýratynlyklara hem-de
ýerli tebigy-howa úertlerine laýyklykda ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän iúleri;
binagärlik, taslama we gurluúyk babatda kadalaúdyryjy hukuk namalarynyĖ
taslamalaryny iúläp taýýarlamak iúleri.
Bu klas úeýle-de öz içine alýar: ýangyn söndüriú ulgamlary boýunça taslama
iúlerini ýerine ýetirmek: ýangyn söndüriú ulgamlary (ulgamlaryĖ bölekleri)
boýunça taslama iúlerini ýerine ýetirmek; ýangyn we gorag-ýangyn habar beriji
ulgamy (ulgamlaryĖ bölekleri) boýunça taslama iúlerini ýerine ýetirmek; ýangyn
howpsuzlygynyĖ awtomatlaúdyrylan we habar beriú ulgamlaryny (ulgamlaryĖ
bölekleri) döretmek boýunça taslama iúlerini ýerine ýetirmek; ýangyn barada
adamlara habar beriú we olary guramaçylykly halas ediú ulgamlaryny (ulgamlaryĖ
bölekleri) döretmek boýunça taslama iúlerini ýerine ýetirmek.
Bu klas öz içine almaýar: hasaplaýyú tehnikasy boýunça maslahat bermek
(62.02, 62.09 seret); interýerleri bezemek (74.10 seret).
Download

ÜİTGETME № 2 2-nji tablisa. 49 bölüm. 49.33 klasy «İolagçylary