T,C.
BILIM,SANAYI VE TEKNOl′ OII BA4ANLIGI
Bilim ve Tchnolqi Gerel Mudirluttil
Sayl : 78652905-602.05/4442
Konu :Kamu― Un市 crsitc― Sanayi I,birliЁ
GUNLU
06/08/2014
i
Deこ crlendirmc Raporu,Strattti
B:)lgcsi ve Eylem Planl Tasla言 1'na
G(iriis
Ttirkiycinin 2023 Vizyonu 9er9evesindc diinyada ilk on ckOnonli arasinda yer alabilmcsi ve
toplumsal rcfahinl a■ lrabilmesi en ba,ta bilimsel ve telmol● ik ilerlemeye baЁ lldlr.Bu
9Cr,CVCdC tiim dtinyada olduЁ
u gibi ii‖
(cnlizdc dc bililnsc1 9a11,lnalar sontlcunda ortaya 91kan
iin vc stre91erin lisansianmasl,ticarile,tirilmesi,teklloldinin akadelnik,all,malar ilc
destcklcnmesi,c daha ileriye gё tiiriilinesi,yenilik9ilittin gcrck akadcrni gcrck i§
diinyasi vc
gcreksc de kamu araslnda isbirlitti ilC gcr9ckle,tirilmesi hususlarina son dcrccc
ncm
ё
il‐
vcrilmcktedir.
Bu battlamda, Bakanll言 lllllZCa kamu‐ iinivcrsitc‐ sanayi i,birliこ inin gcli,tirillnesine yё nclik
,all,malara hlz verilcrck, 2013 ylll i9crisillde 26 Kalklnma Bё lgesinde toplantllar
gcr9ckle§
tirill■
li,tir, Sё z
kOnusu toplantllarda akadclllidcn, sanayiden, sivil toplumdan vc
kamudan temsilcilerle paneller ger9ckle,tirilini,; anket 9all§
k誠 1lan tiim ycrel payda,larin gё
edilen gё rii§ ve
ёneriler
masi Vasitaslyla toplantllara
rii§ leri toplanml,tlr.Bahse konu toplantllar aracll屯 lyla Clde
bё lgescl toplantl raporlarina yansltllarak Bakanll言 lrnlz resnli intcrnet
yayrmlanmrgtrr.
sitesinde
(linkten
ulagilabilir:
http:〃 sagm.sanayi.gov.tr/DocumcntList.aspx?catID=4319&lng=tr)
Toplantllarin ardindan,7 subat 2014 tarihinde 9e,itli kCSilnlerden konunun uzmanl kisilerle
birliktc Kamu¨ 曹nivcrsitc― Sanayi i§ birltti Final ca11,tayl Bakanlmlz Sayln Fikri lsIK'ln
tesriflcriylc Ankaralda gcr,cklestirillnistir.callstayda pancHcrde dilc gctirilen ve anketlerdcn
cldc edilen sOrun vc ,ё zllm ёnerilel・ i clc ahnnll, vc ёnccliklendirmc yapllarak tasiak bir
cylcrYl planl hazlrlanrlll,tir. Bclgcdc konunun ёncnli, Incvcut dllrulll, konuya ili,kin
yakla,llnlar,gcli§ nli,vc gcli§ mekte olan iilkclerdc du「 ul■ ,konuya dair fhrkindallk vc hazllllk
9all,malarl, bё lgcscl tOplantllarda cldc cdilen vcrilerin anaiizi, toplantllar ve ankctler
sonucunda ёnc 91kan sorunlarin ve 9ё Ziim ёnerileri,in ёnccliklendirilmesi,GZFT analizi ve
SOrLIn alanlarinin
ёnccliklcndirilmcsi, vizyon, genel ama9, cylcm planl, sonu9 vc
deЁ erlCndil■
l■
e
krsrrnlarr
yer
almaktadrr.
http:〃 sagm.sanayi.gOv,tl・ /Pages,aspx?pagcID=886861ng=tr
Taslak
metne
linkinden ula,llabilmcktcdir.
Genis bir katlllm ve mutabakatla olusturmaya 9allst屯 lm】 z Kamll― 【
niversitc‐ Sanayi lsbirliЁ
」
DcЁ eriCndirmc Raporu,Stratai BelgCSi vc Eylcm Planl(2015-2019)TaSIa二 11la iliskin olarak
gё ra,,
ncri
ё
vc dctterlCndirmelerinizin en gc9 1 Eylti1 2014 tarihine kadar Bakanll魅
11■
i
lZa
(elektrOnik ortamda da [email protected] ve abdullah.ogutverici(csanayi.gov.tr
adrcslOrinc)gё nderilmesi hususunda gcrettini arz ve rica cderiln.
lEg lehC,-Sgygdij!9\q9qt{qlq ii9 jmz?lanm rstrr."
Mustafa Kemal Mahallesi Dumhrprnar Bulvan Eskiqr:hir Yolu
Bilgi 19in lrtibati Sc宙
2151 Caddc Nol154 06510 cankaya/ANKARA
Tclcfon: 03122015285
Gilnihal HOROZ A.B Uzmanl
03122196738
A! :
posta : scvi [email protected] gov tr
Elcktronik
www.sanayi.gov.tr
tvrak bilgisinc rvrvw.satrayi.gov.tr adresinrleki e-hizrnctlcr lroiiinrtirrden, "yllzwrr75AFF0" l)YS No vc evrak tarihi ilc crigcbitirsiniz
c―
1/2
Mehmet MADENCAN
Bakan a.
Genel Miidiir V.
\
_
leige,90ven‖ 0:ektronik imza i:e imzalanm:,lr,"
Mustafa Kemai Mahallesi Dumhlpinar Buivarl Eskisehir Yolu
Bilgi 19in illibati Se宙 G■ inihal HOROZ A B Uzmanl
"Bり
2I5I
.Cadde No: I 54 065
l0 Qankuya /ANKARA
Tclcfon i 03122015285
e‐
posta:sc宙 [email protected] gov.tr
Faks
: 03122196738
Elcktronlk AL:w、 ャ
ヽ
V
Evrak b‖ gisillc、 nⅣ ヽ
V Sanayi gov tr adrcsilldcki c‐ hiznict:cr bOlimiuldc:1,"y‖
Sanayi gOv L
zwι :75AFFO"DYS
No ve cvrak tarihi ilc eriscbilirsilliz
2/2
Download

İlgili yazıyı görmek için tıklayınız.