06.09.2011 TARĠHLĠ DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ YÖNETĠM KURULU KARARI ĠLE ONAYLI TAġINMAZ MAL SATIġ
YÖNETMELĠĞĠ AÇIK TEKLĠF – AÇIK ARTIRMA USULÜ ĠHALE ġARTNAMESĠ
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TAŞINMAZ SATIŞI
AÇIK ARTIRMA İHALE ŞARTNAMESİ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
DarüĢĢafaka Cemiyeti (bu metinde kısaca “Cemiyet” diye anılacaktır) Kütük No : 2832 – Ġstanbul, Pendik, Batı Mahallesi, Bağdat Caddesi
Mevkiinde Kain ve Tapunun, 92 Pafta, 2327 Ada, 68 Parselde Kayıtlı, Bahçeli Kargir Altında Üç Mağazası Olan Altı Katlı Yirmisekiz Daireli
Apartman Nitelikli, 1.049,00 m2 Yüzölçümlü, Kat Mülkiyetli, 95/3000 Arsa Paylı, B Blok, 2. Kat, 8 No.lu Mesken, (Posta adresi: Burhan Toprak
Caddesi, Uzunkale Sokak, SomtaĢ Sitesi, B Blok, No: 4B, 2. Kat, 8 No.lu Daire (BoĢ), Pendik/ĠSTANBUL) 27.10.2014 Pazartesi günü saat
14.30’da Mahallinde açık teklif – açık artırma usulüyle satılacaktır.
SatıĢ aĢağıdaki gazetelerde duyurulmuĢtur: – İstanbul Baskısı - Hürriyet Gazetesi, 18.10.2014 – 23.10.2014 – 25.10.2014
Açık artırmaya katılacakların 10.000.-TL. teminat yatırmaları gereklidir.Teminat olarak kabul edilebilecek değerler aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) Cemiyet’in banka hesabına Türk parası veya döviz olarak yatırılacak nakdi teminat (Nakdi teminatın Cemiyet banka hesabına yatırıldığına
iliĢkin yetkli imzaları taĢıyan dekontun açık artırma öncesinde ibraz edilmesi kaydıyla)
b) Bankaların verecekleri kesin ve asgari altı ay süreyle geçerli teminat mektupları,
c) DarüĢĢafaka Cemiyeti adına bloke çek.
Açık artırmaya katılacaklar taĢınmazı mahallen gördüklerini, halihazır durumuyla kabul ettiklerini, taĢınmazla ilgili, tapu kaydı ve takyidatları da
dahil olmak üzere, her türlü bilgiye sahip olduklarını, bilahare Cemiyet’ten bunlardan kaynaklı herhangi bir talepte bulunmayacaklarını ve bu
Ģartlarla açık artırmaya katılacaklarını peĢinen kabul ve taahüt etmiĢlerdir.
Cemiyet Yönetim ve Denetim Kurulu baĢkan ve üyeleri ile Cemiyet çalıĢanlarının kendilerinin, eĢlerinin, üçüncü dereceye kadar olan kan ve
ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları ile evlatlıklarının, ayrıca tüm bu kiĢilerin sermayesinde çoğunluk sahibi oldukları ve / veya yönetimine
katıldıkları ya da danıĢmanlık yaptıkları Ģirketler ve kurumların Cemiyet taĢınmazlarının açık artırmalarına katılmaları yasaklanmıĢ olup; açık
artırmaya katılacaklar bu yasağı bildiklerini, kabul ettiklerini ve bu sayılanlardan olmadıklarını açıkça beyan ve kabul ederler.
Açık artırma sonunda Ġhale Komisyonunca en yüksek bedele ulaĢan katılımcıyla pazarlık yapılabilir ve en yüksek teklif sahibi en son teklif ettiği
satıĢ bedelini arttırarak revize edebilir. Bilahare Ġhale Komisyonu’nca alınan son teklif karar verilmek üzere Cemiyet Yönetim Kurulu’na (bu
metinde kısaca “Yönetim Kurulu” diye anılacaktır) sunulur. Ayrıca açık artırmada üzerine ihale yapılmayan isteklilerin teminatları isteklilere iade
olunur. Ġsteklilerin makbuz karĢılığı alınan teminatları iade fiĢi düzenlenmek suretiyle açık artırmanın tamamlanmasını takiben derhal iade olunur.
Cemiyet’in banka hesabına yatırılmıĢ olan nakdi teminatların ise, en geç ihaleyi takip eden ikinci iĢ gününün mesai saati bitimine kadar iadesi
yapılır.
Açık artırma sonunda satıĢ, Ġhale Komisyonu’nun ihale kararının, en geç 15 iĢ günü içinde ve Yönetim Kurulu’nca onaylanması halinde
kesinleĢir. Açık artırma ve satıĢ Kamu Ġhale Kanunu ve sair devlet ve kamu mevzuatı hükümlerine tabi olmayıp, Yönetim Kurulu yapılan ihaleyi
onaylayıp onaylamamakta tamamen serbesttir.
Ġhale kararının onaylanmasına dair Yönetim Kurulu kararı, onaylandığı günden itibaren en geç yedi iĢ günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya
vekiline elden imzası alınmak suretiyle ya da iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. Ġhale kararının iptali halinde de durum istekliye aynı usulle
bildirilir, ayrıca isteklinin muhafaza edilmekte olan teminatı iade olunur.
Yönetim Kurulu’nun satıĢı onaylaması halinde, isteklinin, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen on iĢ günü içinde ihale
bedelini nakit veya Cemiyet adına bloke çek halinde Cemiyet veznesine veya Cemiyet’in banka hesabına yatırması, yine istekliye ait bulunan
vergi, resim ve harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu mecburiyete uyulmadığı veya istekli tarafından taĢınmazın alınmasından
vazgeçildiği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve alınan teminatlar Cemiyet’e gelir kaydedilir.
Cemiyet isteklinin ihale bedeli ile istekliye ait bulunan vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin tamamını ödemesinden itibaren, ödeme günü de
dahil olmak üzere en geç yedi iĢ günü içerisinde sözleĢme yapılmasını teminen taĢınmazların satımında ferağa ait iĢlemleri tamamlayarak,
Ģartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları istekliye teslim eder. Cemiyet taĢınmazlarının satıĢı Valilik Makamı’ndan alınacak yetki
belgesi ile mümkün olduğundan, alıcı satıĢ bedelinin tamamını ödemiĢ olmakla birlikte bu belgenin alınması için gerekli olansüreyi beklemeyi
kabul ve taahhüt eder.
Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen on iĢ günü içinde ödenmiĢ olması Ģartıyla,
istekli Cemiyet tarafından yapılacak yazılı bildirimden itibaren en geç 10 gün içerisinde taĢınmaz malı tapuda adına tescil ettirmek ve taĢınmazı
teslim almakla yükümlüdür. Aksi takdirde istekli, vukua gelecek zarar, fuzuli iĢgal ve diğer sebeplerle Cemiyet’ten hiçbir talepte bulunamaz.
TaĢınmazların satımında ihaleye katılan istekli adına veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil gönderen istekli adına ferağa ait iĢlemleri
yapılacak olup, üçüncü kiĢiler adına tapuda ferağ yapılması sözkonusu olmayacaktır. Ġhaleye katılan istekliler bu hükmü peĢinen kabul etmiĢ
sayılırlar.
Tapuda takrir ve ferağ iĢlemi satıĢ bedelinin tamamının ödenmesinden sonra yapılır. SatıĢ bedelinin tamamının ödenmesini müteakip taĢınmazın
kullanılması ve giderleri, tapu iĢlemini takip eden ay baĢından itibaren de taĢınmazın geliri alıcıya aittir.
Alıcı kendisine terettüp eden tapu harçlarının ödenmesinden sorumludur.
Söz konusu olduğu takdirde, K.D.V. alıcıya aittir.
Açık artırmaya aĢağıda ve ekli satıĢa katılanlar listesinde adları ve imzaları bulunan istekliler katılmıĢlardır.
Açık artırmaya katılanlar, bu Ģartnameyi okuyup aynen kabul ettiklerini beyan etmiĢlerdir.
Ġhale ile ilgili doğacak uyuĢmazlıkların çözümlenmesinde Ġstanbul Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir ……./……../20….
TEKLİF BEYANI (BU KISIM SADECE İHALEYİ KAZANAN İSTEKLİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR )
Yukarıda adı geçen gayrimenkulü, işbu şartname hükümlerince .......................................... tarihinde yapılan açık artırma sonunda,
.................................. TL ( ........................................... TürkLirası) bedel ile satın almayı kabul ve taahhüt ediyorum.
Adı – Soyadı
:
TC Kimlik No
:
Tel
:
Cep Tel
:
Faks
:
e-mail
:
Adres
:
İmza
:
06.09.2011 TARĠHLĠ DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ YÖNETĠM KURULU KARARI ĠLE ONAYLI TAġINMAZ MAL SATIġ
YÖNETMELĠĞĠ AÇIK TEKLĠF – AÇIK ARTIRMA USULÜ ĠHALE ġARTNAMESĠ
Download

darüşşafaka cemiyeti taşınmaz satışı açık artırma ihale şartnamesi