YEMEK PĠġĠRME, TAġIMA VE SONRASI HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET ALIMI
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Yemek PiĢirme, TaĢıma ve Sonrası Hizmetlerine ĠliĢkin hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı
bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2014/121472
1-Ġdarenin
a) Adresi
: Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi Ginza Plaza ĠĢ
Merkezi No:81-83 34015 ZEYTĠNBURNU/ĠSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 2124092000 - 2125461289
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Yemek PiĢirme, TaĢıma ve Sonrası Hizmetlerine ĠliĢkin
Hizmet Alımı - 110.000 Öğün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir.
b) Yapılacağı yer
: ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (Seyitnizam
Mahallesi Mevlana Caddesi Ginza Plaza ĠĢ Merkezi No:81-83
34015 Zeytinburnu/ĠSTANBUL ), MALTEPE
ZÜMRÜTEVLER EK HĠZMET BĠNASI (Zümrütevler Mah.
Atatürk Cad.Mercan Sok. Maltepe/Ġstanbul),
ZEYTĠNBURNU EK HĠZMET BĠNASI (10. Yıl Caddesi
Cinoğlu Çıkmazı No:10 Zeytinburnu ĠSTANBUL ),
BEYLĠKDÜZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ VE 2 NOLU
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (Yakuplu Mah. Açelya
Caddesi Saatli Bina No:1 Beylikdüzü ĠSTANBUL ), 3 NOLU
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (BağlarbaĢı Mah.
Atatürk Cad. No:138 Kat:2-3 Maltepe/Ġstanbul)
c) Süresi
3- Ġhalenin
: ĠĢe baĢlama tarihi 01.01.2015, iĢin bitiĢ tarihi 31.12.2015
a) Yapılacağı yer
: Ġstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu (Seyitnizam
Mahallesi Mevlana Caddesi Ginza Plaza ĠĢ Merkezi No:81-83
34015 Zeytinburnu/ĠSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 04.11.2014 - 10:30
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğinin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ġhale konusu iĢin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iĢ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Ġstekliler, Yetkili Kurum tarafından 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre düzenlenmiĢ ve
ihale tarihinde geçerli olan "ĠĢletme Kayıt Belgesi" ve/veya "Gıda Üretim Ġzin Belgesi" nin aslını
ve/veya noter onaylı suretini ve/veya Ġdarece Aslı Gibidir yapılmıĢ suretini ihale dosyası içerisinde
sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
sağlanabilir.
4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer
belgeleri:
a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir
ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ serbest meslek
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının
veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en
az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müĢavir veya
serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler:
a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen hizmet
iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden iĢlerin gerçekleĢtirilen
kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son
iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına
bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler:
Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Firmalar günlük en az 221 öğün yemek üretebildiğine dair ihale veya son baĢvuru tarihi itibariyle
geçerli kapasite raporunu sunacaktır. ĠĢ ortalığı olarak teklif verilmesi halinde ortaklardan her birinin,
kapasite raporuna iliĢkin olarak iĢ ortaklığındaki hissesi oranında kapasite raporu sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen her türlü yemek piĢirme, dağıtım ve sonrası hizmet iĢleri
benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı Ġstanbul
Zeytinburnu Malmüdürlüğüne (Veli Efendi Mh. Çayır Sk. No:1 Zeytinburnu / ĠST) doküman bedeli
yatırılıp, Ġstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Mali ĠĢler ġubesi Ġhale ve Satınalma Bürosu Seyitnizam
Mah Mevlana Cad. No:81-83 Zeytinburnu/ĠSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ġstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Mali ĠĢler ġubesi Ġhale ve
Satınalma Bürosu Seyitnizam Mah.Mevlana Caddesi Ginza Plaza ĠĢ Merkezi No:81-83 Kat: 2
Zeytinburnu/ĠSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Download

yemek pişirme, taşıma ve sonrası hizmetlerine ilişkin hizmet alımı