T.C.
DĠYARBAKIR BAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI
Karar Tarihi : 17/04/2014
Karar No
: 2014/1
Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri
KONU :
Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün,17/04/2014 tarih ve 141 sayılı yazısında;30 Mart Mahalli
Ġdareler Genel Seçimleri yapılmasından dolayı;5393 Sayılı Belediye Kanununun
35.maddesine istinaden,Belediyemizce 2014 Takvim yılı içerisinde yapılacak olan encümen
toplantılarının haftada en az 1 (bir) gün olmak üzere toplantı gün ve saatinin belirlenmesi
hususu istenmektedir.
KARAR:
Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,5393 Sayılı Belediye Kanununun
35.maddesine istinaden,Belediyemizce 2014 Takvim yılı içerisinde yapılacak olan encümen
toplantılarının haftada en az 1 (bir) gün olmak üzere ile toplantı gün ve saatinin
belirlenebilmesi için Encümen kararı alınması gerektiği belirtilmektedir.
Bu nedenle Belediyemizce 2014 takvim yılı içerisinde Encümen toplantısının Salı ve
PerĢembe günleri ile saat 14.00’te toplanılması,ayrıca acil gündem maddelerinin çıkması
halinde toplantı yapılabileceği, hususunda gereğinin buna göre ifası için iĢ bu karar suretinin
birer nüshasının tüm müdürlüklere gönderilmesine,17/04/2014 günkü oturumda oy birliği ile
karar verildi.
Murat SATICI Metin ARSLANBOĞAN
Belediye BaĢkan V. Daimi Encümen
M.Ali ZEREN
Mali Hiz.Müd.V.
Selma SÜRER
Daimi Encümen
Sibel ÇAKIN BAYHAN
Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V.
(Ġzinli)
Mehmet ġirin GÜRBÜZ
Daimi Encümen
Cengiz DEMĠRALP
Özel Kalem Müd.V.
T.C.
DĠYARBAKIR BAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI
Karar Tarihi :17/04/2014
Karar No
:2014/2
Karar Konusu : Nakdi Yardım
KONU:
Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü’nün,14/04/2014 tarih ve 345 sayılı yazı ve ekleri
okundu,gereği görüĢüldü.
KARAR.:
Mevzuun
yapılan
müzakeresi
neticesinde,Bağlar
Belediye
Spor
Kulübünün,14/04/2014 tarih ve 20 sayılı dilekçeleri ile;kulübünün
aktif ve sportif
faaliyetlerini sürdürebilmesi için kira, sporcu, antrenör ödemeleri, ile v.b giderleri olmak
üzere ,kulüp harcamalarında kullanılmak üzere nakdi yardıma ihtiyaçları olduğu iliĢik
dilekçede belirtildiğinden;
Söz konusu Belediyemiz spor kulübüne,açıklamalar neticesinde gerekli
ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için 60.000,00 TL nakdi yardımın yapılmasına, bilgi ve
gereğinin buna göre ifası için iĢ bu karar suretinin Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğüne ve
Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine,17/04/2014 günkü oturumda oy birliği ile
karar verildi.
Murat SATICI
Metin ARSLANBOĞAN
Belediye BaĢkan V. Daimi Encümen
M.Ali ZEREN
Mali Hiz.Müd.V.
Selma SÜRER
Daimi Encümen
Sibel ÇAKIN BAYHAN
Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V.
(Ġzinli)
Mehmet ġirin GÜRBÜZ
Daimi Encümen
Cengiz DEMĠRALP
Özel Kalem Müd.V.
T.C.
DĠYARBAKIR BAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI
Karar Tarihi : 17/04/2014
Karar No
: 2014/3
Karar Konusu : Ceza
KONU :
Zabıta Müdürlüğünün,08/04/2014 tarih ve 225 sayılı yazısı okundu,gereği görüĢüldü.
KARAR :
Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,Zabıta Müdür V.Lütfi TAYLAN’ın
“Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan, aĢağıda adı soyadı yazılı olan,2464 Belediye
Gelirleri Kanunun 97.maddesine aykırı olarak (15 m² kaldırım taĢlarını tahrip ettinden ) hareket
ettiğinden dolayı,cezalandırılmasını arz ve talep ederim”.ġeklindeki açıklaması ve hakkında
tanzim edilmiĢ bulunan zabıt varakasına istinaden;
2464 Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesine istinaden, zabıt varakasından doğan
ceza miktarının aĢağıdaki Ģekli ile ;
ADI SOYADI
:
(T.C.K.No:24736634858)
1-Nedim ÇĠÇEKÇĠ
Ġġ ADRESĠ:
Bağcılar Mah.1064.Sokak No:6
ZABIT VARAKA NO
:
003063
TARĠH :
03/04/2014
CEZA MĠKTARI
450 TL(15m2*30tl)
Belirlenerek tahsil edilmesine;
Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iĢ bu karar suretinin Zabıta Müdürlüğüne
gönderilmesine 17/04/2014 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.
Murat SATICI
Metin ARSLANBOĞAN
Belediye BaĢkan V. Daimi Encümen
M.Ali ZEREN
Mali Hiz.Müd.V.
Selma SÜRER
Mehmet ġirin GÜRBÜZ
Daimi Encümen
Daimi Encümen
Sibel ÇAKIN BAYHAN
Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V.
(Ġzinli)
Cengiz DEMĠRALP
Özel Kalem Müd.V.
T.C.
DĠYARBAKIR BAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI
Karar Tarihi :22/04/2014
Karar No
:2014/4
Karar Konusu :Ġmar Kanunun 42.Madde Uygulaması.
KONU:
Zabıta Müdürlüğü (Kaçak Yapı Denetim Kontrolü)’nün,21/04/2014 tarih ve 264 sayılı yazı ve
ekleri okundu,gereği görüĢüldü.
KARAR:
Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,Belediyemiz Zabıta Müdür V.Lütfi TAYLAN’ın
“Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Ġlimiz Merkez Bağcılar Mahallesi Zümrüt Kent Yapı
Koop.Ġçi Cami altında 33994340432 T.C.Kimlik No’lu Bayram ÇABUK tarafından imar kanununa
aykırı olarak Cami altında kaçak Fırın yaptığı,Müdürlüğümüz Kaçak Yapı Denetim Kontrol
Elemanları tarafından,12/03/2014 tarihinde mühürlenmesi yapılmıĢ olup, aykırılığın giderilmesi için
30
(Otuz)gün
süre
verilmiĢ
olmasına
rağmen,aykırılığın
giderilmediği
tespit
edildiğinden,cezalandırılmasını arz
ve talep ederim.”Ģeklindeki açıklaması ve ekte sunulan
mühürleme tutanağı, imar cezası hesaplama raporu ve yapı tatil zaptına istinaden;
Ġlimiz Merkez Bağcılar Mahallesi Zümrüt Kent Yapı Koop.Ġçi Cami altında 33994340432
T.C.Kimlik No’lu Bayram ÇABUK tarafından imar kanununa aykırı olarak Cami altında
kaçak Fırın yaptığı tespit edildiğinden dolayı,3194 Sayılı Ġmar Kanunun 42.maddesine
istinaden yapıyı yapan kiĢiye 19.576,80 TL.Para cezası verilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iĢ bu karar suretinin Zabıta Müdürlüğü’ne
gönderilmesine,22/04/2014 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.
Birsen KAYA AKAT
Belediye BaĢkanı
M.Ali ZEREN
Mali Hiz.Müd.V.
Metin ARSLANBOĞAN
Daimi Encümen
Selma SÜRER
Daimi Encümen
Sibel ÇAKIN BAYHAN
Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V.
(Ġzinli)
Mehmet ġirin GÜRBÜZ
Daimi Encümen
Cengiz DEMĠRALP
Özel Kalem Müd.V.
T.C.
DĠYARBAKIR BAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI
Karar Tarihi :22/04/2014
Karar No
:2014/5
Karar Konusu :Ġmar Kanunun 42.Madde Uygulaması.
KONU:
Zabıta Müdürlüğü (Kaçak Yapı Denetim Kontrolü)’nün,21/04/2014 tarih ve 265 sayılı yazı ve
ekleri okundu,gereği görüĢüldü.
KARAR:
Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,Belediyemiz Zabıta Müdür V.Lütfi TAYLAN’ın
“Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Ġlimiz Merkez ġeyhĢamil Mahallesi 514.Sokak Sidar1Apt.Yanı No-26’da 23053690424 T.C.Kimlik No’lu M.Cevat KAPLAN tarafından imar kanununa
aykırı olarak kaçak 3 Katlı yapı yaptığından,Müdürlüğümüz Kaçak Yapı Denetim Kontrol Elemanları
tarafından,12/03/2014 tarihinde mühürlenmesi yapılmıĢ olup, aykırılığın giderilmesi için 30 (Otuz)gün
süre verilmiĢ olmasına rağmen,aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden,cezalandırılmasını arz ve
talep ederim.”Ģeklindeki açıklaması ve ekte sunulan mühürleme tutanağı, imar cezası hesaplama
raporu ve yapı tatil zaptına istinaden;
Ġlimiz Merkez ġeyhĢamil Mahallesi 514.Sokak Sidar-1Apt.Yanı No-26’da 23053690424
T.C.Kimlik No’lu M.Cevat KAPLAN tarafından imar kanununa aykırı olarak kaçak 3 Katlı
yapı yaptığı tespit edildiğinden dolayı,3194 Sayılı Ġmar Kanunun 42.maddesine istinaden
yapıyı yapan kiĢiye 26.102,40 TL.Para cezası verilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iĢ bu karar suretinin Zabıta Müdürlüğü’ne
gönderilmesine,22/04/2014 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.
Birsen KAYA AKAT
Belediye BaĢkanı
M.Ali ZEREN
Mali Hiz.Müd.V.
Metin ARSLANBOĞAN
Daimi Encümen
Selma SÜRER
Daimi Encümen
Sibel ÇAKIN BAYHAN
Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V.
(Ġzinli)
Mehmet ġirin GÜRBÜZ
Daimi Encümen
Cengiz DEMĠRALP
Özel Kalem Müd.V.
T.C.
DĠYARBAKIR BAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI
Karar Tarihi :22/04/2014
Karar No
:2014/6
Karar Konusu :Ġmar Kanunun 42.Madde Uygulaması.
KONU:
Zabıta Müdürlüğü (Kaçak Yapı Denetim Kontrolü)’nün,21/04/2014 tarih ve 266
sayılı yazı ve ekleri okundu,gereği görüĢüldü.
KARAR:
Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde,Belediyemiz Zabıta Müdür V.Lütfi
TAYLAN’ın “Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Ġlimiz Merkez Fatih Mahallesi
Göçmenler Caddesi Cebe-9Apt.Altı No:49/A’da 25816594178 T.C.Kimlik No’lu Ahmet
DEMĠR tarafından imar kanununa aykırı olarak kaçak Fırın yaptığından,Müdürlüğümüz
Kaçak Yapı Denetim Kontrol Elemanları tarafından,12/03/2014 tarihinde mühürlenmesi
yapılmıĢ olup, aykırılığın giderilmesi için 30 (Otuz)gün süre verilmiĢ olmasına
rağmen,aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden,cezalandırılmasını arz
ve talep
ederim.”Ģeklindeki açıklaması ve ekte sunulan mühürleme tutanağı, imar cezası hesaplama
raporu ve yapı tatil zaptına istinaden;
Ġlimiz Merkez Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi Cebe-9Apt.Altı No:49/A’da
25816594178 T.C.Kimlik No’lu Ahmet DEMĠR tarafından imar kanununa aykırı
olarak kaçak Fırın yaptığı tespit edildiğinden dolayı,3194 Sayılı Ġmar Kanunun
42.maddesine istinaden yapıyı yapan kiĢiye 15.661,44 TL.Para cezası verilmesi
hususunda;
Bilgi ve gereğinin buna göre ifası için iĢ bu karar suretinin Zabıta Müdürlüğü’ne
gönderilmesine,22/04/2014 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.
Birsen KAYA AKAT
Belediye BaĢkanı
M.Ali ZEREN
Mali Hiz.Müd.V.
Metin ARSLANBOĞAN
Daimi Encümen
Selma SÜRER
Daimi Encümen
Sibel ÇAKIN BAYHAN
Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V.
(Ġzinli)
Mehmet ġirin GÜRBÜZ
Daimi Encümen
Cengiz DEMĠRALP
Özel Kalem Müd.V.
Download

Karar Tarihi : 17/04/2014 KONU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün,17/04