TASNİF DIŞI
T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇUBUKLU/İSTANBUL
KURUL.SEK. :
KONU
68690752-0500-65-14
13 Mayıs 2014
: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi
Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu
2014 Yılı Olağan Toplantısı.
DAĞITIM PLANINA YAZILMIŞTIR
İLGİ: (a)
1738 Sayılı Seyir, Hidrografi Hizmetleri Yasası.
(b)
1738 Sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu’nun 28 Mayıs 1979 tarih ve
7/17725 Sayılı kararı ile belirlenen Yönetmelik.
(c)
SHOD Başkanlığının 14 Haziran 2013 tarihli, KRL.SEK.: 68690752-0500-181-13/Oşi.Ş.
sayılı ve “Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2013
Yılı Olağan Toplantısı Kararları” konulu yazısı.
1.
İlgi (a) ile belirlenen seyir, hidrografi ve oşinografi alanlarında icra edilen faaliyetlerin
koordinasyonunu sağlamak maksadıyla ilgi (b) gereği teşkil edilen Seyir, Hidrografi ve Oşinografi
Hizmetleri (SHOH) Plan ve Koordinasyon Kurulu (KURUL)’nun 2014 Yılı Olağan Toplantısı 16-17
Haziran 2014 tarihlerinde Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Deniz
Müzesi Komutanlığı – Beşiktaş/İstanbul'da icra edilecektir.
2.
KURUL tarafından hazırlanan ve ülkemizde yürütülen deniz araştırmalarına milli hedefler
doğrultusunda yön vermesi öngörülen Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS),
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde ilgili Bakanlık ve kurumların temsilcileri ile
icra edilen toplantıda ele alınmıştır. Söz konusu toplantıda, yapılan çalışmanın ve oluşturulan
strateji belgesinin son derece önemli olduğu vurgulanmış ve İlgili Bakanlıkların talebine istinaden
TUDAS’ın, onay öncesinde son değerlendirmelerin alınması maksadıyla Bakanlık ve kurumların
görüşüne sunulmasına karar verilmiştir. Bakanlıklar ve kurumların görüşlerine sunulan TUDAS
hakkında yapılan teklifler çerçevesinde TUDAS, 14-15 Nisan 2014 tarihleri arasında icra edilen
Kurul İcra ve Yönlendirme Komitesi (KİYK) toplantısında revize edilmiştir.
3.
KİYK toplantısında ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda revize edilen
TUDAS, 16-17 Haziran 2014 tarihleri arasında icra edilecek KURUL toplantısında onaya
sunulacağından, KURUL toplantısına ilgili kurum/kuruluşlarca Türkiye Ulusal Deniz Araştırma
Strateji’ni onaylamaya yetkili/(yetkilendirilmiş) temsilcilerin katılım sağlaması önem arz etmektedir.
4.
14-15 Nisan 2014 tarihleri arasında icra edilen KİYK toplantısında, ülkemizdeki mevcut
deniz araştırma alt yapısının (cihaz, sistem, yazılım, donanım, personel, akademisyen,
araştırmacı) değerlendirilmesi, ihtiyaçların tespiti ve anılan ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda bir çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. Bahse konu
çalıştay 09 Mayıs 2014 tarihinde Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığı
Çubuklu/İSTANBUL'da icra edilmiştir. Anılan çalıştayda, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan soru
formu çerçevesinde ülkemizdeki mevcut deniz araştırma alt yapısı ile ülkemizin bu alandaki ihtiyaç
ve öncelikleri değerlendirilmiştir.
TASNİF DIŞI
Bağlantı Noktası.Yb.Şeyhmus DİREK 161-3300)
1
KURUL.SEK.: 68690752-0500-65-14
13 Mayıs 2014
ASNİF DIŞI
5.
KURUL toplantısına ilişkin taslak gündem maddeleri, kurumların icra ettikleri faaliyetlerin
raporlanması için kullanılan Faaliyet Formu, 2013 Yılı KURUL Kararları, 14-15 Nisan 2014
tarihlerinde icra edilen KİYK Toplantısı’nda revize edilen TUDAS strateji belgesi ve toplantı
programı ile idari hususlar SHOD Başkanlığı internet sayfasında KURUL 2014 bağlantısı altına
yüklenmiştir.
6.
16-17 Haziran 2014 tarihlerinde icra edilecek KURUL Toplantısı kapsamında;
a.
09 Haziran 2014 tarihine kadar,
(1)
KURUL 2014 Yılı Olağan Toplantısı’na iştirak edecek yetkili temsilcilerin kimlik
(2)
Taslak gündem maddelerine, var ise ilave edilmesi teklif edilen hususların,
bilgilerinin,
(3) İlgili kurum/kuruluşlarca Haziran 2013 - Haziran 2014 döneminde seyir,
hidrografi ve oşinografi alanlarında icra edilen faaliyetleri içeren raporların,
SHOD Başkanlığı’na yazılı olarak (Faks: 0216 331 0525) ve [email protected] elektronik
posta adresine sayısal ortamda gönderilmesini,
b.
İlgi (c) ile bildirilen KURUL 2013 Yılı Olağan Toplantısı’nda alınan kararlara ilişkin
yapılan işlemler konusunda, ilgili kurum/kuruluşların yetkili temsilcileri tarafından toplantıya
hazırlıklı olarak iştirak edilmesini,
c.
İlgili kurum/kuruluşların son bir yılda icra ettikleri ve gelecek yılda icra etmeyi
planladıkları faaliyetler hakkında azami beşer dakikalık sunular yapacak şekilde takdimlerinin
özet olarak hazırlanmasını,
Arz ve rica ederim.
Pl.Prog.ve Hrk.Şb.Md.Bnb. L.YILMAZ
Dz.Hrk.Des. ve As.Coğ.Ş.Md.Yb.Ş.DİREK
DAÜ.Grp.Bşk.Vek.Alb.H.KUŞLAROĞLU
(e-İMZALI)
Erhan GEZGİN
Dr.Müh.Alb.
Seyir, Hid ve Oşi. D. Bşk. Vek. ve
SHOH Plan ve Koor. Kurulu Başkanı
EKLER
:
EK-A (Dağıtım Planı)
EK-B (Taslak Gündem Maddeleri)
EK-C (Toplantı Programı)
TASNİF DIŞI
Bağlantı Noktası.Yb.Şeyhmus DİREK 161-3300)
2
Download

Davet Yazısı - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı