De¤erli Meslektafllar›m›z,
2012 y›l›nda kurulufl aflamam›zdan itibaren sürdürmekte oldu¤umuz mezuniyet
sonras› e¤itim programlar›m›z›n, hem özel sektörde, hem de devlet kurumlar›nda
görev yapan meslektafllar›m›zdan gördü¤ü yo¤un ilgi bizleri onurland›rmakta
ve hep birlikte daha iyiyi yapmaya teflvik etmektedir. Ülkemizde birçok toplant›da
ürolojik hastal›klar ve cerrahi tedavileri detayl› flekilde irdelenmektedir
Dünya’daki say›l› flehirlerden birisi haline gelen, Antalya’da derne¤imizin ev
sahipli¤inde gerçeklefltirece¤imiz bu toplant›m›z›n da, di¤erleri gibi, mesleki ve
dostluk aç›s›ndan hayata geçirdi¤imiz verimli bir toplant› olmas› dile¤iyle….
Özel Sektör Üroloji Derne¤i
Yönetim Kurulu
Ac›badem Üniversitesi
Bursa Hastanesi, Bursa
Memorial ‹stanbul
Ataflehir Hastanesi,
‹stanbul
Prof. Dr. Ali EROL
Prof. Dr. Tibet ERDO⁄RU
Prof. Dr. Bülent OKTAY
B‹L‹MSEL KURUL
Bahçeflehir Üniversitesi
MedicalPark Göztepe
Hastanesi, ‹stanbul
9 May›s 2014, CUMA
09:00-10.00 Toplant› Kay›t
10.00-11.00 1.Oturum: Benign prostat hipertrofisi
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Bülent Oktay
BPH medikal tedavisinde yenilikler
Prof. Dr. Tibet Erdo¤ru
BPH cerrahi tedavisinde yenilikler
Prof. Dr. Ali Erol
11.00-11.30 Misafir Konuflmac›
Kompozit Organ Naklinde deneyimlerimiz
Prof. Dr. Ömer Özkan
11:30-12:00 Kahve aras›
12.00-14.30 2. Oturum: Cerrahi video eflli¤inde Vaka Toplant›s›
Ürolojik Laparoskopi ve Robotik Cerrahi
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Ali Erol
Laparoskopik pelvik cerrahide vakalar
Prof. Dr. Tibet Erdo¤ru
Laparoskopik böbrek cerrahisinde vakalar
Prof. Dr. Bülent Oktay
14:30-15:30 Ak›ll› ‹laç Kullan›m› Oturumu
15:30-16:30 Tart›flma
Prof. Dr. Tibet Erdo¤ru
10 May›s 2014, CUMARTES‹
10.00-11.00 1.Oturum: Prostat Kanseri
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Ali Erol
Robotik cerrahide sinir koruyucu
teknik detaylar›
Prof. Dr. Tibet Erdo¤ru
11.00-11.30 Kahve aras›
11.30-13.30 2. Oturum: Cerrahi video eflli¤inde Vaka Toplant›s›
BPH tedavisinde Minimal invaziv cerrahi tedaviler
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Bülent Oktay
BPH lazer cerrahisinde vakalar
Prof. Dr. Ali Erol
BPH cerrahisinde “ÜroLift” vakalar›
Prof. Dr. Tibet Erdo¤ru
13:30-14:00 Tart›flma
14:00
Kapan›fl
Prof. Dr. Tibet Erdo¤ru, Baflkan
Özel Sektör Üroloji Hekimleri Derne¤i
Organizasyon
Organizasyon
Download

Untitled - Üroloji Hekimleri Derneği