AİLEDE KRİZLER VE KRİZ
YAKLAŞIMLARI
Yrd.Doç.Dr.Filiz Demiröz
H.Ü. İ. İ. B. F. Sosyal Hizmet
Bölümü
Öğretim Üyesi
Değişik
olayların
kaynaklık etmesiyle çoğunlukla
ani olarak ortaya çıkan, birey
üzerinde stres yaratan, ancak
bu gerilimi azaltmak için çözüm
yolu
bulunamayan
bir
dengesizlik
olarak
tanımlanabilir.
KRİZ:

Krizler, insanların yaşamında beklenmedik
olarak ortaya çıkan; şok, üzüntü ve depresyon
gibi sonuçları beraberinde getiren durumlardır.
KRİZ DURUMUNUN ÖZELLİKLERİ
Stres belirtileri – Kişi fiziksel ve psikolojik
olarak stres deneyimi yaşar.
 Panik veya yenilgi tutumu – Kişi yardımsızlık
ve ümitsizlik deneyimleri tarafından yenildiğini
hisseder.
 Kurtulmaya odaklanma – Kişi kriz içinde olma
hissinden kurtulmayı ister.
 Azalmış hızlı ve verimli çalışma – Krizden
ayrı olarak yaşamın diğer alanlarında kişinin
fonksiyonları yara alabilir.
 Sınırlı süre – Çünkü deneyim psikolojik olarak
acı vericidir; uzun sürmez ve sınırlı sürenin akut
bir deneyimi olarak görülebilir.

SONUÇ OLARAK KRİZLER;
Geçicidirler,
 Üzüntüye ve sıklıkla normal fonksiyonları
yürütememeye neden olurlar,
 Baş etme kapasitesinde kayba yol açarlar ve
 Uzun dönem negatif veya pozitif sonuçlara sahip
olabilirler


Badwin (1978) tarafından gerçekleştirilen
sınıflamada ise kriz kavramının daha geniş
kapsamlı ele alındığı görülmektedir. Buna
göre ;
Buna göre ;
 DURUMSAL
KRİZLER (aileye ait bir
sorun, alkolizm)
 YAŞAMSAL
evlilik)
 TRAVMATİK
KRİZLER
(emeklilik,
YAŞAM
DENEYİMLERİNDEN
KAYNAKLANAN KRİZLER (ölüm, iş
kaybı, tecavüz)



GELİŞİMSEL
KRİZLER
(bağımlılık,
çatışmaları, cinsel kimlik bocalamaları)
kuşak
BİR PSİKOPATOLOJİNİN SONUCU OLAN
KRİZLER (şiddetli nevrozlar, kişilik bozuklukları)
PSİKİYATRİK ACİLLER
BİR BAŞKA SINIFLAMA İSE;
Sorunun kaynağı
 Aile dışındaki olaylar (örn:felaketler)
 Aile içi olaylara göre yapılmıştır.

1.AİLEYE BİR ÜYENİN KATILIMI
Evlenme ya da yeniden evlenme
 Askerlik vb. nedenlerle ayrılan bireyin geri
dönüşü
 Doğum ve ebeveynlik
 Üvey anne\baba, yeniden evlenmiş bir ailenin
kombinasyonu
 Koruyucu aile ya da evlat edinme

2.ÜYENİN YİTİRİLMESİ
Ölüm
 Hastalık ve yetersizlik nedeni ile hastaneye yatış
 Savaş ve iş nedeniyle ayrılık
 Çocuğun evden ayrılması
 Eşin işsiz kalması

3.DEMORALİZASYON (MORAL
ÇÖKÜNTÜSÜ)
Gelir ya da iş kaybı
 Kimlik sorunu
 Alkolizm
 Suçluluk

4.DEMORALİZASYON+
KAYIP\KATILMA
Gayrimeşru çocuk sahibi olma
 Evden ayrılma\askerden kaçma
 Ayrılma\boşanma
 Hapsedilme
 İntihar
 Ruh hastalıkları nedeniyle hastaneye yatma

5.STATÜNÜN DEĞİŞMESİ
Aniden yoksulluk ya da sağlığın yitimi
 Yeni bir yere taşınmak
 Kadının statüsü
 Normal yaşam dönemlerinin geçirilmesi (yaşam
döngüsü)

KRİZ MÜDAHALESİNİN
TEMEL İLKELERİ
İvedi başlangıç (Bir an evvel başlamak)
 Aktif olmak
 Yöntemde esnek olmak
 Güncel duruma ya da olaya odaklanmak
 Çevrenin katılımını sağlamak
 Kriz yükünü hafifletmek

KRİZE MÜDAHALENİN HEDEFLERİ
1) Yaşam biçimini yeniden oluşturmak.
 2) Hastalıkları, krizlerin kronikleşmesini, sağlığa
zararlı çözümleri genellemek.
 3) Sosyal çöküntülerden kurtulmayı, psişik
dengenin korunmasını sağlamak.
 4)Hastaneye yatışları azaltmak

KRİZE MÜDAHALENİN TEMEL
İLKELERİ







a) Krize müdahalenin en önemli ilkesi acil müdahaledir (Çaplan 1984).
b) Terapati aktif olmalı, hastayı krizin sebepleri ve olası sonuçları ile
yüzleştirmelidir.
c) Hastayı aynı zamanda destekleme: Hastayı sorunuyla yüzleştirme,
gerginlik tehlikesini de beraberinde getirdiğinden hastanın buna
dayanabilmesi için desteklenmesi gerekir. Bunu, hasta ile terapist
arasında kurulan olumlu bir ilişki sağlar (Caplan 1984).
d) Tedavinin odak noktası güncel sorunlardır.
e) Pragmatizm ve eklektizm: Tedavi planı, varolan soruna ve hastaya
göre düzenlenmeli ve acil yardım sağlamalıdır.
f) Gereğinde ilaç eklemesi: Bazı vakalarda psikoterapötik görüşmeleri
desteklemek üzere önerilir.
g) Çevrenin tedavi planı içine dahil edilmesi. (Everstine 1983).
KRİZE MÜDAHALE YAKLAŞIMININ
AŞAMALARI

1.SPESİFİK AŞAMALARI

Kriz müdahalesinin belirli spesifik aşamalar vardır (Morley ve diğerleri,
1967; Aktaran, Buz, 2001: 42):


1.Aşama /Bireyin ve problemlerinin değerlendirilmesi: Bu aşamada,
bireyin
profesyonel yardım istemesine yol açan krizi hazırlayıcı olayı ve krizle
sonuçlanan durumu doğru bir şekilde değerlendirebilmesi için terapistin
aktif odaklaşma tekniklerini kullanması gereklidir. Terapist hastanın
kendisini veya başkaları için tehlikeli olabileceğini düşünüyorsa, hasta
hastaneye sevk edilir ve psikiyatristin denetimine bırakılır. Hastanede
yatırmaya gerek olmayan durumlarda müdahale yapılır.
KRİZ TEDAVİ MODELLERİ
 Bu
modellerden ilki birey odaklıdır
(patient oriented model).
 Şikayetleri
olan birey ele alınarak onun
sorunu üzerinde yoğunlaşılır .Bireyin
duygusal boşalımını sağlayarak, iç
çatışmalarını yaşamasına olanak tanınır.
Bireyin ilişkilerini düzenlemesine
yardımcı olmak, bireydeki regresyonu
azaltmak, duygusal destek sağlamak
amaçlanır Burada tedaviyi yapan kişi
bireyin olayı yeniden görebilmesi ve
yeniden değerlendirebilmesini sağlamaya
çalışır.

2.Aşama/ Terapötik müdahalenin planlanması: Krize
neden olan olaylar değerlendirildikten sonra müdahale
planlanır. Plan, bireyin kriz öncesindeki dönemine ulaşılması
amacıyla yapılır. Bu aşamada, kriz öncesindeki zamanın
süresi beklenir. Krize yol açan olay, genellikle bireyin yardım
istemeye başladığı andan 1-2 hafta önce meydana gelir.
Genelde bu olay son 24 saat içinde olur. Krizin bireyin
yaşamını ne düzeyde bozduğunu ve bu bozulmanın onun
çevresindeki krizler üzerindeki etkilerini bilmek önemlidir.
Bireyin ne tür güçleri olduğunu, geçmişte hangi başa çıkma
becerilerini başarılı bir şekilde kullandığını ve bu becerileri
neden şimdi kullanmadığını ve yaşamında ona destek olan
diğer insanların olup olmadığını belirlemek amacıyla bilgi
toplanır.





3.Aşama/Müdahale:
Terapistin
becerilerine,
yaratıcılığına ve esnekliğine bağlıdır. Çalışanlar için
yararlı olabilecek öneriler:
Bireyin krizine ilişkin entelektüel anlayış kazanmasına
yardımcı olma
Bireyin yanına yaklaşmadığı şu anki duygularını
açmasına yardımcı olma
Başa çıkma mekanizmalarını ortaya çıkarma
Sosyal dünyayı yeniden açma

4.Aşama/Krizin
çözümü
ve
planının
yapılması: Terapist bireyin gerilimini ve
anksiyetesini azaltmada başarılı bir şekilde
kullanıldığı zaman, uyum sağlayıcı başa çıkma
mekanizmalarını pekiştirir. Bunlar başa çıkma
becerilerinin artması ve pozitif değişikliklerin
meydana gelmesi sonucunda görülen gelişmenin
kişi tarafından yeniden yaşanmasına izin verilir
(Aquilera, Aktaran, Buz, 2001: 43).
2.UYGULAMA AŞAMALARI


Sosyal hizmette kriz müdahalesinin uygulama aşamaları; mikro,
mezzo ve makro düzeyde ele alınır (Erbay, 2004: 88). Nitekim kriz
müdahalesine başlamadan önce kişinin gerçekten kriz durumuyla
karşılaşıp karşılaşılmadığına bakılır.
Mikro düzeyde kriz müdahalesinin aşamaları konusunda farklı
bilim adamlarınca görüşler ileri sürülmüştür. Golan, kriz
müdahalesi modelini başlama aşaması, orta aşama ve son aşama
olarak sınıflandırmıştır.

Golan “başlama aşamasını” da kendi içinde üçe ayırmıştır (Erbay, 2004: 88):

-Kriz durumuna odaklanma
-Değerlendirme
-Veri toplama
-Davranış değişimi

“Sonlandırma aşaması” da üç bölüme ayrılır:






-Sonlandırmaya karar verme
-İlerlemeyi tekrar gözden geçirme,
-Gelecek planlama
KRİZE MÜDAHALE SÜRECİ





Kriz müdahalesi dört aşamalı bir süreçten oluşur (Turan, 1999: 295-296):
Bunalıma yol açan sorun durumunu değerlendirme (Kişinin içinde
bulunduğu durum ve bu durumun onu nasıl etkilediği öğrenilir).
Kriz durumu hakkında başvuranı bilinçlendirme (Krize sebep olduğu
korku, endişe güvensizlik gibi duyguların açığa çıkarılmasına yardımcı
olunur ve bu konunda uzman geri bildirimler vererek kişinin
bilinçlenmesini sağlar).
Sorunun kısımlara ayrılarak çözümlenmesi (Müracaatçı sorununu ve
beklentilerini uzmana bildirir; uzman da kendi görüşlerini öne sürer ve
ortak bir yol izlenmesi için adımlar atılır).
Tedavi sürecinin uygulanması (Çözüm yollarının ele alındığı ve nasıl
uygulanacağının belirlendiği; hangi kişi, kurum, hizmet ve kaynaklardan
yararlanacağının belirlendiği aşamadır).
KRİZE MÜDAHALE ÇEŞİTLERİ








1.Bireysel Düzeydeki Kriz Müdahalesi
Kriz müdahalesinde genelci uygulama sürecinin bireysel boyutu aşamalardan oluşur (Aguiller ve Messick, 1974; Aktaran
Aktaş, 2003: 41).
Ön Değerlendirme ve Müracaatçıyla Bağlantı Aşaması
Sosyal hizmet uzmanının, müracaatçının içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği aşamadır. Sosyal hizmet uzmanının
öğrenmek istedikleri bu aşamada;
Müracaatçının neden size başvurduğu üzerine sorular sorulur ve böylece bu sorularla krizin ne tür bir kriz olduğu
anlaşılmaya çalışılır.
Krizin türü anlaşıldıktan sonra müracaatçının bu durum karşısındaki duyguları, bu olayın onun içinde bulunduğu ve
gelecekteki durumuna nasıl etkileyeceği yönünde bilgiler edinilir. Bu süreçte uzmanda müdahale kullanacağı amacı
belirler.
Müracaatçının çevresinden bilgi alınmaya çalışılır ve bilgi alınacak kişilerin çokluğu değerlendirmede önemlidir.
Müracaatçının daha öncede buna benzer bir krizle karşılaşıp karşılaşmadığı sorulur.
Uzman son olarak müracaatçının kendini ve çevresini zarar verecek şekilde ciddi bir kriz içerisinde mi sorusuna yanıt
aramak durumundadır.






Uygulama Aşaması
Bu aşamada müracaatçının, iyi bir mülakat ve ilişki kurma
becerisine sahip olması gerekir. Bu aşamada;
Bireye yardım, onun içinde bulunduğu kriz durumunun
anlaşılmasını gerektirir.
Uzman, müracaatçının içinde bulunduğu durumla ilgili
duygularını keşfetmesini sağlar.
Kriz durumundaki bireylerin baş etme mekanizmaları keşfedilir
ve ortaya çıkarılır. Müracaatçının geçmişte kullandığı baş etme
durumlarının analizi yapılır, buna ek olarak yeni baş etme
stratejilerini de öğrenmesi sağlanılır.
Müracaatçının sosyal dünyaya yeniden açılması için çaba
gösterilir. Yeni iletişim çevreleri ve sosyal destek grupları içine
girebileceğine ilişkin olanaklar sunulur.




Gelecek Planlaması Aşaması
Bu aşama, müracaatçının gelecekte benzer kriz durumlarıyla
karşılaştığında daha hazırlı hale getirilmesine katkı verir (Halley ve ark,
1998; Aktaran Aktaş, 2003: 43). Bu süreç, kriz müdahalesinin son
değerlendirmesini de içerir.
Grup Düzeyinde Kriz Müdahalesi
Grup düzeyi, aileleri kapsar. Kriz durumundaki aileler, aile içindeki
bireylerin rol karmaşasından veya bir aile üyesinin içinde bulunduğu
krizden dolayı, işlevselliğini yitirir bu da aile sisteminin tamamını
olumsuz etkiler. Bu dönemde aile üyelerinin güçlü ve zayıf yanları ortaya
çıkarılır. Aile sisteminin kaynakları, kapasitesi, değişme gücü ve yeni
durumla baş etmesi ve bu dönemi daha rahat bir şekilde atlaması
sağlanır.


Toplumsal Düzeydeki Kriz Müdahalesi
Deprem, sel gibi doğal afetler kapsamlı düzeyde
müdahaleler gerektirir. Deprem veya doğal afetin
yaygınlığı, ulusal düzeydeki müdahaleler şehir, bölge,
ulus, hatta uluslararası boyutları içerebilir. Bu bölgeler
içinde kalanlara yiyecek, içecek, giyinme, sığınma yeri,
tıbbi ilaç ve maddi desteklerle ilgili yapılan bütün
çalışmalar toplumsal ve kurumsal düzeydeki sosyal
hizmet müdahalelerindendir (Aktaş, 200: 27-37).

Kısa süreli tedavi modeli (brief p. theraphy)

Geçmişte yaşanan duyguların krize neden olduğu
üzerinde durulur. Bu modelde bastırılmış
duygular tekrar ortaya çıkarılıp tedavi
edilmezse, terapi tam anlamıyla gerçekleşmez.
Trans-ferans duygular üzerinde durulur. İçgörü
kazandırma ve psikolojik destekleme
tekniklerinden yararlanılır

Bir diğer model de baskı odaklı tedavi modelidir
(stres oriented model).

Yakın sevgi objesini kaybetme durumunda öfke,
korku, suçluluk, vb. gibi duyguların kontrol
edilebilmesi için kişiye yeni rol ve beceriler
kazandırılması ve bunun için rol yapma tekniği
kullanılması söz konusudur.
Sistem
ise
odaklı tedavi modeli

Kişinin dışında aileyi de içine almaktadır.
Bireyin çevresi de tedavi kapsamına alınır.
Tedaviyi yapan kişinin ailenin desteğini almaya
yönelik çalışması başarısını artırır.
KRİZ MÜDAHALESİ

“Kriz içindeki müracaatçılara yardım etmede,
problemleri kabul edip etkisini anlayarak ve
tahmin edilebilir benzer deneyimlerle baş etmek
için yeni ve daha etkili davranışları öğrenerek
etkili bir baş etmeyi sağlama amacı ile
kullanılan, pozitif bir gelişme ve değişime
götüren tedavi edici bir uygulamadır”.
AMAÇLARI
En temel amacın bireyin kriz öncesi
fonksiyonelliğine en kısa sürede döndürülmesidir
 Gerginliği azaltmak,
 Kişinin kriz öncesi işlevsellik düzeyine geri
dönebilecek gücü kazanmasına ve şimdiki durum
ile baş edebilmesi için daha etkin düzenekler
geliştirmesine yardımcı olmaktır.

 bireyin
baş etme kapasitesinin
geliştirilmesi,
 duygusal, sosyal, psikolojik ve ekonomik
destek sağlanması,
 daha sonra oluşabilecek kriz durumlarına
yönelik olarak bireye problem çözme
sürecinin öğretilmesi ve kendi kendine
yardım edebilmesinin sağlanması gibi
amaçlar kriz müdahalesinin amaçları
arasında sayılabilir.
KRIZ MÜDAHALESININ GENEL
ÖZELLIKLERI
 Kriz
müdahalesi, kısa süreli bir
müdahaledir. Müdahalenin uzunluğu,
mikro, mezzo ve makro boyutta
gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Mikro
boyutta bir kriz müdahalesi 6 ile 8 hafta
arasında gerçekleştirilir. Ancak bu süre
kesin bir süre değildir. Bireyin içinde
bulunduğu koşula göre süre kısalabilir
veya uzayabilir (Okun, 1997; aktaran;
Aktaş, 2002: 31).
 Kriz
müdahalesi süresince kişi veya
ailenin günlük yaşamda karşılaştığı
sorunlar üzerine geçmişte yaşanan
olaylara ve deneyimlere değinilmeksizin
eğilir (Turan, 1999: 291). Bireyin ve
bireylerin yaşamında çok önemli bir yere
sahip olsa dahi kriz durumuyla doğrudan
ilgili olmayan sorunlar kriz müdahalesi
sürecinde ele alınmaz.

Kriz müdahalesi, kriz durumunda
uygulanabilecek en uygun ve en fonksiyonel
müdahaledir (Aktaş, 2002: 31). Çünkü kriz
müdahalesi kısa sürede gerçekleştirilir ve kriz
durumu dışındaki olaylarla ve sorunlarla
ilgilenmez.
MÜDAHALE AŞAMALARI

İlk aşama değerlendirmedir.
 Gerek
kriz tedavisinin başlangıcında,
gerekse çalışma aşamasında kriz
durumundaki bireylere yardım etmek için
tedavi sürecinde yer alan meslek
elemanlarının müracaat eden kişi ile ilgili
iyi bir değerlendirme yapmaları
gerekmektedir. Bu aşamada kişinin ya da
ailenin başvurmasında neyin etkili
olduğunu, kriz durumunun nasıl
tanımladığını, yardımcı olan başka
kişilerin olup olmadığını, problem çözme
becerileri ile ilgili ipuçları alınır.
sorular
Müracaatçı size geldiği ya da havale
 edildiği an ne İçin gelmiştir."Sizi bana ne
getirdi?"Bu kadar üzgün olmanızın nedeni ne?vb.


Ön değerlendirme sürecinde ikinci tip sorular,
müracaatçının bu durumu ya da olayı nasıl
gördüğünü değerlendirmek üzere sorulur.
Müracaatçının bu durum karşısındaki duyguları,
bu olayın onun şu anını ve geleceğini nasıl
etkileyeceği öğrenilir. Bu çerçevede uzman
müdahale sürecindeki amaçlarını da belirlemeye
çalışır.

Ön değerlendirme aşamasındaki üçüncü tip
sorular müracaatçının çevresinden nasıl bir
destek alabileceği ile ilgilidir.

Ön değerlendirmede dördüncü tip sorular
müracaatçının daha önceki benzer problemleri
çözme öyküsü almak üzere sorulur

İkinci aşama planlama aşamasıdır..
 Bu
aşamada önce başvuran kişinin yada
ailenin en azında krizden önceki denge
düzeyine ulaşması için bir planlama
yapılır. Krizin bu ailede neleri
değiştirdiği, mevcut durumdaki hangi
aktiviteleri yapmakta zorlandıklarının
bilmek olan açısından önem taşır. Ayrıca
ailenin başa çıkma becerilerinin neler
olduğu ve onlara destek olabilecek
sistemlerin de bilinmesi gerekir
Bireye yardım onun içinde bulunduğu kriz
durumunun anlaşılmasını gerektirir.
 Kriz durumundaki bireyin o anki duygularını
açıkça ifade etmesi gerekir Stres yaratan
durumlar sıklıkla olumsuz duygular ve kaygı
yaratır.



Kriz durumundaki bireylerin başetme
mekanizmalarını keşfetmek ve ortaya çıkarmak.
Sosyal dünyaya yeniden açılma Bu surecin son
aşamasında müracaatçının sosyal destek
sistemini yeniden kurgulaması ve oluşturması
beklenir

Üçüncü aşama müdahaledir.

Bu aşamada çeşitli teknik ve tedavi
yaklaşımlarından yararlanmak mümkündür.
Ancak burada bazı konulara dikkat çekilmiştir.
Bu süreçte aileye içinde bulunduğu kriz ile ilgili
anlayış kazandırma gereği üzerinde
durulmuştur.
 Ailenin
ya da bir üyesinin krizi gerçekçi
bir biçimde tanımlaması çözüm açısından
önemlidir.
 Bir başka konu ise aileye henüz açmayı
başaramadığı duyguları konusunda
yardımcı olmaktır. Bilindiği gibi kriz
beraberinde pek çok olumsuz duyguya
neden olabilir. Örn;depremde yakınını
kaybeden aile üyesi sağ kaldığı için ya da
birini kurtaramadığı için suçluluk
duyabilir. Ancak bu duyguları ifade etmek
güçtür.

Önemli olan bir başka konu başa çıkma
mekanizmalarını araştırmak ve hangilerinin
kullanılacağına karar vermektir. Bazı krizlerde
eski başa çıkma mekanizmaları işe
yaramayabilir. Bu durumda yenilerinin
tanımlanması gerekebilir..

Diğer bir konu ise, ailenin yeniden soysal yaşama
katılmasını sağlamak ve süreçte aileye destek
olmak da önem taşır. Müdahale aşamasında sözü
edilenlerin hepsinden de yararlanılabilir.Ayrıca
bu süreçte kriz tedavisinden de yaralanmak
mümkündür

Son basamak krizin çözümü ve geleceğe
dönük sürecin planlanması ile ilgilidir.

Burada krizin başlangıcından itibaren neler
yapıldığı kişi ya da aileyle gözden geçirilir.
Gelecekte benzeri durumlarla karşılaşıldığında
neler yapılabileceği konuşulur ve değerlendirilir.
Gerektiğinde aile izlenerek kazandıkları
becerileri pekiştirmeleri için destek sağlanır.
KRİZLERDE AİLEYE
MÜDAHALEDE KULLANILAN
ROLLER VE İŞLEVLER
Düzey
Müdahalede dikkat edilmesi
gereken konular
Danışmalık
işlevi
Eğitim
İşlevi
Kaynak
yönetimi
işlevi
Birey\Aile (aileyi
birbütün olarak
ele almak)
Mikro düzey (Bazı
yazarlar aileyi
mezzo
düzeyde ele
almaktadır.)
*Karar
verme
sürecini
yönlendirme
*Sorunların bilinç düzeyine
çıkarılması
*Soruna içgörü kazandırma
*Engelleyici
tutum
ve
davranışları değiştirme
*Sorunun
çözümü
için
motivaston sağlama
*Olumsuz
duygulardan
arındırma
Muktedir
kılıcı (enabler)
rolü
Öğretici rolü
Bağlantı kuran\
savunucu rolü
Grup
(Kriz
durumundaki
ailelerden
oluşan gruplar)
Mezzo düzey
*Grup çalışması aracılığı ile
değişme
sürecini
hızlandırma
*Motivasyonu artırma
*Yalnız olmadığını anlama
*Grup desteği
*Paylaşım
Kolaylaş-tırıcı
rolü
Eğitici rolü
Uygun
hale
getiren
\aracı rolü
Toplum
Makro düzey
*Krize
yol
açan
konular
hakkında bilinçlendirme
*Gerçek
gereksinimlerin
belirlenmesi
*Ailelerin toplumu oluşturduğu
düşünülerek
kurumsal
yapıların
toplumun
ihtiyaçları
konusunda
yönlendirilmesi
Planlayıcı
rolü
Toplumu
bilgilendir
ici rolü
Sosyal politika
Makro düzey
*Aile
politikası seçeneklerini
insancıl
boyutlar
çerçevesinde ve gerçek
verilerin
ışığında
Harekete
geçiren
rolü
Download

Ders Notları 4