TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLLÜ HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU
2014 GENEL KURULU
Toplantı Yeri: XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Rixos Sungate Oteli, Antalya
Tarih: 24 Ekim 2014 Saat:16:30-17:30
Toplantıya Katılanlar: Dr. Soner Uzun (Başkan), Dr. Savaş Yaylı (Sekreter) Tamer İrfan
Kaya, Dr. Ekin Şavk, Dr. Şebnem Aktan, Dr. Emel Bülbül Başkan, Dr.Şule Güngör, Dr.
Ercan Çalışkan, Dr.Sibel Berksoy Hayta, Dr.Yeşer Genç
Tartışılan konular ve alınan kararlar:
1.Başkan Dr.Soner Uzun son iki yıl içerisindeki gelişmeleri aktaran bir giriş yaptı. Pemfigus
epidemiyoloji çalışması, TDD web sayfasına eklenen hasta bilgilendirme kitapçıkları anıldı.
2.Sonlanmış olan “Türkiye’de Pemfigus İnsidansının Prospektif Analizi” (Haziran 2013 –
Haziran 2014 tarihleri arasında 1 yıl süreyle devam etmiştir) isimli epidemiyolojik çalışmanın
ön sonuçları Dr.Savaş Yaylı tarafından aktarıldı. Klinikler arasında hasta dağılımlarını, klinik
tip dağılımlarını, yaş ve cinsiyetle ilgili ilk sonuçları içeren bu sunum üzerinde tartışıldı.
3.Bu çalışmanın veri girişleri ve yazım aşamasının tamamlanarak 2015’in ilk kısmı içinde
uluslar arası bir dergide basımının sağlanmasını hedeflenmesi kararlaştırıldı.
4.Bu çalışmanın basım öncesinde ulusal veya uluslar arası bir kongrede sözel bildiri olarak
sunulması kararlaştırıldı.
5.Bir başka klinik / epidemiyolojik çalışma planı üzerine görüşler aktarıldı. Hedeflenecek
hastalık veya hastalıklar için:
a.Yalnızca Büllöz Pemfigoid (BP)
b.BP ve Dermatitis herpetiformis (DH)
c.Tüm pemfigoid grubu hastalıklar ve DH
d.Tüm otoimmün büllöz hastalıklar
şeklinde farklı görüşler ileri sürüldü. Öncelikle BP ve DH için veri formlarının hazırlanması
ve çalışma için ön hazırlıklara başlanması kararlaştırıldı.
6.Pemfigusun ortaya çıkışında veya relapslarda stresli yaşam olaylarının etkisini, anketler ve
seroloji üzerinden göstermeyi hedefleyen bir çalışma önerisi Dr.Savaş Yaylı tarafından dile
getirildi. Ancak çok merkezli desenin zor olabileceği, bu hasta grubundaki yüksek
kortikosteroid ilaç yükünün, psikiyatri ile yürüyecek çalışmalar için önemli bir ek sorun
olduğu dile getirilerek öneri uygun görülmedi.
7.Büllü hastalıklar çalışma grubu yürütme kurulu seçimi gerçekleştirildi. Yeni yürütme kurulu
aşağıdaki şekilde oluşturuldu.
Dr. Soner Uzun Başkan
Dr. Savaş Yaylı Sekreter
Dr. Ekin Şavk Üye
Dr. Şebnem Aktan Üye
Dr. Emel Bülbül Başkan Üye
Dr. Tamer İrfan Kaya Yedek Üye
Dr. Şule Güngör Yedek Üye
Dr. Sibel Berksoy Hayta Yedek Üye
Download

Kararlar - 2014 - Türk Dermatoloji Derneği