ÖZET
Seyahatnamelerde Malatya isimli bu çalışmamızda kuruluşu ilkçağlara dayanan Malatya
bölgesinin seyahatnameler ışığında ilk yerleşim zamanından günümüze kadar tarihi gelişimi,
coğrafi ve demografik değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Giriş bölümüyle beraber toplam üç ana hattan oluşan bu çalışmamızda giriş bölümünde
Malatya adının menşei, coğrafi konumu, akarsu ve gölleri, iklimi, tabii bitki örtüsü nüfusu,
ekonomisi, yeraltı kaynakları, madenleri, sanayi ve ticareti, ulaşımı, turizmi, Malatya İli’ nin
tarihi gelişimi ve Malatya İli mimarisi hakkında genel bilgiler verilmiş bunlar resimlerle
zenginleştirilmiştir.
Birinci Bölümde; yerli seyyahlar’ dan Katip Çelebi’ nin Cihannümâsından, Evliya Çelebi’ nin
Seyahatnâmesinden ve coğrafyacı Ali Tanoğlu’ nun Prof.Ernest Chaput ile birlikte yaptığı
gezilerden aldığı notlardan faydalanılarak onların gözüyle Malatya ilinin etnografik yapısı
Malatya halkının yaşam tarzı, yerleşimi ve tarihi hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.
İkinci Bölümde; bölgeye gelen yabancı seyyahlardan olan Vital Cuinet, Ainsworth, C.Texier,
Moltke, Frederick Burnaby, W.M.Ramsay, Johannes Schiltberger, Josaphat Barbaro, Strabon,
Poujoulat, Simeon ve J.Brant’ ın gözüyle şehir hakkındaki izlenimleri, geliş amaçları,
Malatya’ yı ele alış şekilleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Sonuç bölümünde ise seyyahların yapıtlarında sadece gezdikleri yerleri geliş amaçları
doğrultusunda aktardıkları belirtilmiştir. Yazılış amaçları ne olursa olsun seyahatnamelerin
şehir tarihi açısından önemi vurgulanmıştır.
ABSTRACT
In this study called ‘Malatya
according to books of travels’, information about the
foundation, settlement,geographical features,demographic facts and development of Malatya
whose establisments dates back to the first age has been aimed to be given in the light of
historical sources.
The study consists of three main chapters,one of which is introduction. In the introduction, the
origin
of
word
‘Malatya’
the
geographical
situation,
rivers
and
lakes,
naturalplantsandresources, climate,population, economy, transportation, tourism, industry and
commerce,the historical developments, the architecture of Malatya have been obtained and
given with pictures and photographs.
In the first chapter, the ethnographic structure, settlement, history, the lifestyle of the people
of Malatya have been studied with the help of Katip Celebi’s Cihannuma, Evliya Celebi’s
Seyahatname and Ali Tanoglu’s and Professor Ernest Chaput’s travel notes.
In the second chapter, the foreign travellers Vital Cuinet, Ainsworth, C.Texier, Moltke,
Frederick Burnaby, W.M.Ramsay, Johannes Schiltberger, Josaphat Barbaro, Strabon,
Poujoulat, Simeon and J.Brant ‘s observations, the reasons of their arrivals and handling of
Malatya are given.
In the last chapter,the quotes of the travellers about the destinations are examined and it is
emphasized that the books of travellers are important for the history of the city whatever
their aim were.
Download

ÖZET Seyahatnamelerde Malatya isimli bu çalışmamızda kuruluşu