T.C.
BERLIN
nirvtxnlqiliöi
Din Hizmetleri Mügavirligi
Sayr : 14335500.3001
Konu :2014-
r6tI0t20r4
3
2015 Yrh Umre Organizasyonu
T.
C. BA$KONS OLOSLUöLrNA
(Din Hizmetleri Ataqeli[i)
T.C. Diyanet iqleri Baqkanhgr ve Din Hizmetleri Mügavirlilimiz iqbirligi ile düzenlenecek olan
2014-2015 yrllarr Umre Organizasyonumuz, ekte gönderilen usul .1rö esaslar do!rultusunda
yürütülecektir.
Söz konusu Umre Organizasyonu usul ve esaslarrrun, din görevlilerimiz tarafindan vaaz, hutbe ve
düzenlenecek sohbet programlanyla vatanda lanmrzaduyrulmasr hususunda gerelini rica ederim.
Prof. Dr. Nevzat
Din Hizm
$rKocLU
EK:
2014
- 2015 Umre Esaslarr
(7 sayfa)
DAGITIM:
T.C. Bagkonsolosluklanna
(Din Hizmetleri Ataqelikleri)
Tiergartenstr. 19-2
I
I 0785
Berlin
Tel: 030 /
27
5 9t9
13
Faks:030 / 275 919 15
e-mail
:
berlin. [email protected] gov.tr
BERr,iN
"r*8i*"ciliöi
Din Hizmetleri Mügavirli[i
T. C.
BERLiN
20r4-20rs
süyüKErqiliöi
nix nizvrETLERi vrügnvinr,iöi
yftr
UMRE ORCANiZASYONU ir,n
USUL VE ESASLAR
eden
kardeg
erisinde bannm
ikamet
ilcir,i
umre ziyareti maksadryla Suudi
eyen din
dini rehberlik yapmak, bu
metleri de kapsayan temel alanlarda
hiirmet temin etmek üzere, Din Hizmetleri Mügavirli[imizce ,,Ahänya
Diyanet Umre
Seferleri" düzenlenecektir. Bu seferlere katrlarak kutsal topraklara gitmel
ve umre yapmak
isteyen din kardeglerimizle agafrdaki bilgilerin paylagrlmasrnda fayda
iuluhutuedilmektedir.
esnasmda
A. UMRE SEFERLERi
l.Tur
(2014 Arahk Umresi igin
a) Ekonomik Tip 14 günlük Umre programr
Gidigler takriben 20'21Arahk 2014 (Cumartesi-Pazar), dönügler ise takriben
03-04 Ocak 2015
(Cumartesi-Pazar) tarihlerinde olacaktrr. Yol dahil olmak üzere
toplam süre l4 gündür. (Gidig
ve
dönü$ler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover,
Köln, Münih ve
harralimanlarmdan olup, umreciler havalimanrna kendi imkanlarryla
ulagacaklardrr.)
stuttgari
b) Normal Tip 14 günlük Umre programr
Gi<ligler takriben 20-2l Arahk 2014 (Cumartesi-Pazar), dönügler
ise takriben 03-04 Ocak 2015
(Cumartesi'Pazar) tarihlerinde olacakttr. Yol dahil olmak üzere toplam
süre 14 gündür. (Gidig
ve
dönüqler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih
havalimanlanndan olup, umreciler havalimanlna kendi imkanlarryla
ulagacaklardrr.)
ve
Stuttgari
c) Otel2 Tip 10 günlük Umre programr
Gidigler takriben 20-21 Arahk 2014 (Cumartesi-Pazar), dönüqler ise takriben
29-30 Aralk
207
olmak uzerätoplam süre l0 gündür. (Gidiq
ve
hav
annover, Köln, Münih
ve
Stuttgari
imkanlarryla ulagacaklardrr.)
2!!'Y, (Hamburg v9
!9vr9si igin 14 günlük Ekonomik ve Otel 2 Tip Umre programr)
Gidigler: takriben 0l-02 Mart 2015 (Pazar-Pazartesi), dönügler ise takriben
14-15 Mart 2015
(Cumartesi-Pazar) tarihlerinde olacaktr. Yol dahil olmak üzere
toplam süre 14 gündür, otel2
Tip Yol dahil olmak üzere toplam süre 10 gündür" (Gidig ve dönügler sadece Hamburg
havalimanrndan olup, umreciler havalimanrna kendi imkaniarryla
ulagacaklärdrr.)
3.Tur Almanya geneli Ostern Tatili igin
esi-Pazar-Pazartesi), dönügler ise takriben 10tarihlerinde olacaktrr. yol dahil olmak üzere
, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih
ve fituttgart havalimanlarmdan olup, umreciler havalimanrna kendi imkanlarryla
ulagacaklardrr.)
Tel: 030 I 275 919
13
Faks: 030 / 275 919 15
e-mail
:[email protected] gov"tr
T.C.
BERLiN
nüyüxnr,Ciliöi
Din Hizmetleri MügavirliSi
b) Normal Tip 14 günlük Umre Programr
Gidigler takriben 27-28-29 Mart 2015 (Cuma-Cumartesi-Pazar), dönügler ise takriben 10-1112 Nisan 2015 (Cuma-Cumartesi-Pazar) tarihlerinde olacaktrr. Yol dahil olmak üzere toolam
sür'e l4 gündür.
(Ciidig ve dönüqler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih ve Stuttgart
havalimanlanndan olup, umreciler havalimaruna kendi imkanlarryla ulasacaklardrr.)
c) Otel2 Tip 10 günlük Umre Programr
Gidigler takriben 29-30 Mart 2015 (Pazar - Pazartesi), dönügler ise takriben 08-09 Nisan 2015
(Qarqamba - Perqembe) tarihlerinde olacaktrr. Yol dahil olmak izere toplam süre 10 gündür.
(Gidiq
ve
dönügler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Münih
harralimanlarrndan olup, umreciler havalimanlna kendi imkanlarryla ulagacaklardrr.)
ve
Siuttgart
4. 'fur (Pfingsten Tatilinde 14 günlük Ekonomik ve otel Tip umre programr)
Gi<ligler takriben 23-24 Mayrs 2015 (Cumartesi-Pazar) dontigler ise takriben 05-06 Haziran
2015 (Cuma-Cumartesi) tarihlerinde olacaktrr. Yol dahil olmak izere toplam süre 14 gündür.
(Gidig ve dönü9ler Münih ve Sttrttgart havalimanlanndan olup, umreciler havalimanrnä kendi
imkanlarryla ulagacaklardrr. )
Brr tarihlerin drgrnda umreye gitmek izere 35 umreci toplayan gruplara, merkezimizle en az 6
hafta öncesinden irtibata gegmeleri halinde alternatif tur düzenlenecektir.
Not: 35 ve üz.eri umreci grubu olusturan Din Görevlisi, umre organizasyonunda din görevlisi
olurak görevlendirilebilecektir.
B. MÜRACAAT VE SoN EVRAK TESLiM TARIHLERi
l.'I'ur (2014 Arahk Umresi) igin;
son müracaat tarihiz2l Kasrm 2014 cuma günü saat 18.00'e kadar.
Son evrak teslim tarihi:28 Kasrm 2014 Cuma günü saat 18.00'e kadar.
2.T'ur (Hamburg ve Qevresi) igin;
son müracaat tarihi: 30 ocak 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar.
son evrak teslim tarihi:06 $ubat 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar.
3.T'ur (Almanya genelinde) igin;
son müracaattarihiz20 $ubat 20tr5 cuma günü saat 18.00'e kadar.
son evrak teslim tarihiz2T $ubat 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar.
4.T'ur (Pfingsten) igin ;
Son müracaat tarihi:17 Nisan 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar.
sorr evrak teslim tarihi:24 Nisan 2015 cuma günü saat 18.00'e kadar.
Müracaatlar yukarrda belirtilen tarihler arasrnda atagelik hizmet bölgelerinde olugturulan Bölge
Hao ve Umre Kayrt Merkezleri ile DiTiB'e baflr cami demeklerinde, din görevlileri tarafindan
yaprlacaktrr.
Tiergartenstr,
1
9-2
1
Tel:030 /2'15 919
13
Faks: 030
t27s 919
t5
e-mail:[email protected]
BERLiN
"#8"u"cir,iöi
Din Hizmetleri Müqavirli[i
Suudi Arabistan Büyükelgilifi'nce 45 yagrndan kügük olup, umre seyahati yapacakkadrnlar
ile
1B yagrndan kügük erkek gocuklann refakatgisi (mahremi) olmadan umre viresl
verilmedili igin,
bu kigilerin müracaatlan ancak 18 yagrndan büyük erkek refakatgileri (mahremleri) ile Uirfif.t.
kalbul
edilecektir'
c. MüRACAAT iqiN GEREKLi BELGELER:
1. Türk vatandaglarr igin en azbir yrl gegerlilifi olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan gipli (yeni
bordo renkli) pasapoftun aslt, (Gegici pasaport ve 18 yagrndan kügük gocukiar 'igin
"Kinderreisepass" vize iglemlerinde gegeriiz oldu[undan, asrl ,.Reis"pur.,, almalarr
gerekmektedir).
2. Arka
4 adet vesikahk fotofraf (arkasrna mutlaka adr-soyadr ve
Miiracaat Formunun üzerinde bulunan kayrt numar asr y anlÄahdir),
zemini beyaz renkli olan
3. Doktor tarafindan imzalanmrg ve kagelenmig 'ACW 135 Y' tipi Menenjit agrsmm yaprldr[rnr
gösteren sarr renkli agt karnesinin (IMPFBUCH) ash, aynca doktor tarafindan
imzälanÄrg,
müLhürlenmig ve menenjit a$rsmm yaprldr[rm gösteren güncel tarihli teyit
betgesi
(Impfbescheinigung).
4. Türk vatandaglarr ayrrca
a) Nüfus cüzdarurun önlü arkah 1 adet fotokopisini,
b) Pasaportun kimlik bilgileri bulunan 1. sayfasrrun I adet fotokopisini,
c) En az bir ytl oturum süresi olan elektronik oturum karlrna sahip olanlar kaftrn ashnr ve
fotokopisini, oturumu pasaportun igerisinde olanlar ise 1 aäet fotokopisini teslim
edeceklerdir.
5. Alman
vatandagr (Qifte vatandaglar) ve
di[er ülke vatandaglarr igin;
a) En az bir yrl gegerlili$ olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan pasaportun as1,
b) Personalausweis (nüfus cüzdaru)'m önlü arkah 1 adet fotokopisi,
c) Pasaportun kimlik bilgileri bulunan 1. sayfasrnrn 1 adet fotokopisini teslim edeceklerdir.
6. umre ücretinin tamamrrun ödendifini
gösteren banka dekontu,
7. Umre seyahatine katrlacak 18 yagrndan kügük umreci ad,aylan igin, anne veya babalarr
tarafindan imzalanmrE muvafakatname gerekmektedir. (Muvafakatname wrvw.ditibhac.de
tnternet sayfäsrndan indirilebi lir).
8. DiTiB Kadrn Birligi ve Genglik Birligi üzerinden kayrt yaptrran umreciler, sadece AraIk2014
umresine (l.Tur) has olmak üzere öfrenci indiriminden yararlanabileceklerdir. Bunun igin
üyeliklerini ibtaz etmeleri. gerekmekteclir. Aynca ,25 yagm doldurmamrg ö[renciler ise ,ögrenci
Belgesi'ni' Hac ve Umre igleri Yür:ütme Merkezine göndermek mecburiyetirdeairter.
D. DERNEK VE OiN CÖNNVLiLERiNIN YNPICAKLARI ig VN igr,NiVrr,NR:
1. Din Görevlilerimizveya dernek yetkililerimiz, umre igin müracaat eden kiqilerin her
birisinin
pasaportunda 3 bog vize sayfasy I vtl gegerlik süresi ve Almany a'da en az I yi
oturum süresinin
olup olmadtfrnr kontrol ederek, bu gartlarr tagryan pasaportlarr teslim alacaklardrr.
Tiergartenstr
10785
Berlin
Tel:030 I 275 9t9
13
Faks:030/275 919
15
e-mait:[email protected]
BERLiN
"r*3"r"cir,iöi
Din Hizmetleri Mügavirli[i
2. Din Görevlileri veya dernek yetkilileri, umre igin müracaat eden kigilerin teslim
gereken, pasaport, banka dekontu,
etmesi
4 adetvesikahk fotograf, agr karnesi, impfbescheinigung,nüfus
ctizdam, pasaport sayfast ve oturum sayfasr fotokopileri gibi di[er bütün ivrakr eksiksiz teslim
almay a özen göstereceklerdir.
3. Umre seyahatine katrlacak olan 45 yag altr kadrn umreciler ile 18 yaq altr erkek umrecilerin
refäkatgi (mahrem) ballantrlannrn mutlaka kayrt esnasmda yaprhäsr gerekmektedir. Bu
durumda olup refakatgisi (mahremi) olmayan umrecil erimiz uytri dä.tr"kten -kayrt yaptrmak ve
aynt grupta umreye gitmek gartryla 18 yag üstü herhangi bir erkek umreciye ba[lanabilir.
Refakatgi (mahrem) ba[lantrsr Hac lUmre kayrt programmda mevcut olan akrabahk derecesine
göre segilerek yaprlmahdrr. Refakatgisi (mahremi) olmayan 45 yaq altr kadrnlar ile 18 yag
altr
erk.ek gocuklanna Suudi Arabistan Büyükelgili[i tarafindan kesinii<le vize verilmeyecektir.
4. Umreye gitmek izere grup olugturan her görevli, umreci grubundaki kigilerin kag kigilik
odirlarda ve kiminle kalaca|tna dair detayh.oda yerlegim planrnr mutlaka Häc ve Umie iiteri
VyrtiJm3 Merkezi Köln'e ulagtrracaktrr. (Örnek Grup Birlegtirme listesi wrvw.ditibhac.de
adlesinde mevcuttur.)
5. Din Görevlileri veya dernek yetkilileri, umre igin müracaat eden her kiginin, yukanda yazir
umre müracaat evraktnl ayrl bit zarfa koyacak ve büttin bu zarflarn igindeki evraklarla birlikte.
son evrak teslim tarihine kadar, Almanya Hac ve Umre igleri Ytirütme Merkezi'ne elden teslim
edecekler veya güvenli gekilde posta yolu ile Venloer Str. 160 50823 Köln adresine ulagmasmr
,
sa!;layacaklardrr.
E. UMRE ÜCNNTINNI
Ücretler kigi baqrna olup, ugak ile Suudi Arabistan'a gidig - gelig, Mekke ve Medine,de
konaklama, sabah kahvaltrsr ve akgam yeme[i, karayolu ile Cidde-Mekke ve Medine arasr
intikaller, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerlerine otobüsler ile gidig - gelig ve difer müteferrik
harcamalarrn kargrhfirdrr.
Bebek ve Qocuk Umre Ücretleri:
Bebek ve gocuk ücretleri büttin paketler igin gegerlidir.
a). 0 -'2 yaq arasr gocuklar aileleri ile aynr odada kalacak ve gocuk baqrna 150,00 (yüzelli) Avro
ücret ödeyeceklerdir.
b). 03 - 05 yag arasr gocuklar aileleri ile aynr odada kalacak ve gocuk bagrna,
o Ekonomik ve Normal Tip igin 750,00 (yediyüzelli) Avro
o Otel Tip igin 950,00 (dokuzyüzelli) Avro ödeyeceklerdir.
c) 06-12 ya$ arasl gocuklar ise,
. Ekonomik ve Normal Tip igin 850,00 (sekizyüzelli) Avro
o Otel Tip igin 1.250,00 (binikiyüzelli) Avro ödeyeceklerdir.
Tiergartenstr.
19-21
10785
Berlin
Tel: 030 I
2'15
9lg
13
Faks: 030 I 275 919 15
e-mail
:
berlin. [email protected] gov.tr
BERLiN
"rft8o"qiliöi
Din Hizmetleri Mügavirligi
Ekonomik Tip
:
Bur kategoriyi
tercih edenler, Mekke'de Grmma Atlas-1, Grmma Atlas-2, Sakkaf Cüheni, Burcu
Mustalä, Laba, Hulafa-l veya aynl standarttaki binalarrn birinde kalacaktrr. Mekke,de
Hareme
ulagrm servislerle yaprlacaktrr. Medine'de Diyar Marmara, Krble Menazil, Selam
Marmara veya
aynt st.andarttaki binalarrn birinde kahnacaktrr. Medine'deki binalar Merkeziyede Hareme
ytirüme mesafesindedir. Bu konaklama türünü segen umreciler 2 kiqilik ve : kigilik
odalarda
kalacaklardrr. Sabah kahvaltrsr ve akpam yeme[i Türk aqgrlarr tarafindan hazrlanacakve
tabldot
qeklinde ikram edilecektir.
Normal Tip
:
Bu kategoriyi tercih edenler, Mekke'de Bedir, Mercuri veya aynl standarttaki binalarrn birinde,
M-edine'de Grand Matmara, Medine MenazTl, Medine Crom, Senabil Medine u.yu
uyry
standarttaki binalann birinde konaklayacaklardrr. Medine'deki binalar Merkeziyed"
Hur"-"
yürüme mesafesindedir. Bu l<onaklama türünü segen umreciler 2 kigilik ve 3
kigilik odalarda
kalacaklardrr. Sabah kahvaltrsr ve akqam yemefi Türk aggrlan tarafindan hazrlanacakve
tabldot
geklinde ikram edilecektir.
Otel2 Tip
:
Eg, yakrn akraba ve arkadag gruplarr ile birlikte tercih edilebilecek bir tur sistemidir. Bu
kategoriyi tercih edenler, Mekke'de Ecyad Mekarim veya aynt standarltaki otellerin birisinde,
Medine'de Holiday Villa veya aynr standarttaki otellerin birisinde konaklayacaklardrr.. Sabah
kahvaltrsr ve akgam yeme$i agrk büfe olarak verilecektir. Bu kategorideki oteller Mekke
ve
Medine' de Merkeziyede olup hareme yürüme mesafesindedir.
Not: Almanya genelinde her turda 40-45 kiqilik grup olugturuldufunda düzenlenecektir.
Paketlere Göre Umre ücretleri
Umre
Terrcihi
Eko. Tip
2 Kiqilik Oda
14 günlük
Eko. Tip
3 Kigilik Oda
14 günlük
Eko. Tip
4
Oda
14
günlük
Öürenci
LTur
Aralk2014
2.Tur
Harnburs
3.Tur
Ostern
4 Tur
Pfingsten
l5 €
1.400 €
1.3
1.400 €
1.31s €
1.400 €
1.315 €
1.400 €
1.315 €
Normal Tip
14 eünlük
Kigilik
2
r.150 €
1.150 €
Kiqilik
1.480 €
1.480 €
3
Kieilik
1.400 €
1.400 €
Otel2 Tip
10 sünlük
2
Kigilik
3
Kigilik
1.900 €
1.750 €
1.900 €
1.7s0 €
1.900 €
r.7 50
r.900 €
1.750 €
F. UMRECITNNN VERiLECEK HiZMETLER:
l.I{ehberlik etmek üzere her 40-45 kigi igin tecrübeli bir din görevlisi istihdam edilecektir.
2. S
uudi Arabistan Büyükelgilifi'nden vizeler ahnacaktr.
3.Ugak bileti temin edilecektir"
Tiergartenstr.
10785
Berlin
Tel
030 / 275 919 13
Faks: 030 / 275 919
l5
e-mait:[email protected] gov.tr
c
BERLiN
"rÄ;8o"qiriöi
Din Hizrnetleri Müqavirlifii
4.lvlekke ve Medine' de konak lanacak meskenler kiralanacaktrr.
5'Ilkonomik tipi tercih eden umreci ad.aylarrmrza Mekke ve Medine'de tabldot
usulü sabah
kzrhvaltrsr ve akqam yemefii verilecektir. otel 3 Tipi tercih eden
umre ci adaylartmza ise sabah
kzLhvaltrsr ve akgam yemeli agrk büfe olarak veriiecektir. Her iki
tip umre organizasyonunda,
otellerde oda ser"visi bulunmamaktadrr.
6'Umrecilerimiz Suudi Arabistan'da T.C. Diyanet Iqleri Bagkanhfir umre organizasyonuna
dahil
olacak ve Türkiye'den gelen umrecilere verilen hizmetlerin uynr.rndun yararlänacaklardrr.
7' umrecilerimize umre dualan, umre rehberi kitabr ile birlikte snt
gantasl, l0,ar adet toz
erkeklere ihram, ihram kemeri, bayanlara el ve banyo havlusu iie kügük
boyun gantasr
T115.:t
vel'rlecektrr.
8'l\4ekke'de: Hz. Muhammed (s.a.s.)'in do[dufu evin yeri, Cennetu'lMualla, Cin Mescidi,
Arirfat, Müzdelife, Mina, Cemarat, Hira Dalr v" S"u. Da[r gibi mekänlar ziyaretedilecektir.
9. Medine'de: Mescid-i Nebi, Kuba Mescidi, Uhut
$ehitlifii, Krbleteyn Mescidi, yedi Mescitler,
c ennetu' I - B ak? Kabri stanh[r gibi mekan rar ziy ar et
"ait""&tir.
G. ORGANiZASYONUN DUYURULMASI:
rimiz, Mügavirli[imizin düzenledi[i 2014 y|rr
gramlar ile vatanda glarrmrza duyurarak onlara
rnr teqvik edeceklerdir.
H.UMREYE GITMEKTEN VAZ GF,QME DURUMUNDA ÜCNNT iIUNSi:
l'Umre otganizasyonumuza katrlmak igin müracaat edip ücretini ödedikten soffa, umreye
gitrnekten vazgegenler, bu kararlarrnt Suudi Arabistan'a hareket
tarihinden 20 gün öncesine kadar
Alrnanya Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezl'ne yazrh olarak bildirirlerse
kendilerinden
herJhangi bir kesinti yapimayacaktrr. Bu süreden daha geg bildirenlerden
ise Suudi Arabistan Hac
Bakanlt[r'na daha önceden taahhüt edilen vize ücreti, ugak rezervasyon ücreti ile otel
ücretlerine
karrlrhk 250 € kesildikten sonra kalan meblag, yazir oürak bildirecekleri
banka hesabma havale
edilecektir.
2'U-mre organizasyonumuza katrlmak igin müracaat edip, ücretini
de ödedikten sonra, hareket
tarilhinden önce Almanya'davefat edenlerin ödedikleri ücietlerden yaprlan
mütefe*ik harcamalar
kesiLldikten sonra kalan bakiye kanuni mirasgrlanna iade edilecektir.
Umreye gittikten sonra
Suudi Arabistan'da vefat eden umrecilerimizin üzerinden grkan ve Mügavirligimize
intikal eden
paralan ve egyalan bu kigilerin kanuni mirasgrlanna teslim edilecektir.
Tiergartenstr.
19-21
10785
Berlin
Tel: 030
I 275 glg
13
Faks: 030 / 275 919 15
e-mail
:berlin. [email protected] gov.tr
T.C.
BERLIN ntryÜxnr,C ir,iöi
Din Hizmetleri Müqavirlipi
HABERLE$ME ADRESI:
Almanya Hac
ve Umre igleri
UMRB UCRETININ HAVALE
EDILMESI GEREKEN HESAP
Yürütme I NUnnnnnSt:
Merkezi
Venloer Str. 17. 50823 Köln
:0221 - 50 800 450
:0221 -50 800 100
Internet :www.ditibhac.de
E-Posta :[email protected]
Ahcr
Banka
Konto
Telefon
Faks
Tiergartenstr.
l9-21
10785
Berlin
Tel: 030 1275 919
BLZ
IBAN
BIC
13
Faks: 030 / 275 919
Rat fiir Religiöse Angelegenheiten
Commerzbank - Kciln
125 850 801
370 400 44
DE36 3704 0044 0125 8508 01
COBADEFF3TO
l5
e-mait:[email protected]
Download

Umre Müracaatları ile ilgili Genel Bilgileri okumak için Tıklayınız