ALTINÖZÜ
Ü
DEVLET H
HASTANESİ
Birim/Bölüm
K
Kalite Politika
ası ve Bölüm Hedefleri
Tespit edilen H
Hedef
(O
Organizasyon şeması)
Yönetim
Hedef Tespiit Ekibi
Ölçüm
Hede
efler üst yönetim, bölüm yöne
eticilerinin ve bölüm kalite
sorumlularının katılımıyla belirlenmiştir.
1-Kamu Hastanele
eri Birlikleri Verimlilik Değerlen
ndirmesinde başarı grubu A
(800-1000 puan) kategorisinde yer almak
TKHK Sağlık Tesisi Verrimlilik Değerlendirmesi Karne
esi
2.
3.
4.
5.
6.
Çalışan Memnuniyetini anketi
Hasta Memnuniyetini anketi
a
Hemşirelerin Bölüm De
eğiştirme Oranı Aylık Veri Ana
aliz Formu
Gider tahakkuk
S.B. Dönemsel HKS De
eğerlendirmesi
Çalışan Memnuniyetini % 75 ve üstünde tuttmak.
Hasta Memnuniyetini % 75 ve üstünde tutm
mak.
Hemşirelerin Bö
ölüm Değiştirme Oranı < % 1
10
Ek ödeme dağıttım oranı, >% 30
Hasta, çalışan güvenliği
g
puanı% 75 ve üstün
nde tutmak.
1-“Hastane Enfekssiyonu Oranını” %1’in altında
a tutmak.
Enfeksiyon Kontrol Kay
yıtları
El hijyenı 5 endikasyon
n gözlem formu kayıtları
Enfeksiyon
nların Kontrol Komiitesi
2-El hijyeni uyum yüzdesini 55,82 den yüzde 8
80 lere cıkarmak
Teknik Serrvis-Tesis YönetimiTesis Güve
enlik
1. Teknik birime gelen
g
iş taleplerinin aylık ortalama %95 ve üstünde
oranda sonlandırılması
2. Elektrik tüketim
mi bir önceki döneme göre %
%10 azaltmak
Teknik Servis kayıtları
Bilgi Yöne
etimi
1. MHRS ile rande
evulu muayene oranı >%20 ü
üzerine çıkarmak
2. MHRS Kapasite oranı% 70’in üzeri olmasını ssğlamak
HBS, TSİM
HBS, TSİM
HBS, TSİM
Stok Yöne
etimi
3. Sağlık-Net’e Veri Girişi Oranı % 90’ın üzerind
de olmasını sağlamak
Hizmet Kalite Stan
ndartları Stok Yönetimi Bölüm
mü puanını 0,95 (% 95) ve
üstünde tutmak
Tıbbi Atık Üretimin
ni bir önceki döneme göre %10 azaltmak
Gider tahakkuk
Hizmet Kalite Stan
ndartları Poliklinik Hizmetleri p
puanını
0,92 (% 92) ve üsstünde tutmak
S.B. Dönemsel HKS De
eğerlendirmesi veya Öz değerrlendirme
Ayaktan Hasta Me
emnuniyetini %80 ve üstünde
e tutmak.
Hasta Memnuniyetini anketi
a
1.Acil Servise Tekrrar Başvuru Oranı < % 2
Acil Servise 24 Saat İç
çerisinde Aynı Şikayetle Tekrar Başvuru
Oranı Aylık Veri Analiz Formu
Müşahede Odasında Kalan
K
Hastaların Yatış Süreleri Aylık Veri
Analiz Formu
Kesici-Delici Alet Yaralanması Aylık Veri Analiz Form
mu
Bir Başka Sağlık Merke
ezine Sevk Edilen Hasta Sayı, Oran ve
Teşhis Dağ. Veri Topla
ama Formu
Hasta Memnuniyetini anketi
a
Atık, Tehliikeli Madde Yönetim
mi
Poliklinik Hizmetleri
2.Müşahede Kalış Süresi < 4 saat
Acil Sağlık
k Hizmetleri
Biyokimya
a Laboratuvar
Hizmetlerii
Doküman K
Kodu: YÖN.YD.16
3.Kesici/Delici Alett Yaralanmaları Oranı < % 0
0.1
4.Başka Merkeze Sevk
S
Oranı < % 0,5
5.Acil Servis Hasta
a Memnuniyetini % 70 ve üsttünde tutmak
1.Hizmet Kalite Sttandartları Biyokimya Laborat uvar Hizmetleri Bölümü
puanını 0,92 (% 92)
9 ve üstünde tutmak
2.Ayaktan hasta başına
b
laboratuvar maliyeti <
<5 altında tutmak
Yayın Tarihi:10.04.2014
Revizyon Tarrihi:
Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi Bölümü Kalite Yönetim
Sorumlusu
B
Sorumlusu
Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi Bölümü
Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi Bölümü
B
Sorumlu Hekim
Tesis Yönettimi - Tesis Güvenlik Bölümü Kalite Yönetim Sorumlusu
Teknik Servvis-Tesis Yönetimi-Tesis Güve
enlik Sorumlu Teknisyen
Gider tahakkuk kayıtla
arı
İdari Mali Hizmetler
H
Müdür Yardımcısı
Bilgi Yönetimi Bölümü Kalite Yönetim So
orumlusu
Stok Yönetiimi Bölümü Kalite Yönetim So
orumlusu
Stok Yönetiimi İlaç Depo TKKY Eczacı
Stok Yönetiimi Tıbbi Malzeme Depo TKKY
Y
İdari Mali Hizmetler
H
Müdür Yardımcısı
Atık Yönetim
mi Bölümü Kalite Yönetim Sorrumlusu
Poliklinik Hiizmetleri Bölümü Kalite Yönettim Sorumlusu
Hastane Me
erkez Poliklinik Sorumlu
S.B. Dönemsel HKS De
eğerlendirmesi veya Öz değerrlendirme
HBS, TSİM
Revizyon No:
Yönetici-Başhekim
İdari Mali Hizmetler
H
Müdürü
Sağlık Bakım
m Hizmetleri Müdürü
Kalite Yöne
etim Direktörü
Yönetim Hizzmetleri Bölümü Kalite Yönetiim Sorumlusu
Sayfa No
o: 1/3
Acil
Acil
Acil
Acil
Servis Sorumlu
S
Başhekim Yardımcısı
Servis Sorumlu
S
Hekim
Servis Sorumlu
S
Hemşire
Sağlık Hizmetleri
H
Bölümü Kalite Yöne
etim Sorumlusu
Biyokimya LLaboratuvar Sorumlusu
Biyokimya Hormon
H
Sorumlusu
Biyokimya Laboratuvar
L
Hizmetleri Bölüm
mü Kalite Yönetim Sorumlusu
ALTINÖZÜ
Ü
DEVLET H
HASTANESİ
K
Kalite Politika
ası ve Bölüm Hedefleri
EĞİTİM BİRİMİ
1-Hizmet kalite standartları Eğitim birimi puanını 0,92 ‘nin üstünde tuttmak
2-Hizmet içi eğitimlere katılım oranını artttırmak
DİYA
ALİZ ÜNİTESİ
1-Hizmet kalite
k
standartları Diyaliz Ünite
esi puanını 0,92 ‘nin üstünde tutmak
2- Diyaliz ha
astalarındaki kt/v oranının 1 vveya 1 e çok yakın olmasını sa
ağlamak .
1.Hizmet Kalite Standartları Doğum Hizmetleri puanını 0,92 (%
% 95) ve
üstünde tu
utmak
DOĞU
UM HİZMETLERİ
2-Aile plaanlamasından yararlanan kişi
S.B. Dönemsel HKS
H Değerlendirmesi veya Özz değerlendirme
Eğitim katılım formları
Eğitim
m Birimi Kalite Yönetim sorum
mluları
Eğitim
m Hemşiresi
H Değerlendirmesi veya Özz değerlendirme
S.B. Dönemsel HKS
Hasta laboratuarr bulguları
Diyaliiz Bölümü Kalite Yönetim soru
umlusu
S.B. Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz
Ö değerlendirme
Doğ
ğum Hizmetleri Bölümü Kalite
e Yönetim sorumlusu
Hbys kayıtları.
sayısını arttırmak
HAST
TA DOSYASI VE ARŞ
ŞİV
HİZM
METLERİ
1. Eksiksizz Doldurulan Hasta Dosyası O
Oranı’nı >%90 ve üstünde tutm
mak
GELİİR TAHAKKUK
TİG
1.Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG
G)
Sistemine Veri Girişini arttırmak.
TİG kayıtları
GİDE
ER TAHAKKUK
1.Tahakku
ukların muhasebeleştirilme süresi, gün <10 gün
Gider tahakkuk
k kayıtları
MUTF
FAK HİZMETLERİ
1. Hizmet Kalite Standartları Mutfak H
Hizmetleri puanını 0,92 (%
% 92) ve
üstünde tu
utmak.
2-Hastalarrın yemekten memnun kalma oranını yükseltmek.
S.B. Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz
Ö değerlendirme
Yatan hasta memnuniyeti
m
anketleri.
Muttfak Hizmetleri Bölümü Sorum
mlu diyetisyen
Muttfak Hizmetleri Bölümü Kalite Yönetim Sorumlusu
Yem
mek-Mutfak Sorumlu Müdür yardımcısı
y
TEMİİZLİK-ÇAMAŞIRHAN
NE
HİZM
METLERİ
1-Hizmet Kalite
K
Standartları Çamaşırh
hane Hizmetleri puanını 0,9
92 (% 92)
ve üstünde tutmak
2- Çamaşırhanede çalışan sağlığı ve gü
üvenliğini tehdit eden riskleri belirlemek
S.B. Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz
Ö değerlendirme
Bölüm bazlı ris
sk haritası kayıtları.
Çam
maşırhane Hizmetleri Bölümü Kalite Yönetim Sorumlusu
Çam
maşırhane Hizmetleri Sorumlu
u Müdür yardımcısı
MOR
RG HİZMETLERİ
1-Hizmet Kalite
K
Standartları Morg Hizm
metleri puanını 0,92 (% 95) ve
üstünde tu
utmak.
2-Morg birrimi için çalışan sağlığı ve güvvenliğini tehdit eden riskleri b
belirlemek.
S.B. Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz
Ö değerlendirme
Bölüm bazlı ris
sk haritası kayıtları
Morrg Hizmetleri Bölümü Kalite Yönetim
Y
Sorumlusu
Morrg Hizmetleri Sorumlu Müdür yardımcısı
Eczane kayıtları .
Eczzane Hizmetleri Bölümü Kalite
e Yönetim Sorumlusu
Eczzane Hizmetleri Çalışanları
Hasta mennun
niyeti anketleri
Hassta hakları birim sorumlusu
ECZA
ANE HİZMETLERİ
1-İlaçların eczaneden çıkışlarını hasta b
bazlı olarak yapmak.
2-Eczane birimi
b
için çalışan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskleri belirlemek
HAST
TA HAKLARI BİRİM
Mİ
1-Ayaktan
n Hasta menuniyeti oranını %90 ın üzerinde tutmak
Doküman K
Kodu: YÖN.YD.16
Yayın Tarihi:10.04.2014
Revizyon Tarrihi:
Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı Ayylık Veri Analiz
Formu
Revizyon No:
Sayfa No
o: 2/3
Hassta Dosyası Ve Arşiv Hizmetleri Bölümü Kalite Yönetim Sorumlusu
Hassta Dosyası Ve Arşiv Hizmetleri Bölümü Sorumlusu
ALTINÖZÜ
Ü
DEVLET H
HASTANESİ
K
Kalite Politika
ası ve Bölüm Hedefleri
10/04/2014
Üst Yönetim
m
Yönetici Başhekim
m
………
…………………………………………….
İdari Mali Hizmetler Müdürü
…………………………………………
……………………
Sağ
ğlık Bakım Hizmetleri Müdürü
…………
…………………………………
…………………
Hed
defler üst yönetim, bölüm yöneticile
erinin ve bölüm ka
alite sorumlularının
n katılımıyla belirle
enmiş ve ……… Dönemsel
D
değerle
endirme Toplantısına sunulmuştur.
Kalitte Yönetim direktö
örü
Doküman K
Kodu: YÖN.YD.16
Yayın Tarihi:10.04.2014
Revizyon Tarrihi:
Revizyon No:
Sayfa No
o: 3/3
Download

ALTINÖZÜ DEVLET H Ü HASTANESİ K Kalite Politika ası ve Bölüm