Engelli Kimdir?
Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel
oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir engelli
olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade
eder.
Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Nedir?
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış rapordur.
Engelli Grupları Nelerdir?
 Ortopedik,
 Zihinsel,
 Görme,
 İşitme,
 Dil ve Konuşma,
 Ruhsal ve Duygusal,
 Süreğen (Kronik),
 Sınıflanamayan,
olmak üzere 8 adettir.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı
(EKPSS) Nedir?
Engelli grupları arasında herhangi bir ayrımcılık ve
ötekileştirme yapmadan eğitim durumları dikkate
alınarak yapılan merkezi sınavdır.
EKPSS’ye Hangi Eğitim Düzeylerinden
Mezun Olanlar Girebilmektedir?
EKPSS’ye;
 Ortaöğretim (lise ve dengi),
 Önlisans
 Lisans,
düzeyinden mezun olanlar girebilmektedir.
Engelli Alımında Kura Nedir?
Engel grubu ayrımı yapılmaksızın ilkokul, ortaokul ve
ilköğretim mezunu engellilerin ilan edilen kadrolara
tercihlerine göre yerleştirilmesini sağlamak amacıyla
noter huzurunda yapılan seçim yöntemidir.
EKPSS’de Engel Grupları İçerisinde
Farklılıklar Nasıl Giderilmektedir?
EKPSS’de engel grupları arasındaki farklılıkların sınav
sonucuna etkisini en aza indirmek amacıyla yöntem ve
araçları belirlemek üzere ÖSYM Başkanlığında EKPSS
Bilim Kurulu oluşturulmuştur.
EKPSS Bilim Kurulu Kimlerden
Oluşturulmuştur?
Kurul, engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, engellilerin
algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav
uygulanacağını belirlemek üzere, üniversitelerde
ilgili engel grupları üzerine bilimsel araştırma yapan
akademisyenlerden oluşturulmuştur.
Yerleştirme Nedir?
Engelli adayların, ilan edilen kadrolara EKPSS veya Kura
sonuçlarına göre eğitim durumları, puanları ve /veya
tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi sürecidir.
EKPSS, Kura ve Merkezi Yerleştirme İşlemleri
Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?
Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmaktadır.
EKPSS, Kura ve Yerleştirme Tarihleri
Nasıl Belirlenmektedir?
Devlet Personel Başkanlığı, Ölçme, Seçme Yerleştirme
Merkezi(ÖSYM), Sağlık ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlıklarınca müştereken belirlenmektedir. ÖSYM
Başkanlığının internet sitesi üzerinde yer alan Sınav veya
Yerleştirme Takviminde adaylara duyurulmaktadır.
EKPSS Sonuçları Ne Kadar
Süreyle Geçerlidir?
EKPSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde
yeni bir sınavın yapılamaması durumunda önceki sınav
sonuçları geçerliliğini devam ettirecektir.
Engelli Memur Yerleştirme İşlemleri
Ne Zaman Yapılmaktadır?
EKPSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirmelerin
kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli alım
talebinde bulunulduğu sürece her yıl yapılmaktadır.
EKPSS ve Kura Başvuru Bilgileri
Nasıl Duyurulmaktadır?
ÖSYM Başkanlığının (http://www.osym.gov.tr) ve
Devlet Personel Başkanlığının (http://www.dpb.gov.tr)
internet adreslerinde duyurulmaktadır.
EKPSS ve Kuraya Başvurular Nereye
Yapılmaktadır?
Başvurular, ÖSYM Başkanlığınca başvuru
Tarihlerinde ilan edilen Başvuru Kılavuzunda
belirtilen merkezlere yapılmaktadır. Kılavuzda
değiştirilmemesi halinde ikamet edilen ildeki Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne (varsa
ilçe müdürlüğüne) şahsen yapılmaktadır.
Başvuruda İstenilen Belgeler
Nelerdir?
1) EKPSS Aday Başvuru Formu,
2) Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi,
4) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,
5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan
adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri,
6) Zihinsel engelli adayların varsa RAM raporları.
Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Nedir?
Birden fazla engeli olan adayın, hangi engel grubundan
sınava alınacağına ilişkin olarak aday ile il
müdürlüklerindeki görevliler tarafından
imzalanan belgedir.
Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Sonrasında
Hangi İşlem Yapılmaktadır?
EKPSS Başvuru Kılavuzunda belirtilen banka
şubeleri veya internet aracılığıyla sınav/başvuru
ücreti yatırılmaktadır.
ÖSYM’ye Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?
Başvuru ücretini yatıran adaylar, EKPSS Başvuru
Merkezlerine istenilen belgelerle birlikte şahsen
başvururlar. Posta ile gönderilen belgeler işleme
alınmamaktadır.
EKPSS’ye Başvuruda Hangi Belgeler
İstenilmektedir?
1-Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi,
2) EKPSS Aday Başvuru Formu,
3) Engelli Sağlık Kurulu Raporunun Fotokopisi,
4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası
adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları,
5) Diploma, Mezuniyet Belgesi, Mezun Olabileceğini Gösteren Belge,
6) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,
7) Banka Dekontu.
Başvuru Kayıt Bilgileri Formu Nedir?
Başvurular yapıldıktan sonra, ÖSYM Başvuru
Merkezlerince düzenlenen , adaya ilişkin bilgileri içeren
ve aday tarafından imzalanan formun adıdır. Başvuru
Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmeli, eksiklik veya
yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi
uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalıdır.
Elektronik Şifre Nedir?
Adayların EKPSS/Kura başvuru bilgileri ile yerleştirme
tercih işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden
görebilmeleri veya gerçekleştirmeleri için ÖSYM
Başvuru Merkezlerince verilecek olan şifredir.
EKPSS Soruları Nasıl Hazırlanmaktadır?
EKPSS soruları; ÖSYM Başkanlığınca engelli dernek,
federasyon ve konfederasyonları ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile EKPSS Bilim Kurulunun görüşleri alınarak
hazırlanmaktadır.
EKPSS’de Hangi Testler Uygulanmaktadır?
EKPSS’de her öğrenim düzeyi ve engel grubu
için ayrı soru kitapçığı olacak şekilde Genel Yetenek
ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır.
EKPSS’de Engel Gruplarına Hangi
Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?
ENGEL GRUBU
SINAV UYGULAMASI
Görme Engelli
Grafik ve Şekilli Soru Sorulmaması
Görme Engelli
İsteyen adaylara 16 veya 18 punto ile basılmış
soru kitapçığı verilmesi
Görme Engelli
İsteyen adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı
sağlanması
Görme Engelli
Okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlananlara ek
süre verilmesi
Ortopedik Engelli
Ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici
yardımı verilmesi
Ortopedik Engelli
El ve baş hareketlerini sabit tutamayanlara
okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması, ek
süre verilmesi
EKPSS’de Engel Gruplarına Hangi
Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?
ENGEL GRUBU
SINAV UYGULAMASI
İşitme Engelli
İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme
engelli olanlar için ayrı bir test hazırlanması
ve ek süre verilmesi
İşitme Engelli
İlköğretime başlama yaşı sonrası işitme
engelli olanlara genel test sınavının
uygulanması ve ek süre verilmesi
Dil ve Konuşma Engelli
Ek süre verilmesi
Zihinsel Engelli
Ayrı bir test oluşturulması ve ek süre
verilmesi
Zihinsel Engelli
Okuyucu ve işaretleyici yardımı alanlara ise
daha fazla ek süre verilmesi
Zihinsel Engelli
Özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ek
süre verilmesi
Engel Grubu İtibariyle Sınav Süreleri ve Ek Süreler
Sıra No
Engel Grubu
Ek
Süre
Toplam
Süre
1
GENEL ENGELLİ GRUBU
1-a
Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Engelliler
-
60
1-b
Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar, Özgül Öğrenme
Güçlüğü Olanlar Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar
20
80
1-c
Okuyucu/işaretleyici yardımı alıp kitapçığı okuyamayan CP
hastaları
40
100
2
GÖRME ENGELLİ GRUBU
2-a
Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç
okuyamayanlar
40
100
2-b
Soruları kendisi okuyabilenler
-
60
3
İŞİTME ENGELLİ GRUBU
20
80
4
ZİHİNSEL ENGELLİ GRUBU
4-a
Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç
okuyamayanlar
40
100
Genel Yetenek Testi
Soru Sayısı
EKPSS’de Uygulanacak Testler ve Soru
Sayıları
GENEL YETENEK TESTİ
SORU SAYISI
Türkçe
15
Matematik
15
GENEL KÜLTÜR TESTİ
SORU SAYISI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
10
Temel Yurttaşlık Bilgisi
6
Türk Kültür ve Medeniyetleri
3
Türkiye Coğrafyası
5
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel
Sosyoekonomik Konular
6
EKPSS Puan Türleri ve Testlerin Ağırlıkları
EKPSS PUAN TÜRÜ
GENEL YETENEK
GENEL KÜLTÜR
EKPSS P1
(Ortaöğretim Düzeyi)
0,50
0,50
EKPSS P2
(Önlisans Düzeyi)
0,50
0,50
EKPSS P3
(Lisans Düzeyi)
0,50
0,50
EKPSS ve Yerleştirme Sonuçları Nasıl
Öğrenilmektedir?
EKPSS ve yerleştirme sonuçları, adayların T.C. Kimlik
Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden
öğrenilmektedir. Sonuçlar adayların adreslerine ayrıca
postalanmamaktadır.
EKPSS ve Kura Sonuçlarına Göre Yapılacak
Yerleştirme İşlemleri Nasıl Duyurulmaktadır?
ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan EKPSS Tercih
Kılavuzunda duyurulmaktadır. Bu kılavuzda engellilerin
yerleştirileceği kadrolar, tercihlerin alınması ve
yerleştirmeye ilişkin tarihler ve ilgili diğer hususlar yer
almaktadır.
İlan Edilen Kadrolara Kimler Tercihte
Bulunabilir?
EKPSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru
yapmış olan adaylar tercihte bulunabilir.
Atanabilmek İçin Genel Şartlar Nelerdir?
 Türk vatandaşı olmak,
 18 yaşını tamamlamış olmak,
 Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak,
 Askerlikle ilişiği bulunmamak.
Atanabilmek İçin Aranılan Özel Şartlar
Nelerdir?
Adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer
alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil
şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları
gereken diğer şartlardır.
Genel ve Özel Şartları Taşımayan Adaylar
Hakkında Hangi İşlem Uygulanmaktadır?
Adayların Tercih Kılavuzunda yer alan genel ve özel
şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Şartları
taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları
yapılmayacaktır.
Tercihler Nasıl Yapılmaktadır?
Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolardan genel
ve özel şartlarını taşıdıkları en fazla 30 kadro tercihini
daha önce kendilerine verilen elektronik şifre ile
ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
yapmaktadır.
EKPSS Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi
Nasıl Yapılmaktadır?
Adaylar puanları ve tercih sıraları itibariyle yerleştirilmektedir. Daha
yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir
aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü
tercihine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Adayın son tercihine de daha
yüksek puanlı bir aday yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir
kadroya yerleşemeyecektir.
Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi
Nasıl Yapılmaktadır?
Kura sonucuna göre öncelik ilköğretim/ortaokul
mezunlarına verilmektedir. Kura ile çekilen aday, boş
kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine
yerleştirilmekte, tercihleri arasında boş kadro kalmaması
halinde ise adayın yerleştirilmesi yapılamamaktadır.
İlkokul Mezunu Adayların Kura Sonucuna
Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme
işlemi sonrasında boş kadro kalması halinde, kalan
kadrolara ilkokul mezunu adaylar tercih sırası
itibariyle yine kura usulüyle yerleştirilmektedir.
Adaylar Yerleştirme Sonuçları Nasıl
Öğrenecektir?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını daha önce kendilerine
verilmiş olan elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet
sayfasından öğrenecektir. Ayrıca, adaylara ve kurumlara
yerleştirme sonuçlarına ilişkin postayla herhangi bir
belge gönderilmeyecektir.
Yerleştirilen Aday Atanmak İçin Nereye
Başvuru Yapacaktır?
Bir kadroya yerleşen aday atanmak üzere doğrudan
yerleştirildiği kuruma başvuru yapacaktır. Atanmak için
gerekli belgeler ve bu belgelerin hangi tarihe kadar
nereye teslim edileceğine ilişkin bilgiler adayın
yerleştirildiği kurumdan öğrenilecektir.
Download

(EKPSS) Nedir? - Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı