2014 PA乙へR
26 Ek"η
Iζ
Sayl:29157
esinti(:■ ze:ゃ
TE津 しヽ
纂
嘔
(311jtt Tarlni vc ll聾 ■4rl整
=LBttanttm曇
HIItSAL KALKINMA
VATIRIttI`ヽ RINiN DESTEKIン E卜 MESIPROGRA卜 11
Al′ 111,(()ヽ 0》 IIK YATIRIン lLARIN
KAPSAヽlINDA TARIMA DAヽ ′
OESTEKl´ Eヽ ヽ1軍 S,XIム KIIN》 A TEBLIC
(.1`
EEl.IC N(ゝ 120辞 :翼 3)
BIRINct BIう L薔 競
A:■ 2c,Iく
,F)ayュ
'Psa動
at
A露 、
、c■ an:●1,ar
nた
1、
ivIADDE l― (1)Bu TCttigin antacll do彗 虚 kttnaltiar vc Ocvrttin korunmasini dikkatc alarは ,kr縫 l danda
,Onunun saglanmasl 19inね n93k vc crta
gelir dizeyinin yttkscitil,lcsi,簑 Inmsa1 0rctitn vc tarima dayall sttayi cntc8rお
ё10ckli
tゞ etlndcrin desteklenmcsi、
lailda
klrsal 凛
olki:、
enl慧 tlain
taritnsal pazttlama aity彎 :E:nln ttli,Irllmcsi,31da gい ザ
alerIIttil`
9olir l13ゝ nal(lalinl■ ol■ 5torttinlasl, Iilril●
g■ 91cndiFilrrlcsi.
:inncktc olal k]rsal kalk:1lma call,malarintn
111lcrinin artir,1lmasl ve kl、 al t● 1)luinda belirii bir kapasitenil) ol●
,tじ I■ inlぉ ina
ilisian usul vc csaslttr:
ektlr
bcl:rit,■
じCt'卜 ('t'ミ 39Lt;iVI
Ktrsat Kal議 像
$麟 8 Vatttr:稀
Tari豫 ぇDayall Ekoitomik
:n Dcstttkヽ e摯 :nesヽ
'aF:壼
Yattri喜
Progra職
1
lKo● ●1,ri ve Yatlriin Sttrcsi
V atir撃 ,I(onular:
卜IADD二
8-(I}Ekonol■ lk
trlmsal
a)1` そ
b, 1`
tc」
ゞc■
1lmsal
ユ
iran:crin islanline、 1, dclス
)1を lnlγ l(1、
, ve r,31(Ctie:、
C,1` 11lmml uronlcrin iゞ cllmeぶ ,dCp(lmmaホ
ta nia:“
lik mcvcut i濃 l olan vcya olRnayaln
alcsi:le yo輸 ●
CSi
ゃ1● :ゝ C,」 lenFヽ ヽ
kana、 itC artlil:n:vc te持
1ヽ
yatrimiar dcstcklclη c pぬ ■rami kapsamll)da;
■)asI,cPよ ctCnmciinc yonclik ycni ttsislcrin yaplml,
urinlerin isienmcsi,dcpol鐘 〕
vc ぅ
」く
olcnlncSnc yOnclik klsmcll yapllml,y誠
1■
miarll、
lan1lla31,
0)Altcrnalrcncll ka)nattan kuu銀 びl yCni scrtta】 n)'ap:mt
d)TCblig kapsamnda b■ ltl■4an konularla ligli tart“ ゝが ねaliyctlcrc yonchk yaplln■ ,veya yapllκ
kullan、 in,ak tzcret altert1/atif ene■
、c r3/_gar c:lc■
lsiI〕
l kaynaklartndall,cotcrmai Ve bけ
/ak tcsislcrdc
o3aZdan lsi VCya CICktrik trcl● n tesisteF ilC gunc、
dcn cl■ ktrik〔 irctcn tcsisierin yapllnl,
C)lh“ msal iretimc)'5ndtt modem stb■ vat,n,131,
0 1laド Vans減 olinli gibrc i年
1ミ
i vt dcP014nttaw,
にnmC玉 ,pakcticn静 さ
ibc(lcstcgi kapsamlnda(lcgcricndiribr
tcgi vcrilmc2.
(2)Btt lCblitt kapsain,lda t覆 ln,s,1 lrinicrin ttrctimi、 ●yOncl=bl hibC de、
1(Dl,ir
yairim
tesisindc
ilk
ittieniesi yapltan lnamulむ
nrrlesi
kapsaminda
ta、
ni,Iじ
arilnsal
irtF)iC●
(3)`
I`
lkincll l,lcnmcsinc vc pakctlcmnlc豆 nc
kabtよ :●
112c).γ
さ
iCr
y`ゝ ncl:ky饉
1●
ュ〕tc`tlleri
llibc desicζ
戯n● ■
i kapsamlnda dcEcriCndirilmcz Scrt
ttI II,atijc ka,stl■ lnda dcき 1ldir
1、 i b:ls、 crularl kablll cdiinRcz KOilt pamuk koilusunda
il)tin ve karn,a yem kollularinda yeni yattrt:n tcら
r●
2bul cぶ inlc`Cay tOnustidi sadccc yas'ay trctim続 1■
己
■
16ml
d婚
lndよ
i
ba,v噸
、
kェ
゛
nitCnl●
o■ 1:ド
tc轟 ぅ
1)asitC麟
ya,1:d:意 l ili`rdeki ba,v、 lrular kibttl edilir.
(5,la■ 10ヽ Sat t:竜 nlcHnく lcPol訥 tlaasina)ollettt yこ 1■
1●
、 b“ vttrulTinda
iゝ
sadccc sclik Silo vc soこ
uk hava dcpo,1
hibc(lcsteli l(apSanllnda dcttcriこ ndirilir
lulaF,nda■ ikC gcnclindc sadecc bir adct pr。
(6)Yatirl】 nciltt bu Tchttg kapsattlada cko■ ("nik)'atirinl kぼ
bttvtrusunda bulunabilir.
(7)18/1/201 l ttribli、 e1011/110'sayll1 3akantar Kl、
dahaも ,cc::ibc dcstcgindc■
「
)ialtミ
l● 1,all
tcsislc: ile bし l lesisl●
1ヽ
ft,1、
│さ
psaJ■ lnda
l Kararlll● dttran、 lara晨 91kanl額 ,tcbli意 lCr kそ 、
1,l bt,ltil)│、 1こ up=sallCrdc
herhangi bir yattrlm konusu iOilヽ
llibc b:),vurust yapllan餞
(S)じ iri:、 ci
kls壼
loI、
lilc智 lin(b♪ bCndindc b● Itrllじ n kapasittュ rtl:1:ol lCl(nt)lⅢ i ycnticttcy●
l::ul:rin
ba,、 ′
'apllllils iCSiSiclin talin:、 Rlい 1lin3、 lna y● lelik
卜
yapl rthsali vc,a yapl
、
lvur、 lya ko■ 毬yat,1lnit■
n,t,1lRIta bて
k、
111二
:、
hibc dcstcgi talsan、
1:ぃ i=1検
vo(C)bCndinde belirtilcい
lnda doこ criendiri10bilmesi 19in,
belgcsi ilc、 lyul■ BIは ol“ asl gerckiド
,)` Fcnl lcsis ve tal:)alllail、 a卜 nllrtnllarlll,〕 =Onclll hasマ uru:arda).tttirim ycrillin ba,vurll sahibi adina olinast y:、
て
da llwinc,bolcdiゝ c、 11 02ct ida:csi,lceict odas:,sallayi o(lasI.ィ
orgt凛
liス c stヽ :)五 yi
iraat o]`sl,ticarct borstsl,Vttntt ccncl MOdtritこ う
.
b01ょ csi,11` :lma dayュ li thtisas orgatti=c sa:layi l)018o,1ヽ
adina bu l‐cbli=in yayl“ l tttihindcn itibttcn cr、 a47 yi ta1lsis■
ldarsi)lcarct oda、
■sanayi odas:.ziraat oda、
tarihitldeil■ ibirctt cil a′
T,1:kira:こ ,In、 :ゞ
1、
oiniユ
li●
額ct
│'g含
borsaぶ
hi資 )●
=゛
r感
.el(llぃ lt i`
こas
iヽ
san(lyi、 itesinden basvtlru Sahibi
動よ tcsis cdiinlis,tya Ha■ inc,bCicdiyc,il ёzel
′
bu l cblittin y、 11つ
18薇 (3encl Midirittζ t'llden
:、 cV豪 ■
■t,(1l Kl,agitcな
rt■ ■
コ1
マc
Iく
tei燎 1て 、
:
esi:Ic)OncI:k
(:ふ ki kiralar)alar da kabul cdilir
`:rCnllCnl■
tc● さ重f“ に嗜l kayna圏 凛 ,kuilallm scrala,,J漁
Ⅲ
ll:1絆 郷 ,Cに
:Ⅲ
,め
Ⅲ
Inc
yttdiK
rnodu■
111,l lllmstt t,こ
'i=轟
lanin`n cn gc,1libc
lanmdaソ a● 11■ lγ
§loヽ cヽ なok haVa dcpoゞ :dIッ ■da kaltt ytoi tcsis ba,マ け●
bセ
、
ギvurt,1を 1,(1●
1、
3 ytiltarldじ
[,ctilttitn kitatこ
11lal凝
:dl,1■
`ril)e tit"nrレ
SO月 C,mc● lrrl鯰 1額 ゝ
masl■ arn、 lnda ll■ 10dirli=unc sunttma,l gcrじ
ljygiボ
klncktcdir
:1leri
`nlュ
れヽADDE
9-(1)I` r。 釘 anl
Alじ
1■ 1(lllisむ .Ag,,Al■ aSy乳 ハmk」 札 Aydin,Ballkcsir,Burd、 ‖
、
・
Diyttbよ :r,Elazl=,見「2incan,1]rzurum,(Hrcsun,Hそ ray,Isparta N/1CIsin,
oCr,cvCSindじ
`・
Bursa,c)allakkalc,canklrl,corum,Denitti、
Konya,Kじ lal:ya,ヽ 4alat}a,ヽ 131)isa、 ■瀾)`:ョ 1(anlnara,、 ヽ【証di:1,ヽ It:5,Ncv§ thir,Ordu,Sarns、 1■ ,SiVas、
TrabzOn,sml:じ rれ ヽおak,Van,Yoz8a)Aksaray,K密 雛 n鍮 ,た dahttl i‖ crhdc:ytt mcyγ C SCbZe tasnin
Kais,Kastallnontl、
Tokat、
pakcticolc ve depoloma y江 1鷹 miarl hari9 bitkRci trunlじ
1ぃ
Isicnmcsi,p`J(c`enmcsi vc dep(lmmasl,soEuk haVa
dcposu,ゞ 。likゞ !0、 hayvansJ otinli gibrc l,た nlncS,p■ kelcn■ lcS、 c depol凛 Irla割 )Jtcmatif eneJi kullanm yeni scra
vc JternalifcncJi trct"1l tc● slcn kon91arlnda yaptiacよ yatri:niar 19in b● vurular kabul cd,I
(2)Adana, Adlyalnarl, Antalya)Artvin, B;letit, 3ingoL Bitlis, 3olu, Edinc, Estischit(,認 tantcp,
工:rkIを trdi,1(:l事 ● r,KOCa゛ ち Mu慈
ヽ1言 dC,Riた ,Sttaryヽ Sit■
'a、
SinoP,(o'irdag,Tunccli,Zonguttak,3等 bun,K:nkk」 o,1,atman,尋
“ :rrlよ ,BanIIl,IBdlt
YJovを 、 K撃 3bl,t Kms,
G議 ■
1■ ,I` anc,IIttkari,Ist田 :bOl,lzmに ,Kayscri〉
()sl■ aniyc
,
lcrin isicr、 ,“ Isi,
vc Dii2cc illclil,dc isci bilkiscl tlrol、
patcJenmcsi ve depolarfmasl, 1)aywansal trtmlerin
isicnmcst paketicnmcsi ve dep(lannlasl,su trinicrlnil,i゛ cnI110ゞ ,Pよ ctlenmcsi vc dcpolanmast、
,di`
Sil。
altematil`
、1layvans測 olinli gibrc isicnmcS,pよ
c■ cimc●
(理
,k htta dcposu,
vc d"olttHnsl,」 tcrnttif cneli kullanm yeni scra、
encll■ :℃ 6m tcsislcl ile taninsal iretimc yo■ clikな odc豪 l
sabit yatirin■
額 i,1:、 ba,vuruは
kabul cditir.
Vttt:riltt sttresi
MADI)El()― (l)Yahrim pr●
clC■ nin
tama富 れ 、R、 a
i′ clcヽ c:11ご
12/2015'`r.3u t∬ihc kalar talnamlmalmttal
tttthi lメ
p● dCr yattnmalな n tdctt vc il mttdintこ unml uyguri gう ●
1℃ si
lは lindc
kcndi kaynada"壼 c dOksan gint as,lanak
cck stlc icindc tallarilla1lir.
DORDUN(rtl Bt‐ pl′ むM
eA,a趣 1lacak 02olliヒ lelヽ
BA,vuru Sallipleri:1●
ba,vuru sahiplerinde ar3nacR;く Ozellikler
1)konontik yat,rimiar isi:】
MADDE ll―
bltsvurtllそ ザi
(l)8 ind n〕 tddcdc bclil■ icn y凛 Flin koη ularinl gcrcckle,urmekれ な rc hazlHanacrnk prttc
ger,ck vC t02Cl ki、 1ler tど a■ ,ldan yaplhr
cl kisilcrin i〕 え
ヽarl〕 lk ta:arヽ ndan oitlstunllan 91食 ,i kayit sistcmine vcy.i
t2)13a,Vヽ lrtl sahibi scrcck ve tこ こ
Bakanllk tttann(lan(,tl,tunJmus digcr kaylt sistemlcrinc、
oll ba,vurtl taihind曇 Oncc kayitil olmasi gcrettr.
(3)1〕 konOmilく yat:rlini`va yonclik plqic kOntiarl,そ t ba゛ vttrFtbilccclく gcr,ck vc tizcl kl,ilcrin idari ve mali
a,ldan kannudan baB:1■ SlZ()linaSI gcrckir Koylcrc hi3nct=olll● 1lC birliklcrinin o世 そ
lk
oldLlklal・
l sirketier isc bu kapsani
dぃ lndadl「 Ancalc bu,"kcJcrdcki koybrc hizn、 ct gゝ tilmc bi‖ ‖
dcnnin hお se orani cnぬ zla%49 olacaktir.
(4)じ │(ol101"11(yatirimlar i9in so:〕
b● vuru tFtrihindcn()1lcc kl=rt:laI】
こ)Kollcktir,irket, 1:,lited sirkct vc al,onil検 ,irkct ゃ
cklind●
:
kurul:ntiぅ
n aralarlnda
olan sirkCtlCr vc bunlぼ ■
olustRIrduklari ortakllklar,
lrilnsal
卜)‐
「そ
alna,1l koOpcratincr,birlik'cr ilc bunlag::i ttSt t)irliklcli,
tkt"nt)inik ytit:rim k()1lula■ na tizcl kislllkて
がibゎ 、vし rab:liricr.
,laば
15'DOrdincl ilcallin(a)VC(b)benJC● Flde
beliltilc,、 lhallyct alanitr:iic ilgi:i yatirtnl kollt,lal■
t6, 1)0「 dttnci
b引 ヽ
■1● 3 kuruliダ ど,kur,1,s ti12■
fllganin(a)V。 (b)bClltlCrh`c bザ :nilc:l kurulusittin pr● c ba,VuruSt, hibc sOzlesmcい
in12alanlぃ asi ve uyg● lolnalarln ger,ckle,tirilmcsi konularinda yctkili lく
ain〕
uruliarindan son bttvuru tarihinden once yetki
i proiC bttVurularinda iし raz ctmis olmalari gσ
1,ol:matt ve bt yctki bclgcsl■
Ki:■
klCrindc/ma sbzleslndcnnd●
1,a bttvtirr.い llir
ck"
ler ba,vuramaz
卜
(ADDE
12-(1)H'■
Ci nladdcdc a。 lkl劉 lan gerl■ 1/c ttzcl ki゛ hkiCr hな icindckiltt ba,vuralnaz.
3Eslド C,■ (01,ti撻
IIibeye Esas PI・ ojc I・ opla=′ 」tな
l・
Eko13o,1:k yal:ri8,loo●
lar,I】
総 ADDE 13-(1)Ekて 、ゃmik
da yatirim tutar】
ri::「
vく :〈 le stelく
t ve Dcstca、
letne Orain
ic織 務orani
yatlrim k()nt:l● rlnda 11lbc)'e csみ
、prttc gidげ t;
a)BittiSCi triin i,lcnincsl, pakcticnmcsi ve dcp()lal,nnaslna )Onclik yatlrimiarlian yao nncyvc scbze tasnift
p111(ctic::,c vc dCi)01an,ayを lt:rll)1larl iOin 3 000.000 Ttric I,irasl, btir)un dl,Inda kalan yat:rll■
lar i9in l_0000001む
r贅
I′ irt,sl,
b)1{り Vanstl oran iゞ cnllncsl,pよ ticlnincsi vc dcpolanmttHla yOnclik yttlrlmira 3 000 001)Turk Lir郷
c‐
1,
C)Su irinlせ :l isicnmcsil Pakedcnmcsi vc dc,olan】 ηasina yく ,nclik y震 :rlrrlど a3()0()3001` ilk Lllosl,
o)lla)r、 ansal ollinli 31brc islo、 Incsl
l′
νakctlcni● c、 i vc`o,oitinina、
1■
・
a ronclttt y載 :rirnl=al(,0000()■ tFk
irasl,
こ
1)Altcrnatircnc:lil
kそ
1,1、
aklarl kt11lancぬ ycni scral`la,1:′ apt:■ ,aa yonclik y饉 lrlmiara 1 000.000 Tttk Lirasl,
C)S。 意
uk hava deposu ytalDtrlllita yOnclik ycni).atlrllnlora l_000000111,II,iras).
0(「 Clik Sil。
)′
apllllina y()nclik ycrli yttillllnlara 1 000 000′
Fork i"rasl,
elik yapiintt手 ッ
cya yap:lacak tcsislcrde
3).1 0bliこ kapsamirlda bullinan konularia,lgili tarirr,sti ttaliyct'crc y01、
:: 、
o biy● 3azd譴 1,sl ,cya=10korik tlictcl、 tcsisier ilc gti,3、
kti11111壼 1倉 lak〕 zcrcl altcrnatif cncrJ,kaynakialindall JoctCr:nそ
vc itizgar cncJisin(10,clckt‖ に1leten tcsis!olヽ ny,trlmlnaメ )nClik)=ri y試 lrlin:な ■100()100T■ :k l irasl,
こ)T征 lmsal
stibll )rall1111ヽ
iretimc yOnclik m()dcn sablド
lara 1 01)100('T3111´ iras、
at● ■11■ 1(lan l■ antar yetiⅢ ■ci::,iマ
btytilit)a,i,2iF`
●
:))1lilll
ricili,inC,(:躁
C′意Itr
ballk,111意 Hta).51lClit
=lit s3'it ),atll,(111●
la 15()0001レ lunt
Lira、 1,κ ti,ukbaヾ vc kanalll l,ayvarぃ
,。
11§
al
、
tiricilisinc ICr:`11:1で
`
il:'々 itl「 1'ni鉢
l F000 000`1`
(1■
Sas,1■ lC tutan■ in%5や 、
:tc hi卜 c l tlt,メ Lご os:=Lマ olliI_DttCr%ぅ
(2):l:卜 ●
)'こ 。
■r:く 1,irastnt gc,Cnlcz
(〕
'Si゛ ranl■ 」
akiた oま 組lb等 、url、
sahi,icri:く clxll ka)nak!と 、
lndall teirin ctinckl=)1lktnlltil,
(3,PrⅢ ●1)こ ioCSi K)V(Katnia I)o意 cr Ve,3iSl'│ユ ′
it
■)「 F衝 ,1()plaI、 l tt::arinll,:yuk譴 :da
h`′
ハ:r,
l:1●
oぃ ●、Pr,io
b悠 liricneil h,t,cプ
itttallハ la,(1laSl dllru驚
iSiCIn l,r● C Sttipicrlncc ttni k・atヽ l olarak 3:、 anse cdil■ lcs,vc yatillm silrcS i,tHヾ
ヽ
ヽ
inda.歌 五なl klsma ait
ndC tanlalttlanlnasi gcrekir.Bll
dtirt:::lu:1 1nibc bo,vtlrusu ilc bcraber taahhit cdilmcsi sant,r
(5)Ktl、 意kヽ CO:ta()19ckii ckolol〕 ,il ranliyCtlcrtメ i,1(:lik).(:tlrlll,lcsisi=rinill dcstcklcnincsi arna,landl急 indao,
♭:や `ut uda bcllrtilcn pr● c toplanl tutttl ile yatintt kootド unun mm ottr● k gcr,cklc,mじ ゛ saこ lanmttldtr、
ALl` 1ヽ こ 3()k´ ミ
l卜 I
:百
Pr(、
いibc dcstt重
ilく
なpsamindali p●
MADDEl■ ―(1)1)■ TCbiis
oie gidO,・
=97じ
Ci三 ■
::ぐ
「
,●
:
ia,│
kや SaF■ 1■ da libe dostc意
:` C■
1● c癬
(pr● e gidCrtc五 nin;
a)Yollrinlol llc akdcdilcn itibe sё zicttnlCSindcn sol:ra=cr、 cklC'tirilincsi,
b,I Iib。
ヽ
OZicsnlcsi ckindc sunuim tttbikat pr,icsilldC bclir11■
olma,vc hibo dcstcgi vcrilcctt PrQit
│ッ
gidericド :kapsatnl,lda ycr 31masl,
C)IIibCヽ さac§ mせ ぃ cklndは 、
unlulan pKり c bat,csi ttblo.tlndよ
l〔)tii:cti
nladtltじ dて)bcliltilt):1 li:niti(〕
:Irl i。
(ぅ
:ミ
ve bc聰 。lcre
daさ
csas Pr(jc」 d襲
io mhl,tmlb.vtu ulJda
■nulan i,plan:nda ol,ま o「 麟ICil卜 よttriFnヽ OrCst i9crisilldc gcr,cklCSmcsi,hibc dcstc意
9)I」 ilnc so21c,lnesi ckindc、
karヽ ■ ユ
,ndaki gidcrlcrin Bakanllk taralillldal yayl■
gcl l● klostirihcsi
:ヽ わψ c
risinく 1く )kttlj了 lは ヽ
1,
131ヽ
dl,1lmは
lla,2,=l satlF,
●itlila
kllabinda belil■ :1=n IRIaliara uygun olを
:
す滅
(
,
SC:● ti『
Cide:・ kaientleri
卜lADDE
15-11)B●
bl12dc bCli式 :icn csagaF g():ぐ
1ヒ
、
l ve prttrCnin fhaliyete gcsmesi t,in k,91nJma2●
pa・ tは
istis:■
lar sclcri:。 1:τ lakヽ 3)'dlyla hibc dcstcgi t3psaFi11亜
(21 Yatlrim uygじ :analannま
:ヽ
)Iil、
=al i§
cvcsindc:Ongo應 lcn y雄 ,● m pKた lesinin ayillmaz bir
lan a、 altda bcii「
‖lon gidc‖ c■ ilg,li bolumicrdc bclinilcn
adを き,rlCl'dirilir
aiti
lCri all,al giderlcl‐ inc,
6)ヽ atitヽ c.cti,■ `
in、 e,、 こ
:″
ct:,c311鍮 gidcrlcri■ c
inibc(lcsicgi vcrilil
(3)Vallrlnlcll鉗 1履 anndan,pplc kapsaninda sa■ o alin`cak、 c hibe desttgi vcdlecck tuin lllょ
m醸 4ぜ nlc vcい 0鑢 t、 に
kiS:lCヽ
繊e
inc、
ckip打 :an.
■
lcil=‖ ty神 】
laじ 麒 soぷ es31dcr karSttlnda sttlanF
sont(unda bdttlcncn ytkた
(1)Yat11lmclltt"iふ
vc ortttIど :tttafindar.surek11,ュ 11,lr】 lan vcya dizcnti ya da dёnisimI● olarak isc alinmぃ
kamu,allsaniarl,kamu ktinlmtan ileく 懸 u tizol kisiljょ il)aiz kurt,tl,1簿 y● kicnici olam″
i,ヽ
(5〕
[Iibeyさ csas ptte tuね
nnl du,turan,hibc dcstcが
vc■ lCCCk pr苺 じ31dCrlcn lnlllak。
なkllJこ prttCyc Ve piyasa
ctillc,Irc daド ●
●dlnlma11、 cp■ olc b挙 、urulaHndム ay■ ■■::● ■■lkい olirrittcikiir
(6)1 1it,CSさ Zicsittc、 ine boこ laman hibcyぜ
bag:an薇 l tuta■ asmttnak k● ′
diyla gider kュ
o111、
■1:lk(lzcrc
:、
cs^pillc tu:II■
:e=11● 綺
●r=sind、
)′
gり ,alia
1131“
sircci■ dc a純 lrllaln屁 .Ancak
maddclcrdc bむ
!卜
soaesmeyC
(1lcn ktsit vc limitlorc● 1ln
Rlttarllniar rapJabili,
41 vc r■ akinc ckiprn劉 1l ayll arrl ihale cdё bilcccLi gibi b:1
(7)Yatlrllncl)hibtyc csas I)role gidcrltrindc1l ir、 ■
31deri゛ li:,(am● lη lni tck bir ihalc scklillde de scr,CkiCS(:1 0bil'″
職 giderJeri
p1lADDE 16-(1,PrOgra11l kapsan,Inda hibe dcscミ
InSaat i,leri aIミ
g゛
↑i`:tsi
lヾ
i vCrilccck in、 aat i,Icri al'n giderieri,pК
jcnin fa′ lliyct
::lI(actnlllnttz()lan in,aat iOlcrini kaps覆
(2)ヽ 'c,t yatlrlin b,svurula"nda hibcyc csis,「 (1=gidC■ Saご
3o,こ k:1■ ,■ (lcPost, vC altCll,atif● :,cll ka卜 '■ 3kl`ti:
sil()、
,1111:、
eふ 、
aatま Lttiy゛ indcll lじ 導ct olarn鑢 .ふ c江 く,ol:k
=●
ハ″n stra yat,rlniarl sadc,c in,aat fttliyctin`ien ibTct
oitlわ
'li:
vHlacak tぐ k(lol,i:yl■ 1lklユ Fall,IIsaat ille貢 ylc doま rudan ilgili malttmc,
(3,In,機 tln yapibna)onttさ
'lleis■
kul“
1,911lk,n3akinC`じ kipmallヽ ullanlm vcya
)霧 tincsi gidcFiCrini kapsayan vc gidcr lorl■
,o19菫 birinni、 Iniktari birirn fiyat
ヽc ttttar
da illtiva cdci,taslak yこ ,1■ ぅ。
altriolnc:eri ve ti、
aヴ「lntllatlnl
きじlani&ユ Sanlal額
llli SulClcriylc birliktc gost・
・ril
bit
b pr● 3ram](la pr● e ba,vuri」 ari ckinde suntlけ
kc,,「
gcrclく
(4)In,組 ti゛ CriyIじ Jigili rnlma● l staゞ に、clekt ik、 、,,ti tcsisata al uゝ lα na prqidcttnhi Vc buniど In mc甘 場 ‖→
=じ
く
,7ctitrinl■ hazlri3),n taraindan in12al: surcti● :l illccl,,,1,● :: tiら erc hibc
sOュ lo。 ,ncsi 31in(lc sunuimti, oll■ as;
,r
(5)Ida■ ヽlslnllJが 1■
,611感
,1:、 1ぜ Si`
9■ eyc
2
harじ ス
malar、 hibcyc osts insatt´ ,lcrinin`ヽ 20・ sini a、 従、
11gi‖
ait Pcr、 oliel
ba[1マ ●
、:1■ :l dti′ ご■lcn:,、
`)(lal′
せ、i
Fl.ya:』 dl鑢le.yei“ ckha:,●
sib:゛ 0に li;:、 cし て
,"i:::●
I:、
18)In,(1こ l
ul,′ ,、
: :tikt:,そ
`,it ilitici lヾ
bo111lci flkrasl gc:cgi i、 lc8:き il'こ r
tri、lc、 識
,tc、 hir、 ic satl,I●
こ卜●RIt:i卜 ヽ
3pllarl kaps,卜 ,an prcsle basvurul:VI libe deヾ
i、
lcr, 1lt ilgili
寝
lus晨 ■
1せ 、
zttt
gcrε
ど 覇in
゛n tt、 bCt,1■ ulせ bcsi,b」 1,c duverl,
「
て
laF)0:(1,tit(1● こ
criCll(1lril[vc bu maddcnil,
cgi kapSな lrtlda dcこ
m,勢 gcretli l■
enend[ilmez
■, ■ヽ
s誠 , dcnctim iゞ cH vr
1la,1,ala1 0a)al)lirllasI′ ゛run11l o13rt ttin isic艦 ミ
Iollll yclinc =::、
gじ iirilinlcsi:l(lorl y饉 lrittc,11F soruinitld、
,r.
19'Cdik Silo,sc■ l Ve soluk haVa dc,osじ yanHmiダ :ha」 ぐ
,lom yati■ mlarda insatt gidα i llibeド esぉ prole
ttJtarlnin%)80'illdcn fra・ zlaく )lamaz
:摯
lい
iocrcn bi〕
,tkine,ckipman vc tnalこ eme ai:m gidcrieri
た0)ゑ )E17_ぃ 、PRIranl,crcc、 c゛ nd=raぷ larォ │`「 こ
ti
1 0idoこ 1,1よ く
`
lildc inal・ 13。 (1'liF
。ic bi:ltlinl」 ■ al、 こ
(1:、
:ド
(2)tclik● 10,scra vc象 )gut hava dcposu yallゴ
sadccc inlatinc vc ckip:nal〕
ltltal`
rnal〈
inei ckip籠 敏
ν
o■ la1201pe ahmlarl,irct:n:dc
l■
::nia,li■
4■
,,yeni yatiH“ 、basVuruII,金
0■
卜ibeye cs6 p10ic gidCil
alinl giderinden ibarct olanla`
(3):そ
ol● l yc■ il■ ■mcS■ c yonelik proJc tckilttCrindc hibcye esas prQI●
"Fa1llama iltS kapashc atFlmi VC tck■
lnlrl tananll rnakinc vc ckipman allm gidcl,nd。 ,ib″ ∬じt● [ibilir_
(41ヽ lakinc vc ckiplnan dlmialindtt alin beddi tlc prく
fC Sふ asllla tcslim gidcricA,mく )ntai eidCrlCri tck bh alin〕
lhtt,rasl scklindc dozenicnmcsi dummunda hibc dcsteま i vcilir Ayrl Fatttralralldtrllln厖 l durumunda sadccc mal alim
bcdclinc ilibc dcstcti V。
す
(5)Mが 〔
'lir
〔
linac:bclitti:ir 'OC Vc c轟
ぃぃan it ilぎ li ttSlak tckniれ a出 11■ に ,■ ● C bttVcrulan ehndc suttdurマ
16)ン lakinc,ctiplman vc malzunc厠
111l Jdc」
●
`i karsaminda、
dcinirbtt csytt mobiリ
gidcllcr ve te、 is tamalaniandlktaln sonra tesisin i§ letiinlcsinc rさ ,Clik hal=lmarldc veya l■
e pFttedC kulhnlm
ヘ InCttusat
allml gibi
alzcntc gidericrhc hibc destetti
vcliinicz
(7)´
「 loま )Satin
alimtali llibc destcこ i kapSalv1lnda dじ il(lr
二
t8)Altcnlatif encl:kaynaklarindall cncll■
rtte■
(tsisicl卜
釘1,cF101i nalCil llani satin allmlar:hibc dcste[:
kapsanllnda dc81ldir、
(9)Yclli tcsis vc lantan、 lanla konusu d,ぃ ndaicrclat。 (s■ ln all■ 1la:¬ hibc dcstcil kapSaminda dciildir
PrttC kム y:ヽ 8,く :Ar:ndan kar§ :lattnmayacalく g:dc,:cr
MADDE 18-(1,16、 c17■ じi
maddcler(lc aciti24an prQic gidcllcrinc uJgtn 01mayan vc hibe desteg:
kaPsam:t1ls:nda kalan gidtricr stlninddlr:
a)1lCr turitt bOr,ianlγ
la gi(lerlcri
b)「 ai′ lCr
C)3a、 ka bir kaynakttt flnansc cdilcn hacanna ve 21■ ギier
O)Kira 8idcllcn
d)Kur itlkl gidcricFi
C}′ ヽ
ra″
1、
そ
、
Isa
a alim bcdcllcri
vc bir、
f)3ina yaklt,st,dcktlk vc apartmal aidat gidtric"
g)A)'riね
turalandlr】 Inll,nakliye,mo,lttt gldericri
3)13籠 lkaclllk glderlcri
b)1)encun,gidcrlcl
l)KDV dc dahiliade alinan vcya ahnacak vcrgilcr
i)Ikinci c:Inal allm gidcricri
l):〉 r(lC y。
■∝ilm、 c
danl,111範 hk gttcn゛
H
k)Makヽ lc talni,vc Pal,a alim gidcHcH
(2)1)1く ,3ranl kapsatlllnda;hibc sozlc゛ mcsl o■ aメ lal、 11`拿 :,arl prq,● lerle llgili yap:lan hi9bir httcalna karsllanr71a7.
jCn dOlayl hcll)angi bir sOrunaluluk vc yttkt。
bt'3idC:!o:・・
11ttll:、 ■
3ttcnilmcz
(3, 13akanIょ t=ま (lndal ylylmiar)al saln ttma kit・abttda bdittlen usulマ C eSお 1額 au落 懸
n ol額 轟(
cycn, bclgclcndirilmcycn vc il)raz cd,linoメ en hcr t3rit satln alma gidc,lcri. 11lbeyc csas gidct
gcl,ckicstirill■
kapsan、 lnda olsa dahi hibc dcsicginden kar,11額 rnaz
Avni katk::ar
要
ta:ョ
ADご )E19-(1)1)rtttCヽ ahiplcrindcn,()貧 2■ 13r轟 d額 )vcya isbIIili yapla ki゛
(indan hibe sozlcs島 o"も ncc,cdi、 1瀬 n",arazi,bina‐
Ⅲatil,c
Ve kultllu,1籍 dalt helhargi bil
vc=k“ ヽ
1譲
■
3ヽ ヽ
ayni katk:()1ゞ 滅
くpr● e yahrim tutarina
:、
da11ll cditlnc′
(2)llihC SOZlcslned imzamdょ tan sonrtt hibcyc csas pr● C Jdenc■ dttnda kcndi kり nよ lannl kullanど 激
yatirlmcllar tど afindan hina、
nialzcmc,makinc vc ctiprllan ilc l,giciFIC)tinClik olarak ytpllacak hcrhangi bir katlく
1、
めcak, 1, tak、 ′
imleri v↓
‐3rasnda bu katk:tFin,hお
uゝ 'gulan,ュ :御
,yc csas pl● C JdCriCint yも nelik kuilalinJr yapllmadan once、 'cy,
Cヽ 2am節 11 01arak vatlrirricl laraindtt tamaininln ger,じ
kloキ tirilmesi zo印 nludur Ba,vuru sahiplcri, bu hususl譴
ba,vttrtl brmiarindaね滅lllit e(lcricr.
yattrln, s31csi l,crisindc tanlarnlanTnasl ko,tilt' ilC a、
/ni katiく
l olarが くdcttCrlendirilccelKtir. /ヽ
1
(3)A、 lli
katkllな r iliteyc cs¨
pxlC gidcrlcri kaP34'〕
`C)a gCr,cヽ loさ n)olcr,ckI:indc)apl!lr
│く
sattt alinliardatt ayi battlnlS12 il、 aleler
`aく
(1)3LsVuru ttama、 nda ttni klki oiarよ
gcr=じ
`
ngol■ │■ 1■
1●
taanLit cdilcn i,ierin,コ jede ongて ヽ■len nlelik vc nわ e:ik/te
「
lcsti,1,ァ rlcsi゛ arttlr
(5,13tl kapsal]lJoさ
c(lileinc2.
,そ
11)1laCak ay,1l kat●
:lal、
yattri■ ,("1)● :y,p、 naklt y(ll((1:■ 11で ,l』 t:tt'katヒ :payinlFi ycrine lkani↓
ヽ`llI)INCII)01.ミ
1ル 1
PrttC tta,vi:rt::R「 【
澪ミ事71lrtt
:ヽ レ
ゝ週
)DE
卜ini
卜`
sttrcsi
20-(1)Bり ・ICbli3de
bClittilcll、 16●
l
νc esasI`Fn 3● rC l1221,lanan haヾ 、1lru
4osynsinlil girisi b,l Tcblitill
tariれ inden itibarcn aitil11、 3■ ■1,CriSindc cithtroF,il l=:11`:l:ndclt yap!1:r
tt,`
()卜
basで ,::u tarihi biti:nllldc clektronil::tュ
:,3sVt′ :.11■ r il:■
、ori
tiγ :linc kaiDatill「
13)Yt,Pllall basvurular son ilaliylc i¥lcnlc allit,
3ょ ゛
、態ぎミca■ ,ara sさ 意lanaCak tolKnik● oste資
増′
ヽ1)DE 21-(:)3き │ヽ ■rお じ
ヽ
aκ 3crOct VC lit2o:kilIIそ
(111〉
‐
dtlklall
r Prく ,=rt、 nl tt)Rじ
ヽ
unda i:│)r,ic ltirtiin,c birilnindcn lltiya,
bilgiyi alabiliricr
(2,H pttC yurttmc競 菫mL貢 ncc vc蔵 ヽock
〕n】 ゴ:dゃ prtlie■ 轟 k油 減 ettbicS konusunda b行
,3)li pr● C)1lrttntc bitimicH,y■
1■
bl`子 ,Prti ll認 lHmlna,nda
kar"hツ LCよ `)rdara“ vap vcrmcklc
tな h■ rn:icl,ぃ i=獨 聡32
lllcllara kc● nliklc l),●
c httII管 ama2
′
u燿
し lat i々 :`=lanacak, 1logratta ait ty3■ lama rellbcri,b苺 、
'1
■
、ヾtal i11,さ oり 11 `
Cb、 ).ltSindatt tcrnll,edilebilll
:,1∼ llar itc satin a≧ aヽ it立 し
,1ヽ ■
linrn、 iari ve bilgilendirici doi(■
“
15)13akanllk tttanndtt dizcnienecck e言 :ilrt、 ぐal,sta).b'lgilc,dil lll● tOPlanttla・ lyla vc www.taliin gov.tr web
、
ilsililCrc
bitgi
aヽ
そ
trt:ド
atlrcsind゛
(1,Bu丁 ヾblildC
bCIIt」 ,I)● sag3に ,ysじ
│を
.、
,ュ
3o,vtlrulacak yerler
adl
v.talinl.2ov.tr
lannl w、 、、
絨 ADDE 22-(1)I〉 ro3ran ile ilgilontn ger,ct、 ● 1こ
`ci lillcr bawur、
′
apa lar
csin(lcl、 卜
i2■ cl nct
=n,vuro sekI:
卜lADDE
23-tl,PrqlC basVurularl:
11:'1::1■ ct
a)3 illCi nta(ldcdc bctiltilcn yatlrlm k()ntlarirH[cl,c`
b)il inci llladdcdc bolirtilcn nitcl:klcrc st卜
C,13111(anilk tttaflndan yaylinianac(ま
amaclyla haz:rlanir
:I● 卜、,til,lc:klキ
11っ
=な
uygtl:な 機まrcilbむ
(2)13tt TCbli=dc bClirtilcn usul yc csasltta gOic ll■
IFI●
llcr tttanndar、 yap,lFr
●ygtatl゛ l■rak
■lri41:an
ba,vtll■
hag、 ri鎖 〕
lr.
dos)錫 inin girisi cickt:onik ag 12crind叡 〕
yュ I)● :r
lncsi 19in bttvり rt:d03,asir'lr:cloktronit ag izcrindell girisinin yar71lmasl,a・
15,Basvurunun gcrOck:こ 、
(4)じ :cktrOnik ag,b崎
(1■ 7`lt,1lc
yapll鍾 11と こ
、uru
girisinc kapat:ldlktttn sOnγ
ttlr
・ige ilavc cdilcmc7_hi,bir bclgcdc
♂t,aヾ vuru dOSyaslna b●
Download

resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.