ÖZET
Market markalı ürünler marketler adına veya onlar tarafından üretilen ve
kendi isimleri veya markaları altında kendi mağazalarında satılan ürünlerdir. Son
yıllarda gıda sektöründe özellikle satın alma sıklığı yüksek olan ürün gruplarında
market markaların payının giderek arttığı gözlemlenmektedir. Günümüzde market
markaları ulusal markalı ürünlerin düşük fiyatlı versiyonları olmaktan çıkmıştır.
Süpermarket zincirleri tüketici ilişkilerini güçlendirerek ve veri tabanları ve
satış promosyon avantajlarını iyi kullanarak market markalı ürünlerin pazar paylarını
arttırmıştır. Üreticilerin market markaları karşısındaki en önemli silahları yüksek
kaliteli üretim için yapılan yatırımlar ve marka bağımlılığı oluşturacak pazarlama
faaliyetleridir. Perakendeciler içinse ana silahlar, dağıtım ve promosyonda ölçek
ekonomileridir.
Bu çalışmanın amacı tüketicilerin demografik özellikleri ile market markalı
gıda ürünlerine yönelik algıları ve tutumlarının satınalma kararları üzerinde
farklılığa yol açıp açmadığının belirlemektir. Araştırmada, Niğde ilinde yaşayan
tüketicilerin market markalı gıda ürünlerine yönelik algıları ve tutumlarındaki
farklılık olup olmadığı Anova ve t-testi yardımıyla ölçülmüştür.
Bulunan sonuçlara göre ulusal markalar ve market markaları tüketici
tarafından farklı şekillerde algılanmaktadır. Tüketiciler, ulusal markaları daha
yüksek kalitede algılarken, market markaları ise uygun fiyatlı olarak algılamaktadır.
Market
markaların
ilişkilendirilmekle
pazar
birlikte
paylarındaki
artışlar
varsayımlar
fiyat
genel
olarak
ilişkisinin
birçok
fiyat
ile
yönden
tanımlanmasının gereğini ortaya koymaktadır. Tüketicinin harcanabilir geliri
azaldıkça, market markaların pazar payının arttığı gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Perakende, Pazarlama, Ulusal Marka, Market Marka, Tüketici,
Tüketici
iv
Download

iv Market markalı ürünler marketler adına veya onlar tarafından