MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
ÇOCUK REHBERİ
İLAÇ
2014
Günümüzde Bakanlığımızın Sağlıkta Hizmet
Kalite Standartları (SHKS) yapılanması
çerçevesinde ilaç güvenliği ile ilgili önlemlerin
alınması hasta ve çalışan güvenliğinin tam
sağlanmasına sağladığı destek açısından
oldukça büyük bir önem taşımaktadır.
Pediatrik ilaçların doz hata oranlarının
azaltılması ve ilaç güvenliğinin nasıl sağlanacağı
konusunda tüm paydaşlarımıza karşı
duyduğumuz sorumluluğun bir sonucu olarak
bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen;
*Prof.Dr. Nurettin Onur KUTLU
*Ecz. Pelin DÜZENLİ
*Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN
*Yrd. Doç. Dr. Burak Cem SONER
*Prof. Dr. Adnan ABASIYANIK
*Doç. Dr. Mehmet Burhan OFLAZ
*Doç Dr Hüseyin ALTUNHAN
ve Kalite Yönetim Birimi çalışanlarına teşekkür
ederim
Hamdi ARBAĞ
Başhekim
.......İÇİNDEKİLER
3/4
İlaç Hesaplamaları
5/14
Pediatrik İlaç Dozları
15
Santral Ven Uygulaması
16/31 Pediatrik İlaç Dozları
32
İnfüzyonla İlaç Uygulamada Temel
Formül
32
Kardiyak Cerrahide Antibiyotik
Profilaksisi
33
Antimikrobiyaller- AntimikotiklerAntiviraller
3
4
0.15 X Ağırlık (kg)
0.3 X Ağırlık (kg)
1.0 X Ağırlık (kg)
3 X Ağırlık (kg)
0.05mikrogram/kg/dak = 1 ml/sa
= 1 ml/sa
0.33mikrogram/kg/dak = 1 ml/sa
= 1 ml/sa
= 1 ml/sa
= 1 ml/sa
= 1 ml/sa
= 1 ml/sa
0.1 mikrogram/kg/dak
1 mikrogram/kg/dak
2 mikrogram/kg/dak
5 mikrogram/kg/dak
20 mikrogram/kg/dak
25 mikrogram/kg/dak
= 1 ml/sa
= 1 ml/sa
= 1 ml/sa
= 1 ml/sa
20 mikrogram/kg/sa
0.25 mg/kg/sa
1 mg/kg/gün
= 1 mL/sa
= 1 mL/sa
10 ünite/kg/sa
28 ünite/kg/sa
1 mL/sa)
(0.005 mikrogram/kg/dak=
5 nanogram/kg/dak
mikrogram olarak
Doz: 50ml şırınga içine
= 1 mL/sa
0.0001 ünite/kg/dak
içine unite olarak
Doz:: 50ml şırınga
75 X Ağırlık (kg)
60 X Ağırlık (kg)
15 X Ağırlık (kg)
15 X Ağırlık (kg)
28x50xAğırlık(kg)
10x50xAğırlık(kg)
0.3xAğırlık(kg)
2 X Ağırlık (kg)
12.5 X Ağırlık (kg)
1 X Ağırlık (kg)
0.5X Ağırlık (kg)
Hesaplama: 50mllik şırıngada mg olarak doz
İLAÇ HESAPLAMALARI
10 mikrogram/kg/sa
Istenilen konsantrasyon
0.06 X Ağırlık (kg)
0.02mikrogram/kg/dak = 1 ml/sa
6 X Ağırlık (kg)
0.03 X Ağırlık (kg)
Hesaplama: 50mllik şırıngada mg olarak doz
0.01mikrogram/kg/dak = 1 ml/sa
Istenilen konsantrasyon
İLAÇ HESAPLAMALARI
5
6
İLAÇ DOZLARI
AKTIF KÖMÜR
ADRENALİN
ADRENALİN
ADENOZİN
ACTH STIMULASYON
TESTI
PEDİATRİK DOZ BİLGİLERİ
danişınız.
Müteakip dozlar: uzman hekime
Status astmatikus,bronkospazm :
10mcg/kg/doz ( SC )
Maksimum doz 300mcg ( 0.3 ml 1/1.000
‘lik solüsyon)
10mcg/kg/doz ( SC ) Maksimum doz
300mcg ( 0.3ml
1/1.000 ‘lik solüsyon)
Larengotrakeobronşitis :
Inhalasyon:
< 5 kg: 0.5 mg/kg/doz
≥ 5kg: 2.5-5 mg/doz
2-3 mL SF içinde
Başlangıç dozu: 1 g/kg oral/ng
Volüm replasmanından sonra şok
durumunun devam etmesi :
0.1-1.0mcg/kg/dakika ( IV İnfüzyon )
Düşük dozda başlanır. İstenilen etki elde
edilene kadar doz arttırılır.
Anafilaksi :
10mcgg/kg/doz ( SC, IV ) (Maksimum 3
doz
10mcg/kg = 0.01 ml/kg 1/1.000 ‘lük
solüsyon veya 0.1
ml/kg 1/10.000’lik solüsyon )
Kardiak arrest veya şiddetlibradikardi,
asistol, ventriküler
fibrilasyon:
10mcg/kg 0.01mg/kg ) (IV,intraosseoz)
100mcg/kg ( 0.10mg/kg)(endotrakeal)
İnfüzyon: 0.01-1 mikrogram/kg/dak
(max 12 mg/doz (Total doz 30 mg) )
Her 2dak . da bir 0.2-0.3 mg/kg/doz
(Maximum ilk doz 6 mg/doz)
0.1 mg/kg/doz hızlı iv
Bkz. Kosintropin(tetrakosaktid)
Bulamaç halinde verilir. Demir, lityum, alkol,
etilen glikol, alkaliler, flor id, mineral asit ve
potasyum aktif kömüre bağlanmaz. Aktif
kömürün ticari preparatları içinde katartik
olarak sorbitol bulunmaktadır. Tekrar eden
uygulamalar sonucu fatal hipernatremik
dehidratasyon gelişebilir.TEKRAR
VERİLECEKSE SORBİTOL İÇERMEYEN
PREPARATLAR KULLANILMALIDIR.
epinefrin ,% 2.25 ‘lik
inhalasyon solüsyonu
Akut asthma ataklarında albuterol
seçilecek tedavi olmalıdır.
Klinik cevap alınana kadar 20 dakikada bir
tekrar 3 kez uygulanabilir.
İnfüzyon solüsyonu hazırlanması: 0.6
mg/kg ilaç 100 ml içine konur. 1ml/saat =
0.1mcg/kg/dakika dozunda infüzyon
pompası ile uygulanır.
DAMAR DIŞINA ÇIKAN İLAÇ
DOKU NEKROZUNA NEDEN OLABİLİR.
Latex allerjisi gibi bazı anafilaktik
olaylarda daha fazla epinefrin dozla rına
gereksinim olabilir.
IV yol açılıncaya kadar 20 dakikada bir SC
olarak uygulanabilir.
En fazla 200mcg/kg dozunda
uygulanabilir.
Her 3-5 dakikada bir 100mcg/kg dozunda (
IV ,IO , endotrakeal ) uygulanır.
10mcg/kg = 0.1 ml/kg 1/10.000 ‘lük
solüsyon 100mcg/kg = 0.1 ml / kg
1/1.000’lik solüsyon
IŞIKTAN KO RUMA yapılmalıdır.
WPW, KALP TRANSPLANT’LI HASTALARDA
UYGULANMAMALIDIR
Atropine kontrendikedir.
Şiddetli bradikardi durumunda antidotu
aminofilin’dir.
Hasta metilksantin preparatları kullanıyorsa
daha yüksek dozlar gerekebilir.
NOT
7
8
ATRAKURYUM
ASETILSALISILIK ASIT
ASETAMİNOFEN
(PARASETAMOL)
ALPROSTADIL
AMLODIPIN
AMİODARON
ALTEPLAZ
(TPA)
ALDACTAZIDE
0.3-0.5 mg/kg IV
5-10 mikrogram/kg/dak
10-15 mg/kg/doz her 4-6saatte bir
oral/rektal ihtiyaç oldukça
<1 ay: max 60 mg/kg/gün
>1 ay: max 75 mg/kg/gün veya 4 g/gün
Antiplatelet: 5 mg/kg/gün oral
(minimum 20 mg)
0.01-0.05 mikrogram/kg/dak.
İdame oral 0.3 mg /kg/gün e kadar
(max 15 mg/gün)
Başlangıç 0.1-0.2 mg/kg/gün oral
(Max 150 mg/doz ,2200 mg/gün )
(kan basıncını takip edin)
sonra 5-15 mikrogram/kg/dak.
Infüzyon: IV yükleme 5 mg/kg 1 saati
aşkın sürede.
5 mg/kg/gün oral tek doz olarak
(idame)
20-50 ml %0.9 NaCl ile katateri temizle
daha büyük çocuklar: 4 mg,8 mL 0.9%
NaCI içinde
yenidoğan/süt çocukları: 2 mg , 4 mL
0.9%NaCI içinde
Loküle Plevral Efüzyon göğüs tübü
aracılığıyla
1-2 mg/kg/doz oral 12 saatte bir
Akut MI
Yoğun bakım ekiplerince
onaylanmalıdır.
< 67 kg: 0.2 mg/kg (max 15 mg) IV
bolus
sonra 0.75 mg/kg (max 50 mg) IV
inf.30 dak,
sonra 0.5 mg/kg (max 35 mg) IV inf. 60
dak
> 67 kg: 15 mg/doz IV bolus, sonra 50 mg
/doz IV inf.30 dak, sonra 35 mg IV inf. 60
dak.
SOLUNUM DESTEĞİ GEREKLİDİR
monitorize ederek
(80 mg ve325 mg lık tabletler)
Ek endikasyonlar için uzman hekime
danışın.
IŞIKTAN KORUMA yapılmalıdır.
Dozu yavaş yavaş artırarak ayarlayın.
Periferik yoldan uygulandığında bölgeyi
takip edin.
Santral venöz yol tercih edilir.
9
10
DEKSTROZ
DEKSAMETAZON
DESMOPRESSİN
(DDAVP)
1puf: 10micgr
DEMİR
DANTROLEN
BUDESONİD
BIKARBONAT
ATROPİN
Ekstübasyon :
0.25-0.5 mg/kg/doz 6 saatte bir IV,
ekstübasyondan 24 saat önce başlanıp
daha sonra 2-4 doz devam edebilir (max
10 mg/doz)
Hipoglisemi
<1 ay : 0.1-0.2 g/kg IV (uygulamadan
önce dilue et)
İdame: 5-12 mg/kg/dak IV
>1 ay : 0.5-1 g/kg IV
Hiperkalemi:
0
ml/kg %50 dex + 0.1 ünite/kg
insülin IV 1 saatte
Menenjit :
0.15 mg/kg/doz IV 6 saatte bir X 4 gün
Diabetes insipidus:
Çocuk: 5-10 mikrogram/doz ETT
0.25-1 mikrogram/doz IV doz
5- 10-mikgr (1- puf) burundan
X 1-2/ gün
Ergen: 1-2 mikrogram/doz IV
her 12- 24 saatte (max 4 mikrogram)
10-20mikgr burundan
X 1-2/ gün
Koagulopati :
0.3 mikrogram/kg/doz IV
(max 25 mikrogram)
1-2 mg/kg/doz elementel demir oral
günde 2 veya 3 kez
kg (BA ˚x Ağırlık x 0.5) mmol. %50
ver. Gazları monitorize et.
> 5 kg (BA˚ x Ağırlık x 0.3) mmol. %50
ver. Gazları monitorize et.
˚Baz Açığı
Ciddi akut astım: 0.5-1 mg günde iki
kere nebul.
İdame: 0.25-0.5 mg günde iki kere
nebul.
1 mg/kg IV,
düzelme olana kadar tekrarla,
<5
0.01-0.02 mg/kg/doz IV/endotrakeal
tüp (min. 0.1 mg; max 0.6 mg)
Resüsitasyon: uzman hekime danışınız.
250-500 mg / kg =2.5-5 ml / kg % 10 Glucose
250-500 mg / kg = 1-2 ml / kg % 25 Glucose
250-500 mg / kg = 0.5-1 ml / kg % 50 Glucose
Yenidoğanlarda % 10’luk glucose yavaş
uygulanmalıdır. Uygulama öncesi ve sonrası
kan glikoz düzeyleri saptanmalıdır.Büyük
volümlerde glikoz uygulamalarında elektrolit
dendesi hiponatremi ve hipokalemi yönünden
mutlaka izlenmeli ve gerekirse takviye
edilmelidir
5 günden kısa süreli kullanımlarda doz
azaltma gereksizdir .
Menenjit tedavisinde ilk antibiyotik dozu
ile uygulanmalıdır.
Her 12-24 saatte (kg a bağlı dozlama
yoktur)
Gerekirse 1-2 mg/kg/doz iv 48 saat için 6
saatte bir.
Yenidoğanlarda kullanım dan
kaçınılmalıdır.
Küçük çocuklarda verilirken birebir
sulandırılarak verilmelidir.
İnfüzyon tedavisi halinde IŞIKTAN
KORUMA yapılmalıdır
Semptomatik bradikardinin tedavisinde
oksijenasyon ve ventilasyon ilk yaklaşım
olarak gereklidir.
Oksijen ve yeterli ventilasyon etkili değilse
ADRENALİN ilk seçilecek ilaçtır.
11
12
DROPERİDOL
DOPAMİN
DOMPERİDON
DOBUTAMİN
DİFENHİDRAMİN
DİMENHİDRİNAT
Dijitalizasyon:
Total maksimum
doz=1000 mikrogram
DİGOXİN
DİAZEPAM
0.1 mg/kg/doz IV yavaş
5-20 mikrogram/kg/dak
Premix solusyonlar için uzman hekime
danışınız.
1.2-2.4 mg/kg/gün- günde 3 4 kez
(max 10 mg/doz)
2-20 mikrogram/kg/dak
1-2 mg/kg/doz IV (max 50 mg)
Kusma tedavisinde
0.5-1.0 mg/kg/doz 6 saatte bir (max 50
mg)
Dijitalizasyon dozu: (X 3 doz 6-12
saatte bir) (X 2 doz böbrek
yetmezliğinde)
< 37 haftalık : 5 mikrogram/kg/doz IV
Ya da 7 mikrogram/kg/oral
³37 haftalık – 2 yaş: 10
mikrogram/kg/doz IV
Ya da 17 mikrogram/kg/oral
> 2 yaş :
10 mikrogram/kg/doz IV
Ya da 13 mikrogram/kg/doz oral
İdame doz:
< 37 haftalık: 3 mikrogram/kg/gün IV
÷12 saatte bir
4 mikrogram/kg/gün oral ÷12 saatte
bir
³37 haftalık: 7 mikrogram/kg/gün IV
÷12 saatte bir
10 mikrogram/kg/gün oral÷12 saatte
bir
> 2 yaş :
7 mikrogram/kg/gün IV
÷12 saatte bir
8 mikrogram/kg/gün oral ÷12 saatte
bir
0.1-0.3 mg/kg/doz IV
(max 10 mg)
CİLT DIŞINA ÇIKAN İLAÇ ŞİDDETLİ CİLT
HASARINA NEDEN OLABİLİR.
İnfüzyon pompası ile uygulanır.
İnfüzyon solüsyonu hazırlanması:
6 mg/kg ilaç 100 ml içine konur.10 ml/saat
= 10mcg/kg/dk dozunda
İnfüzyon solüsyonu hazırlanması: 6 mg/kg
ilaç 100 ml içine konur.10 ml/saat =
10mcg/kg/dk dozunda
infüzyon pompası ile uygulanır.
Kemoterapiye bağlı emeziste etki li
değildir.
KAN DÜZEYİ takipleri
Yapılmalıdır
Azalmış renal fonksiyon için ayarlama
dozları. Kreatinin klirensi 10-15ml/dk
olduğunda dozu %25-75 azaltılır.
Dozları mikrogram olarak açık bir şekilde
yazınız.
HIZLI VERİLDİĞİNDE
VEYA DİĞER SEDATİFLERLE BİRLİKTE
UYGULANDIĞINDA APNE RİSKİ
YÜKSEKTİR.
Solunum desteği için hazırlıklı
olunmalıdır.
13
14
Ticari formu :
100 mg/10mL flakon
ve 2500mg/250ml
infüzyon için çözelti
ESMOLOL
ENOKSAPARİN
İlaç kesmeye gere k
yok.
Periferik uygulama: max 500 mg/50 mL
özellikle yenidoğanda bölge yi takip
edin.
Yükleme 100-500 mikrogram/kg IV;
sonra 50-300 mikrogram/kg/dak. Kan
basıncını takip et.
tartışın
Göğüs tübü
çıkarılması
Periton dializ
kateter
çıkarılması
fakat pıh tının
genişleme riski var
ise subkütan
heparin kullan(UFH)
12 saatte bir Doz =
ağırlık (kg) x saat
başı ekivalan ünite
heparin x 12 saat
Glukoz
intoleransı
Major
ameliyatlar
Göğüs tübü
takılması
Periton dializ
kateter
takılması
Lomber
ponksiyon
İki doz öncesinden
kes. (24 saat önce)
Ne zaman Enoxaparin keselim:
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin:
Tedavi:
< 2 aylık:1.5 mg/kg/doz sc 12 saatte bir
> 2 aylık:1.0 mg/kg/doz sc 12 saatte bir
Hedef Seviye 0.5-1.0 u/mL
Profilaksi:
< 2 aylık:0.75 mg/kg/doz sc 12 saatte
bir
Ya da 1.5 mg/kg/doz sc her gün
> 2aylık :0.5 mg/kg/doz sc 12 saatte bir
Ya da 1 mg/kg/doz sc her gün
(profilaksi için hedef 0.1-0.3 u/mL)
İnfüzyonun hazırlanması: bkz. Doz
tablosu
* periferik veya santral uygulama
yaparken uygun tabloyu seçtiğinizden
emin olun.*
ENOXAPARİNE YENİDEN
BAŞLANACAĞINDA , UZMAN HEKİME
DANIŞINIZ.
ŞÜPHE DUYDUĞUNUZDA
HEMATOLOJİYE DANISINIZ
15
16
TABLO 1: SANTRAL VEN UYGULAMASI ~ ESMOLOL INTRAVENÖZ İNFÜZYONU
1.5
1.7
1.8
2
15 mikrogram/kg/dak
14 mikrogram/kg/dak
13 mikrogram/kg/dak
12 mikrogram/kg/dak
11 mikrogram/kg/dak
10 mikrogram/kg/dak
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
45
50
55
60
65
70
75
80
FENOBARBİTAL
FENTANİL
* Dozlar yuvarlanmıştır.
1-
1.4
17 mikrogram/kg/dak
2500
Yükleme 20 mg/kg IV (max 1 g doz)
İdame: 2.5 mg/kg/doz IV/ oral 12 saatte bir
Dozu yavaş yavaş artır.
2 mikrogram/kg/doz IV
Infüzyon: 2-4 mikrogram/kg/sa.
Seviye 65-170 µmol/L
(Rrefrakter krizler ³ 200
µmol/L)
Hızlı uygulandığında glottis ve
göğüs duvarı rijiditesine
neden olur. Bu nedenle,
BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE YAVAŞ
olarak uygulanmalıdır.
SEDATİFLERLE, ÖZELLİKLE
BENZODİAZEPİN’LERLE
BİRLİKTE UYGULANDIĞINDA
APNE GÖRÜLME SIKLIĞI
ARTAR.
Naloxone uygulamak için
hazırlıklı olunmalıdır. Ayrıca
vital bulgular monitorize
edilmelidir.
2.4
2.3
2.1
1.2
19 mikrogram/kg/dak
2500
40
35
1.1
2500
33
21 mikrogram/kg/dak
25 mikrogram/kg/dak ya eş
infüzyon hızı (mL/sa)
24 mikrogram/kg/dak
mL/sa =
2500
*1
1
# mg esmolol
50ml şırıngada
FORMUL: 75 X vücut ağırlığı (kg) =50ml sulandırıcadaki # mg
1 mL/ sa = 25 mikrogram/kg/dak
25 mikrogram/kg/dak
Hasta Ağırlık. (kg )
<33
Ağırlık ³33 kg
Aşağıya bakınız
Maksimum konsantrasyon 2500 mg/50 mL (50 mg/mL)
10 mg/mL veya 250 mg/mL olarak kullan
17
18
HEPARİN
HALOPERİDOL
GLUKAGON
FUROSEMİT
FLUTİKAZON
FLUMAZENİL
FOSFATLAR
FENİTOİN
Major ameliyatlar
Göğüs tübü takılması
Periton dializ katater takılması
Lomber ponksiyon yapılması
Glukoz intoleransı
Göğüs tübü çıkarılması periton
dializ katater çıkarılması
Heparine ne zaman kesilmelidir:
tartışın
İlaç
kesilmesine
gerek yok
İşlemden 4-6
saat önce
kesilmelidir.
Santral venöz yol profilaksisi : 10 unite /kg/sa
Çocuklar : IM,IV,SC: 0,025 -0,1mg/kg/doz
(max 1mg) 20 dakika ara ile tekrar edilebilir.
Ajitasyonlu psikoz : 0.1 mg/kg ( IM , IV)
gerektiğinde saatte bir tekrar edilebilir.
(Maks. 5mg/doz)
Yükleme 75 unite/kg IV, sonra
< 1 yaş ise 28 ünite/kg/sa ;
>1 yaş ise 20 unite/kg/sa
Yenidoğanlar : IM,IV,SC: 0,3mg/kg/doz
(max 1mg)
0.01-0.02mg/kg/st IV infuzyon
0.5 mg-2 mg/kg/doz IV/ oral 6-12 saatte bir
(max 6 mg/kg/doz)
İnfüzyon: 0.25-0.5 mg/kg/sa. 1 mg/kg/sa lik
dozlardan kaçının.
100-500 mikrogram/gün ÷ günde iki kez
(50, 125, 250 mikrogram/puff)
Sedasyon yinelenirse 20 dakikada b ir tekrarla.
Maksimum 50 mikrogram/kg a kadar 1 -3 dakikada
bir tekrar edilebilir
10 mikrogram/kg IV
(max 200 mikrogram/doz )
* Heparine yeniden
başlanacağında uzman
hekime danışınız.
* ŞÜPHE DUYDUĞUNUZDA
HEMATOLOJİYE DANISINIZ
HIT(heparinin indüklediği
trombositopeni) pozitif ise:
uzman hekime danışınız.
Hipotansiyon ve distonik
reaksiyon görülebilir.
Ayni anda IV glikoz infüzyonu
sağlanmalıdır.
Yüksek dozlar adrenal
yetmezliğe sebep olabilir.
Sadece benzodiazepine
entoksikasyonunda yararlı dır.
ETKİ SÜRESİ
BENZODİAZEPİNE’LERDEN KISA
OLDUĞUNDAN TEKRAR
SEDASYON GEREKEBİLİR.
Bu nedenle son dozdan en az 2
saat sonrasına kadar sedasyon
gereksinimi açısından takip
edilmelidir.
Yükleme20 mg/kg IV ( 1 mg/kg/dak da) (max 1 g/doz) Seviyeler 40-80 µmol/L
Günlük doz doz > 10
mg/kg/gün ise IV/ oral dozlar
İdame: 2 mg/kg/doz IV/oral 8 saatte bir
birbiriyle yer değiştirilemez,
gençlerde: 5 mg/kg/gün IV/ oral ÷ günde x2
Verilirken ritim sorunu
açısından dikkat.
Mutlaka YAVAŞ verilmelidir.
(en az 30-45 dk).
DAMAR DIŞINA ÇIKAN İLAÇ
DOKU NEKROZUNA NEDEN
OLABİLİR.
0.5-.1 mmol/kg/gün IV
İnfüzyon : Max konsantrasyon 50 mL de 15 mmol
fosfat (sodyum ve potasyum fosfat olarak)
1mL/sa ile başla ve titre et.
19
20
KAYEKSALAT
KARVEDİLOL
KAPTOPRİL
KALSİYUM GLUKONAT
( % 10)
0.23 mmol/ml
0.46mEq/ml
(9.3mg/ml elemental
kalsiyum)
KALSİYUM ORAL
İZOPRENALİN
INSULİN
IBUPROFEN
HİDROKSİZİN
HİDROKORTİZON
Bkz. Sodyum polistiren sulfonat
0.1-2 mg/kg/gün oral ÷ günde iki kez (yetişkinlerde
max 25 mg/doz)
Yeni doğan dozu 0.3-0.5 mg/kg/gün 8-12 saat
aralarla
Test dozu 0 .1 mg/kg oral . Kan basıncı stabil ise , 34 saat sonra 1.5-6 mg/kg/gün oral ÷ günde 3 kez
(max 6 mg/kg/gün) olacak şekilde artan dozlarla
takip et.
Hiperkalemi, hipokalsemi veya kalsiyum kanal bloker
toksisitesinde kalsium kardiak resussitasyon için
önerilir.
Veya Günlük 2-4mEq/kg/gün IV infüzyon tedavisi
4.5-9mg/ kg/doz ( IV ) günde 3-4 defa
Çocuklar:250 mg Ca++ oral günde 3 kez
Ca Karbonat Süt çocukları : 125 mg Ca++ oral günde
3 kez;
0.025-1 mikrogram/kg/dak
Hiperpotasemi: 0.1 U/kg insülin + 1ml %50 dex
1saatte IV
Diabetik Ketoasidoz: Uzman hekime danışınız.
Stres Hiperglisemisi: Uzman hekime danışınız.
Analjezi:
6 aylık-12 yaş: 5-10 mg/kg oral 6-8 saatte bir (max
2400 mg/gün)
Ateş:
< 6 aylık : 5 mg/kg/doz oral 8 saatte bir ihtiyaç
oldukça
>6 aylık: < 39° 5 mg/kg/doz oral 6-8 saatte bir
ihtiyaç oldukça
³39° 10 mg/kg/doz oral 6-8 saatte bir ihtiyaç
oldukça (max 2400 mg/gün)
2 mg/kg/gün oral ÷ günde 3 veya 4 kez (max 400
mg/gün)
Akut astım:
5 mg/kg/doz IV 4-6saatte bir Anaflaksi: 5-10
mg/kg/doz IV
Septik Şok:
2 mg/kg IV (max 100 mg) sonra 1 mg/kg/doz
IV 6 saatte bir (max 50 mg/doz)
Renovasküler hipertansiyonda
kullanılmaz.
Böbrek yetmezliğinde doz
azaltılmalıdır.
Yeni doğanlarda ve düşük
kardiyak fonksiyonların
varlığında daha düşük
başlangıç dozları gerekebilir.
Semptomatik bradikardi
ortaya çıktığında uygulama
durdurulmalıdır.
DAMAR DIŞINA ÇIKAN İLAÇ
DOKU NEKROZUNA NEDEN
OLABİLİR.
Kalp monitörizasyonu yaparak
yavaş (30 dk da) verilmelidir.
Kalsiyum karbonat içerik: 80
mg/mL Ca++ ya da 2
mmol/mL Ca++
Kan glikoz düzeyleri yakından
izlenmelidir.
Ayrıca diabetik ketoasid oz
tedavisinde uygun
sıvı ve elektrolit tedavisi
verilmelidir.
Renal disfonksiyon, düşük
platelet ve kalp yetmezliği
varlığında kullanmaktan
kaçının.
Günlük toplam dozu
40mg/kg’ı geçmemelidir.
Tek bir dozun etki süresi 4 -8
saattir. Tedaviye akut
belirtiler geçinceye kadar
devam edilmelidir.
21
22
LİDOKAİN
L-CARNİTİN
LAKTULOZ
KOSİNTROPİN
(ACTH STİM TEST)
KODEİN
KLORAL HİDRAT
KETAMİN
Trakeal Tüpten:
3mg/kg/doz
(renal yetmezlikte dozu azaltın )
IŞIKTAN KORUMA yapılmalıdır.
İnfüzyon:
20-50 mikrogram./kg/dak
(Entübe KİBAS ve pulmoner hipertansiyonlu
vakalarda trakeal tüp temizliği öncesi aynı doz)
Ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon:
Damardan:
1 mg/kg/doz IV bolus
Metabolik kriz:
yükleme 50-300 mg/kg IV
İdame: 50-100 mg/kg/gün/oral/lV ÷ günde 6kez
(max 4 g/gün)
Hepatik ensafalopati
<1 yaş: 2.5 ml oral günde iki kez
>1 yaş: 10-30 mL oral günde 3 kez
Konstipasyon:
Başlangıçta 5-10 mL/gün oral günde 1 kere, gaita
üretilene kadar günlük dozun iki katı
<5 kg: 0.035 mg/kg IV puşe
>5 kg: 0.25 mg/doz IV puşe
Kortizol Seviyeleri: Bazal ve 60 dak doz sonrası
0.5-1.5 mg/kg/doz oral 4-6 saatte bir ihtiyaç
oldukça (yetişkinler 30 mg/doz)
Hipnotik: 50 mg/kg/doz oral (max 1 g)
Sedatif: 12.5-25 mg/kg/doz oral 6-8 saatte bir
ihtiyaç oldukça.
1-2 mg/kg IV
Girişimler için:
Sedasyon:
1mg/kg/doz IV (indüksiyon için)
İnfüzyon: Yükleme 0.1-0.5 mg/kg sonra 5-20
mikrogram/kg/dak ya yavaş yavaş artırarak ayarla.
KOMPLET KALP BLOK’U OLAN
HASTALARDA KONTRENDİKEDİR.
Artmış dozlarda kullanım
MİYOKART DEPRESYONU,
HİPOTANSİYON, S ANTRAL
EKSİTASYON VE KONVÜLZİYONLARA
neden olabilir.
Düşük kardiak output’lu hastalarda infüzyon hızı
azaltılmalıdır.
İnfüzyon hazırlanması:
120 mg % 2lidokain + 100 ml
%5 glikoz içine konur.
(1-2.5 ml/kg/st = 20 50mcg/kg/dk doz)
Yeindoğan ve süt çocuklarında
SOLUNUM BASKILANMASI
daha sıktır.
Sedasyon sonrası 24 saat
MONİTORİZE ET.
-Salya artışına karşı atropin
kullanılabilir.
-Uygulanması sırasında oluşan
laringospazm oksijen
uygulaması ile düzelir.
-Solunum desteği sağlamak
için hazır olunmalıdır.
-İNTRAKRANİAL VE
İNTRAOKULER BASINÇ
ARTIŞINDA
KULLANILMAMALIDIR.
23
24
MORFİN SÜLFAT
MİLRİNON
MİDAZOLAM
METOKLOPRAMİD
METİLPREDNİZOLON
MANNİTOL
MAGNEZYUM SULFAT
%50 içinde
2mmol/ml
4mEq/ml
500mg/ml
[0.5 x ağırlık (kg)]mg 50ml içinde 1 mL/sa = 10
mikrogram/kg/saat
0.05-0.2 mg/kg/doz IV 2-4 saatte bir ihtiyaç
oldukça
İnfüzyon:
<1ay 5-10 mikrogram/kg/saat
>1 ay 10-40 mikrogram/kg/saat
Yükleme 0.05 mg/kg 10 dak,
sonra 0.3-0.99 mikrogram/kg/dak
Sedasyon:
0.1 -0.2 mg/kg IV 3-5 dak aşkın sürede (Kan
basıncını takip et)
Yenidoğan : 0.05 mg/kg IV.
Infüzyon 1-6 mikrogram/kg/dak. yavaş yavaş dozu
artırarak ayarla.
Status Epilepticus (refrakter):
2-24 mikrogram/kg/dak
Uzman hekime danışınız.
Gastro – özefagial reflü
0.4-0.8 mg/kg/gün ÷ günde 3 veya 4 kez (max 10 15 mg/doz)
Astım: 0.5-1 mg/kg/doz IV 6 saatte bir
ARDS: 2 mg/kg/gün (6 saatte bir) - 2 hafta
1 mg/kg/gün (6 saatte bir) – 3. Hafta
0.5 mg/kg/gün(6 saatte bir) – 4. hafta
Puls Tedavi : 10-30 mg/kg/doz iv 1 saati aşkın süre
(max 1 g/doz)
Eğer osmolalite <320 mosm/L ise 0.25-0.5 g/kg/doz
IV 2 saatte bir ihtiyaç oldukça.
İlk doz hipertansiyona bağlı akut kafa i çi basıncı
artışında 0.5 g / kg dozunda uygulanabilir.
KIBAS tedavisi:
0.25gr/kg IV 15-30 dk’da x4 -6/gün
Hipomagnezemi:
Bolus 0.3 mmol (50-60mg/kg) Mg++/kg/doz IV (1560 dakikada yavaş)
Max tek doz = 10 mmol IV
İnfüzyon: Hipomagnezemi 0.25 mmol/kg/gün IV
(max konsantrasyon 50 ml de 20 mmol )
Oral: 20-40 mg Mg++/kg/gün ÷ günde 3 kez
(magnezyum hidroksit kullanın)
Astım:
25 mg/kg/doz IV x 1 Mag sülfat (max 2 g)
Pulmoner Hipertansiyon:
40 mg/kg/doz IV
< 5 gün: vazgeçme yok
5-10 gün : vazgeçme -30% ilk gün
Sonra
-20%/gün
>10 gün: - 30% ilk 24 saatte
sonra -10%/gün
Hastanın tolerasyonuna göre
yüksek dozlar gerekli
olabilir.diğer sedatiflerle (özellikle
Benzodiazepine) birlikte
uygulandığında apne riski artar.
Bu nedenle nalaxone ve solunum
desteği hazır bulundurulmalıdır.
Vazgeçirme rehberi:
DİĞER SEDATİFLERLE BİRLİKTE
UYGULANDIĞINDA APNE RİSKİ
ARTAR.
Bu nedenle solunum desteği
hazır bulundurulmalıdır.
5 günden uzun kullanımlarda
adrenal baskılanma nedeniyle
azaltılarak kesilmelidir.
HIZLI UYGULANIM
HİPOTANSİYON,
HİPEROSMOLALİTE’YE neden
olabilir.
Diğer kafa içi basıncını azaltan
önlemlerle (hiperventilasyon,
barbütiratlar gibi ) birlikte
verilebilir.
Nerde bulunduralım: acil
arabasında sadece
resüsitasyon için bulundurun.
Rutin kullanım için ,
eczaneden temin ediniz
YAVAŞ VERİLMELİDİR.
25
26
PANTOPRAZOL
PANKURANYUM
ONDANSETRON
OMEPRAZOL
OKTREOTİD
NOREPİNEFRİN
NİTROPRUSİT
NİTROGLİSERİN
NİFEDİPİN
NEOSTİGMİN
NAPROKSEN
NALOKSAN
GÖR :
1-1.5 mg/kg günlük (max 40 mg)
Üst gastrointestinal kanama :
max infüzyon süresi 72saat
5-15 kg: 2 mg/kg x 1, sonra 0.2 mg/kg/sa
>15-40 kg: 1.8 mg/kg x 1 sonra 0.18 mg/kg/sa
>40 kg: 80 mg/doz, sonra 8 mg/sa
0.1 mg/kg/doz gerektikçe IV
0.1 mg/kg IV 8 saatte bir gerektikçe (max 8
mg/doz)
0.7-1.4 mg/kg/gün oral günlük (max 40 mg)
Gl kanamalar : 1-5 mikrogram/kg/saat IV sürekli
infüzyon
0.01-0.5 mikrogram/kg/dak
0.5-10 mikrogram/kg/dak
0.5-10 mikrogram/kg/dak
(max konsantrasyon 50 ml de 7 5 mg)
Başlangıç 0.15 mg/kg/doz oral 8 saatte bir
Geçerli dozlar: 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg
(max 0.5 mg/kg/doz or 10-30 mg/doz)
SVT 0.01-0.04 mg/kg/doz IV
Geri Çevirme 0.02-0.08 mg/kg/doz IV
Ağrı için:
5-10 mg/kg/doz oral 12 saatte bir (max 1 g/gün)
< 50 kg: 250 mg rektal günde iki kez
³50 kg: 500 mg rektal günde iki kez
Sedatize hastalar için kısmi narkotik geri çevirme
0.01 mg/kg IV
0.1 mg/kg/doz IV (max 2 mg) Gerektikçe tekrar et.
Uzman kontrolünde
verilmelidir.
SOLUNUM DESTEĞİ
GEREKLİDİR
IŞIKTAN KORUMA yapılmalıdır.Hastanın kan basıncı
yakından izlenmelidir. Şiddetli HİPOTANSİYON ORTAYA
çıkabilir. Uzun Süreli Ve Yüksek Dozlarda Kullanıldığında
SİYANİD TOKSİSİTESİ ortaya çıkabilir.
Metabolik asidoz yönünden
hastalar yakından izlenmelidir.
İnfüzyon hazırlanması :
6mg/kg Niprus + 100ml % 5 Dex
.1ml/saat = 1mcg/kg/dakika
erken post-op kardiyak/renal
disfonksiyonda dikkatli kullanınız.
OPİOİD BAĞIMLILARINDA EKSİKLİK BULGULARI ORTAYA
ÇIKABİLİR. Son dozdan en az 2 saat takip edilmelidir.
27
28
0.6 -1 mg/kg ihtiyaç oldukça
2-6 mg/kg/gün oral/IV ÷6-12 saatte bir
Yenidoğan : 2mg/kg/gün IV ÷6-12 saatte bir
RANİTİDİN
Bkz. Alprostadil.
Aritmi: 0.01-0.15 mg/kg/doz IV 6-8 saatte bir ihtiyaç
oldukça (max 3 mg/doz IV)
Hipertansiyon:
0.1-1 mg/kg/doz oral 6-8 saatte bir ihtiyaç oldukça
Uzman Hekime danışınız
ROKURONYUM
uzun süreli sedasyon için kullanılmamalıdır.
Çocuk Yoğun Bakım rehberlerine bakınız.
YÜKLEME DOZU SIRASINDA
QRS KOMPLEKSİNDE % 50
GENİŞLEME VEYA
HiPOTANSİYON ORTAYA
ÇIKARSA YÜKLEME DOZUNUN
GERİ KALANI
VERİLMEZ ve idame dozu
bulgular kaybolana kadar
geciktirilmelidir.
Ek Endikasyonlar için uzman
hekime danışınız.
Furosemid infüzyon hızı
azaldığında veya kesildiğine
potasyum oranını ayarlamayı
unutmayın.
Ağızdan alımlarda mide
irritasyonu yapabilir.
UZMAN HEKİME DANIŞINIZ
kan basıncını takip et
Böbrek yetmezliğinde doz
azaltılmalıdır.
Not: IV doz genellikle = 1/10 oral
doz
Girişimlerde:
HiPOTANSİYON yapabilir. YAKIN
2-5 mg/kg/doz IV
TAKİP gereklidir.
Anestezi İndüksiyonu : 2.5-10 mg/kg/sa (cevaba göre titre et) Pediatrik yoğun bakım hastalarında
Yükleme 1 mg/kg 1 saati aşkın sürede (kan
basıncını takip et )
sonra 4 -7 mikrogram/kg/dak
Kompleks taşikardi:
3-6 mg/kg/doz ( IV )
(Maks. 100mg/ doz).
İdame dozu 20-80mcg/kg/dk (maks. 2g /gün)
Yüksek Potasyum İnfüzyonu :
25mmol KCL’ü 50ml de seyrelt. 1 mL/sa hızla IV
başlayıp titre et (sadece Santral venöz hat )
(Max yerine koyma 0.5 mmol/kg/sa IV veya 20
mmol/sa IV –
Max tek oral doz 1 -1.5 mmol/kg veya 40
mmol/doz (hangisi daha az ise)
Astım :
tek doz olarak 1-2 mg/kg/gün oral X 5 güns (max 60
mg/gün
Günlük ihtiyaç:
2 mmol/kg/gün IV/oral
PROTAMİN
PROSTAGLANDİN
PROPRANOLOL
PROPOFOL
PROPAFENON
PROKAİNAMİT
PREDNİZON/PREDNİZ
OLON
K10 eliksir:
1.33mmol/mL
POTASYUM KLORÜR
29
30
TİOPENTAN
TEOFİLİN
SURFAKTANT
SUKRALFAT
SUKSİNİLKOLİN
SORBİTOL 70%
2 mL/kg/doz oral(max 150 mL) tek doz.
2-4 mg/kg/doz IV (hipotansiyona dikkat)
Infüzyon: 2-4 mg/kg/sa. Titre et.
Refrakter status epileptikus:
Uzman Hekime danışınız.
IAralıklı: 1-2 mg/kg/doz IV 8-12 saatte bir.. günlük
seviyeler ile
Astım: İlaç kullanmıyorsa, 6 mg/kg IV yükleme ,
Sonra 2-6 aylık: 0.4 mg/kg/sa
6-11 aylık: 0.7 mg/kg/sa
1- 12 yaş: 0.8 mg/kg/sa
12-16 yaş: 0.7 mg/kg/sa
Diürez:
İnfüzyon: 0.2 mg/kg/sa. 12 ve24 saatte
daha sonra 24 saatte bir
100-200mg/kg/doz
1-10 kg: 250 mg 6 saaatte bir oral
10-20 kg: 500 mg 6saaatte bir oral
> 20 kg: 1 g 6saaatte bir oral
Eşit miktarda su ile karıştırın
SOLUNUM DESTEĞİ
GEREKLİDİR
-Nebulizasyonda oksijen
uygulanımı tercih edilir
-Doz istenilen klinik etki
alınana kadar veya
semptomatik taşikardi
ortaya çıkana kadar
tekrarlanabilir ve
ayarlanabilir.
HİPOTANSİYON için yakın
takip.
Değerleri koru < 50 µmol/L
KAN DÜZEYİ takipleri
Yapılmalıdır
Renal yetmezlikte
kullanmaktan kaçın
KAS HASTALIKLARI, YAYGIN
KAS TRAVMASI,
HİPERPOTASEMİ VE YANIKLI HASTALRDA KULLANILMAZ.
Bradikardi hipotansiyon yapabilir.
SOLUNUM DESTEĞİ GEREKLİDİR.
İdame dozu: 0.02-0.03 mg/kg/doz IV ihtiyaç halinde
Pulmoner Hipertansiyon:
0.25-0.5 mg/kg/doz oral/ng 6 saatte bir
1g/kg/doz rektumdan 2-6 saatte bir ihtiyaç oldukça
(max 50 g)
İndüksiyon dozu: 0.08-0.1 mg/kg/doz IV
Hiperkalemi:
4 mikrogram/kg IV 20 dak. da
Veya
0.03 mL/kg/doz 3 mL SF içinde solutma tedavisi
1-2 mg/kg/doz IV (hiperkalemide kontrindikedir)
SODYUM POLİSTREN
SULFONAT
(KAYEXALATE)
SİLDANEFİL
SİSATRAKURYUM
SALBUTAMOL
İnfüzyon: 1 mikrogram/kg/dak IV. (TR’de yok)
İhtiyaç oldukça 15 dakikada bir 1mikrogra m/kg/dak
dan (max 10 mikrogram/kg/dak)
Max konsantrasyon 50 mL de 50 mg
Astım, havayolu aşırı duyarlılığı:
inhalasyon (5 mg/mL sol)
0.03 mL/kg/doz 3 mL serum fizyolojikte
(max 1 ml) 20 dak-4 saatte bir lüzumu halinde
31
32
0.1-0.2 mg/kg im/yavaş IV
(karaciğer disfonksiyonunda max 10 mg or 5 mg)
0.08-0.1 mg/kg IV
1-2 mikrogram/kg/dak monitorize ederek
Tüm endikasyonlar için infüzyon hazı rlama:
50ml %5 dex veya serum fizyolojik içinde (0.3 x
ağırlık(kg)) ünite
1 mL/sa = 0.0001 ünite/kg/dak
Diabetes insipidus:
0.0001-0.00025 ünite/kg/dak
İdrar çıkışını 2-3 mL/kg/sa e ayarla
Kardiyak ameliyatlardan sonra vazodilatör şok:
0.0001-0.002 ünite/kg/dak
Sepsis:
0.0001-0.001 ünite/kg/dak
Yetişkinler max: 0.04 ünite/dak
Beyin ölümü:
0.0003 ünite/kg/dak ve ayarla
Damardan yavaş verilmelidir.
İnfüzyon tedavisi esnasında
IŞIKTAN KORUMA
yapılmalıdır.
SOLUNUM DESTEĞİ
GEREKLİDİR
Tromboza eğilimli olgularda
uzmanına danışınız.
= 0.03 x [3 x ağırlık(kg)]mg
0.03 mcg/kg/dak
Kardiyak ünitede açık
Cilt açık/patch
50ml de
50ml de
Kapanma öncesi dozlar ve devamı x 24sa kapanma sonrası
Sefazolin + Gentamicin X 72sa
Kapanma öncesi dozlar ve devamı x 24sa kapanma sonrası
Sefazolin + Gentamicin X 72sa
+tek kapanma öncesi doz
Sefazolin X 48sa
Açık Sternum
Cilt kapalı
Sefazolin X 48sa
Kapalı Sternum
Kardiyak Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi
= 0.01 x [3 x ağırlık(kg)]mg
0.01 mcg/kg/dak
1 mL/sa
1 mL/sa
1 mikrogram/kg/dak = [3 X ağırlık (kg)] ilacın mg 50ml de 1 mL/sa
örn.,
5 mikrogram/kg/dak
= 5 x [3 x ağırlık(kg)]mg
50ml de 1 mL/sa
İNFÜZYONLA İLAÇ UYGULAMADA TEMEL FORMÜL
VİTAMİN K1
VEKURONYUM
VAZOPRESSİN
İnfüzyon hazırlama:
max 50 ünite/50mL
TRANEKSAMİK ASİD
pediatrik doz tam
belirlenmiş değildir.
Kardiyak ameliyatlar : 50 -100 mg/kg iV işlem
başlangıcında (kan basıncını takip et)
Infüzyon: 10 mg/kg/sa
Tramvatik kanamalar:
10mg/kg/doz x3/gün
33
34
GENTAMİSİN
•*
FLUKONAZOL
*
ERİTROMİSİN
AMPİSİLİN SULBAKTAM
AMPİSİLİN
AMİKASİN*
ASİKLOVİR *
AMPHOTERİCİN BLİPİD
(ABELCET)
AMPHOTERİCİN B
REGULER
postop KVC harici hastala r:
<1 haftalık 3 mg/kg/doz IV 18 saatte bir
>1haftalık: 2.5 mg/kg 8 saatte bir
Postop KVC: açık sternum profilaksisi
<1 aylık: 3.5 mg/kg/doz IV 24 saatte bir
başlangıçta
>1 aylık: 2.5 mg/kg/doz IV 12 saatte bir
başlangıçta Renal yetmezlikte doz
aralığını uzatın.
Seviyeler < 2 mg/L düşük, 5-10 mg/L pik.
< 2 haftalık : 3-12 mg/kg/doz 72 saatte bir
> 2 hf:
3-12 mg/kg/doz oral /lV 24
saatte bir
Boğmaca
Yenidoğan : 10 mg/kg/doz oral 6saatte
bir x 14 gün
Çocuk: 10 mg/kg/doz IV/oral 6 saatte bir
(max 1 g/doz)
0.1 - 0.15 mg / kg nebulizatör ile
gerektiğinde tekrarlanabilir.
Anaerobik enf. Düşünülüyorsa 100 mg7kg/doz 4
25-50 mg/kg/doz IV (max 2.5 g) 8 saatte
bir < 1 haftalık; 6saatte bir >1 haftalık
(Menenjit: 200-400 mg/kg/gün IV ÷6 saatte bir)
10 mg/kg/doz IV 12 saatte bir < 1
haftalık;
8 saatte bir > 1 haftalık
Seviyeler : pik seviye 20 -35 mg/L
Düşük : 2.5-10 mg/L
daha büyükler : 10 mg/kg/doz IV 8 saatte bir x 14 gün
Obezite : ideal vücut ağrlığını kullanın
Böbrek yetmezliğinde
takibi yapılmalıdır.kan düzeyi
EHU onayı gereklidir.
Böbrek yetmezliğinde
kan düzeyi takibi
yapılmalıdır.
.
EHU onayı gereklidir
EHU ONAYI
Hİpopotasemi açısından dikkat.
2,5 5 mg/kg/ gün IV Enfeksiyöz
hastalık ile sınırlı
H. simplex enfeksiyonları:
Yenidoğan: > 32 haftalık ve > 1200 g
20 mg/kg/doz IV 8 saatte bir x 21 gün
EHU ONAYI
Hİpopotasemi açısından dikkat.
0.5 mg/kg/gün IV, 1 mg/kg/güne artarak
veya değişimli günler.
Antimikrobiyaller-Antimikotikler-Antiviraller
35
36
*
•
PİPERASİLLİNTAZOBAKTAM *
PENİSİLİN VK
PENİSİLİN G NA
METRONİDAZOL
MEROPENEM
*
•
KOTRİMOKSAZOL
KOLİSTİN
*
KLİNDAMİSİN
KLARİTROMİSİN
*
K ASPOFUNGİN
İMİPENEM
80 mg/kg/doz IV 8saatte bir (max 4 g/doz)
< 1 haftalık 7.5 mg/kg/doz IV 12 st’de bir
>1-4 haftalık: 15mg/kg/doz IV 12 st’de bir
>1 aylık:
10 mg/kg/doz IV 8 st’de bir
(max 1 g/doz)
Oral tedavi: 15-30 mg/kg/gün oral ÷ günde 3 kez
< 1 haftalık; 6 saatte bir 1 -4 haftalıklarda
>1 aylık: 400.000 ünite/kg/gün ÷ 4-6
saatte bir Diğerleri: 25.000-100.000
ünite/kg IV 6 saatte bir >1 aylık
(max 24 million ünite /gün)
Menenjit:
50.000 ünite/kg/doz IV 8 saatte bir
50-100 mg/kg/gün oral÷ 6-8 saatte bir
Yenidoğan:
Sepsis: 20 mg/kg/doz IV 12 saatte bir
Menenjit: 40 mg/kg/doz IV 12 saatte bir
Çocuk:
20 mg/kg/doz IV 8 saatte bir (max 1
g/doz)
Meningitis: 40 mg/kg/doz IV 8 saatte bir
(max 2 g/doz)
pnömosistis:
5 mg/kg/doz IV 6 saatte bir
Diğer enfeksiyonlar :
2.5-6 mg/kg/doz IV/oral 12 saatte bir
Aspleni:
5 mg/kg/gün oral günlük
Damardan:
2.5-5 mg/kg/doz x2-3 gün
(max 100mg)
Solutma:
10-150mg doz + 3ml SF içinde
< 1 haftalık: 5 mg/kg/doz IV 8 saatte bir;
< 1-4 haftalık 5 mg/kg/doz IV 6 saatte bir
> 1 aylık :
10 mg/kg/doz 8 saatte bir
(max 3.6 g/gün)
>1 aylık : 7.5 mg/kg/doz oral 12 saatte bir
(max 1 g/gün)
12 saat ara ile > 2000g, 60mg/kg, 8 saat ara ile
Çocuklar :
60 100mg/kg/g, 6-8 saat ara- ile IV,IM
>2 yaş; 50 mg/ m2/gün , günde bir kez
(max 70 mg/doz)
Yenidoğan :
Postnatal < 7 gün <1200g, 20mg/kg, IV,IM, 18
24saat ara ile >1200g, 40mg/kg IV,IM, 12 saat ara ile
Postnatal > 7 gün 1200- 2000, 40mg/kg, IV,IM
EHU onayı gereklidir.
EHU onayı gereklidir.
Not: trimethoprim dozu üzerinden
hesaplanmıştır.
Nefrotoksisite ve nörotoksisite
açısından dikkat edilmelidir.
EHU onayı gereklidir.
EHU ONAYI
.
EHU onayı gereklidir
37
38
*
TOBRAMİSİN
•*
TEİKOPLANİN
RİFAMPİSİN
50 mg/kg/doz IV 12 saatte bir < 1
haftalık; 8 saatte bir < 1-4 haftalık ;
> 1 aylık: 25-50 mg/kg/doz 6-8 saatte bir
(max10g/gün)
Transplant programları ve meningitis <3 aylık
3 mg/kg/doz IV 18 saatte bir < 1haftalık
2.5 mg/kg q8h > 1 haftalık
Seviyeler: pik 5-10 mg/L; düşük < 2 mg/L
Çocuk :
yükleme 10mg/kg/g, idame 6mg/kg/g, IM,IV
Yenidoğan :
yükleme 16mg/kg/gün, idame 8mg/kg/g, IM,IV
H. influenzae tedavisi:
20 mg/kg/doz oral X 4 gün (max 600 mg)
Meningokokal Profilaksi
10 mg/kg/doz oral 12 saatte bir X 2 gün (max 300 mg)
IV: 10 mg/kg/doz IV 12 saatte bir (max
400 mg/doz)
Oral: 15 mg/kg/gün oral ÷ 12 saatte bir
(max 750 mg/doz)
Kistik fibrozis: 10 mg/kg/doz IV 8 saatte
bir (max 400 mg/doz)
25-50 mg/kg/doz IV 8 saatte bir (max 2 g/doz)
< 1 haftalık 100 mg/kg/günIV ÷ 8 saatte
bir
1-4 haftalık : 50 mg/kg/doz IV 8 saatte bir
> 1 aylık: 25-50 mg/kg/doz IV 8 saatte bir
(max 2 g/doz)
Kardiyak yetmezlik : 50 mg/kg IV 6 saatte
bir (max 1.5 g/doz)
Menenjit (> 3 aylık) 100 mg/kg/doz IV 0,
12, 24. saatte
Sonra 24 saatte bir (max 2 g/doz)
(diğer enfeksiyonlar Enfeksiyöz hastalıkla
sınırlı)
*
SİPROFLOKSASİN
SEFUROKSİME*
SEFTRİAKSON
SEFTAZİDİM
•*
*
SEFOTAKSİM
SEFAZOLİN
Kardiyak cerrahi profilaksisi:
40 mg/kg/doz IV 750 mg maximum 12
saatte bir X 4 doz < 1 haftalık; 8 saatte bir X 6 doz > 1 hafta
açık sternum: bkz. Üstteki tablo
diğer enfeksiyonlar:
20 mg/kg/doz 12 saatte bir < 1 haftalık;
8 saatte bir < 4 haftalık;
> 4 haftalık 50 mg/kg/doz a kadar 8
saatte bir (max 2 g/doz)
Böbrek yetmezliğinde kan düzeyi
takibi yapılmalıdır.
Yenidoğanda dozlar 30dk. İçinde
uygulanan IV. İnfüzyon yoluyla
verilmelidir.
EHU onayı gereklidir.
14 yaşından büyük çocuklarda
kullanılabilir. D aha küçük
çocuklarda Enfeksiyon Hastalıkları
uzmanı tavsiyesi ve aile onamı
alınarak kullanılabilir.
39
*
* Böbrek yetmezliği halinde dozu azaltın. Uzman hekime danışın.
• Süt çocukları < 2 kg da doz için uzman hekime danışın.
VANKOMİSİN
Postop KVC
< 1 aylık20 mg/kg/doz IV 24 saatte bir
>1 aylık 15 mg/kg/doz IV 12 saatte bir
Post-op kardiyaklarda başlangıçta 6
saatte bir dozdan kaçının . Önceki
düzeyleri monitorize edin..
Kardiyak cerrahi profilaksi (penicillin
alerjisi) 20 mg/kg/doz IV (max 1 g/doz)
1 doz 12 saatte bir post op
Renal yetmezlik: 15-20 mg/kg başlangıç+
seviyeler (max 1 g/doz)
seviye 5-10 mg/L düşük
Uzman hekime danışın.
Diğer: (postop kardiyak olmayanlar )
>1 aylık 10 mg/kg/doz IV 6 saatte bir
(max 1 g/doz) Menenjit: 15 mg/kg IV 6
saatte bir (max 1 g/doz)
Kırmızı adam betimi açısından
YAVAŞ verilmelidir. (30 -60dk)
EHU onayı gereklidir.
Böbrek yetmezliğinde kan düzeyi
takibi yapılmalıdır.
Download

COCUK ILAC REHB ERI - Meram Tıp Fakültesi