S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI I. ÖĞRETİM VE II. ÖĞRETİM FİNAL TARİHLERİ
1.SINIF
TARİH
SAAT
26.5.2014
08.30-09.30
DERS
KODU
1202221
1222221
1202220
27.5.2014
08.30-09.30
1202207
1222207
1202202
28.5.2014
15.30-16.55
29.5.2014
13.30-15.00
2.6.2014
15.30-16.55
1222202
1202205
1222205
1202210
DERSİN ADI
YABANCI DĠL-II ( I.-II. ÖĞRT )
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK ÖLÇME
(I.-II. ÖĞRT)
MATEMATĠK-II ( I.- II. Ö. )
BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA-I (I.-II. ÖĞTR )
1222210
3.6.2014
08.30-09.30
5.6.2014
13.30-15.30
1202208
1222208
1202206
OKT. BĠLGE AYÇA ESEN
ATATÜRK ĠLK.ve ĠNK.TAR.-II (I.-II. ÖĞRT)
FĠZĠK-II ( I. - II. Ö. )
1222206
EE1(BA, MK), EE4(Ġġ, LL), TRSC(MB, ÜÖ)
EE2(SK, HÇ) EE3(ġÜ, EÖ)
ĠLERĠ YABANCI DĠL-II (I-II. Ö)
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI-II ( I.-II.ÖĞRT.)
SINAV YERİ / GÖZETMEN
DERS SORUMLUSU
OKT. Ebru BĠRKAN AKHAN
EE1(Ġġ, ÖÖ), EE3(MK, CY) (I.Ö.)
EE2(HD, KE), EE4(MD, MB) EE5(SK, AÜ) (II.Ö.)
Doç.Dr.Musa AYDIN
EE3(AÜ, CY), TRSC(HD, BA) (I.Ö.)
Öğr.Gör.Dr.Yalçın EZGĠNCĠ
EE1(MB, HK), EE2(LL, HÇ), EE4(EÖ, HB), ĠNSAAT-1(ÜÖ, MD)(II.Ö.)
Doç.Dr. Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
EE1(ÖÖ, LL), EE2(HK, HD), EE3(CY, ÜÖ) (I.Ö.)
Yrd. Doç.Dr. Yusuf BECEREN
MMF2(KE, MB) AMFĠ B(MD, Ġġ), EE4(ġÜ, AÜ) (II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
TRSA(HÇ, HD), EE4(BA, Ġġ), EE5(MK, KE) (I.Ö.)
Doç.Dr.Seral ÖZġEN
EE1(SK, HB), EE2(AÜ, LL), EE3(EÖ, ġÜ) (II.Ö.)
Okt.Hatice YILDIRIM
EE1(ÜÖ, ÖÖ), EE2(BA, MD) (I.Ö.)
EE3(Ġġ, EÖ), EE4(ġÜ, HB) (II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Hayreddin KÜÇÜKÇELEBĠ
EE1(KE, HB), EE2(HÇ, ÜÖ), EE3(MD, SK) (I.Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Nureddin EREN
MMF2(HD, LL), TRSA(AÜ, ÖÖ), EE4(CY, ġÜ) (II.Ö.)
Doç.Dr. Yüksel ÖZBAY
MMF2(KE, Ġġ), TRSA(BA, ÜÖ) EE4(MK, SK) (I.Ö.)
Doç.Dr.Seral ÖZġEN
EE1(ġÜ, MB), EE2(HÇ, EÖ) EE3(LL, HB) (II.Ö.)
2.SINIF
26.5.2014
13.30-15.00
28.5.2014
08.30-10.00
29.5.2014
15.30-16.55
1202403
1222403
1202401
1222401
1202416
ELEKTRONĠK-II (I-II. Ö)
DEVRE ANALĠZĠ-II (I-II. Ö.)
Doç.Dr.Salih GÜNEġ
OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK (I-II. Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN
30.5.2014
08.30-17.00
1222409
ELEKTRONĠK LAB. (I-II. Ö)
1202412
08.30-12.00
2.6.2014
1222412
3.6.2014
15.30-16.55
5.6.2014
08.30-17.00
1222412
1202406
1222406
1202408
1222408
EE1(ġÜ, KE), EE2(ÖÖ, ÜÖ), EE3(HK, MD) (I.Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN
Öğr.Gör.Dr.Yalçın EZGĠNCĠ
EE3(MK, ÜÖ), EE4(MD, HÇ), EE5(CY, HB) (I.Ö.)
EE1(HK, AÜ), EE2(EÖ, ÖÖ) (II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.Rahime CEYLAN
LOJĠK DEVRE TASARIM LAB. (I-II.Ö.)
1202412
10.30-12.00
TRSC(MB, HÇ), EE2(LL, HK), EE4(MD, ÜÖ) (II.Ö.)
EE4(CY, MB), MMF2(Ġġ, AÜ), AMFĠ B(LL, HD) (II.Ö.)
1222416
1202409
MMF2(AÜ, HD), EE1(CY, EÖ), EE3(BA, ÖÖ) (I.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.Akif DURDU
Yrd.Doç.Dr.Rahime CEYLAN
LOJĠK DEVRE TASARIM (I-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.Akif DURDU
L2- KE, MK, Ġġ
EE1(BA, EÖ), EE3(HÇ, HD), TRSC(KE, SK) (I.Ö.)
EE2(AÜ, Ġġ), EE4(LL, ġÜ) MMF2(MK, HB) (II.Ö.)
Doç.Dr.Ercan YALDIZ
MMF2(ġÜ, HD), TRSA(CY, LL), TRSC(Ġġ, ÜÖ) (I.Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Levent SEYFĠ
EE1(MD, HB), EE2(MB, HK), EE3(EÖ, BA), EE4(ÖÖ, SK) (II.Ö.)
DEVRE ANALĠZĠ LAB. I-II. Ö.
Doç.Dr.Seral ÖZġEN
L2, L3- MB, HK, EÖ
NÜMERĠK YÖNTEMLER (I-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Levent SEYFĠ
SENSÖRLER VE DÖNÜġTÜRÜCÜLER (I.-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.Bayram AKDEMĠR
ELKTROMAN. ALAN TEORĠSĠ-I (I-II. Ö.)
3.SINIF
26.5.2014
09.45-11.15
27.5.2014
11.10-12.30
28.5.2014
13.30-15.00
29.5.2014
08.30-10.00
30.5.2014
13.50-15.20
1202631
1222631
1202619
1222619
1202616
1222616
1202603
1222603
1202605
ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON (I.-II.Ö.)
ELEKTRĠK MAKĠNALARI-II (I.-II.Ö.)
OTOMATĠK KONTROL-II (I.-II.Ö.)
1222605
09.20-10.20
2.6.2014
12.15-13.45
09.40-11.10
3.6.2014
13.30-15.00
4.6.2014
08.30-17.00
5.6.2014
10.30-12.00
1202630
1202607
1222607
1222618
1222618
1202614
1222614
1202621
1222621
1202615
6.6.2014
08.30-17.00
1222622
EE1(MK, Ġġ) (II.Ö.)
EE1(CY, HK) (I.Ö.)
EE3(MK, AÜ) EE4(Ġġ, SK) (II.Ö.)
Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
EE1(AÜ, ÜÖ), EE3(MD, SK) (I.Ö.)
EE2(HB, ġÜ), EE4(LL, MB) (II.Ö.)
EE1(ÖÖ, HK), EE3(LL, HD) EE5(AÜ, Ġġ) (I.Ö.)
Doç.Dr.A.AfĢin KULAKSIZ
EE2(CY, KE), EE4(ÜÖ, MB), ĠNS 201(MD, ġÜ) (II.Ö.)
Doç.Dr.Ömer AYDOĞDU
EE1(EÖ, HB), EE2(MK, HÇ), EE4(HK, KE) (I.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.Hulusi KARACA
MMF2(BA, AÜ), EE3(Ġġ, ÖÖ) (II.Ö.)
Doç.Dr.Ömer AYDOĞDU
ArĢ.Gör. Dr. Mümtaz MUTLUER
MESLEKĠ YABANCI DĠL-II (I.Ö.)
Doç.Dr.A.AfĢin KULAKSIZ
GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ - I (I-II. Ö.)
Doç.Dr.Ramazan AKKAYA
MEDĠKAL GÖRÜNTÜLEMEYE GĠRĠġ (I-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.Rahime CEYLAN
SĠNYALLER ve SĠSTEMLER (I.-II.Ö.)
Doç.Dr. Yüksel ÖZBAY
ELEKTRĠK MAKĠNALARI LAB.-I (I.-II.Ö.)
ArĢ.Gör. Dr. Mümtaz MUTLUER
MĠKRODENETLEYĠCĠLER (I.-II.Ö.)
Doç.Dr.Nihat YILMAZ
EE5(ġÜ, AÜ)
EE4(BA, KE) (I.Ö.)
EE1(SK, HD), EE3(HB, HÇ) (II.Ö.)
EE2(HK, LL) (I.-II.Ö.)
EE1(HK, SK), EE3(HD, MB) (I.Ö.)
EE2(CY, ÜÖ), EE4(MD, LL) (II.Ö.)
EE1(ÖÖ, LL), EE3(HÇ, AÜ) (I.Ö.)
EE2(ÜÖ, ġÜ), EE4(SK, HB), HARĠTA-1(MD, BA) (II.Ö.)
EE2(ÖÖ, CY), EE3(KE, SK) (I.Ö.)
EE1(MD, AÜ), EE4(HB, HÇ) (II.Ö.)
1222615
1202622
EE3(BA, HB) (I.Ö.)
ELK. ELEKTRO. TASARIM II (I.-II.Ö.)
Bölüm Öğretim Elm.
GÜÇ SĠSTEM ANALĠZĠ (I.-II.Ö.)
Doç.Dr.Musa AYDIN
SAYISAL HABERLEġME SĠS.(I.-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
Ġġ HUKUKU ve ETĠK (I.-II.Ö.)
ArĢ.Gör. M. Emre ULUSOY
ANTENLER ve YAYILMA (I.-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.S.Sinan GÜLTEKĠN
ELEKTRĠK ENERJĠ ĠLETĠMĠ (I.-II.Ö.)
Doç.Dr.Musa AYDIN
4.SINIF
1202805
26.5.2014
15.15-16.45
1222805
1202818
1222818
27.5.2014
09.40-11.00
1202817
1222817
1202812
28.5.2014
10.30-12.00
1222812
1202803
1222803
29.5.2014
30.5.2014
10.30-12.00
15.30-16.30
12.15-13.45
2.6.2014
3.6.2014
14.00-15.20
09.40-11.10
09.40-11.10
4.6.2014
11.30-17.00
1202827
1222827
1202832
1222832
1202814
1202804
1222804
1202826
1222826
1202816
1222816
1202801
1222801
INS-201: E Blok 201, ĠnĢaat Mühendisliği;
7.5.2014
Doç. Dr. Osman BİLGİN
Elk. Elt. Müh. Böl. Bşk.
SAYISAL VĠDEO ĠġLEME (I.-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN
EE4(ÜÖ, SK) (II.Ö.)
EE5(Ġġ, EÖ) (I.Ö.)
EE2(MK, MB) (II.Ö.)
EE1(CY, MB) EE4(MK, KE) (I.Ö.)
EE3(Ġġ, MD) EE2(ÖÖ, HD) (II.Ö.)
EE5(HK, SK) (I.Ö.)
EE2(CY, ÖÖ) (II.Ö.)
EE1(HD, HÇ), EE3(BA, ġÜ) (I.Ö.)
EE4(AÜ, EÖ) (II.Ö.)
EE1(ÖÖ, HÇ) (I.Ö.)
EE3(HK, LL) (II.Ö.)
MK, Ġġ, KE, MB
TOSD-II ( I.-II. ÖĞRT. )
OPTOELEKTRONĠK
Öğr.Gör.Yalçın EZGĠNCĠ
ELEKTRĠK TES. KORUMA
Yrd.Doç.Dr.Nurettin ÇETĠNKAYA
DIġ AYDINLATMA (I.-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr.Nurettin ÇETĠNKAYA
MÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ (I.-II.Ö.)
Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARUCAN
ELK.-ELT. MÜH. UYG.- II (I.-II.Ö.)
Bölüm Öğretim Elm.
ĠNġAAT-1: A Blok 2.kat 210, ĠnĢaat Mühendisliği;
EE1(BA, ġÜ), EE3(HÇ, KE) (I.Ö.)
EE5(MK, EÖ)
EE1(LL, HÇ), EE3(EÖ, SK) (I.Ö.)
EE2(HB, BA) (II.Ö.)
EE1(HD, MB), EE3(CY, HB) (I.Ö.)
EE4(SK, EÖ) (II.Ö.)
EE4(ÖÖ, ġÜ) (I.Ö.)
EE2(MD, ÜÖ) (II.Ö.)
HARĠTA-1: A Blok 2.kat, Harita Mühendisliği
ONAY
Doç. Dr. Orhan ENGİN
Dekan Yard.
Download

1.sınıf tarih saat ders kodu dersin adı ders sorumlusu sınav yeri