ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 27.10.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında
gündemin 161. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir._____________________________
TALEP KONUSU
Antalya İli, Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde
yer alan ve Orman Bölge Müdürlüğünce Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı adına “Afet Eğitim, Destek ve Koordinasyon
Merkezi” olarak kullanılmak üzere ön izni verilen alanda
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,
KOMİSYON RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 656 sayılı
kararı ile onaylanan, Döşemealtı ilçesi, Kömürcüler Köyü
sınırları içerisinde bulunan alanın Afet Eğitim Yönetim ve Destek
Merkezi olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım imar Planına askı süresi içerisinde gelen itirazlar,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 299 sayılı
kararı ile kabul edilmiş ve söz konusu planlama alanı plansız
alana dönüşmüştür. Bu doğrultuda 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Plam’nın söz konusu
alana
ilişkin
kısmının yeniden
düzenlenmesine ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014
tarihli toplantısında gündemin 161. maddesinde görüşülerek
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli,
Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve
Orman Bölge Müdürlüğünce Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı adına “Afet Eğitim, Destek ve Koordinasyon Merkezi”
olarak kullanılmak üzere ön izni verilen alanda, İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü’nün 25.07.2014 tarih ve 2297 sayılı ve
14.10.2014 tarih ve 1852 sayılı talep yazıları doğrultusunda
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.________________________________
f
w*
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
tts U y w
Cenk Halil BAYAZ
İmar Koıp.-tJyesi
Haşan Ali
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
^ V V jf
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
\
\J _ i \ .
.
ı
Ali Bak| SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
~
y
KEPEZ İLÇESİ, KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNDE (AEYDM) AFET EĞİTİM YÖNETİM VE
DESTEK MERKEZİ ALANI PLANLANMASI ve DÖŞEMEALTI İLÇESİ, KÖMÜRCÜLER
(AEYDM) AFET EĞİTİM YÖNETİM VE DESTEK MERKEZİ ALANININ TARIMSAL
NİTELİĞİ KORUNACAK ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK 1/25.000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU
1. PLANLAMANIN KONUSU
Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM), 1/25000 ölçekli N İP’nda
Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler sınırlan içerisinde kalmakta iken alt ölçekli planlarına askı
süresince yapılan itirazların kabul edilmesi üzerine alt ölçekli planlarında söz konusu alan
plansız kalmıştır. Bunun üzerine yeni yer arayışına giren İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü'nün talebi üzerine Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM),
Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisli Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi'ndeki 82.081 m2 lik
alanda planlanmaktadır.
2. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
1/25.000 ölçekli plan değişikliğine konu “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi”
olarak planlanan alan, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesinde konumlu orman alanında olup;
güneyinde Göçerler Mahallesi yerleşimi yer almaktadır (Şekil 1). Kepez İlçesi, Kütükçü
Tapulaması Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan 025A 2 paftasında kalmaktadır.
Yürürlükteki Antalya kent bütününü kapsayan 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Afet
Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi” iken, plan değişikliği ile “Tarımsal Niteliği Korunacak
Alan” olan alan, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Bölgesi N25D4 paftasında kalmaktadır (Sekil
2 ).
Şekil 1. Hava Fotoğrafı K epez İlçesi, Kütükçü M ahallesi’nde “A fet Eğitim Yönetim v e Destek Merkezi”
olarak planlanan İl Afet ve A cil Durum Müdürlüğünce Orman B ölge Müdürlüğü’nden tahsisi alınan alan.
u \
1i
i l
.
i» ?
t - v ,
VC I
A
;
W
. t .
\
\ .
\ -
^
V
-
iî . ;
!?•*
1r
\ı
- '4 w
.
1 *
»
,v
i-
•
\
_________________
f
i
■ •
.
.
>N.
il.
vyiı .y *
\
\
.
^
■
■
'
-
. '
*
.
ı
);
v
*
*
Şekil 2. Hava Fotoğrafı (29.08.2014 gün 496 sayılı A BB M eclis Karan ile onaylı 1/25.000 ölçekli NIP
Revizyonda planlı Döşem ealtı Kömürcüler AEYDM Alanı)
3. PLANLAMAN EV AMAÇ VE KAPSAMI
29.08.2014
gün 496 sayılı ABB Meclis Karan ile onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planında Döşemealtı İlçesi Kömürcüler Bölgesinde “Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek
Merkezi Alanı (AEYDM)” olarak planlı olan alanda (Şekil 3), üst ölçekli plana uygun olarak
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 12.11.2013 tarih 656 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır.
r
\ \ s-\. o . . . m
.
- » r - n
m
i m i
. i
mı
ı ı
ai
imi
t
h-j
> w
•
■ ■ n>
.
Şekil 3. (29.08.2014 gün 496 sayılı A BB M eclis Karan ile onaylı 1/25.000 ölçekli NIP Revizyonda
planlı (AEYDM ) alanı
Ancak 13.06.2014 gün 299 sayılı meclis karan ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na
askı sürecinde gelen itirazlar oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu itirazlar bölgenin
Tanmsal Niteliği Korunacak Alan olması yönünde olan ve 1/5000 ölçekli NİP geçersiz kalan
alanda, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda plan değişikliği yapılma ve yeni bir
“Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM)” planlama gereği doğmuştur.
.
.
.
Şekil 4. (29.08.2014 gün 496 sayılı A BB M eclis Karan ile onaylı 1/25.000 ölçekli NIP Revizyonda
orman alanı olarak planlı, Başbakanlık Afet ve A cil Durum Müdürlüğü adına “Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek
Merkezi Alanı (AEY DM )” olarak planlanmak üzere Orman B ölge Müdürlüğü'nden tahsis edilm iş alan
Yeni bir “Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM)” bulunması
ihtiyacı üzerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü; 14.10.2014 tarih 1852 sayılı yazısı ile Kepez
İlçesi, Kütükçü Mahallesi’nde bulunan 82.081 m2 lik alanın Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü adına Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilmiş olduğu belirtilerek “Afet,
Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM)” olarak planlanmasını talep etmektedir
(Şekil 4).
Söz konusu Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı uluslararası afet eğitim,
destek ve koordinasyon merkezi, eğitim alanları, tatbikat alanı, eğitim amaçlı deprem müzesi
ve afet simülasyon merkezi vb. fonksiyonları içermektedir.
4. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesinde Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisli alan,
Orman Alanı olup planlı bir alan içerisinde yer almaktadır (Şekil 5). Yakın çevresinde seyrek
bir yapılaşma gözlemlenmektedir (Şekil 1).
Şekil 5. Kadastral Durum
5. PLANLAMA KARARLARI
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı karan ile
onaylanmış, 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı karan ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım
İmar Planı’nda Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler “Afet Eğitim Yönetim ve Destek
Merkezi Alanı” olarak planlı bölge, 13.06.2014 tarih 299 sayılı ABB Meclis Karannda
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam'na gelen itirazlann kabul edilmesi sureti ile 1/5000 ölçekli
NİP hükümsüz kaldığından 1/25000 ölçekli N İP’da yapılan değişiklikle "Tanmsal Niteliği
Korunacak Alanlar" olarak planlanmıştır (Şekil 6).
Bu alanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı
karan ile onaylanmış, 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı karan ile değişiklik yapılan 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nun 6.1. maddesinde yer alan "Tanmsal Niteliği
Korunacak Alanlar" başlıklı plan hükümleri geçerlidir.
Kepez İlçesi-Kütükçü bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen ve
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı karan ile onaylanmış
13.01.2014 tarih ve 35 sayılı karan ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Plam’nda “Orman Alanı” olarak planlı alan; plan değişikliği yapılmak suretiyle “Afet Eğitim
Yönetim ve Destek Merkezi Alanı”na dönüştürülmüştür (Şekil 6).
Şekil 6. Plan Om eği
Bu alanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı
karan ile onaylanmış, 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı karan ile değişiklik yapılan 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nun 3.7.6 maddesinde yer alan "Afet Eğitim Yönetim Ve
Destek M erkezi" başlıklı plan hükümleri geçerlidir.
KEPEZ İLÇESİ, KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNDE (AEYDM) AFET EĞİTİM YÖNETİM VE
DESTEK MERKEZİ ALANI PLANLANMASI ve DÖŞEMEALTI İLÇESİ, KÖMÜRCÜLER
(AEYDM) AFET EĞİTİM YÖNETİM VE DESTEK MERKEZİ ALANININ TARIMSAL
NİTELİĞİ KORUNACAK ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK 1/25.000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU
1
PLANLAM ANIN KONUSU
Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM), 1/25000 ölçekli N İP’nda
Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler sınırları içerisinde kalmakta iken alt ölçekli planlarına askı
süresince yapılan itirazların kabul edilmesi üzerine alt ölçekli planlarında söz konusu alan
plansız kalmıştır. Bunun üzerine yeni yer arayışına giren İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü'nün talebi üzerine Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM),
Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisli Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi'ndeki 82.081 m2 lik
alanda planlanmaktadır.
2
PLANLAM A ALANININ G EN EL TA N IM I
1/25.000 ölçekli plan değişikliğine konu “Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi”
olarak planlanan alan, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesinde konumlu orman alanında olup;
güneyinde Göçerler Mahallesi yerleşimi yer almaktadır (Şekil 1). Kepez İlçesi, Kütükçü
Tapulaması Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan 025A 2 paftasında kalmaktadır.
Yürürlükteki Antalya kent bütününü kapsayan 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Afet
Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi” iken, plan değişikliği ile “Tanmsal Niteliği Korunacak
Alan” olan alan, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Bölgesi N25D4 paftasında kalmaktadır (Şekil
2 ).
Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Kütükçü M ahallesinde “Afet Eğitim Yönetim ve Destek M erkezi”
olarak planlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce Orman Bölge M üdürlüğü’nden tahsisi alman alan.
Şekil 2. Hava Fotoğrafı (29.08.2014 gün 496 sayılı ABB Meclis Kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli NIP
Revizyonda planlı Döşemealtı Kömürcüler AEYDM Alanı)
3. PLANLAM ANIN AM AÇ VE K A PSAM I
29.08.2014
gün 496 sayılı ABB Meclis Kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planında Döşemealtı İlçesi Kömürcüler Bölgesinde “Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek
Merkezi Alanı (AEYDM)” olarak planlı olan alanda (Şekil 3), üst ölçekli plana uygun olarak
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 12.11.2013 tarih 656 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır.
_____________ ,_____ sm___ a________________________ ı__ _
i___i____ _____ ___ Si_______________ ■ ~ - •___
Şekil 3. (29.08.2014 gün 496 sayılı ABB Meclis Kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli NIP Revizyonda
planlı (AEYDM) alanı
Ancak 13.06.2014 gün 299 sayılı meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam'na
askı sürecinde gelen itirazlar oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu itirazlar bölgenin
Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olması yönünde olan ve 1/5000 ölçekli NİP geçersiz kalan
alanda, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda plan değişikliği yapılma ve yeni bir
“Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM)” planlama gereği doğmuştur.
Şekil 4. (29.08.2014 gün 496 sayılı ABB Meclis Kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli NIP Revizyonda
orman alanı olarak planlı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına “Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek
M erkezi Alanı (AEYDM)” olarak planlanmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilmiş alan
Yeni bir “Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM)” bulunması
ihtiyacı üzerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü; 14.10.2014 tarih 1852 sayılı yazısı ile Kepez
İlçesi, Kütükçü M ahallesi’nde bulunan 82.081 m2 lik alanın Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü adına Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilmiş olduğu belirtilerek “Afet,
Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı (AEYDM)” olarak planlanmasını talep etmektedir
(Şekil 4).
Söz konusu Afet, Eğitim, Yönetim ve Destek Merkezi Alanı uluslararası afet eğitim,
destek ve koordinasyon merkezi, eğitim alanları, tatbikat alanı, eğitim amaçlı deprem müzesi
ve afet simülasyon merkezi vb. fonksiyonları içermektedir.
4. BUGÜNKÜ A R A Zİ K U LLA N IM I VE KADASTRAL DURUM
Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesinde Orman Bölge M üdürlüğü’nden tahsisli alan,
Orman Alanı olup planlı bir alan içerisinde yer almaktadır (Şekil 5). Yakın çevresinde seyrek
bir yapılaşma gözlemlenmektedir (Şekil 1).
Şekil 5. Kadastral Durum
5. PLANLAM A K A RA RLA RI
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı kararı ile
onaylanmış, 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım
İmar Planı’nda Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler “Afet Eğitim Yönetim ve Destek
Merkezi Alanı” olarak planlı bölge, 13.06.2014 tarih 299 sayılı ABB Meclis Kararında
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam'na gelen itirazların kabul edilmesi sureti ile 1/5000 ölçekli
NİP hükümsüz kaldığından 1/25000 ölçekli N İP’da yapılan değişiklikle "Tarımsal Niteliği
Korunacak Alanlar" olarak planlanmıştır (Şekil 6).
Bu alanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı
kararı ile onaylanmış, 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nun 6.1. maddesinde yer alan "Tarımsal Niteliği
Korunacak Alanlar" başlıklı plan hükümleri geçerlidir.
Kepez İlçesi-Kütükçü bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen ve
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanmış
13.01.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Plam ’nda “Orman Alanı” olarak planlı alan; plan değişikliği yapılmak suretiyle “Afet Eğitim
Yönetim ve Destek Merkezi Alanı”na dönüştürülmüştür (Şekil 6).
Şekil 6. Plan Örneği
Bu alanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı
kararı ile onaylanmış, 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nun 3.7.6 maddesinde yer alan "Afet Eğitim Yönetim Ve
Destek Merkezi " başlıklı plan hükümleri geçerlidir.
DÖŞEMEALTI İLÇESİ (AEYDM) AFET EĞİTİM YÖNETİM VE DESTEK MERKEZİ ALANININ TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KEPEZ İLÇESİ
KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNDE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAHSİSLİ ALANDA (AEYDM) AFET EĞİTİM YÖNETİM VE DESTEK MERKEZİ ALANI PLANLANMASINA İLİŞKİN
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
552000
554000
552000
554000
554000
552000
554000
4104000
41040 0 0
AEYDM
552000
56 0 0 00
562000
55 8 0 00
56 0 0 00
562 0 00
409 2000
4Û92ÛCÛ
558000
AE f DM
,OPAî 3 5
«> OPA-3
;0PA-4
409 0000
409ÛÛÛÛ
O RA-4
55 8 0 00
56 0 0 00
562000
55 8 0 00
560000
562000
Coofdınate System: E D 19S0 UTM Zone 35N, Projectıon: Transverse Mercator. Oatum European 1950,Central Mendıan: 30 0000
Download

tts U y w ^ V V j f ~