http://www.dermatoz.org/makaleler/dox/Dissemine_Herpes_Zoster.pdf
OLGU SUNUMU
Dissemine Herpes Zoster
Uzm. Dr. Arzu Ataseven, Uzm. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
Yazışma Adresi: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Konya E-mail: [email protected]
Özet
Abstract
Dissemine Herpes Zoster
Disseminated Herpes Zoster
Herpes zoster, primer enfeksiyondan sonra
dorsal kök ganglionlarında latent kalan Varisella
zoster virüsünün reaktivasyonuyla karakterizedir. Dermatomal yerleşimli, unilateral, grube
veziküller hastalığa özgüdür. Biz burada 32
yaşında erkek hastada bilateral ve asimetrik
yerleşimli ve immünsüpresyonun eşlik etmediği
nadir herpes zoster olgusunu sunduk.
Herpes zoster is characterized by reactivation of the
virüs that remains dormant in dorsal root ganglia of
the Varicella zoster virus. Localized unilateral, dermatomal, grouped vesicles that are specific to the
disease. We report a rare 32-year-old male patient
with bilateral and asymmetrical without immunosuppression case of herpes zoster.
Anahtar kelimeler: Dissemine, herpes zoster
Key words: Disseminated, herpes zoster
Dermatoz 2014; 5(2): 1452o1
Giriş
Varisella zoster virüsü, primer varisella enfeksiyonunu
takiben duysal dorsal kök ganglionlarında latent olarak kalır.
Herpes zoster (HZ), bu latent virüsün reaktivasyonuyla
karakterize bir hastalıktır. Tetikleyici mekanizmalar travma,
stres, kanser ve diğer immünsüpresif durumlardır (1). Klinik
görünüm eritemli ödemli zeminde, ağrılı ve grube veziküllerle karakterize olup; genellikle kraniyal veya spinal duysal
sinirin dağılımında unilateral yerleşim göstermektedir (2).
İmmünyeterlikli hastalarda HZ’ de sıklıkla tutulan
dermatomlar bitişik ve tek taraflıdır (3). Biz burada bilateral,
multidermatomal, asimetrik yerleşimli HZ’ li nadir olguyu
literatür ışığında sunduk.
Olgu
32 yaşında erkek hasta vücutta kızarıklık ve bu bölgelerde hassasiyet
şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hasta lezyonların çıkışından 3
gün öncesinden ağrı şikayeti olduğunu belirtti. Özgeçmiş ve soy
geçmişinde özellik yoktu. Hastanın tam kan sayımı, rutin
biyokimya, tam idrar tetkiki, hepatit paneli, HIV serolojisi gibi
laboratuvar tetkikleri normal olarak tespit edildi. Hastanın genel
durumu iyi olup, immünsüpresyonla ilişkili herhangi bir sistemik
hastalık veya ilaç kullanımı yoktu. Dermatolojik muayenesinde
gövde ön yüz ve sol tarafta daha yoğun olmak üzere bilateral
(dermatom T6-T10), sağ bacakta (dermatom L1-2-3) eritemli,
grube, hassas veziküller mevcuttu (Resim 1,2). Hastanın anamnezi
ve tipik klinik görünümüyle HZ tanısı konuldu. Hastaya sistemik
antiviral olarak valasiklovir 1 gram günde 3 kez 7 gün, topikal
fusidik asit krem günde 2 kez, oral nonsteroid antiinflammatuar
olarak deksketoprofen 25 mg günde bir kez, vitamin olarak; 250 mg
B1, 250 mg B6, 1 mg B12 içeren B komplex vitamini günde 1 kez
tedavileri başlandı ve istirahat edilmesi önerildi.
Tartışma
Herpes zoster, sık görülen unilateral, dermatomal yerleşimli,
ağrılı grube veziküllerle karakterize bir hastalıktır. Yaşam
boyu HZ geçirme riski %10-20 arasındadır. Klasik HZ tek
dermatoma sınırlıdır (2). İmmün yeterlikli bireylerde bitişik
olmayan, multipl dermatomal yerleşim çok nadirdir.
Literatürde bugüne kadar bizim olgumuzda olduğu gibi
immünsüpresyon ve/veya eşlik eden hastalık olmadan
dissemine HZ bildirilen az sayıda vaka sunumu olmuştur (1,
4-7). Tablo 1’de bilateral yerleşimli HZ bildirilen vakalar
kısaca özetlenmiştir (1-8,9,10,11). Literatürde bildirilen
vakalardan bir kısmında immünsüpresyona neden olabilecek
Sayfa 1/3
Ataseven A. ve ark. Dissemine Herpes Zoster
http://www.dermatoz.org/makaleler/dox/Dissemine_Herpes_Zoster.pdf
kronik lenfositik lösemi, multipl miyelom, prostat karsinomu
gibi hastalıkların eşlik ettiği gözlenmektedir (2,3,10,11).
Bizim olgumuzda ve literatürdeki az sayıda olguda ilginç olan
immünsüpresyon yapan bir hastalık ya da ilaç kullanımı
olmadan hastalığın bilateral yerleşimli olmasıdır. Dikkati
çeken diğer bir durum da bildirilen olguların çoğunlukla 60
yaş üstü olmalarıydı (1-3,7,10,11). Bizim olgumuz genç yaşta
olması nedeniyle de nadirdir.
Hastalık 4-76 yaş arasında görülebilmektedir ancak ileri
yaşta daha sıktır. Vakaların yarısında akut lösemi, romatoid
artrit, diabetes mellitus, hipertansiyon, astım veya kronik
obstruktif akciğer hastalığı bulunmaktadır (2). Tanı için
klinik görünüm sıklıkla yeterli olmaktadır. Bir dermatomda,
unilateral, ağrılı, grube veziküller, hiperestezi tipiktir. Genellikle segmental kutanöz parestezi veya ağrı erupsiyondan 4-5
gün öncesinden ortaya çıkar. Bazı hastalarda prodromal
Resim 1. Sağ bacakta (dermatom L1-2-3) eritemli grube veziküller.
Resim 2. Gövde ön yüz ve sol tarafta daha yoğun olmak üzere
bilateral (dermatom T6-T10) yerleşimli eritemli grube veziküller.
Tablo I. Literatürde bildirilen bilateral yerleşimli herpes zoster olgularının dağılımı.
Çalışmayı yapan araştırmacı
Yayınlandığı dergi ve tarih
Yaş
Cinsiyet
Eşlik eden hastalık
Dermatol Online J, 2013
61
Erkek
Yok
Castronovo ve ark.
Acta Derm Venereol, 2012
70
Erkek
Kronik lenfositik lösemi
di Meo ve ark.
Acta Dermatovenereol
Alp Panonica Adriat, 2012
70
Erkek
Ann Dermatol, 2009
67
Kadın
Diabetes mellitus, Kronik
böbrek hastalığı, Multipl miyelona
Hipertansiyon, Osteoporoz,
Lumbar vertebra kompresyon fraktürü
36
Kadın
Yok
Indian J Dermatol
Venereol Leprol, 2002
24
Kadın
Yok
Pervez ve ark.
The Lancet, 2002
75
Erkek
Prostat karsinomu
Csontos ve ark.
Hautarzt, 2001
73
Kadın
Yok
Bloss ve ark.
Hautarzt, 2001
16
Takaoka ve ark.
Shin ve ark.
Brandon ve ark.
Arfan-ul-Bari ve ark.
Brar ve ark.
Anaesth Intensive
Care, 2006
J Coll Physicians
Surg Pak, 2003
Yok
Sayfa 2/3
http://www.dermatoz.org/makaleler/dox/Dissemine_Herpes_Zoster.pdf
semptomlar anjina pektoris, duodenal ülser, bilyer veya renal
kolik, apendisit gibi hastalıklarla karışabilmektedir. Kutanöz
erupsiyonun belirmesinden sonra tanı bariz bir şekilde
ortaya çıkar.
Tedavide orta yaş ve yaşlı hastalarda fiziksel aktivitenin
kısıtlanması ve birkaç gün yatak istirahati önerilir. Bu
nöraljinin önlenmesinde oldukça önemlidir. Daha genç
hastalar aktivitelerine devam edebilirler. Antiviral tedavi HZ
yönetiminde köşe taşını oluşturmaktadır. Mümkün olan en
hızlı şekilde tercihen ilk 3-4 gün içinde bu tedavi
başlanmalıdır (6). Biz de hastamıza gerekli antiviral ve destek
tedavilerini önerdik.
Kaynaklar
Ataseven A. ve ark. Dissemine Herpes Zoster
4. Brandon EL, Akers J, Rapeport D. Development of bilateral herpes zoster
following thoracoscopic splanchnicectomy. Anaesth Intensive Care 2006;
34:382-3.
5. Bloss G, Ebisch MA, Kunz M, Gross G. Bilateral asymmetric herpes
zoster in adolesce. Hautarzt 2001; 52:335-8.
6. Brar BK, Gupta RR, Saghni SS. Bilateral herpes zoster of widely
separated dermatomes in a non-immunocompromised female. Indian J
Dermatol Venereol Leprol 2002; 68:48-9.
7. Csontos Z, Sebök B, Karg E, Schneider I. Bilateral, asymmetric herpes
zoster (herpes zoster duplex asymmetricus). Hautarzt 2001; 52:817-9.
8. Arfan-ul-Bari, Iftikhar N, ber Rahman S. Bilateral symmetrical herpes
zoster in an immunocompetent patient (Herpes zoster duplex
symmetrcus). J Coll Physicians Surg Pak 2003; 13:524-5.
1. Takaoka Y, Miyachi Y, Yoshikawa Y, Tanioka M, Fujisawa A, Endo Y.
Bilateral disseminated herpes zoster in an immunocompetent host.
Dermatol Online J 2013; 19:13.
9. Odom RB, James WD, Berger TG. Andrews’ diseases of the skin. Viral
diseases. 9th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2000;473-525.
2. Shin JW, Kim DH, Whang KU, Lee J, Park Y, Cho MK, Lee S, Lee SY.
A case of zoster duplex bilateralis. Ann Dermatol 2009; 21:423-5.
10. di Meo N, Bergamo S, Dondas A, Trevisan G. Bortezomib and bilateral
herpes zoster. Acta Dermatovenereol Alp Panonica Adriat 2012; 21:21-2.
3. Castronovo C, Nikkels AF. Chronic herpes zoster duplex bilateralis. Acta
Derm Venereol 2012; 92:148-51.
11. Pervez H, Potti A, Mehdi SA. Concomitant bilateral herpes zoster
opthalmicus. Lancet Infect Dis 2002; 2:699.
Sayfa 3/3
Download

Dissemine Herpes Zoster