TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI
KURUMU
ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞ
AMBALAJLI SULARDA PİYASA
GÖZETİMİ VE DENETİMİ
Ziraat Müh. Ahmet TEPE
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
MEVZUAT
KANUNLAR
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,
4703 sayılı Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun
YÖNETMELİKLER
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi
Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
i,
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-1
Neden Piyasa Gözetimi ve Denetimi?
 Ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün
piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak
üretilip üretilmediğini,
 Ürünün piyasada güvenli olup olmadığını,
 Güvenli olmayan ürünlerin tüketimini önlemek,
 Üretimi sırasında güvenli hale getirilmesini temin etmek,
 Gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla
denetim yapılmaktadır.
 Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki personeli aracılığıyla
yürütür, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli
önlemleri alır ve 4703 Sayılı Kanun ve 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu’na göre cezai müeyyideleri uygular.
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-2
Nerelerde yapılmalıdır.
 Ambalajlı su satış yerlerinde
 Marketlerde,
 Bakkallarda,
 Büfelerde,Bayilerde
 Nakil araçlarında
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-3
Denetimlerde nerelere dikkat
edilmelidir? 1
 Suyun depolandığı ve
satışının yapıldığı yerler ile
 Suyun etiketi ve etiket
üzerinde yer alan bilgilerin
(üretim ve son kullanma
tarihi, parti ve seri numarası
vb.) mevzuat kriterlerini
karşılayıp karşılamadığı
mutlaka kontrol edilmelidir.
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-4
Denetimlerde nerelere dikkat
edilmelidir? 2
Kap, kapak ve etiket üzerinde
yanlış algılamalara sebep olacak
işaret, sembol ve resimlere yer
verilmemelidir.
Hasta, yaşlı, çocuk ve engelli
gibi hassas grupların istismar
edilmesine yol açabilecek bilgi ve
sembollere yer verilmemelidir.
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-5
Denetimlerde nerelere dikkat
edilmelidir? 3
 Onaylanan etiket örnekleri Halk Sağlığı Müdürlüklerinin
internet sitesinde yayımlanmalıdır.
 Kaynak suyu ve doğal mineralli sularda herhangi bir ayrıştırma
işlemi uygulanması halinde etiket üzerinde mutlaka yer
almalıdır (florürün aktif alüminyum ile ayrıştırılması ya da ozonla
zenginleştirilmiş hav yöntemi kullanımı gibi).
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-6
Denetimlerde nerelere dikkat
edilmelidir? 4

Piyasaya satışa sunulan sular üç ayda bir piyasa
denetlenmelidir.

Denetimlerde alınan numuneler için tanzim edilen
numune alım tutanakları eksiksiz doldurulmalıdır.

Şahit su numunesi mutlaka alınmalıdır.

Su numuneleri laboratuvara transferi uygun şartlarda
sağlanmalıdır.
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-7
Uygunsuzluk durumunda hangi işlemler
yapılmalıdır?
 Uygunsuzluk durumu ilgili üretici firmaya ve suyun üretildiği ilin
Halk Sağlığı Müdürlüğüne eş zamanlı olarak yazılı bildirimde
bulunulacaktır.
 Mikrobiyolojik uygunsuzluklarda üretici firmalar için itiraz hakkı
verilmeyecektir .
 Kimyasal uygunsuzluklarda itiraz hakkı verilecektir (5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31/4 “İlgililer, resmî kontrol ve denetim sonuçları
hakkında, tebligat yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde Bakanlığa itiraz etme hakkına
sahiptir. Ürünün kalan raf ömrü yedi günden az olan gıdalar, mikrobiyolojik incelemeler ve ürün
miktarının şahit numunenin analizinin yapılabilmesi için yetersiz olduğu durumlarda analiz sonucuna
itiraz edilemez).
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-8
Uygunsuzluk durumunda hangi işlemler
yapılmalıdır?
Su
numunesinde
uygunsuzluğa
tamamlandıktan sonra;
 Cezai işlem uygulanması için Kuruma,

yönelik
işlemler
Düzeltici faaliyet yapılması amacıyla suyun üretildiği İl
Valiliğine bilgilendirme yapılacaktır.
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi ve Denetimi Algoritması
NUMUNE ALMA
•Numune Alma
Tutanağı
•Analiz raporunu
Gönder
•Belgelerin Ya Asılları Ya
da Onaylı Suretleri
Mikrobiyolojik
Uygunsuzluk
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI
KURUMU
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
•3 Adet Numune Alma
Tutanağı
• Okunabilecek şekilde ve
eksiksiz doldurulacak
PGD’yi Yapan
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
•Uygunsuzluğu Üretimin
Yapıldığı İle Bildir
•Üreticiye bildir.
•İstenilmesi Durumunda
Şahit Numune Analizini
Lab. Gönder
Kimyasal
Uygunsuzluk
•Numune Alma Tutanağı
•Analiz Raporu
•Şahit numune Analizi İstenip
İstenmediğine Daire Tebligat
Tutanağı
•Varsa İlgili Diğer Yazışmalara
ait Bilgi Belgeleri Gönder
•Asılları yada Onaylı Suretleri
Üretim Tesisinin
Bulunduğu Halk
Sağlığı
Müdürlüğü
Şahit Numune
Analizi İstenip
İstenmediğini
Üreticiye Tebliğ
Et
Uygunsuzluk
Takibi Yap
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-10
Ambalajlı Sularda Uygunsuzluk Cezai İşlemler-1
satılan sulardan alınan numune sonuçlarının Yönetmeliğe
aykırı olması halinde; aykırılık tespit edilen aynı seri numaralı sular
tesis sahiplerince toplatılıp sağlık teşkilatı gözetiminde imha edilir.
Piyasada satılan suların Yönetmelikte belirtilen kalite standartlarını
sağlamamaları durumunda 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12’nci
maddesi doğrultusunda 2015 yılı değerlemesi ile cezai müeyyide
uygulanır (16.765 TL).
Piyasada
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-11
Ambalajlı Sularda Uygunsuzluk Cezai İşlemler-2
İdari para cezasının;
Bir ay içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine veya mal
müdürlüğüne ödenmesi,
İdarî yaptırım kararına karşı;
Kararın tebliği tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Sulh
Ceza Mahkemesine başvurulabileceği,
İtirazın verilen idari para cezası ödemesini durdurmayacağı,
Mükerrer işlem olmaması için ilgili kişi tarafından yapılan ödemeye
ait dekontun bir nüshasının Halk Sağlığı Müdürlüğüne iletilmesi
hususlarının yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekmektedir.
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-12
Ambalajlı Sularda Uygunsuzluk Cezai İşlemler-3
Verilen ödeme süresinin dolmasını müteakip (tebliğ tarihinden itibaren
bir ay) para cezası tahsilat işleminin yapıldığına ya da tahsilat
işlemlerinin başlatıldığına dair belgenin intikal etmemesi durumunda;
5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil
edilmek üzere tebliğ tutanakları ile Başkanlık Olurunun İl
Defterdarlığına gönderilmesi,
Yapılan işlemler sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi
gerekmektedir.
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-13
Cezai İşlemlerin uygulanmasında karşılaşılan sıkıntılar-1
Piyasa gözetim ve denetim esnasında şahit numunenin bazen
alınmadığı,
Kimyasal uygunsuzluk çıktığında aynı seri numaralı numunenin
bulunamadığı,
Sonradan su numunesi alınarak şahit numune gibi gösterildiği,
Laboratuvara gönderilen numune ile şahit numune bilgilerinin
uyuşmadığı (üretim ve son kullanma tarihi, seri ve parti no gibi).
Numuneye ait bilgi ve belgelerin onaylanarak gönderilmemesi,
Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi
ve Denetimi-14
Cezai İşlemlerin uygulanmasında karşılaşılan sıkıntılar-2
 Mükerrer Evrak gönderilmemesi
 Cezai işleme esas evrakların gönderilmesi gereksiz
evrakların gönderilmemesi.
 Kimyasal uygunsuzluk çıktığında üretici firma ile gerekli
yazışmaların yapılarak süresi içinde itiraz edilmediği
belgelendirildikten sonra evrakların gönderilmesi.
TEŞEKKÜRLER
Download

Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Zir. Müh. Ahmet Tepe