BİYODİZEL ANALİZLERİ
( EN 14214 ve EN 14313 Standartlarında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)
Bakır korozyonu (TS 2741 EN ISO 2160)
38 TL
Karbon kalıntısı tayini (TS 6148 EN ISO 10370)
95 TL
Kükürt muhtevası tayini (TS EN ISO 20884:2011)
78 TL
Parlama noktası tayini (TS EN ISO 3679 )
38 TL
Kinematik viskozite tayini (TS 1451 EN ISO 3104)
48 TL
Soğuk filtre tıkanma noktası tayini (TS EN 116, TS EN 116A/C)
35 TL
Su tayini (TS 6147 EN ISO 12937)
43 TL
Yoğunluk tayini (TS EN ISO 12185)
26 TL
İyot sayısı tayini (TS EN 14111)
60 TL
Asit sayısının tayini (TS EN 14104)
60 TL
Serbest ve toplam gliserol muhtevası ile mono, di ve trigliserit 130 TL
muhtevasının tayini (TS EN 14105:2011)
Oksitlenme kararlılığının tayini (TS EN 14112)
100 TL
Ester ve Linolenik asit metil ester içeriğinin tayini (TS EN 130 TL
14103:2011)
Metanol muhtevası tayini (TS EN 14110)
130 TL
Akma noktası tayini (TS 1233 ISO 3016 )
43 TL
Grup I metaller (Sodyum+Potasyum) (TS EN 14108, TS EN 14109)
132 TL
Grup II metaller (Kalsiyum+Magnezyum) (TS EN 14538)
132 TL
Fosfor muhtevası tayini (TS EN 14107)
70 TL
Tohumlardan yağ çıkarılması
43TL/Numune
Yağ (Soxhlet sistemi ile)
48 TL
Biyodizel Pilot Tesis Üretimi (100 lt)
275 TL
Biyodizel Üretimi (1lt Transesterifikasyon Yöntemi ile)
55 TL
BİYOETANOL ANALİZLERİ
Şeker bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz) (HPLC)
110 TL
Ham Selüloz, ADL, ADF, NDF (Her analiz başına)
70 TL
Nişasta (polarimetrik)
60 TL
Metanol muhtevası tayini (GC)
130 TL
Etanol muhtevası tayini (GC)
130 TL
Yoğunluk tayini
26 TL
Katı numuneler için, ögütme, eleme (numune basına)
43 TL
Su tayini
43 TL
Hammaddeden biyoetanol üretimi (Hammaddenin biyoetanole dönüşüm 800 TL
oranı)
DİĞER ANALİZLER
Motorin Analizi
Bakır korozyonu (TS 2741 E ISO 2160)
38 TL
Kükürt muhtevası tayini (TS EN ISO 20884:2011)
78 TL
Parlama noktası tayini (TS EN ISO 2719)
38 TL
Soğuk filtre tıkanma noktası tayini (TS EN 116, TS EN 116A/C)
35 TL
Su tayini (TS 6147 EN ISO 12937)
43 TL
Yoğunluk tayini (TS EN ISO 12185)
26 TL
Karbon kalıntısı tayini (TS 6148 EN ISO 10370)
95 TL
Kinematik viskozite tayini (TS 1451 EN ISO 3104)
48 TL
Oksidasyon kararlılığı tayini (TS EN ISO 12205)
55 TL
Kömür Analizi
Isıl değer tayini (TS ISO 1928)
95 TL
Katı Biyoyakıt Analizleri
Biyokütle (Pelet Briket Hazırlık)
55 TL
Pelet Briket Yapımı (10 Kg)
55 TL
Peletlerin uzunluğunun ve çapının tayini (TS EN 14774-3)
16 TL
Rutubet muhtevası tayini (TS EN 14774-3)
27 TL
Kül muhtevasının tayini (TS EN 14775)
27 TL
Isıl değerin tayini (TS EN 14918)
95 TL
Yanma gazları tayini (SO2, CO, CO2, O2, NOx)
270 TL
Genel Analizler
Dumas prensibine göre yanma ile toplam azot muhtevasının tayini ve 55 TL
ham protein muhtevasının hesaplanması (TS EN ISO 16634-1)
Bombalı kalorimetrik metot ile ısıl değerlerinin tayini hesaplanması (TS
95 TL
ISO 1928)
Seker bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz) (HPLC)
110 TL
Katı numuneler için, ögütme, eleme (numune basına)
50 TL
İletkenlik
21 TL
pH
21 TL
Nişasta (polarimetrik)
60 TL
Selüloz, ADL, ADF, NDF (Her numune başına)
70 TL
Yağ (Soxhlet sistemi ile)
48 TL
Nem
27 TL
Kuru madde
27 TL
Kül
27 TL
Enstrümental Analizler (AAS, ICP-OES, HPLC)
Mikrodalga yakma sistemi ile numune hazırlama
75 TL
Şeker bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz) (HPLC)
110 TL
Kalsiyum (AAS-Alev)
55 TL
Magnezyum (AAS-Alev)
55 TL
Mangan (AAS-Alev)
55 TL
Potasyum (AAS-Alev)
55 TL
Sodyum (AAS-Alev)
55 TL
Download

BİYODİZEL ANALİZLERİ ( EN 14214 ve EN 14313 Standartlarında