POSTER BİLDİRİLER
POSTER
NO
BİLDİRİ
NO
BİLDİRİ BAŞLIĞI
BİLDİRİ SAHİBİ
1
16
2
3
24
32
ENERJİ DOĞAL KAYNAKLAR 23 EKİM 2014 12:30-18:00
Termal Enerji Depolama Uygulamalarında Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesi Ve
Bu Alanda Yapılan Çalışmalar
Plastik Üretiminde Dolgu Minerali Olarak Kalsitin Yeri Ve Önemi
Hidrojenin Elektrokimyasal Yöntemlerle Basınçlandırılması
4
49
Kati Oksit Yakıt Pilleri İçin Buharlı Dönüşüm Reaktörü Tasarımı
5
6
52
58
7
68
Şırnak Asfaltit Madenciliği Ve Asfaltiti Kömürden Ayıran Özellikler
Dallanmış Mikro Kanallarda Dallanma Uzunluğu Ve Açısının Basınç Kayıpları Üzerine Etkisinin
Nümerik Olarak İncelenmesi
İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Sulamada Fotovoltaik Enerji Kullanımının Ekonomik
Yapılabilirliğinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi
8
98
Anot Üretim Parametrelerinin Kati Oksit Yakıt Pili Performansına Olan Etkisi
9
105
Elektrolit Üretim Parametrelerinin Kati Oksit Yakıt Pili Performansına Olan Etkisi
10
114
11
116
12
138
Enerji Kaynaklarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri: Alternatif Bir Çözüm Olarak Konya Ovası
Projesi
İçme Suyu Arıtımında Kompozit Demir Matrisli Sistem Kullanımı İle Arsenik Gideriminde
Yenilikçi Bir Yaklaşım
Katı Oksit Yakıt Pili İnterkonnektör Yüzeyinin Aerosol Depozisyon Yöntemiyle Kaplanması
13
140
Dekanoik Asit – Heptadekan Çiftinden Ötektik Karışımlarının Hazırlanması
1
Yeliz Konuklu
Metin Uçurum
Ömer Genç, Abdullah Mat, Murat
Canavar, Yüksel Kaplan, Mahmut D.
Mat
Aslı Kaplan, Emre Akarsu, Yüksel
Kaplan
Öykü Bilgin
Fuat Kaya
Burak Şen, Remzi Gözyuman, Oğuzhan
Yıldız, Mustafa Bayrak, Hüseyin
Onaran, Murat Nam, Gökhan Kırmalı,
Yusuf Ozan Hundemir
Yelda Çiflik, Bora Timurkutluk, İbrahim
Pamuk
Hatice Korkmaz, Bora Timurkutluk,
İbrahim Pamuk, Almila Bahar Doğan,
Yüksel Kaplan
Ayşegül Uçkun
Oğuzhan Gök, Hakan Çelebi, Gülden
Gök, Samet Özcan, Özgül Çimen
Fatma Aydın Ünal Mahmut D. Mat,
İbrahim Demir
Murat Ünal, Yeliz Konuklu, Halime Ö.
14
15
154
155
Hidrojen Gazı Eldesi İçin Yeni Elektrokatalizörlerin Geliştirilmesi
Nemlendirmenin KOYP Performansına Etkisi
16
160
Hidrojen Debisinin Paralel Düz Kanallı KOYP Sıcaklık Dağılımına Etkisi
17
18
163
164
Türkiye’de Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi Ve Önleyici Politikalar
Koyp Stağında İdeal Hava ve Yakıt Oranlarının İncelenmesi
19
168
20
21
174
176
Koyp Kojenerasyon Sisteminin Binalarda Elektrik Ve Isı Enerjisini Karşılamada
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Niğde Ve Aksaray İllerinin Tarihi Kuraklık Analizi
Endüstriyel Atık Kül İle Tuğla Üretimi
22
188
Laboratuvar Boyutlarında Hidrojen Jeneratörü Geliştirilmesi
23
190
24
25
26
197
209
214
27
217
Konya Ovasındaki Yeraltı Sularının Niceliksel Ve Niteliksel Açıdan Zemine Etkilerinin
İncelenmesi
Kop Bölgesi Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
İç Anadolu Bölgesinin Güneş Işınımın Tahmini İçin Angstrom-Tip Korelasyonların Geliştirilmesi
Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezinde Üretilen Yüksek Verimli
Silisyum Tabanlı Hetero-Eklem Güneş Hücresi Teknolojisi
Şereflikoçhisar’da Tuz Üretimi Ve Tuz İşleyen İşletmelerin Genel Durumları
28
224
Yüksek Performanslı Katı Oksit Yakıt Pili Yığını Geliştirilmesi
2
Paksoy
Didem Balun Kayan, Merve İlhan
Uğur Çatık, Abdullah Mat, Ömer Genç,
Murat Canavar, Yüksel Kaplan
Murat Canavar, Ömer Genç, Abdullah
Mat, Selahattin Çelik, Yüksel Kaplan,
Mahmut Dursun Mat
Recep Yurt
Abdullah Mat, Murat Canavar, Ömer
Genç, Bora Timurkutluk, Çiğdem
Timurkutluk, Selahattin Çelik, Yüksel
Kaplan
Yusuf Çınar, Abdullah Mat, Yüksel
Kaplan
Selim Doğan, Ali Berktay
Ahmet Bilgil, Neslihan Doğan
Sağlamtimur
Ömer Faruk Selamet, Mustafa Akgün,
Muhammed Said Ergöktaş
Hatim Elhatip, Hasan Koçyiğit
Mustafa Tunç, Sedat Yokuş
Mehmet Ali Kallioğlu, Fatih Ay
Ayşe Seyhan, Fuat Karakaya, Ömer
Faruk Selamet, Fatih Ay
Zeynep Çelik Okumuş, Osman
Okumuş, Gamze Akalp
Sadıg Kuliyev, İbrahim Pamuk, A.
Derya Deniz, Sevgi Fettah, Çiğdem
Timurkutluk, Yalçın Seven, Halit
Kutkan, Uğur Aydın
29
229
Termal Döngü Soğutma Hızının Katı Oksit Yakıt Pili Performansına Etkisi
30
31
230
231
32
33
34
35
36
7
8
33
35
39
Enerji Ve Siyaset
Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı Olarak Biyokütle
SAĞLIK 24 EKİM 2014 09:30-12:00
Güvenli Annelik
Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler
Yaşam Kalitesi Kavramı Ve Yaşlılarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Değişkenler
Evde Bakım Verenlerde Tükenmişlik
Doğal Çevreye Ait Sorunlar Ve Doğal Çevrenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi
37
38
41
42
Üniversite Öğrencileri Ve Duygusal Zeka
Toplumsal Kalkınmada Bir Engel: Kadına Yönelik Şiddet
39
40
44
47
Ruh Sağlığı Sorunları Ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Toplumsal İlişkilerin Güçlenmesinde Duygusal Zekâ
41
42
48
72
Doğuma Hazırlık Sınıflarının Bölgesel Kalkınmaya Katkısı
Polimer/Tabakalı Silikat Nanokompozit Yapısının Antitümoral Etkisinin İncelenmesi
43
44
45
46
47
48
49
73
76
Hemşirelikte İnovasyon
Suça Yatkın Ergenlere Yaklaşımda Sağlık Personellerinin Ve Öğretmenlerin Ve Ailenin Rolü
81
87
101
126
Toplumsal Bir Yara: Yaşlı Bakımı
Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Genel Bir Bakış
Toplumda Şiddet
Hemşirelik Eğitiminin Önemi
50
77
Demansı Olan Yaşlılarda Bilişsel Aktiviteyi Artırmaya Yardımcı Fiziksel Aktivite Ve Egzersizler
3
Murat Canavar, Abdullah Mat, Ömer
Genç, Yüksel Kaplan
Nuray Erdoğan
Gözde Tuğçe Sardoğan, Afşin Güngör
Meltem Demirgöz Bal
Meltem Demirgöz Bal
Nalan Gördeles Beşer
Nalan Gördeles Beşer
Abdullah Karataş, Nalan Gördeles
Beşer
Esin Cerit
Leyla Baysan Arabacı, Ayşe
Büyükbayram
Figen İnci
Ayşe Büyükbayram, Leyla Baysan
Arabacı
Gözde Gökçe İsbir
Sedef İlk, Elif Canpolat, Necdet
Sağlam, Zakir M. O. Rzayev, Mustafa
Özgen
Züleyha Kılıç, Songül Göriş
Nalan Gördeles Beşer
Yeliz Aktaş, Leyla Baysan Arabacı
Demet Çelik, Handan Eren
Mustafa Mehdi Er, Tayyip Özdemir
Handan Eren, Demet Çelik, Merve
Altıner
Sefa Lök, Neslihan Lök
51
134
Yaşlı Bakımı Ve Teknoloji
52
147
İleri Yaş Ve Engelli Turizmi
53
54
179
194
Türkiye'de Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık
Sağlık İnanç Modeli Perspektifinde Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Bakış
55
56
221
238
56
9
Kronik Hastalıkların Yönetiminde Hemşirenin Rolü
Omurilik Yaralanmalı Hastaların Değerlendirilmesi: Bölgesel Çıkarımlar
SOSYAL BEŞERİ BİLİMLER 24 EKİM 2014 09:30-12:00
Bölgesel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi: Niğde İli Örneği
57
14
58
59
60
61
45
86
96
102
62
63
64
65
66
107
110
157
172
178
67
186
68
69
201
206
Clavuz Köy Enstitüsü Ve Bu Enstitü’nün Kars’ın O Dönem Ki Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına
Katkısı
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonunun Eğitim Ve Kalkınma Arasındaki İlişkiye Yansımaları
Anadolu’da Şehirler Ve 15. Yüzyıl Osmanlı Tarih Eserlerine Göre Aksaray, Niğde, Konya
Kop Bölgesinde Jeomorfolojik Yapısal Birimler Ve Klimatik Değişimler
Kosgeb Kapsamında Verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisi:
Aksaray Üniversitesi Örneği
Öğretmenlerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışında Etik Değerlerin Yeri Ve Önemi
Sürdürülebilir Başarı İçin Nesilleri Yönetmek: Tüketici Ve Çalışan Olarak XYZ Kuşağı
Yerel Ağızlarda Coğrafi Kavramlar (Aksaray İli Örneği)
Öğretim Elemanlarının Sportif Rekreasyon Aktivitelerine İlişkin Sağlık İnancı
Girişimcilik Sürecinde Sosyal Sermayenin Etkisi Üzerine Bir Örnek Olay Çalışması: Altuntaş
Örneği
1914 Yılında Konya Vilayeti (Faik Sabri Duran’ın Gözünden)
Şehirlerin Markalaşması Sürecinde Şehir İmajına Etki Eden Unsurların Rolü Üzerine Bölgesel
Bir Analiz
4
Nurhan Kuloğlu, Mehtap Şahingöz ,
Züleyha Kılıç
Mehtap Şahingöz, Nurhan Kuloğlu,
Züleyha Kılıç
Fidan Cicibıyık, Demet Akarçay
Ezgi Ertüzün, Suat Karaküçük, Said
Bodur
Arzu Şentürk, Pınar Tekinsoy Kartın
Emre Sodalı, Ali Sallı, Hatice Uğurlu
Abdullah Karataş, Elvan Yalçınkaya,
Mustafa Talas
Emine Öztürk
Orhan Savaş
Osman Okumuş, Kudret Safa Gümüş
Bekir Necati Altın
H.Bahadır Akın, Yavuz Demirel
Gökhan Baş, Zafer Savaş Kıvılcım
Ferhat Ateş
Fatma İnce
Tahsin Yıldırım, Enes Tarım
Ezgi Ertüzün, Şükran Arıkan, Arzu
Koçak Uyaroğlu, Serkan Revan
Himmet Karadal, Turgut Emre Akyazı
Abdurrahman Dinç
Derya Özilhan, Emel Gelmez, Hacı Halil
Başer
70
72
207
237
Bölgesel Gelir Dağılımı Yakınsaması: Türkiye Örneği
Bölgesel Kalkınmada Beşeri Altyapı Yatırımları Ve Üniversitelerin Önemi
HABERLEŞME-BİLİŞİM 24 EKİM 2014 09:30-12:00
Uzak Ara İletim Sistemleri Taşıma Kapasiteleri Ve İletim Mesafelerinin Karşılaştırılması
Yeni Bir Hesaplama Ve Depolama Yaklaşımı: Bulut Bilişim
Eğitimde Bilişimle Kalkınma İçin Mobil Eğitim Uygulamaları
73
74
75
74
91
93
76
121
77
123
MCDP Bor Kristali Katkılı Polyamid Plastik Malzemenin 900 Mhz-1900 Mhz (GSM Bandı)
Frekans Bölgesinde İyonize Etmeyen (Non-İonizing) Mikrodalga Radyasyonu Geçirgenliğinin
Ölçülmesi
Üniversitelerde Personel Otomasyon Yazılımlarının Geliştirilmesi
78
158
Kablosuz Ağ Kullanarak Akıllı Ev Otomasyon Tasarımı Ve Uygulaması
79
80
GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA 24 EKİM 2014 12:30-18:00
1
Atık Bira Mayasından Maya Ekstraktı Üretiminde Farklı NaCl Konsantrasyonun Etkisi
13
Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması
81
82
15
23
83
26
84
27
85
29
86
31
Kop Bölgesinde Propolis Üretimi
Farklı Konsantrasyonlardaki Polen Ekstraktının Gökkuşağı Alabalığının Beyin Dokusundaki
Etkileri
Kastamonu Doğal Epidemi Şartların Da Buğday Genotiplerinin Kara Pas (Puccunia graminis
f.sp. tritici) Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Yerel Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Pas Hastalıklarına Karşı (Puccinia spp.) Reaksiyonlarının
Sera Şartlarında Belirlenmesi
Anther Kültürü Tekniği İle Geliştirilmiş Double Haploid Genotiplerin Pas Hastalıklarına Karşı
(Puccinia spp.) Reaksiyonlarının Sera Şartlarında Belirlenmesi
Ankara İlinde Yerel Ayaş Domates Tohumunun Toplanması Ve Muhafazası
87
34
Enzime Dirençli Nişasta Ve Özellikleri
5
Taha Bahadır Saraç
Ali Yılmaz Gündüz
Bekir Sami Tezekici, Cihan Ekebaş
Mete Çelik, Ahmet Şakir Dokuz
Celal Öztürk, Mustafa Tarım, Gülçin
Yüklü
Ali Okatan, Semih Yumuşak
Süleyman Konuklu, Furkan Demirtaş,
Bekir Sami Tezekici
Bahtiyar Uslu, Gökhan Turan, Abdil
Karakan
Hasan Tangüler, Hüseyin Erten
Mustafa Karatepe, Cemalettin Bağcı,
Bilge Karatepe, Tuğba Şenel,Ayda
Karadere
Ahmet Haşim Keskin, Zafer Yaşar
Mehmet Fuat Gülhan, Zeliha
Selamoğlu Talas
Kadir Akan, Zafer Mert, Sadık Yalçın,
Feride Baş
Kadir Akan, Zafer Mert, Mevlüt Akçura
Kadir Akan, Ayten Salantur, Selami
Yazar, Zafer Mert
Rukiye Murat Duran, Kürşad Özbek,
Nurgül Sarı, Akın Aras
Sena Özbay
88
89
90
37
46
54
91
92
55
56
93
62
Beyşehir-Kurucuova Ceviz Genotipleri
Piraziz Elması
Dünyada, Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Sığır Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceğe Yönelik
Stratejiler
Niğde ve Yöresindeki Çiğ Sütlerde Listeria monocytogenes İzolasyonu ve İdentifikasyonu
Küresel Isınma Beklentileri Doğrultusunda Kop Bölgesinde Patates Üretiminin Mevcut Durumu
ve Geleceği
Anadolu Mandalarında En İyi Laktasyon Eğrisi Modelinin Belirlenmesi
94
63
Karayaka Kuzularının 150. Gün Ağırlığına Ait Genetik Yönelim
95
64
Anadolu Mandası Sütlerinde Bazı Çiğ Süt Parametreleri ve Bu Parametreler Arasındaki İlişkiler
96
97
98
99
67
69
70
71
100
92
Farklı Kesim Ağırlıklarında Karayaka Kuzuların Kesim ve Karkas Özellikleri
Sodyumlu Toprakların Islahında Farklı Dozlarda Kükürt Uygulaması
KOP Bölgesinin Üzümsü Meyveler Yetiştiriciliği ve Potansiyeli
Peynirlerden İzole Edilen Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Hemolitik Aktivite Ve Antibiyotik
Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Erozyona Uğramış Bir Mera Toprağına Toprak İyileştirici Uygulamasının Bazı Hidrofiziksel ve
Kimyasal Toprak Özelliklerine Etkileri
101
99
102
103
100
103
104
106
105
108
106
109
Kırsal Alanlarda Yaşlı Yerel Halkın Karşılaştığı Sorunlar: Konya İli Derebucak İlçesi Üzerine Bir
İnceleme
KOP Bölgesi Patates Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar Ve Çözüm Önerileri
KOP'da Sınırlar Kalkıyor; Teknoloji Giriyor
Tozlaşma Ve Biyolojik Mücadelede Önem Taşıyan Scolııdae Ve Tıphııdae (Hymenoptera)
Familyalarının Kop Bölgesindeki Durumu
Konya Ovası Projesinin (Kop) Yürütüldüğü İllerde Kırmızı Et Üretiminin İncelenmesi Ve
Geleceğe Yönelik Öneriler
Niğde İli Ekonomisinde Stratejik Gıda Ürünleri Ve Sanayi
6
Turan Karadeniz, Pınar Dilber
Turan Karadeniz
Ahmet Şekeroğlu, Zeki Bayramoğlu,
Tahir Erdem, Davut Yeşil
Cemalettin Bağcı, Suzan Yalçın
Mehmet Emin Çalışkan, Ufuk Demirel,
Zahide Neslihan Öztürk
Aziz Şahin, Zafer Ulutaş, Arda Yıldırım,
Yüksel Aksoy
Zafer Ulutaş, Yüksel Aksoy, Emre Şirin,
Aziz Şahin
Aziz Şahin, Zafer Ulutaş, Arda Yıldırım,
Yüksel Aksoy
Yüksel Aksoy, Zafer Ulutaş
Seyit Ali Dursun, Fariz Mikailsoy
Sedat Serçe, Mustafa Özgen
Elif Canpolat, Sedef İlk, Şükrü
Canpolat, Mustafa Özgen
Selma Yaşar Korkanç, Şeyda Çimen,
Fatma Aklan, Ruhsar Arabacıoğlu,
Hakan Köprülü
Müşerref Küçük
Özgür Kıvılcım Kılınç
Muhammed Nafiz Hüdavendigar, Ali
Narmanlı
Nil Bağrıaçık
Uğur Serbester, Mahmut Çınar, Ayhan
Ceyhan
Ezgi Demir Özer, Cem Okan Özer
107
117
108
109
122
125
110
111
128
129
112
113
114
115
135
136
139
142
116
117
148
150
118
151
119
161
120
121
167
169
122
123
171
180
124
181
125
182
126
184
İyi Tarım Uygulamaları; Konya İli Örneği
Ahmet Hasim Keskin, Handan Giray,
Recep Kulcu
Türkiye'nin Bitkisel Üretiminde Üniversitelerin Rolü
Dilek Tekdal, Elif Haklı Heybet
Biyokoruma Tekniğinin Gıda Endüstrisinde Uygulanabilirliği
Zeliha Yıldırım, Tuba Sakin, Metin
Yıldırım
Yozgat İli Tarım Alanlarında Sorun Olan Önemli Hastalık ve Zararlılar
Zeliha Eroğlu, Yusuf Yanar
Eşmekaya Sazlığı ve Çevresinin Coğrafi Etüdü
Kenan Arıbaş, Ünal Şimşek, Gökhan
Fatih Görgülü
Predatör Akarların Biyolojik Mücadelede Kullanımı
Tuğba Selimoğlu, Dürdane Yanar
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarını Tehdit Eden Şarka Hastalığı
Çiğdem Ulubaş Serçe
Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterilerinin Tarımdaki Önemi
Sevim Doğan
Depo Zararlılarıyla Mücadelede Uçucu Yağların Kullanımı
Şeyda Şimşek, Mustafa Alkan, Ayhan
Gökçe
Niğde’nin Briyolojik (Karayosunları) Çeşitliliği
Tülay Ezer, Recep Kara
Türkiye'nin Farklı Fitocoğrafik Bölgelerinden Elde Edilen Arı Ürünlerinin Biyolojik Aktiviteleri
Hamide Doğan, Ethem Akyol, Hasan
Akgül, Zeliha Selamoğlu Talas
Niğde ve Çevresinde Yayılış Gösteren Briyofitlerin Hava Kirliliği ve Küresel Isınma Açısından
Recep Kara, Tülay Ezer, Şadiye Gül
Önemi
Bozdoğan
Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Laktasyon Eğrilerinin Tanımlanmasında Yaygın Olarak Kullanılan
Aziz Şahin, Ertuğrul Kul, Mustafa
Matematiksel Modeller
Soydaner, Emre Uğurlutepe
Entomopatojen Fungusların Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanakları
Yusuf Yanar, Dürdane Yanar
Kop Bölgesi Patates Tarımında Karantinaya Dahil Nematod Problemleri
Halil Toktay, Yakup Salgut, Hanife
Demirbaş
Tarım Makinaları Hibe Programının Konya İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi
Sedat Yokuş
Bıldırcın Yumurtalarının Kabuk Rengine Göre Bazı İç Ve Dış Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Sema Alaşahan, Gülşen Çopur Akpınar,
Sibel Canoğulları, Mikail Baylan
Kop Bölgesinde Organik Tarımın Dünü Ve Bugünü
Ramazan İlhan Aytekin, Havva Eda
Üstüntaş, Sevgi Çalışkan
Bazı Tritikale (TriticosecaleWitt.) Hat Ve Çeşitlerinin Sulu Şartlarda Verim Potansiyellerinin
Emel Özer, Şahismail Cerit, Lütfü
Araştırılması
Demir
Türkiye’nin Konya İlinden Toplanan Bazı Yerel Ekmeklik Buğday Popülasyonlarından Seçilen Saf Ayşe Yıldız, Kadir Akan, Mevlüt Akçura
7
127
185
128
192
129
198
130
131
208
211
132
212
133
213
134
135
215
218
136
232
137
233
138
234
139
235
Hatların Genetik Benzerliklerinin Gliadin Elektroforegramı Yöntemiyle İncelenmesi
Türkiye’nin Konya İlinden Toplanan Bazı Yerel Ekmeklik Buğday Popülasyonlarından Seçilen Saf Ayşe Yıldız, Kadir Akan, Mevlüt Akçura
Hatların Yüksek Molekül Ağırlıklı Glutenin Alt Birimlerinin İncelenmesi
Kırşehir İli Ve Tr71 Bölgesi Sığır Besiciliğinin Mevcut Durumu
Emre Uğurlutepe, Aziz Şahin, Ertuğrul
Kul, Mustafa Soydaner
Etlik Piliçlerde Hızlı Gelişmeye Ve Yetiştirmeye Bağlı Refah Sorunları
Mikail Baylan, Gülşen Çopur Akpınar,
Sibel Canoğulları, Sema Alaşahan
Niğde İli Sebze Yetiştiriciliğinde Güncel Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Şenay Özgen, Gamze Nur Aras
Küresel İklim Değişikliğinin Bazı Bitki Hastalıkları Üzerine Olası Etkilerine İlişkin Bir
Kadir Akan, Esra Karagöz, Kubilay
Değerlendirme
Kurtuluş Baştaş
KOP Bölgesi’nin Yerel Buğday Popülasyonları Ve Gelişme Stratejisi
Murat Küçükçongar, Mustafa Kan,
Fatih Özdemir, Alexey Morgounov,
Mesut Keser
Kop Bölgesinde Sulu Tarım Sonrası Katma Değeri Yüksek Gıda Sanayii Konusunda Bazı Uyarı Ve Ali Batu
Öneriler
Kop Bölgesinde Entansif Meyve Yetiştiriciliği Ve Potansiyeli
Mustafa Özgen, Sedat Serçe
Arazi Kullanım Değişimlerinin Toprakların Bazı Hidro-Fiziksel Ve Kimyasal özellikleri Üzerindeki Selma Yaşar Korkanç, Halil Şahin,
Etkileri
A.Onur Özden, Burak Özkurt
Delay In Planting Decreases Wheat Productivity
Mubshar Hussaın, Muhammad
Farooq, Ghulam Shabır, Muhammad
Bısmıllah Khan, Muhammad Abu
Bakar Zia , Dong-Jın Lee,
Mahmoodayyaz
Optimizing Row Spacing For Higher Productivity In Different Wheat Cultivars
Mubshar Hussaın,Muhammad
Bısmıllah Khan, Abu Bakar Zıa, Khawar
Jabran, Muhammad Farooq,
Mahmood Ayyaz
Comparative Efficacy Of Granular Insecticides Versus New Chemistry Foliar Formulations
Abdur Rauf, Mahmood Ayyaz, Farukh
Against Chilo Partellus Swinhoe And Entomophagous Arthropods In Maize
Baig, Abu Bakar Zia, Muhammad Jalal
Arif
Effect Of Wheat Varieties On Population Dynamics Of Aphids And Their Natural Enemies
Mahmood Ayyaz, Muhammad Nasir,
8
140
203
Kırsal Turizm Bölgelerinde Sürdürülebilir Kalkınma: Turizm Projeleri
141
60
142
143
199
198
Çamlıyayla-Mersin Ekolojik Şartlarında Farklı Azot Ve Fosfor Dozlarının Ekinazya
(EchinaceaPurpurea (L.) Moench)’nın Kimi Verim-Kalite Özelliklerine Etkisi
İktisadi Yaklaşımlar: Ekonomik Coğrafya, Turizm Ve Bir Öneri: Sağlıkkent Ve Medikalpark
Etlik Piliçlerde Hızlı Gelişmeye ve Yetiştirmeye Bağlı Refah Sorunları
144
242
Niğde İçin Benimde Bir Projem Var
145
146
147
243
244
245
Tarımsal Atıkların Alternatif Değerlendirme Yöntemleri: Biyogaz Üretimi
İç Anadolu Bölgesinde Atık Su Arıtmada Doğal Arıtma Sistemlerinin Kullanımı
Bölgesel Kalkınmada Tarımsal Faaliyetlerin Rolü: Ereğli/Karapınar-Siyah Havuç Örneği
148
149
247
156
Türkiye’de Yağ Sektörü Ve Alternatif Bir Seçenek: Kanola
150
151
152
153
25
50
79
127
154
133
155
144
156
152
BAZI AĞIR METALLERİN HAYAVNALARDA ÜREME ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİ
KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM 24 EKİM 2014 12:30-18:00
Selçukludan Günümüze Akşehir Kültür Varlıklarının Turizme Etkisi
Güzelyurt’un Yavaş Şehir (Cıttaslow) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Adölesan Dönemde Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk
Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkileri: Beyşehir Destinasyon Alanı Üzerine Bir
Değerlendirme
Tarih Boyunca Konya- Beyşehir’de Su Kültürü
Kırsal Alanlardaki Turizm Faaliyetlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir
Araştırma: Sonsuz Şükran Köyü Örneği
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Obezite İle İlişkisi
9
Farukh Baig, Abdul Raouf, Abdul Basit
Abdullah Karaman, Tugay Arat, M.
Erhan Summak, Fatih Özdemir
Hüseyin Koç
Kahraman Kalyoncu
Mikail Baylan, Gülşen Çopur Akpınar,
Sibel Canoğulları, Sema Alaşahan
Ahmet Şekeroğlu, Veli Kenar, Ahmet
Demirkoparan, İhsan Bostancı, Davut
Yeşil, Sibel Canoğulları, Uğur
Serbester, Burak Şen
Sedat Karaman, Zeki Gökalp
Zeki Gökalp, Sedat Karaman
Esra Cebeci, Fatih Hancı, Orhan Soylu,
Necati Şimşekli
Fatih Yalgın
Faruk Aralık, Semra Sezen ARAL
Kadir Öztaş, Tahsin Yüksel
Mehmet Tuncer, Kuttusi Zorlu
Musa Uçar, İ. Bülent Fişekçioğlu
Ramazan Göral, Mustafa Arslan, Simge
Tokay
Mustafa Arslan, Ramazan Göral, Simge
Tokay
Erkan Akgöz
Mehmet Altın
157
158
162
165
Kabakdağ Köyü (Fatsa- Ordu) Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi
Ihlara Vadisini Canlandıracak Proje
159
160
170
200
The History Of Houses And The Architectural Knowledge In Mesopotamia
Kent Markalaşmasına Yeni Bir Yaklaşım Olarak Cıttaslow (Sakin Şehir) Kavramı
161
202
162
40
163
119
164
124
Ihlara Vadisinin Yerel Ekonomiye Katkısı
SANAYİ-ULAŞTIRMA-LOJİSTİK 24 EKİM 2014 12:30-18:00
Niğde Üniversitesi Sanayi İşbirliği (Üsi) Yapıları, Merkezi Laboratuvar Ve Tematik Araştırma
Merkezleri
İhracat Pazarlamasına Yönelik Konya İli Lojistik Sorunları Ve Çözümüne Yönelik Bir Model
Önerisi
Teknoloji Transfer Ofisi
165
166
175
153
Atık Petlerin İnşaat Sektöründe Geri Kazanımı İle Hafif Yapı Elemanı Üretimi
Akıllı Telefon İle Beton Çeşitleri Dökümü Deney Seti Tasarımı
167
240
GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA 24 EKİM 2014 12:30-18:00
Türkiye Linyitlerinin Plazma Ortamında Hidrogazlaştırılması
168
241
Plazma Metan Su Buharı Reformu Yöntemiyle Üretilen Sentez Gazından Isı Eldesinin
İncelenmesi
10
Recep Yurt
Muhammed Nafiz Hüdavendigar, Ali
Narmanlı
Riyad Şihab, Abdil Karakan
Muammer Zerenler, Esen Şahin, Emel
Celep, Nurullah Ekmekci
Hatice Yalgın, Ramazan Duru
Öner Yusuf Toraman, Fuat Karakaya
Murat Canıtez
Hacı Mehmet Şahin, Mustafa İlbaş,
Serhat Karyeyen
Ahmet Bilgil, Gülden Sandal Erzurumlu
Abdil Karakan, Riyad Şihab, Bahtiyar
Uslu
Beycan İbrahimoğlu, Esra Yıldırım,
Çiğdem Kanbeş Dindar
Beycan İbrahimoğlu, Ali Dindar,
Çiğdem Kanbeş Dindar
Download

Sempozyum Poster Programına ulaşmak için tıklayın.