İlan Önizleme
Sayfa 1 /1
Sttre v e Y aklaşık Maliyet Bilgileri
tlaı» S ü t o İ
7
Yasal K apsam
13 fcy't
I. adtm.. - 94,751?0C
İ l i n § Q r t s i İ ç iıj Y a k l a ş ı k M a l i y e t
Hayır
ö r t ? k Alım
İhalenin yak»k maliyeti eşik değerin yarısm ta atomda
S ı n ı r D ç ç to r
a o o o T O N K Ü M Ü R Y Ü K L E M E - D A Ğ IT IM V E B O Ş L A T M A H İZ M E T İ A LÎM
tşt
2 0 0 0 T O N K Ö M Ü R Y Ü K L E M E - D A & T I M Y E B O Ş L A T M A H Î2 M E T İ A L I M İ Ş İ hîzm et alım ı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 in çi n lnddssln ln f bendine güre pezörl'k
uauiü ile ihale «^ilecektir. în e ie y e ilişkin ©ynntflı b lis te r asatfıda y e r alm aktadır:
ih a l e K a y ıt n u m a r a s ı
2 0 1 4 /1 4 0 6 6 2
i- ld s re n ln
a) Adresi
K A L E C İ K C A D O fc S Î N O '.B 3 3 6 0 Q K A R A K O Ç A N / l? L A 2j 6
b) Telefon v e fnles num arası
42 4711353* - 4 2 1 7 1 1 3 )1 3
ra Ktw a n .sy<î v ^ h o tm n i(. c o m
c ) Elektronik Posta A d re s 1
ç ] ih a le dokOmantnın gördlebllecfcöj
httOS:y/ekap.klk.güv.tr/£=KAP/
ınternet adresi
2 -îh a le Konusu hizm etin
a) Nitetöj!, türii v e m iktarı
: 2 .Û Û 3 T O N K Ö M Ü R Y Ü K L E M E - D A Ğ I T I M V E B O Ş L A T M A H İ Z M E T İ A L I M Î Ş t
b ) Yapılacağı y e r
: K A R A K O C A N K A Y M A K A M L IĞ I T O P L N A tt BALO N U
A y r ın t ılı b u g iy e EKAP**» y e r a la n Ih a i* d ö k ü m ü m iç in d e b u lu n a n IcJ^rl ş a r t n a m e d e n u l a ş a b i l i r .
c ) sü resi
3-
tşe başiam a tariflinden itlbcren J .2 0 { Y Ü 2 Y İ R M t) g ü n d ü r
fh alarin
*} Yapılacağı y e r
b ) T a lih i v e sa a ti
4,
K A R A K O Ç A N K A Y M A K A M LIĞ I T O P LA N T I S A LO N U
; 1 0 .1 1 .2 0 * 4 - 1 4 f3 0
İ h a le y e k a t ıla b ilm e ş a rtla r» we is t e n ile n b e lg e le r ilfc y e t e r lik d e l e r l e r d i r m e n in d e u y g u la n a c a k k rit e r le r :
4 .1 . İhaleye katrJriıa şartlan ve İstenilen belgeler;
4 .1 .1 . Mevduatı aeretfi kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya S a na y i Cdası veya Meslek Odası Belgesi;
4 - 1 ,1 ,1 . Gerçek kişi a lm ası halinde, kayiüı ûlduğu ticaret ve/v^ya sanayi adasından ya da Hgl.'l m eslek odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin İçinde txMundu§u yılda BllflrtJiş,
odaya kayıtlı oldu ğun u g ö sterir belge,
^ ^ > ri ’: ^ T W a ^ Ş ^ d T m a ^ f'h ^ ln d ö ,: ilQW r^tt<FîW an oĞre^rkeyıtiı buJundu^u tie a ^ t vc/^sy?'^enayi oc3as<ridart, ııic:iian ve ya ınaie tar'hinin fç/nde hulundujju yılda a lın ım , tg?el
kişfîı^in odaya kayıtlı oldu ğun u çı6$tertr Pe;ge,
4.1*2, Teklif ve rm e y e yetkili olduğunu floStoren în u a Beyannam esi veya İmza 5irkülerl;
4 .1 .2 .1 . G erçek kişi Dİması halrnde, noter tasdikli imza b«yannam esi,
4 .1 .2 .2 . Tozel k.işi olm ası höllndo, ifgisfnc göro tv£*f kanığın Ortaklan, oysierl ve ya kyrucuian île tozai kişilimin yonetlm indskı görevH erl belirten sen d u ru m j g österir Ticaret
Sicil G azetesi, bu bilgilerin tam am m ın bir Tica ret sicil Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu bt:giierln tümOnCl gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sîcil Gazeteler! veya bu hususlar
ÛÖSterar p e lte le r 1le titael k.l£ll)ğ$n rioter tasdikli !mza sirküleri,
4 .1 .5 - £akll Vfe içerimi Iderl Ş a rtn a m ed e belirlenen tekıır meKtUPU4 .1 ,4 . Şekil v e içeriği İdarî Ş a rtn a m ed e belirlenen g e ç lü tem inat.
4 ,1 ,6 ih a le ko nu su işin tam em ı yeya bir kısmı alt yüklen İçlere y a pb n lam az.
4 .2 .
E k o n o m ik v e m a li y e t e r liğ e (linkin b e lg e le r v e b u b e ld e le r in ta^tima^ı u c ra k e rt k r it e r le r :
îdare tararından ek on om ik v e m ail yeterliğe ilişkin kriter bellrtilm em lşor.
4 -3 , M e s le k i v e T c k n î k y e t e r liğ e İlişkin b e lg e le r v e b u b e lg e le n il t a n ım a s ı s e r t k e n K rite rle r:
tdare tarafından m esleki v e teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilm emiştir.
S.
Ekc-nomik açıdan en avantajlı teklif sö d *ce fiyat esasm a g öre b elirlen eceğ i r,
8 . thafeye sadeçg yerlf istekliler a tıla b ile c e k tir,
7 . İ h ? le d ö k t tm a n ım n g ö r ü lm e s i v e a o tın a ljn rr^ s ı;
7 .1 .
îh a le doku m anı, İdarenin a d res nda görülebilir v e ZOO T R Y ( T ü r k L ir a s ı) ksrsiflöı K A R A K O Ç A N K A Y M A K A M L I Ğ I S O S Y A L Y A R D I M L A Ş M A V B D A Y A N I Ş M A V a k f i
B A Ş K A N L I Ğ I a d resin d en ç a t '0 ölıneSMr.
7 .5 . ih a le y e teki ir ve rece k olanların ihale doküm anını satın alm aları yeya EK A p üzerinden e^m za kullanarak indirmeleri sorumudur.
a. Teklifler, inale t a ih y e saatine kadar K A R A K O Ç A N K A Y M A K A M L I Ğ I TO P LA N TI SAL-ONIJ Adroçln* elden teslim editebilecefl! g lö , eym a d rese laden taahhütlü poçt?
vastteâjyia d^ı gönderilebilir.
3. İstekliler tçıkiinerir.ı, götürü b ed ci aşarinden vereceklerdir, ih a le sonucu, h sie üzerine b ira z la n istekliyle toplam bedel ozerfnden g ötoro t>ede> söztaşm e im za la ra cak ör.
1 0 . İ s t e k le r te klif ettikleri bedelin % 3'ünden a z o lm am ak d^erg Kendf beJlrieyeGekJeri tutarda o e 0 c i te m ina t verecekkrdir1 1 . Verilen tekliflftnn geçerlilik sü resi, ihûla t^rirılnden itîbaran an g* 9 0 ( d o k s a n ) takvim gOnüdür.
12 . Konsorsiyum o larak ih aleye te k lif verilem e*.
1 3 . D i^ e r İJUSUKİBr,
ih a le, K anunun 3d inci T iad desin d e ö ngörülen açıklam a İste n m e kse n ekon om ik ağıdan en avantpiiı teklif Gıerinda oırakı’aoaktır.
httiwAWnn tîV anv tr/F.KAP/llan/TlanGoruntuleme.ast)x?rwndmd“ 0.892088677896679 30.10.2014
Download

İhale ilanı için tıklayınız.