31/01/2014
1808
0312-565-56-94
4 \
T . C SAÖUK BAKAIJLIÖI - THSK AŞI İLE
ÖNLENEBÎLtB, HA5TAL3CLAB. DAÎKJ
B A 9 K A K U & • THSK AŞI ELE ONSLEBİLİJ.
HASTALIKLAR DAH>X BAŞKANLIĞI EVRAK
BÎRİMİ
Tl Ol 2014 1709 -201« 3tf7»8911 / 151 10.0i
TC.
T>.'/Ktyt H»IK t»glftl
31/01/2014
SAYFA 01/25
THSK ASI DAİRESİ
SAĞLİK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
II 11 •• IIIIIII •• • • 1IJI•••>• •>• ıı
v. Sağlık f><>Kî)rvı&ı
Kuşumu
18:08
.
0312-565-56-94
SAYFA
THSK ASI DAİRESİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
ıı
0OOC1337U4
Sayı : 21001706/
Konu: 2014 yılı Çocuk Felci Destek Aşılama Çalışmaları
Sayı 21001706/
Konu: 2014 yılı Çocuk Felci Destek Aşılama Çalışmaları
VALİLİĞİNE
(Halk Sağlık Müdürlüğü)
Polio Eradikasyon Programı kapsamında, ülkemizde 1989 yılından itibaren yürütülen çalışmalar
başarıya ulaşmış ve son vaka 1998 yılında tespit edilmiştir. Ülkemiz bağlı bulunduğu Dünya Sağlık örgütü
(DSÖ) Avrupa Bölgesindeki 51 ülke ile birlikte 21 Haziran 2002'de poliodan arındırılmış bölge olarak
sertifikalandırılmıştır. Ancak dünyada halen poliovirüs dolaşmamın devam ettiği bölgeler bulunmaktadır. Bu
durum, vahşi polivirüs dünyadan tamamen yok edilene kadar aşılama çalışmalarının devam etmesi
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
DAĞITIM:
-70 İl Valiliğine
(Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa,
Sımak, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş,
Malatya, Osmaniye haricindeki iller)
21 Ocak 2014 talihinde yapılan Polio Sertifıkasyon Komitesi toplantısında alınan kararlar uyarınca;
Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illerinde 2. tur Mop-up aşılama çalışmalarının
yapılması, Suriye ile smır illerimizde (Sımak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis, Hatay) ve Suriyelilerin
dağıtımının yapıldığı geçiş yolu üzerinde büyük bir merkez olan Adana ilinde ise risk açısından aşılama
oranı %90 ve altında kalan ve çocuk felci açısından riskli ülkelerden gelenlerle temas riski yüksek bölgelerde
yaşayan 0-59 ay arasındaki çocukların 3. tur oral polio aşısı ile aşılanmasının uygun olduğu
kararlaştınlmıştu".
Yukarıda belirtilen 11 il dışında kalan diğer tüm illerimizde ise, bütün bilgiler kullanılarak (valilik,
kaymakamlık, güvenlik güçleri, belediye, muhtarlıklar, vb.) 0-59 ay yaş grubu Suriyeli ve diğer yabancı
uyruklu (Afgan, Somalili vb.) çocuklar ile Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından yapılacak risk
değerlendirmesine göre aşılanması gereken 0-59 ay arasındaki kendi vatandaşlarımıza bulundukları yerde
ulaşılarak oral çocuk felci aşısı (OPA) 3. turu uygulamasının 17-23 Şubat 2014 tarihleri arasında
yapılması Makamın 28 Ocak 2014 tarih ve 7262 sayılı olurlarına istinaden karar altına alınmıştır.
Uygulama sırasında aksaklıklarla karşılaşılmaması için planlama çalışmalarına hemen başlanılması,
köy ve mezTa düzeyinde il haritalarının sağlanması, çocuk felci destek aşılama çalışmalarında görev alacak
sağlık personelinin ve araç durumunun belirlenmesi, kullanılacak form ve diğer basılı materyalin (afiş, poster
vb.) il imkanları ile temini gerekmektedir.
Çocuk felci destek aşılama çalışmaları sonuçlarının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşı ile Önlenebilir
Hastalıklar Daire Başkanlığının 0 (312) 565 56 94 no'lu faksına ve [email protected] adresine
vatandaşlarımıza ve Suriyelilere yapılan uygulama sayılarının ayrı ayrı günlük olarak bildirilmesi; tur
bıtiminde 4B formunun ve "Denetleme Sonuçlan Forrnu"nun en geç 03 Mart 2014 tarihi mesai saati
sonuna kadar gönderilmesi sağlanmalıdır.
Destek aşılama çalışmaları hazırlıklarına biran Önce başlanması hususunda bilginizi ve
gereğiniricaederim.
Uz. Dr. HaSan IRMAK
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı
EKLER:
1) Makam onayı
2) Formlar
3) Fonxt kullanma kılavuzu
TARİH
i
SAYİ NO f
4) Aşt kartları
5) Saha Rehberi
ŞUBESİ
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Prof.Df.Nujrct Fişek Caddesi NO:*l Yenisehir/Antara/Turkiyc
0101.2014
İrtibat: U OZDEMIRER
01495ı
Tel; (312) 565 5667
Faks: (312) 565 5694
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Prof.Dr.Nujrct Fijek Caddesi NO:41 Yenışchir/Ankara/Türkiye
irtibat: U OZDEMIRER
Tel: (312)565 5667
Faks: (312) 565 569*
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
T-CC A /%X TfC R A F A "NJT Tf^T
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kutumu
Sayı:
2 1 001 706/
„
,
,
,
SAYFA 03/25
THSK ASI DAİRESİ
,
31/01/2014
18:08
I
T.C. SA<JUKBAKAXUĞ1-THSK AŞı ILE
ONUENTBtLni. HASTAı_COAÎ. 3AIHE
0 4
ggS" - *
D
A
j
M
»-^NuörEVRAK
Ç O C U K F E L C İ AŞI G Ü N L E R İ Ç O C U K T A K İ P F O R M U
2t.01JŞ«H 10:05 • 20M.M79.72tt / 131.10.01
HIIMI«||UIH|UJ»|K|||UIIIIIIH!!«|||
,
Konu: Çocuk felci destek aşılama çalışmaları
OOOOZOTSS»
BAKANLIK MAKAMINA
AŞILAMA EKİBÎ/İSTASYONU: Ekip Kod No
TSM
BÖLGE .
:
..7.../2014 FORM 1A
1988 yılında başlanlan Polio Eradıkasyon Programı'nın amacı vahşi polio virüsünün yok
edilmesidir, Bu programın temel stratejilerinden biri de destek aşılama çalışraalandır.
Ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi ile birlikte 21 Haziran 2002 tarihinde
"Polio'dan Arındırılmış Bölge" olarak sertifikalandınlmıştır. Ancak, halen bazı ülkelerde virüs dolaşımı
devam etmektedir.
AŞI YAPILDI MI?
AD VE SOY AD
BABA ADI
Uygulamanın bu turu 17-23 Şubat 2014 tarihleri arasında ve daha evvelki turlarda olduğu gibi kapıkapı dolaşılarak mopping-up (silip-süpürme) stratejisi ile gerçekleştirilecektir. Kampların bulunduğu
illerimizde, kamplara yeni gelen ve daha önceki turlarda hiç aşılanmadığı veya bir kez aşılandığı tespit
edilen 0-59 ay arasındaki çocuklar tespit edilerek aşılanmaları sağlanacaktır. Yukanda belirtilen 11 Ü
dışında kalan diğer tüm illerimizde ise, bütün bilgiler kullanılarak (valilik, kaymakamlık, güvenlik güçleri,
belediye, muhtarlıklar, vb.) 0-59 ay yaş grubu Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu (Afgan, Somalili vb.)
çocuklar ile Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından yapılacak risk değerlendirmesine göre aşılanması
gereken 0-59 ay arasındaki kendi vatandaşlarımıza da bulundukları yerde ulaşılarak oral çocuk felci aşısı
(OPA) uygulanması karan alınmıştır.
Buna göre, uygulamanın 17-23 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılması, acıliyeti nedeniyle 4
ilimizde (Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye) başta Toplum Sağlığı Merkezi Personeli,
Aile Sağlığı Elemanlan ile Kamu Hastaneleri ve 112 acil birimleri çalışanlarından il uygulama planlarına
uygun olarak aşılama ekiplerinde çalışması planlananların Halk Sağlığı Müdürlüğü emrinde geçici süre ile
görevlendirilmeleri ve bu illerdeki kamuya ait kuruluşlardan her türlü lojistik desteğin (araç, kumanya, vb.)
İl Valilikleri ile koordineli şekilde alınarak aşı ekiplerine sağlanması hususlarını tensiplerine arz ederim.
AŞI EKİBİ / S O R U M L U S U
TSM SORUMLUSU:
Bakan a.
Müsteşar
İrtibat: U.OZDEMIRJ5R
Tel: (312)565 5667
Faks: (312) 565 5694
DOĞUM TARİHİ
MAHALLE/KÖY
l.TUR
29 Ekim 2013 tarihinde DSÖ'den yapılan açıklamadan anlaşıldığı üzere, Suriye'de vahşi çocuk
felci virüsünün varlığı ve buna bağh vakalar olduğu teyit edilmiştir. Suriye ile olan uzun sınınmız ve nüfus
hareketleri sebebiyle, Ülkemiz poliovirüs importasyon riski altındadır 21 Ocak 2014 tarihinde yapılan
Polio Sertifıkasyon Komitesi toplantısında alman kararlar uyarınca; Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya
ve Osmaniye illerinde 2. tor Mop-up aşılama çalışmalarının yapılması, Suriye ile sınır illerimizde
(Sımak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis, Hatay) ve Suriyelilerin dağıtımının yapıldığı geçiş yolu
üzerinde büyük bir merkez olan Adana ilinde ise risk açısından aşılama oranı %90 ve altında kalan ve
çocuk felci açısından riskli ülkelerden gelenlerle temas riski yüksek bölgelerde yaşayan 0-59 ay arasındaki
çocukların 3. tur oral polio aşısı ile aşılanmasının uygun oldağu karar altına alınmıştır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Prof Dr.Nusrct Fişek Caddesi NO:4] Ycmşchir/Ankara/TürVıye
SAYFA 04/25
THSK ASI DAİRESİ
0312-565-56-94
2.TUR
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
THSK ASI DAİRESİ
SAYFA 05/25
31/01/2014
18:08
SAYFA 06/25
THSK ASI DAİRESİ
0312-565-56-94
TSM GÜNLÜK UYGULANAN POLİO AŞI DOZU ÖZET FORMU
(GEZİCİ EKİPLER İÇİN)
TSM
BÖLGE
İL
FORM (2A)
:
-
.../.../2014
AŞILAMA EKİBİ
cû
0 YAŞ
( M İ AY)
U Y G U L A N A N GÜNLÜK AŞI D O Z U SAYILARI
2 YAŞ
1 YAŞ
4 YAŞ
3 YAŞ
5+YAŞ
(12-23 AY)
(36-47 AY)
(24-35 AY)
(48-59 AY)
(59 AY ve
ÜZERİ)
o
3
M
3
S
5
O
00
O
<
Z
<
Z
Q
O
o
s
z
S
z
•P
T3
O
CL
2
£
*<§
İS
ii|
t
5
> P
o
o <
S
1
ARA T O P L A M
(A)
(B)
(C)
y „ û
0-59 AYA YAPILAN AŞI DOZU TOPLAMİ:
(A)+(BHO0>WE)
..........
AŞI EKİPLERİNE TESLİM EDİLEN POLİO AŞI FLAKONU SAY7SI
AŞI EKİPLERİNCE: - AÇILAN POLİO AŞI FLAKONU SAYISI
5 3
S
(E)
(D)
- İMHA EDİLEN POLİO AŞI FLAKONU SAYISI
TSM SORUMLUSU
: BÖLGE KOORDİNATÖRÜ:
_
:.
t..,.u . . . .
—
(F)
TOPLAM
DOZ
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
SAYFA 07/25
THSK ASı DAIRESI
TSM GÜNLÜK UYGULANAN POLİO AŞI DOZU ÖZET FORMU
(AŞI İSTASYONLARI İÇİN)
TSM
BÖLGE
İL
H
c/;
C
FORM (2 B)
:
:
c
r
c
O)
C
../../2014
AŞ ELAMA EKİBİ
UYGULANAN GÜNLÜK AŞI DOZU SAYILARI
0 YAŞ
(0-11 AY)
1 YAŞ
(12-23 AY)
2 YAŞ
(24-35 AY)
3 YAŞ
(36-47 AY)
4 YAŞ
(48-59 AY)
5+ YAŞ
(59 AY ve
ÜZERİ)
o
TOPLAM
DOZ
S
2
İr
H
s
S
<» ^ t- -o»
r* o > ~
Do >
~ ' 05
•<
O
03
O
o
O
o
s
2
>
O
50
©
* o
T3
9IT >
S
ARA TOPLAM
(A)
(B)
(O
(D)
(E)
(F)
0-59 AYA YAPILAN AŞI DOZU TOPLAMI:
(AH(B)+(C>rDME)
A Ş I İ S T A S Y O N L A R I N A T E S L İ M E D İ L E N P O L İ O A Ş I F L A K O N U SAYISI
A Ş I İ S T A S Y O N L A R I N C A : - A Ç I L A N P O L İ O A Ş I F L A K O N U SAYISI
- İ M H A E D İ L E N P O L İ O A Ş İ F L A K O N U SAYISI
T S M (İ»t»»yooun bagu olduğu) S O R U M L U S U :
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
:
52/80 VdAVS
ı s 3 a ı v a ı s v >ISHI
t^6-95-g95-2IE0
80:81
t>I03/I0/I£
İL GÜNLÜK UYGULANAN POLİO AŞI DOZU SAYILARI FORMU
TUR NUMARASI:
FORM (3B)
...A.../2014
İL ;
UYGULANAN POLIO AŞI DOZ SAYILARI
YAŞ GRUBU
HEDEF NÜFUS
(A)
AŞI İSTASYONU
(B)
GEZİCİ EKİP
(Q
AŞILAMA
ORANI (%)
(D/A)
TOPLAM
(BHCHD)
0 YAŞ
1 YAŞ
2 YAŞ
3 YAŞ
•
4 YAŞ
ARA
TOPLAM
5 YAŞ +
GENEL
TOPLAM
İL DEPOSUNDAN TESLİM ALINAN POLİO AŞI FIAKONU SAYISI
BUGÜN EKİP VE İSTASYONLARA DAĞITILAN POLİO AŞI FLAKONU SAYISI
BUGÜN EKİP VE İSTASYONLARDA A ÇILAN POLİO AŞI FLAKONU SAYİSİ
:.
BUGÜN EKİP VE İSTASYONLARDA İMHA EDİLEN POLİO AŞI FLAKONU SAYISI :
İL KOORDİNATÖRÜ:
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ:
SAĞLIK KURUMU (TSM/ASM-İSTASYONLAR) TUR BİTİM) UYGULANAN POLİO ASI DOZU SAYILARI FORMU
TUR NUMARASI:
TSM
BÖLGE
FORM (4A)
...A.../20I4
İL
UYGULANAN POLLO AŞI DOZ SAYILARI
YAŞ GRUBU
HEDEF NÜFUS
AŞI İSTASYONU
GEZİCİ EKİP
£2
£1
[9
TOPLAM
(B)»(Q(D)
0 YAŞ
1 YAŞ
2 YAŞ
3 YAŞ
4 YAŞ
ARA
TOPLAM
5 YAŞ +
GENEL
TOPLAM
SAĞLIK KURUMU DEPOSUNDAN TESLİM A LINAN POLİO AŞI FLAKONU SAYISI
BUGÜN EKİP VE İSTASYONLARA DAĞITILAN POLİO AŞI FLAKONU SAYISI
:..
BUGÜN EKİP VE İSTASYONLARDA AÇILAN POLİO AŞİ FLAKONU SAYISI
BUGÜN EKÎP VE İSTASYONLARDA İMHA EDİLEN POLİO AŞI FLAKONU SAYISI :
TSM SORUMLUSU;
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ:
AŞILAMA
ORANI (%)
(D/A)
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 11/25
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 12/25
ÇOCUK FELCİ AŞI GÜNLERİ DENETÇİ FORMU
DENETÇİNİN ADI SOYADI
DENETLENEN BÖLGE
:
.../.../2014
AŞI
ADI SOYADI
BABA
ADI
DOĞUM
TARİHİ
MAHALLE
/KÖY
YAJPILMJŞMI?
LTUR
2. TUR
AŞI
YAPIL­
MAMA
NEDENİ*
DENETÇİ
TARAFIN­
DAN
AŞILANAN
BUNDAN
ÖNCE
HİÇ OPA
ALDI
MI?**
.../.../
.../.../
.../.../.....
.../.../
.../.../
O
O
-./.../
.../.../
o
o
»—'
5
.../.../
.../.../
.../.../
8
<
.../.../
X
.../.../
.../.../
.../.../
.../.../
.../.../
H
.../.../
.../.../
.J.J
-./.../
.../.../
.../.../
.../.../
.../.../
.../.../
.../.../
o.
o
.../.../
t*
.../.../
cd
.../.../
ö
53
.../.../
t»
S? 5? 5
o»
C1
S
¡4 <
o c
h fe .fe .fe
5 MK W
g O- 6.
3^ Wz Czd ztcj
id O ÇD O
Q 3O ^»
O U
^>
H
« m w
O
•o
<
*Aşı yapılmama nedenleri aşağıdaki gruplara göre kodlanarak yazılacaktır:
(1) Eve hiç gidilmemiş
(2) Evde bulunamamış
(3) Kontrendikasyon var
(4) Aile aşıyı reddetmiş
(5) Diğer
z
§
o
o
** Bu sütun 6 aylıktan büyük çocuklar için doldurulacaktır. Daha Önce rutin dahil herhangi bîr nedenle ağızdan çocuk
felci aşısı almış olanlara "Evet", hiç almamış olanlara (ilk kez bu turda aşılananlara) "Hayır" yazılacaktır.
/01/2014 18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 13/25
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
Ek: 3
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 14/25
FORM KULLANMA KILAVUZU
(İlinizdeki Mop-Up uygulamalarında kullanılacak formlar)
Çocuk Felci Aşı Günleri Çocuk Takip Formu:
Formun üst kısmında yer alan aşı ekibi/istasyonu kısmına her ekibe verilecek kod ve
ekibin ait olduğu TSM ismi ve bölge hanesine de bulunduğu ilçenin ismi yazılacaktır. Her ekip
için yapılacak kodlama 7 haneli olacak, kodlamada ilk iki hane ilin trafik plaka numarası, ikinci
iki hane ekibin ait olduğu TSM'ye verilecek rakamlar olacak (Örneğin 01
«>
o o S
_)
«
09 no'lu TSM
gibi...), kodlamanın 7 rakamının son üç hanesi ise ait olduğu TSM'den numara alacak şekilde
o
(001,
İi
, 009) belirlenecektir. Örneğin (Şanlıurfa için 6301001 kodlu ekip, Şanlıurfa(63),
1 numaralı TSM olarak belirlenmiş TSM (01) ve bu TSM'den sahaya çıkacak bir numaralı ekip
İs
(001) anlamındadır.
o -
Hem sahadaki aşılama ekipleri, hem de aşı istasyonları tarafından çalışmalar sırasında
Sİa
aşılanan çocukların isimleri, baba adı, doğum tarihi, adres ve aşı uygulama
kaydedilecektir.
Formun sonundaki kısma ekip sorumlusu ve TSM sorumlusu
durumu
kısmını
imzalayacaktır.
Günlük Uygulanan Polio Aşı dozu Çeteleme Formu
s
—
"O
«
2
Bu form "Çocuk Felci Aşı Günleri Çocuk Takip Formu"ndan elde edilecek
bilgilerle ekipler tarafından doldurulacaktır. Formun sol üst kısmında bulunan boşluklara Aşılama
ekibinin kod numarası yazılacaktır. Altına görev yapılan ekibin görevli olduğu TSM'nin adı
kaydedilecek ve Bölge hanesine de İlçenin adı yazılacaktır. "Çocuk Felci Aşı Günleri Çocuk Takip
e
Formu"nda aşılanıp ismi yazılan çocuk, hangi yaş grubunda ise kontrol edilerek bu forma
î
çetelenecektir. Sağ üst köşeye formun kullanıldığı günün tarihi yazılacaktır. Bu form her iki tur içinde
ayrı olarak oluşturulmuş ve l.tur, 2.tur (veya 3.tur, ektur vb.) olarak üst kısmında belirtilmiştir. Gün
bitiminde uygulanan kişi sayısı çetelemelerden aşı dozu sayısı her yaş grubu hanesinde sayılarak
toplamı aşağıdaki haneye kaydedilecektir. Yan tarafına sahaya çıkıldığı gün alınan, açılan ve varsa
3
<
S
Z
imha edilen polio aşı flakonu sayısı belirtilecektir. Altına "Aşı Ekibi Sorumlusu" nun ismi yazılacaktır.
>«t
«0
*
Bu form her gün için ayrı kullanılacaktır.
|g
TSM Günlük Uygulanan Polio Aşı Dozu Özet Formu (Gezici Ekipler İçin) (Form 2A)
WO
z_2
o- o
J,
Sol üst köşeye ekibin görevli olduğu TSM'nin adı, bölge olarak ilçe adı kaydedilecek ve İl adı
C3*
m
yazılacaktır. TSM tarafından günlük olarak sahaya çıkan "Gezici Ekipler "in Çeteleme formlarından
-T
doldurulacaktır. Sırasıyla gezici ekiplerin adı yada varsa kod numarası yazılacak, yanında yaş
5»
F *
Ui
3
z o
gruplarının belirtildiği hanelere de günlük olarak her ekibin yaş gruplarına uyguladıkları aşı/kişi sayısı
rakam olarak kaydedilecektir. Böylece bu form ile günlük "TSM" nin gezici ekipleri tarafından aşılanan
'O
>i
*ı EJ
Z 2&<
— «
o, uf _E
fi a ğ
3
£
3
o
2
kişi sayısı ortaya çıkmış olacaktır. Alt kısmına da günlük olarak aşı ekiplerine teslim edilen, açılan ve
imha edilen flakon sayısı belirtilecektir. En altta ve "Aşılama ekip sorumlusu
sorumlusu"nun ismi bulunacaktır.
ve TSM
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 15/25
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 16/25
Çocuk Felci Aşı Günleri Denetçi Formu
TSM Günlük Uygulanan Polio Aşı Dozu Özet Formu (Aşı İstasyonları İçin) (Form 2B)
So) üst köşeye ekibin görevli olduğu TSM'nin adı, bölge olarak ilçe adı kaydedilecek ve İl adı
yazılacaktır. TSM tarafından günlük olarak kurulan "Aşı istasyonlan"nın Çeteleme formlarından
doldurulacaktır. Sırasıyla Aşı istasyonlarının (Sabit ekipler yada stant) adı yada varsa kod numarası
yazılacak, yanında yaş gruplarının belirtildiği hanelere de günlük olarak her ekibin yaş gruplarına
uyguladıkları aşı/kişi sayısı rakam olarak kaydedilecektir. Böylece bu form ile günlük "TSM" nin "Aşı
istasyonları" tarafından aşılanan kişi sayısı ortaya çıkmış olacaktır. Alt kısmına da günlük olarak aşı
istasyonlarında görev yapan ekiplerine teslim edilen, açılan ve imha edilen flakon sayısı belirtilecektir.
En altta En altta ve "Aşılama ekip sorumlusu ve TSM sorumlusu"nun ismi bulunacaktır.
Denetçi tarafından denetim amacı ile sorgulanan çocukların adı soyadı, baba adı, doğum
tarihi ve hangi turda aşılandığının kaydedildiği bir formdur. Şayet aşılanmamışsa hemen yanındaki
sütunda yer alan aşılanmama nedenlerine en altta yer alan nedenlerin başındaki rakam
kodlanacaktır. Mümkünse denetçi tarafından aşılanıp en soldaki sütunun hizasına çetelenecektir.
Denetçi Tur Sonu Formu
Her denetim ekibi tarafından tur sonunda tur boyunca gün içinde denetim amacıyla gidilen
yerler yedi gün boyunca alt alta sıralanacak ve satır hizalarına "Denetlenen Çocuk Sayısı",
"Aşılanmamış Çocuk Sayısı" ve "Aşılanmama Nedenleri", "Denetçi Tarafından Aşılanan Çocuk Sayısı",
"Çocuk Felci Aşı Günleri Denetçi Formu"ndan hesaplanarak sayısal olarak kaydedilecektir. Tur
bitiminde tüm "Denetim ekiplerinin "Tur Sonu Formu" bir araya getirilerek "Sağlık Bakanlığına aynı
form tek bir form halinde gönderilir.
Sağlık Kurumu (T SM/ASM İstasyonlar) Tur Bitimi Uygulanan Polio Aşı Dozu Sayılan Formu
(Form 3A)
Bu form Form 2A ve 2B den elde edilen bilgilerden tur bitiminde doldurulacak ve Sağ taraftaki
tur numarası hangi tur ise yuvarlak içine alınacak yada turun numarasını (sayısını) belirten bir işaret
konacaktır. Sol üst köşeye ekibin görevli olduğu TSM'nin adı, bölge olarak ilçe adı kaydedilecek ve İl
adı yazılacaktır. A sütununa TSM hedef nüfusları yaş grubuna göre kaydedilecek, B sütuna aşı
istasyonunda aşılanan kişi sayısı, C sütununda gezici ekiplerce aşılanan kişi sayısı kaydedilecektir. D
sütununda B ve C'nin toplamı alınıp, yanındaki sütunda D'nin A'ya bölümü ile oran bulunacaktır. Sol
alt köşeye "TSM yada Sağlık Kurumu"nun il deposundan belirtilen tur için alınan "Polio Aşısı Flakon
sayısı" dağıtılan, açılan ve imha edilen rakam olarak kaydedilecektir. En alttaki bölüme ise "Aşılama
ekip sorumlusu ve TSM sorumlusu" adı yazılacaktır. Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.
İl Tur Bitimi Uygulanan Polio Aşı Dozu Sayıları Formu
(Form 3B)
Bu form ildeki tüm Sağlık kurumlarından tur bitiminde gönderilen Form 3A lardan doldurulur.
Tur numarası işaretlenir. Sol üst köşeye İl adı yazılır. Sağ üst tarafa tarih yazılır. A sütununa İl yaş
grubu hedef nüfusları kaydedilecek, B sütununa aşı istasyonunda aşılanan kişi sayısı, C sütununda
gezici ekiplerce aşılanan kişi sayısı kaydedilecektir. D sütununda B ve C'nin toplamı alınıp, yanındaki
sütunda D'nin A'ya bölümü ile oran bulunacaktır. Altta İse Bakanlık deposundan alınan aşı flakon
sayısı, dağıtılan, açılan ve imha edilen flakon sayıları rakam olarak kaydedilir. En altta ki kısımlara da İl
aşı koordinatörü ve il Sağlık Müdürü'nün adları yazılacaktır.
Not: Suriyeli çocuklar için "Çocuk Felci aşı günleri çocuk takip formu", kamplar dışındaki
aşılamalarda gezici ekipler ve İstasyonlar tarafından müşterek tutulacak, bundan sonraki
formlara Suriyeli ve vatandaşlarımız sayısal olarak ayrı ayrı çetelenip aktarılacak ve ayrı
bildirilecektir.
31/01/2014
18:08
THSK ASı DAIRESI
0312-565-56-94
SAYFA 17/25
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 18/25
Ek:4 B
Ek;4 A
TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
Destek Aşılama Çalışmaları
Çocuk Felci Aşı Kam
/..
2x "\\
• J ' J J 'SPJ^'
,. - ,
e . ,
TC. SsgtM 3£K9âM&l
TUrfcty* H»!k Sağlığı
Kurumu
^kJl
H
a
AJLU, A ^ J I
c -n o Y iSağlık Bakanlığı
.
Ministry of Health
Vaccination Status
M
Aşı Kartı
9
Card
TOrtty» H»ik Sa$0$ı
Adı
Adı
soyadı
r*
1
Nome
Soyadı
Surname
Aş, Ekibi No'su(Kod)
Aşı Ekibi No:
The
code number of the
vaccination team:
Aşılama Tarihi
Aşılama Tarihi
1 tur Çocuk Felci Aşısı (OPA)
/
olaJilll » l j » J
£J_)IJJ
/ 2014
(Date of vaccination)
2.tur Çocuk Felci Aşısı (OPA)
/
/ 2014
Çocuk Felci (OPA) 1 Tur
/
/ 2014 ^ ö ı > ı > cJLü>Vı JL5 U1
Çocuk Felci (OPA) 2.Tur
/
/ 2014 ^ öiJ* <> J ^ V » JLi i a
Aşı Kartını Saklayınız
C
c
Save the vacc. Card
.^-^^ *3Lki ^
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 19/25
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 20/25
Ek: 5
ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI
Mop-up Destek Aşılama Günleri Hangi Bölgelerde Düzenlenecektir? (1.turda 18-24 Kasım 2013)
SAHA REHBERİ
1. Suriye ile sınır illerimiz olan Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep,
(17-23 Şubat 2014)
Kilis, Hatay ve
Suriyelilerin dağıtımının yapıldığı geçiş yolu üzerinde büyük bir merkez olan Adana
ilimizde 0-59 ay arası tüm çocuklara (yabancı uyruklular dahil) aşı uygulaması yapılacaktır.
2. Suriyelilerin yerleştirildiği kampların bulunduğu Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve
Adıyaman illerinde kamp içinde bulunan ve kamp dışında bulunan 0-59 ay arası Suriyeli
Küresel Polio'nun (çocuk felci) Eradikasyonu Girişimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hastalık
çocuklar aşılanacaktır.
Korunma ve Kontrol Merkezi (CDC) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu (UNICEF) gibi
kuruluşlarının katkılarıyla polionun eradikasyonu amacıyla 1988 yılında kurulmuştur. 1988 yılında
3. Yukarıda belirtilen iller dışında kalan 70 ilde poliomyelit bulaşı açısından riskli bölgeler
41 Dünya Sağlık Asamblesinde alınan kararla Polio Eradikasyon Programı (PEP) başlatılmıştır.
belirlenecek ve 0-59 ay arası tüm çocuklara (yabancı uyruklular dahil) aşı uygulaması
"Eradikasyon" sadece klinik olarak hastalığın ortadan
yapılacaktır.
kaldırılması değil, etkenin de yok
edilmesidir. Hastalığın vektörünün olmaması, etkin bir aşının olması, kronik taşıyıcısının olmaması
Mop-up Destek Aşılama Günleri Hangi Bölgelerde Düzenlenecektir? (2.turda 23-29 Aralık 2013)
ve virüsün ortamda fazla yaşayamaması nedeniyle bu hedefe ulaşmak mümkündür.
1. Suriye ile sınır illerimiz olan Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis, Hatay ve
Suriyelilerin dağıtımının yapıldığı geçiş yolu üzerinde büyük bir merkez olan Adana
Poliomyelitin eradıkasyonuna ulaştıracak program stratejileri ise şöyle belirlenmiştir:
Rutin aşılama hizmetlerinin geliştirilmesi ve aşılama oranlarının her bölgede %90 nın
ilimizde 0-59 ay arası tüm çocuklara (yabancı uyruklular dahil) aşı uygulaması yapılacaktır.
üzerine çıkarılarak devam ettirilmesi,
Suriyelilerin yerleştirildiği kampların bulunduğu Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve
•
Rutin aşılama çalışmalarına ek olarak Ulusal Aşı Günleri düzenlenmesi,
Adıyaman illerinde de 0-59 ay arasındaki çocuklarımız ve kamp içi ile kamp dışında
•
Akut flask paralizi (AFP) ve vahşi poliovirüs sürveyansının sağlanması,
bulunan 0-59 ay arası Suriyeli çocuklar aşılanacaktır. Kapı kapı dolaşılarak uygulanacaktır.
•
Gerek görülen yerlerde Mopping-up (kapı kapı dolaşarak) aşılamaları düzenlenmesi.
•
/
2. Yukarıda belirtilen iller dışında kalan 70 ilde poliomyelit bulaşı açısından riskli bölgeler
belirlenecek ve 0-59 ay arası tüm çocuklara (yabancı uyruklular dahil) aşı uygulaması
yapılacaktır.
Halen dünyada, Afganistan, Pakistan ve Nijerya poliomyelitin endemik olduğu ülkelerdir.
Yanısıra bazı ülkelerde virüs dolaşımı devam etmekte ve salgınlar görülmektedir. 1998 yılında,
DSö Avrupa Bölgesindeki son vahşi polio vakası Ülkemizde görülmüştür. 2002 yılında, DSÖ
Mop-up Destek Aşılama Günleri Hangi Bölgelerde Düzenlenecektir? (ek tur 17-23 Şubat 2014)
Avrupa Bölgesi "Polio'dan Arındırılmış Bölge Sertifikası" almıştır. Bununla birlikte ülkemiz
1. Suriyelilerin yerleştirildiği kampların bulunduğu Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve
importasyon riski altında olduğundan yüksek aşılama hızlarının sürdürülmesi, AFP sürveyans
Adıyaman illerinde 0-59 ay arasındaki çocuklarımız ve kamp dışında bulunan 0-59 ay arası
göstergelerinde hedeflere ulaşılması, gerekli durumlarda destek aşılama çalışmalarının yapılması
Suriyeli çocuklar aşılanacaktır. Kapı kapı dolaşılarak uygulanacaktır. Kamplarda ise, yeni
son derece önemlidir.
yerleşen veya daha evvelki turlarda tek doz aşı almış 0-59 ay arası çocuklar tespit edilerek
29 Ekim 2013 tarihinde,
aşılanacaktır. Kampların bulunduğu diğer illerimizde ise (Adana, Şanlıurfa, Mardin,
DSÖ tarafından yapılan açıklamada Suriye'de vahşi çocuk felci
virüsünün varlığı ve buna bağlı vakalar olduğu açıklanmıştır. Suriye ile uzun sınırımız ve yoğun
Gaziantep,
Kilis, Hatay) kamplarda ve kamp dışında yeni gelerek yerleşmiş
oîan
nüfus hareketleri nedeniyle ülkemiz de importasyon riski altındadır.
Suriyelilerin tespiti yapılarak, daha önceki turlarda hiç aşılanmadığı veya bir kez aşılandığı
tespit edilen 0-59 ay arasındaki çocukların aşılanması sağlanacaktır. Ayrıca kamp
bulunmayan Şırnak ilimizde de, Suriye ile sının bulunması nedeniyle Suriyelilerin yaşadığı
Mop-up Destek Aşılama Günlerinin amacı nedir?
bölgeler tespit edilerek bir tur aşılanmış veya yeni gelmiş hiç aşılanmamış 0-59 arasındaki
Oral polio aşısını (OPA) aynı zamanda, tüm çocuklara ve kısa bir sürede, geniş coğrafik
çocuklarının aşılanması sağlanacaktır.
alanlarda uygulayarak, polio virusu transmisyonu engellenir. Etkili olabilmesi için, destek aşılama
çalışması sırasında OPA ile yüksek aşılama hizmetleriyle ulaşılamayan çocukları aşılamak için özel
2.
Yukarıda belirtilen iller dışında kalan 70 ilde poliomyelit bulaşı açısından riskli bölgeler
belirlenecek ve 0-59 ay arası tüm çocuklara (yabancı uyruklular dahil) aşı uygulaması
çaba harcanmalıdır.
OPA aşısı mop-up destek aşılamalarında tercih edilen aşıdır. Çünkü gerçek enfeksiyona
yapılacaktır.
benzer şekilde hem dolaşan antikorlarda hem de intestinal dirençte artmaya neden olmakta ve
sekonder yayılım ile temas eden kişileri de korumaktadır.
1
2
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
31/01/2014
THSK ASı DAIRESI
O yaş grubu DaBT-İPA-Hib 3. doz aşı oranı %95'in altında kalan bölgeler (Oral Polio Aşısı
için %90 son beş yıl değerlendirilerek),
•
Son dönemlerde aşı ile korunulabilir hastalıkların (kızamık, kabakulak, boğmaca vb) ortaya
çıktığı bölgeler,
•
Kötü altyapı koşullarına sahip yöreler (gecekondular, sanitasyon koşulları kötü olan
bölgeler gibi),
•
Göç alan ve nüfus hareketlerinin yoğun olduğu yöreler (tarım işçisi, göçerler, mülteci,
kaçak giriş, sınır ticareti olan alanlar),
•
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 22/25
Mop-up Destek Aşılama Günlerine Nasıl Hazırlık Yapılır?
Riskli Bölge Nedir?
•
18:08
SAYFA 21/25
1. Bölgedeki yerleşim birimlerinin sayısının belirlenmesi,
2. En son ve güvenilir sayım sonuçlarına göre yerleşim birimlerinin (mümkün olduğunca en
küçük birime kadar) nüfusunun belirlenmesi,
3.
Bölge haritasının temini ve değerlendirilmesi,
4.
Bölgelerindeki soğuk zincir
malzemelerinin miktarı, tipi, nerede olduğu ve çalışıp
çalışmadığının belirlenmesi (Buzdolabı, aşı nakil kapları v b ) ,
5. Aşı ihtiyacının hesaplanması,
6. Aşı ve denetim ekip sayısı ile personel ihtiyacının belirlenmesi,
7. Araç ve yakıt ihtiyacının belirlenmesi,
Aşılama hizmetlerinden yararlanmak istemeyen topluluklar (aşı reddi vb).
8. Personel eğitimi;
Destek Aşılama Günleri uygulamalarına yönelik eğitim slaytlarının
hazırlanması,
Mop-up Destek Aşılama Günleri Ne Zaman Düzenlenecektir?
Destek aşılama günleri iki tur halinde düzenlenecektir. 1. tur yukarıda tanımlanan tüm
•İlerimizde, 18-24 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılacaktır 7 ilimizde (Şırnak, Şanlıurfa, Mardin,
Gaziantep, Kilis, Hatay ve Adana) 0-59 aylık çocuklara, kapı kapı dolaşılarak daha önceki aşılanma
durumlarına bakılmaksızın, ek Oral Polio Aşısı uygulanacaktır.
2.tur uygulama ise 23-29 Aralık 2013 tarihleri arasında 11 ilimizde (Şırnak, Şanlıurfa,
Mardin, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Adana) 0-59
aylık çocuklara, kapı kapı dolaşılarak daha önceki aşılanma durumlarına bakılmaksızın, ek Oral
Polio Aşısı uygulanacaktır.
9.
Uygulama stratejilerinin belirlenmesi.
Hedef nüfus, tanımlanan bölgelerde 0-59 ay arasındaki çocuklardır. Aşı uygulamaları aşı
istasyonları, gezici ekipler ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacaktır. Her aşı istasyonu, gezici ve
denetim ekibinin biri aşı uygulayıcı biri kayıt tutucu olmak üzere en az 2 kişiden oluşması gerekir.
İstasyonda, gezici ve denetim ekiplerinde çalışanlardan en az birinin eğitilmiş sağlık personeli
olması gerekirken, diğerleri sağlık alanında eğitim almakta olan öğrencilerden seçilebilir. Aşı
istasyonunda bir günde 200 çocuğun aşılanacağı, gezici ekipler tarafından ise bir günde 100
çocuğu aşılayacağı düşünülerek hedef nüfusa göre ekip sayısı belirlenir. Denetim ekip sayısının
Ek tur uygulaması 17-23 Şubat 2014 tarihlerinde uygulanacaktır. 4 ilimizde(Osmaniye,
belirlenmesi ise 10 gezici ekibe bir denetim ekibi olacak şekilde hesaplanır. Denetim ekibi tur
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş) 0-59 aylık çocuklara, kapı kapı dolaşılarak daha önceki
süresince hem aşı uygulayan ekibi denetlemeli hem de hedef nüfusun en az %10'unu
aşılanma durumlarına bakılmaksızın, ek Oral Polio Aşısı uygulanacaktır.
denetlemelidir.
Yukarda tanımlanan riskli bölgelerde de kapı kapı dolaşılarak aşı uygulaması yapılacaktır.
Destek aşılama çalışması sırasında uygulanan OPA dozları ek doz olarak kabul edilecek ve rutin
aşılama hizmetleri ile verilen dozların yerini almayacaktır.
• Aşının aşı nakil kaplarında ve soğuk zincir kuralları içerisinde saklanmasını sağlamak,
• Aşı uygulaması öncesinde kontrendikasyonlarını sorgulamak (bkz. Sayfa6),
Mop-up Destek Aşılama Günleri En Etkin Şekilde Nasıl Gerçekleştirilir?
• Aşıyı uygulamaktır.
Destek Aşılama Günleri;
•
Aşı Uygulayıcının Görevi
Polio virüs enfeksiyonu açısından yüksek risk altındaki çocuklar her turda ek doz OPA
aldıklarında,
•Oral Polio Aşısı diğer çocukluk çağı aşıları arasında süre bırakılmadan uygulanır.
•
Her iki turda da, çok yüksek aşılama oranlarına ulaşıldığında,
Kayıt Tutucunun Görevi
•
Kısa bir süre içerisinde (maksimum 1 haftada) tamamlandığında,
• Anne ve çocuğu karşılamak,
•
Polio vırus transmisyonunun düşük olduğu mevsimde uygulandığında, en etkin sonuçlara
• Çocuğun hedef yaş grubu içerisinde olduğunu kontrol etmek,
yol açar.
• Çocuklara verilen her doz aşıyı ilgili formlara kaydetmek (Destek aşılama çalışması için
hazırlanan formlar kullanılacaktır),
• Aileye destek aşılama çalışmasının amacı ve iki tur halinde uygulama yapılacağı
hakkında çok kısa bilgi vermek,
• Promosyon malzemelerinin (balon, şeker vb) dağıtımı yaptırmaktır.
3
31/01/2014
31/01/2014
18:08
0312-565-56-94
18:08
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 24/25
SAYFA 23/25
THSK ASı DAIRESI
•
t)
OPA aşağıdaki şartlara da uymak kaydı ile toplam süre 4 haftayı geçmemek üzere açıldıktan
Denetim ekibinin görevi
sonra birbirini izleyen 3 ası seansında kullanılabilir. Üç seansta tüketilemeyen açılmış flakonlar
•
Denetim ekibinin yanında aşı, formlar, promosyon materyalleri bulunmalıdır.
•
Aşı uygulamaları ve aşı uygulaması yapılmış bölgede hedef nüfusun aşılanma
imha edilmelidir. Aşağıdaki şartlar yerine getirilemiyorsa o aşı flakonu artık kullanılmamalıdır.
durumunu denetlemek,
1.
• Sonuçlan ilgili formlara işlemek,
2. Aşılar bu süre boyunca sürekli uygun soğuk zincir şartlarında saklanmış olmalı,
• Denetim sonuçlarını paylaşmak ve tespit edilen sorunlara yönelik çözümler geliştirmek
amacıyla her akşam HSM/TSM sorumluları ile toplantı yapmaktır.
Destek
Aşılama
Günlerinin
planlanmasında
ve
uygulanmasında
Valilik,
Emniyet
Hayvancılık Müdürlükleri, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, yerel liderlerden yararlanılmalıdır.
Mop-up bölgelerinde gezici ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak aşılama yapılmalıdır.
Aşı istasyonları, aile sağlığı merkezleri, hastaneler, terminaller, alışveriş merkezleri vb.
yerlere kurulmalıdır.
aşılama çalışmalarında
3. Aşı flakonları suyla temas gibi kontaminasyona maruz kalmamış olmalı,
4.
Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gıda Tarım ve
Destek
Son kullanma tarihi geçmemiş olmalı,
Flakon üzerindeki Aşı Flakonu İzlemcisi göstergesi kullanılabilir durumda olmalıdır.
Aşı nakil kabının temiz olmasına dikkat edilmelidir.
Bilindiği üzere OPA dondurulabilir bir aşıdır. Önemli olan Oral Polio Aşısının sıcaklığa olan
maruziyeti olup Aşı Flakonu İzlemcisine göre karar verilmelidir (bkz. Sayfa 6).
Sahadan döndükten sonra açılmış olan flakonlar ile açılmamış flakonlar buzdolabına
öncelikli kullanılacak şekilde kutusuna yerleştirilmelidir. Ertesi gün ilk olarak açılmış olan flakonlar
daha sonra bir önceki gün sahadan dönen açılmamış flakonlar öncelikli olarak kullanılmalıdır.
toplum
katılımım arttırmak
için sosyal
promosyon
Aşı ve denetim ekipleri yakaya takılı olarak personel kimlik kartlarını bulundurmalıdır.
aktiviteleri düzenlenmelidir. Bu kapsamda, posterlerin uygun yerlere asılması, el broşürlerinin
Ekiplerin yanında askılı aşı nakil kabı, formlar, promosyon materyali ve aşı kartını da alarak
dağıtılması, toplantılar ve medya yoluyla çalışmanın duyurulması, çocuklara dağıtılmak üzere
hazırlanmış olan promosyon ürünlerinin dağıtımı gibi çalışmalar yürütülmelidir. Yerel medyanın
dikkatini çekmek amacıyla her ilde açılış yapılmalıdır.
Aşı Uygulama Hazırlıkları
* Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan sorumlular tarafından 1723 Şubat 2014 tarihlerinden iki gün önce aşı uygulanması İçin yapılan tüm hazırlıklar kontrol
edilmelidir. Her bir aşı istasyonu veya gezici ekibe aşağıda sıralanan lojistik kaynakların
sağlandığından emin olunmalıdır.
•
Yeterli personel,
•
1 askılı aşı nakil kabı ve 2-4 buz aküsü,
• Aşı,
görevlerine başlamalıdır. Her çocuğa, aşılandıktan sonra mutlaka aşı kartı verilmelidir (Ek 4).
Kayıt ve Bildirim
Aşılama hizmetinin etkinliğinin değerlendirilebilmesi için aşılamaların kaydı ve bildirimi
doğru, tam ve zamanında yapılmalıdır. Aşılama hizmetinin izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla
hizmet sunumu stratejilerinde gerekli değişikliklerin yapılması sağlanabilir.
Destek aşılama çalışması sonuçlarının kayıt ve bildiriminde kullanılacak formlar ve kullanma
kılavuzu Ek3'de sunulmuştur.
Denetim
Uygulamanın birinci günü ekipler İş başında denetlenmelidir. İkinci günden itibaren
•
Formlar,
aşılama yapılan bölgeler denetlenmeli, o bölgeye aşı ekibi ulaşmamış ise denetim sonlandınlarak
•
Broşür ve poster,
aşı ekibinin bölgeyi tekrar kapı kapı dolaşarak ziyareti sağlanmalıdır.
•
Promosyon malzemesi,
•
Ulaşım aracı.
Gezici ve Aşı uygulama ekiplerinin hazırlıkları
Aşı istasyonu/gezici ekip elemanları ile diğer görevliler erkenden görev yerlerine gelerek, aşı
uygulanacak yerleri ve aşılama için kullanılacak ekipmanı düzenlemelidirler.
Gezici ekipler ve aşı istasyonu ekipleri askılı aşı nakil kabını (kısa Ömürlü) kullanacaklardır.
Her sabah, o gün uygulanması düşünülen aşılar aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmış
aşı nakil kabına yerleştirilmeli ve sahadan geri dönüşte bir sonraki gün öncelikle kullanılacak
şekilde aşı dolabına yerleştirilmelidir.
6
31/01/2014 1 8 : 0 8
0312-565-56-94
THSK ASı DAIRESI
SAYFA 25/25
AŞI FLAKON İZLEMCİSİ
•
sat
•
İç kısımda bulunan kare rengi dış yuvarlağın
renginden daha
açıktır.
Son kullanma
tarihi
geçmemiş ise aşı güvenle kullanılabilir.
Zaman geçtikçe iç kare kısım dış çembere nazaran
halen daha açık renktedir. Son kullanma tarihi
geçmemiş ise aşı güvenle kullanılabilir.
Atılma durumu: İç karenin rengi dış kare ile
uyumludur. Aşıyı kesinlikle kullanmayınız.
1 •"
X
Atılma noktasının da ötesinde: İç karenin rengi
dış karenin renginden de daha koyu renktedir.
Aşıyı kesinlikle kullanmayınız.
OPA Kesin kontrendlkasyonlar
•
•
HIV enfeksiyonu veya evde HIV ile enfekte kişi olması,
Jeneralize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjenital immün yetmezlik yada HIV
enfeksiyonu nedeniyle immün cevabın bozulduğu durumlar.
•
Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immün
cevabın baskılandığı durumlar.
Ev temaslılarında bilinen immün yetmezlik durumu.
•
7
Download

5 - Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü