2014 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA
KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER
4 Sıra No'lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ ile 3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu ve
41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca,2014 yılında uygulanacak
hadler aşağıdadır.
2014 YILI BEYANNAME İMZALATMA SINIRI (2014 Yılı)
2014 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR (2014)
 II. Sınıf Tacirlerden , Alım satım veya imalat faaliyetinde
bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları
193.000 TL yi aşmayanlar
 II. Sınıf Tacirlerden ,Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle
98.000 TL yi aşmayanlar
uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı
 Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden 193.000 TL yi aşmayanlar
bir önceki yıl hasılat tutarı
 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı
135.000 TL yi aşmayanlar
 Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bu kooperatiflerin oluşturdukları
birlikler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.
 Noterler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.
2014 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR (2014)
 Aktif toplamı 5.799.000 TL ve Net satışlar toplamı 11.594.000 TL'yi aşmayan mükellefler 2014
yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu hadlerden herhangi
birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM'lere tasdik ettireceklerdir.
NOT: Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2013 yılına ait gelir veya
kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir
SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.
Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu
mükellefler, YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.
Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik
sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.
Download

Beyanname İmzalatma Sınırı