OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, milli eğitim'in genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak;
a- Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi
alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,
b- Çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını
anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırmak,
c- Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
d- Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme
ortamı yaratmak
e- Çocukları temel eğitime hazırlamak. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları YönetmeliğiMadde5)
Ülkemizde okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Ancak özel eğitim zorunlu kabul
edilmektedir. Okul öncesi eğitimin zorluğu, ücretli ve zorunlu olmamasından
dolayı okul öncesi eğitime devam eden öğrenci sayısı, ilköğretim birinci sınıfa kayıtlı olan
öğrenci sayısının ancak %10'u nu oluşturmaktadır.
Öğrenci Sayıları
Okul öncesi öğretim kurumları devam eden toplam öğrenci sayısı 258.706'dır.
Bu öğrencilerin 135.500'ünü erkek, 135.500'ünü kız öğrenciler oluşturmaktadır.
Öğrencilerden 212.272'si resmi okul öncesi eğitim kurumlarına, 16.231 'i özel okul
öncesi eğitim kurumlarına, 30.203'ü diğer kurumlara bağlı okul öncesi eğitim
kurumlarına devam etmektedir.
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam edenlerin 202.766'sı şehir merkezlerindeki,
25.737'si köylerdeki eğitim kurumlarına devam etmektedir.
Özel Türk okul öncesi kurumlarında 15.583, Özel azınlık okul öncesi kurumlarında
483, Özel yabancı okul öncesi kurumlarında 134 öğrenci eğitim görmektedir. Okul
öncesi eğitim kurumlarına devam edenlerin 33.00'i anaokullarına, 195.000'i
anasınıflarına devam etmektedir. Özel okullarda 6701 anaokulu, 9530 anasınıf öğrencisi
eğitim görmektedir.
Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin 66.644'ü Marmara Bölgesi'nde,
38.058'i Ege Bölgesi'nde 32.588'i Akdeniz Bölgesi'nde, 42.587'si İç Anadolu
Bölgesi'nde, 24.095'i Karadeniz Bölgesi'nde, 11.950'si Doğu Anadolu Bölgesi'nde,
12.571'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eğitimini sürdürmektedir. Sosyal
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun izniyle açılan okul öncesi eğitim kurumlarında
18.486 öğrenci eğitim görmektedir.
Öğretmen Sayıları
Ülke genelinde hizmet veren okul öncesi eğitim kurumlarındaki toplam öğretmen
sayısı 16.563'tür. Bu öğretmenlerin 10.901'i resmi kurumlarda, 1364'ü özel okul öncesi
eğitim kurumlarında, 4298'i diğer okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmaktadır.
Bu öğretmenlerin ana okullarında görev yapanlarından 4545'i erkek, 11811'i bayan
öğretmendir. Öğretmenlerin 10.933'ü şehir merkezlerinde, 1332'si köylerde görev
yapmaktadır.
Özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden özel Türk
okullarında 1321, özel azınlık okullarında 32, özel yabancı okullarda 8 öğretmen görev
yapmaktadır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin 2101'i anaokullarında, 10.164'ü
anasınıflarında görev yapar. Anaokullarında; Resmi okullarında 1398, özel
anaokullarında
703.
Anasınıflarında;
Resmi
anasınıflarında
9503,
özel
anasınıflarında 661 öğretmen görev yapmaktadır.
Özel uluslararası anaokulunda üç öğretmen çalışmaktadır. Okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 3l49'u Marmara Bölgesi'nde, 1915'i Ege
Bölgesi'nde, 1708'i Akdeniz Bölgesi'nde, 2757'si İç Anadolu Bölgesi'nde, 1387'si Karadeniz
Bölgesi'nde, 682'si Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 663'ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev
yapmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun izniyle açılan okul öncesi
eğitim kurumlarında 3171 öğretmen görev yapmaktadır.
Okul/Kurum/Sınıf Sayıları
Türkiye'de toplam 9249 kurum veya sınıfta okul öncesi eğitim yapılmaktadır. Bunların
8297'si resmi, 699'u özel, 253'ü diğer kurumlara ait okul öncesi kurum veya sınıflardır. Bu
kurumların 6700'ü şehir merkezlerinde, 2300'ü köylerdedir. Okulların 6300'ü tamgün, 2700'ü
ikili öğretim yapmaktadır. Okul veya sınıflardan özel okulların,656'sı özel Türk okullarında, 36'sı
azınlık okullarında, 3'ü yabancı okullarda bulunur.
Okul öncesi eğitim kurumlarından 563'ü anaokulu, 8433'ü anasınıfıdır. Özel okulların
262'si anaokulu, 437'si anasınıfı olarak hizmet vermektedir. Uluslararası okullarda anaokulu
sayısı 3'tür.
Okul öncesi eğitim kurumlarının 211 Yi Marmara Bölgesi'nde, 1535'i Ege Bölgesi'nde,
1295'i Akdeniz Bölgesi'nde, l698'i İç Anadolu Bölgesi'nde, 1049'u Karadeniz Bölgesi'nde, 79O'ı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 498'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır.
Not: Bu bölüm Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu
Başkanlığının hazırladığı 2001 Sayısal Veriler adlı kaynaktan alınmıştır.
Kaynak: Eğitim Kurumlan İstatistikleri-GÜVENDER 7-8
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
a- Okul: Anaokulu ile ana sınıfı ve uygulama sınıfının bağlı bulunduğu okulu,
b- Anaokulu: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde
açılan sınıfı,
c- Ana sınıfı: 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde
açılan sınıfı,
d- Uygulama sınıfı: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan Milli Eğitim Bakanlığı'na
bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını,
e- Tam gün eğitim: Anaokulları ile uygulama sınıflarında günde sekiz eğitim saatini
geçmeyecek şekilde, 08:00-17:00 saatleri arasında yapılan eğitimi,
f- Yarım gün eğitim: Okul öncesi eğitim kurumlarında, günde aralıksız altı eğitim saatini
geçmeyecek şekilde yapılan eğitimi,
g- İkili eğitim: Okul öncesi eğitim kurumlarında her gurupta bur öğretmen olmak kaydıyla
aralıksız altı eğitim saatini geçmeyecek şekilde sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi
içermektedir. (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği-Madde 4)
Download

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ