Karagöz: Tomom Hocİvot, dedİğin gibi olsun. Bok doymozsom garisini isterim ho. 6orson
bey,
sadece çorbo vekafte olobilir miyim? Diğer söyledİklerimi islemiyorum.
Korogöz' ün yemeği gelmiştir ve yemeye boşlomıştır.
Hocİvot: Ne yopıyorsun öyle Karogöz?
Karagözı Yemek yİyorum Hocivot, görmüyor musun?
Hocİvot: İYi de Yemek yerken ağİını şopırdotmo, çok oyıp otuyor. Hem yemeğini de
acele
etmeden ye.
Karagöz: Belki sen önümden olırsın, hı hı hı!
Hocİvot: Bırok Şokoyı, Korogöz'üm. Bu kodor hızlı yeme, bok sonro miden rohotsıztonır.
Lokmolorını küÇük Porçolor h6linde ol. Ayrıco oğzın doluyken de konuşmo. Nefes boruna yiye_
cek koçor.
Korogöz: Yoni Hocivot, ben yemekyiyorum, sen de benim boşımın etini yiyorsun. Tomom
tomom, yemeğimi yovoş ve sokin bir şekilde yiyeceğim.
Hoc İvot : Kar agöz, toboğı ndok i y emeği b it rmem İşs i n.
Karagöz: DoYdum Hocİvot doydum, iyi ki de ikinci porsiyon köfteyi ve dolmolorı olmomışım.
Hocİvot: Korogöz'üm biroz gayret ei de o tobağındo bıroktığın ıkı tokmoyı do yiyiver . İçken
neler hissettiğinİ hotırlosono. Senin imkdnın vor do bu yiyeİekteri olobiljin. yo imk6nı oimo_
yon insonlor?
Karagöz: Yo Hocivot, iştohımı koçırdın.
Hocİvot: Korogöz'üm seni üzmek istemedim. Sodece hotırlotmo yoptım. ihtiyocımız kodar
Yemek almolı, oldığımız yemeğin hepsini bitirmeliyiz.Yemekleri boşo jot1.ı.."^"liyiz değil mi?
Karagöz: Hoklısın Hocİcovcov, hoklısın. Şimdi o ikinci porsıyon kcıfteİı ve dolmolorı olobilirim.
Hocİvot: Karagöz, honİ doymuştun?
Karagöz: Conım olobilİrim dedim, yiyeceğim deınedim yo. Poket yoptırıp İhtiyoç sohibi kom_
şumo vereceğim.
Hocivot: Hoy oklınlo bin yoşo Korogöz'üm. İyi düşündün.
Biz, Hocivot ve Korogöz: çok iyi iki orkodoşız.
Bazen oYnı fikirde olmosok do çok iyiontoşır, birbirimizi severiz. Hoşço kolınız
çocuklor, hoş
kolınız!
İ
i91
Download

Karagöz ile Hacivat 2