NIRLINE
Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve
Uygulama Alanları
KONU
Online analiz nedir? Etkin ham madde kontrolü ile yem
kalitesini artırarak «Küresel Sürdürülebilirlik»e nasıl katkı
sağlar?
İLGİ
Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve Uygulama Alanları
TERCÜME VE DERLEME
NIRLINE Uzmanı Sevcan ŞENTÜRK
ANAHTAR KELİMELER
NIR, kalibrasyon, sürdürülebilirlik, NIR konspeti, NIR uygulama
alanları, örnek iş tanımları
KAYNAKÇA
• Trouw TR NIR teknolojileri dosyası
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sürdürülebilirlik Raporu
YAYININ KAPSAMI
 Derlemedir
 Tercümedir
 Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir
 Ürün Tanıtımıdır
ÖZET
SONUÇ
Artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda ihtiyacının
karşılanması en önemli sorun olmakta, bu durum da gıda ve
hayvancılık sektörünü içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik
sektörü haline getirmektedir. Bu çerçevede işletmelerin
kalıcı ve uzun vadeli işler yapabilmesi için, kalite
kontrollerinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yapılması
önemlidir.
NIRLINE sistemleri ile network analizin tek uygulayıcısı olan
Trouw TR, dünyanın en büyük veri tabanına sahip olan
MasterLab. kalibrasyonlarını online sistem ile tarım ve
hayvancılık sektörüne kazandırarak, işletmelerin bu
teknolojiden faydalanmasını sağlamaya devam etmektedir.
Trouw TR sürdürülebilirlik kapsamında NIRLINE
teknolojilerinin kullanım alanlarını hızla geliştirmektedir.
Ham madde kabulünden tüketime kadar olan süreçte
sürdürülebilirliği sağlamak için; NIRLINE altyapısını
oluşturmaya devam etmektedir.
Trouw TR’nin online bağlantı ile MasterLab.
kalibrasyonlarını sektörün kullanımına açmış olması,
milyonlarca numunenin kimyasal analizinin yapılmasını
engellemiş ve bunun sonucu olarak ülke ekonomisine katkı
sağlamıştır.
Giriş
«Sürdürülebilir gelişime ve
sürdürülebilir tarıma katkı
sağlayacak günümüzün en
önemli teknolojisi
NIRLINE’dır.»
Ağ yazılımı ile ilgili gelişmeler cihazların
hangi ülkede bulunduklarına
bakılmaksızın, tek bir veri tabanı
üzerinden analizlerin yapılmasını
mümkün kılmaktadır. RINA yazılımı
sayesinde dünya çapında tarım ve gıda
ürünlerinin kalitesini artırmak için
kullanılan NIR cihazları ve NIRS ISO 12099
tarafından onaylanmış MasterLab.
kalibrasyonları, uzman personeller
tarafından yönetilmekte ve her aşaması
izlenmektedir.
Ham maddelerin ve yemlerin üretimi ve
kalite kontrolü giderek küresel hale
geldikçe, numuneler üzerinde etkili olan
coğrafi konumların ve iklim özelliklerinin
en aza indirilebilecek olması, daha tutarlı
kalite kontrolleri yapılmasını sağlayacaktır.
Online sistemde kalibrasyonlar
milyonlarca örnek içerdiği için üreticinin
hemen analize başlayacak olması daha az
atık ile daha çok kalite kontrolü yapılması
anlamına gelmektedir. Bu durum üreticide
maliyet tasarrufuna, az atık ile kimyasal
kullanılmaması ise dünya genelinde
sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır.
Sürdürülebilir Yaşam ve Sürdürülebilir
Tarım için Güvenilir ve Kolay Kalite
Kontrolleri
Dünya’da nüfüsun artması, kentleşme,
alım gücü ve değişen diyetlere paralel
olarak kaynakların azalması ile farklı ham
maddelere yöneliş olacaktır. Bu yöneliş,
NIR kalibrasyonlarının yapısının ve
tiplerinin değişmesini de beraberinde
getirecektir. MasterLab. bu değişimi kolay
bir şekilde dünyaya uygulamak için,
kalibrasyon çalışmalarında sürekliliği
benimsemiştir. İkame kalibrasyonların
gelişiminin şimdiden yapılıyor olması,
gelecekte işletmelerin maliyet tasarrufu
yapmasını ve geleceğe kolay bir şekilde
adapte olmalarını sağlayacaktır.
NIRLINE, gelecek nesillerin kendi
gereksinimlerini karşılayabilmelerini
tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını
karşılamak için; tarımsal faaliyetin uzun
dönemde verimliliğini arttırıp, çevreyi
koruyarak, ekonomik gelişmeyi ve kırsal
yaşam kalitesini yükseltecek şekilde
yönlendirilmesini sağlamaktadır.
NIRLINE
Yakın Kızıl Ötesi
Spektroskopisi
«NIR cihazları çalışma
prensibi ve uygulama
kolaylığı ile birçok alanda
kullanımı ihtiyaç haline
gelmektedir.»
YKÖ (Near Infra Red-NIR) teknolojisi
merkezi bir veri tabanı üzerinden,
örneklerin hızlı bir şekilde analiz edilmesi
için faydalı bir araçtır. Hızlı analiz tekniği
bir örneğin yakın kızıl ötesi ışığa olan
soğurma karakteristiklerine
dayanmaktadır. NIR cihazı; analiz edilen
örnekteki –CH, -OH, -NH içeren tüm
moleküllerin NIR ışımasına tepki vermesi
ile birlikte, dalga boyunu 400 ile 2500 nm
arasında değiştirerek spesifik bir NIR
spektrumu oluşturmaktadır.
NIR teknolojisinin kullanım kolaylığı ve
sağladığı maliyet tasarrufu, sektörde
vakit alan birçok analizin NIR’de
uygulanmasını ihtiyaç haline
getirmektedir. Oluşan bu ihtiyaç NIR
teknolojisinin iki farklı şekilde
uygulanmasına neden olmaktadır. NIR
teknolojisi, hem parmak izi belirleme
şeklinde hem de analitik sonuçlar
alabileceğimiz analizler için
kullanılabilmektedir.
NIRLINE
Trouw TR NIRLINE Konsepti ve
Uygulama Alanları
«Online kalibrasyonlar, NIR
teknolojisinin geleceğidir.»
Hızla tükenen doğal kaynaklar ve iklim
değişikliğinin etkileri, gıda ve tarım
alanlarında sürdürülebilirlik ile ilgili bugün
karşı karşıya olduğumuz zorluklardan
sadece birkaçıdır. Bu sorunlarla başa
çıkmak için gıda ve hayvancılık
sektörünün sürdürülebilirliğe katkı
sağlaması önemlidir. Bu anlamda Trouw
TR’nin sürdürülebilirlikle ilgili en önemli
vizyonu; Türkiye’de hayvancılık ve tarım
kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılmasını sağlamaktır. Trouw TR
bunun için üretim ve kalite alanında
işletmelere fark yaratan yenilikçi çözümler
ortaya koymaktadır.
Online NIR sistemlerini kullanan
firmalar,kiyasal analiz maliyetlerini ve
karbon ayak izlerini aynı anda azaltarak,
daha sürdürülebilir bir geleceğe, daha
verimli bir şekilde organize
olabilmektedirler.
NIRLINE
Trow TR NIRLINE Konsepti
İyi bir NIRLINE sistemi için 3 temel başlık
önemlidir: NIR cihazı, kalibrasyonlar ve
teknik servis.
«Trouw TR NIRLINE
konseptinde sektöründe
öncü firmalarla güçlerini
birleştirmiştir.»
NIR Cihazı
Trouw TR NIRLINE konseptinde; FOSS
firması ile hizmet vermektedir. FOSS
firması tarım ve gıda alanında kalite ve
üretim parametrelerinin kontrolü için hızlı
ve doğru analitik çözümler sunan,
dünyanın önde gelen NIR
sağlayıcılarındandır. Dalga boyu aralığı ve
dalga boyu doğruluğu ile firmalara uygun
çözümler sunmaktadır.
Dünyanın en büyük veri tabanı
sağlayıcılarından olan Masterlab., dünya
çapında NIR hizmetleri sunmaktadır.
Bir işletmenin kalite ve üretim ile ilgili
nihai hedefi; NIR cihazlarını kullanarak
kalite ve üretim noktasındaki maliyet
potansiyelini minimize etmektir. Bunu
başarmak için; kalibrasyonların sürekli
gelişmesi fakat işletmelerin kimyasal
analizlerinin o oranda azalması gerekir.
Piyasada paket olarak sunulan kapalı
sistem kalibrasyonlar, belirli bir numune
yapısını temsil etmektedir. İklim
özellikleri ve kaynaklar, ham madde
tiplerini ve rasyon yapılarını sürekli
değiştireceği için, NIR sistemlerinde
kapalı sistem kalibrasyonların
başarısından bahsedilemez. Kaynakların
sürekli bir değişim içerisinde olması,
kalibrasyonların dış değişkenlere karşı
sürekli adaptasyonunu gerekli hale
getirmektedir. Bu da piyasada online
olmayan kalibrasyon sistemlerinde,
kimyasal analizlerin artarak devam
etmesi anlamına gelmektedir. Kapalı
sistemlerde bu şekilde kısır bir döngü
oluşacağından, firmalar için maliyet
tasarrufuna gidilemez.
NIRLINE
MasterLab. Kalibrasyonları Dünya Çapında
NIRLINE Network ile Çalışıyor.
«Trouw TR Network
ağındaki tüm NIR
kullanıcıları için bir yardım
masası çalıştırmaktadır.»
MasterLab.’ın NIR ağındaki büyümesi,
kalibrasyon güvenirliğinin arttığının ve
etkin kalite kontrollerinin yapıldığının
kanıtıdır. Bir internet bağlantısı üzerinden
dünyanın neresinde olursanız olun,
MasterLab. kalibrasyonlarına ulaşabilir,
teknik servis hizmetinden hızlı bir şekilde
faydalanabilirsiniz.
NIRLINE Teknik Servis
Trouw TR, NIRLINE teknolojisinden
maksimum düzeyde fayda sağlamanız için
NIRLINE teknik servis departmanı
çalıştırmaktadır. Kalibrasyonların
devamlılığının sağlanması ve ihtiyaç olan
diğer konular için teknik servis hizmetinin
devamlılığı önemlidir.
TEKNİK SERVİS ÖZET
1 İhtiyaçlara göre NIR cihazı seçimi
2 NIR cihazı kurulum
3 RINA bağlantıları kurulum
4 Uzaktan planlama
5 NIRLINE müşteri paneli giriş
6 Kalibrasyon bakım ve bilgi işlem
Kalibrasyon güncellemeleri için numune
7 seçimi
8 Yazılım ve kalibrasyon güncellemeleri
Kalibrasyon kontrolleri için ücretsiz
9 kimyasal analizler
NIR analizleri dışında ihtiyaç olan kimyasal
10 analizler için referans indirimi
11 Telefon ve e-mail destek
12 Ücretsiz danışmanlık
*Trouw TR’nin sizler için hazırladığı “teknik
servis özeti” dışında, oluşabilecek diğer
başlıklar için de NIRLINE teknik servis
departmanı tarafından hizmet verilmektedir.
NIRLINE
NIRLINE
Kullanım Alanları
«NIRLine, içeriklerin
niteliğini öylesine hassas
bir biçimde tespit eder ki,
gıda bileşiminin vasfı ve
etkinliği %100’e kadar
yükseltilebilir.»
NIR analitik veritabanının kullanımı
Yem analizinde NIR teknolojisi endüstriyel
analizler için de kullanılabilir. Örneğin; kül,
nem, yağ, selüloz, fiber, ADF (Asit
Deterjan Fiber), NDF (Nört Deterjan Fiber)
vb. örneklerin spektrası, merkezi
MasterLab. veri tabanında kayıtlı spektra
ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırmaların
analitik değerlerle birleştirilmesi
sonucunda oluşan denklem kalibrasyon
çizgileridir. Analitik sonuçlar, bu kalibre
edilmiş çizgilerden belirlenir.
Analitik sonuçların doğruluğu her
kalibrasyon çizgisinin arkasındaki örnek
sayısına bağlıdır. Ne kadar fazla örnek var
ise doğruluk o kadar yüksektir.
MasterLab. veritabanı %98’in üstünde
doğruluk payı sağlamaktadır.
NIRLINE
NIRLINE Kullanım Alanları
(devamı)
«NIRLINE sistemlerinde
yeni bir uygulama olan
Fingerprinting ile ham
madde saflığını ölçüp,
izlenebilir bir şekilde
sınıflandırma
yapabilirsiniz.»
NIR Parmak İzi Veritabanı
(Fingerprinting)
Parmak izi NIR teknolojisinde
uygulanmaya başlanan bir yeniliktir.
Parmak izi çıkarımı sadece bir örneğin bir
NIR spektrumunu referans örneklerin
spektraları ile karşılaştırır. Bu nedenle
vitaminler ve diğer katkı maddeleri gibi
gelen ürünlerin kalite kontrolü için
mükemmel bir araçtır.
NIR kullanılarak elde edilen parmak izleri
sadece veri tabanındaki referans
örneklerle karşılaştırıldığında evet veya
hayır yanıtını verir. Bu nedenle analitik
veri olmadan onaylanmış bir “geçiş” veya
“geçiş yok” gerekli olan kabul
prosedürleri için çok kullanışlıdır.
Referans ham madde
taraması
Merkez Veri Tabanı
Yerel ham maddenin
taranması
NIRLINE
NIRLINE Konumu
«NIRLINE kendi üretiminiz
içinde kaliteyi arttırır.»
NIRLINE konsepti besin yazılımına,
formülasyon yazılımına ve yazılım
bağlantılarının geliştirilmesine imkan
tanır. Bu bağlantılar doğrudan besin verisi
ve formülasyon önerilerinin elde
edilmesini sağlayarak, size ve
müşterilerinize gündelik işletimde
yardımcı olur. NIRLINE; çalıştırılması kolay,
maliyeti düşük ve hızlı olduğundan daha
fazla veri kolaylıkla oluşturulabilir ve bu
durum doğru bir kalite kontrol
oluşturulmasını, daha iyi formülasyon
yapılmasını ve müşteri memnuniyetinin
artmasını sağlar.
İşletmeler, karmaşık ve tam teşekküllü
kalite yönetim yazılım sistemi uygulamak
zorunda kalmadan, kalite kontrol, risk
yönetimi, sertifikalar ve mevzuatın sürekli
büyüyen ihtiyaçlarına cevap sağlar.
Bununla birlikte işletmeler, NIR
cihazlarından alınan analitik sonuçları,
NIRLINE konseptini kullanarak, otomatik
veriye dönüştürür.
NIRLINE
NIRLine Konumu
(devamı)
«NIRLine: Hem müşteri
ilişkilerini hem de kaliteyi
iyileştiren bir araçtır.»
NIR teknolojisinin uygulanması ile
güvenilir besin (beslenme) verileri
sağlanması, işletmelerin müşterileriyle
olan ilişkisini geliştirir.İşletmelerin saha
ekipleri, NIRLINE tarafından alınmış
analitik verileri kullanarak müşterilerine
çok daha iyi tavsiyeler verir. İşletmeler
için memnun müşteriler daha fazla
çevreye hakim olunmasını sağlar.
NIRLINE
Trouw TR
Örnek İş Tanımları
«Trouw TR tarafından sizler
için hazırlamış iş modelleri
ile finansmanı düşünmeden
NIRLINE sistemleri ile
tanışabilirsiniz.»
İşletmeniz için NIRLINE başlama
noktaları
Kaliteli ürün ortaya koymak için harcağınız
zaman ve maliyetlerin farkında mısınız?
Bu maliyetlerin minimize edilip, zaman
kaybının engellenmesi için NIRLINE
teknolojisi iyi bir yatırımdır. Öncelikli
olarak bu yatırımın yapılması için, NIRLINE
ile ilgili işletmenizde farkındalık
yaratılması gerekir; çünkü yaratacağınız
bu farkındalık, işletme kayıplarını kazanca
dönüştürmede etkili olacaktır.
İşletmenizde NIRLINE farkındalığının
yaratılması için Trouw TR tarafından
önerilen 3 temel başlık şu şekildedir:
1. NIR sistemlerinin avantajları ön
planda tutularak, üretim ve kalite
kontrol alanlarında maliyet
noktalarınızın tespit edilmesi,
2. Bu maliyet noktalarında NIR
sistemlerinin kullanılması ile oluşan
kârlılığın hesaplanması,
3. Ham madde alımından, nihai ürünün
müşteriye teslimine kadar olan
süreçte üretimde her aşamanın
izlenmesi ve oluşabilecek kayıplarda,
NIR ile hızlı bir şekilde çözüm
üretilmesi.
Bu 3 temel başlık işletmenizde NIR cihazı
kullanımını ihtiyaç haline getirecektir.
NIRLINE
Trouw TR
Örnek İş Tanımları (devamı)
«İşletmeniz için ihtiyaç olan
NIRLINE sistemlerine kolay
bir şekilde sahip
olabilmeniz amacıyla,
Trouw TR NIRLINE ve
RINACALL gibi örnek iş
tanımları geliştirmiştir.»
A) NIRLINE
Bu iş modeline dahil olan hizmetler NIR
cihazı ve kalibrasyonlardır. NIR
sistemlerini daha avantajlı bir şekilde
edinebilmeniz için hazırlanmış bu
modelde; işletmenizin ihtiyacı olan
ürünlerin iki şirket arasında yapılacak olan
NIRLINE sözleşmesinde belirtilecek
şartlarda alımı durumunda; NIR cihazı ve
kalibrasyon için oluşan tutarı, bedelsiz
hale getirebilirsiniz. Sözleşmeler
hazırlanırken ürün fiyatları piyasa
şartlarına göre oluşturulur ve piyasada
oluşan artış ya da azalışlara göre
güncellenir.
B) RINACALL
NIRLINE iş tanımından farklı olarak,
RINACALL iş modeline dahil olan hizmet
sadece kalibrasyonlardır. İşletmenizin
finans durumuna göre oluşturulmuş bu
modelde, işletmenizin ihtiyacı olan
ürünlerin, iki şirket arasında yapılacak
olan RINACALL sözleşmesinde belirtilecek
şartlarda alımı durumunda; kalibrasyon
paketi için oluşan tutarı, bedelsiz hale
getirebilirsiniz. Sözleşmeler hazırlanırken
ürün fiyatları piyasa şartlarına göre
oluşturulur ve piyasada oluşan artış ya da
azalışlara göre güncellenir.
NIRLINE
NIRLINE Uygulamalarında Trouw TR’yi Seçmeniz İçin
5 Neden:
1. NIRLINE teknolojilerinde size toplam
çözümler sunulur.
2. NIRLINE konsepti ile zaman
kaybetmeden analize başlanabilir.
3. Rakipsiz veri tabanı ile dünyadaki tüm
ham madde ve rasyonlara hakim
olunur.
4. Online sistem ile yüksek güvenirlilikte
kalibrasyonlar sunulur.
5. Online kalibrasyon kullanımı ile
sürdürülebilirliğe katkı sağlanır ve ülke
ekonomisine katkıda bulunulur.
NIRLINE
Download

Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve Uygulama Alanları