Sayfa 1 / 3
HASTANE YÖNETİMLERİNİN CİHAZ ALIRMLARINDA TEKNİK ŞARTNAME
HAZIRLAMAKTA Kİ EKSİKLİKLERİ
Günümüz koşullarında hasta sağlığı ve konforuna verilen önem herkes
tarafından bilinmektedir. Doğru teşhis ve tedavi ile hastaların yaşam kaliteleri
artırılmaya çalışılırken, hastaneler tarafından kullanılmakta olan Aseptizör (Paket
Hijyen Klima ) diye tanımladığımız; mikroorganizmaların yoğun olduğu kirli havayı
filtre ederek, ısıtma-soğutma, basınç ve nem kontrolü yaparak ortama geri veren bu
cihazların önemi de artmaktadır.
Günümüzün ekonomik koşulları içerisinde aseptizör cihazlarının temini, bakımı,
onarım maliyetleri hastanelere ek bir maliyet yükü getirmektedir. Hastanelerin bu
konuya önem vermeleri ile birlikte maliyet konusunun da öne çıkması; bu büyük
pazardan pay almak isteyen birçok firma, grup veya kişilerin, teknik bilgi, birikim ve
tecrübesi olmayan aseptizör imalat firmaları oluşturmasına sebep olmaktadır.
Hastanelerin Aseptizör cihazı alım prosedürü şöyle işlemektedir.
( Paket Hijyen Klima )
Aseptizör Cihazı alımı; 4734 sayılı, Kamu İhale Kanunun, 19. Maddesi uyarınca
açık ihale usulü ile ihale edilir. İhaleler; internet erişimi olan tüm bilgisayar ve cep
telefonlarıyla her an takip edilebilir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve ihale edilecek
cihazın özellikleri ‘’ Aseptizör Cihazı Teknik Şartnamesi’’ olarak Elektronik Kamu
Alımları Platformu olan (EKAP) üzerinden yayımlanır.
Yayımlanan bu Aseptizör teknik şartnamesinin özelliklerini sağlayabilecek
firmalar bu aşamadan sonra ihaleye katılır ve en uygun fiyatı veren firma ihaleyi almış
olur.
Ancak yayımlanan bu teknik şartnamelerin neredeyse tamamına yakın bir
bölümünün özellikleri incelendiğinde, daha önceden belirlenmiş bir cihazı işaret ettiği
ihaleye katılan diğer firmalar gibi bizim de dikkatimizden kaçmamaktadır.
İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir
tutanakla tespit edilir.
Rekabeti önleyici ve sadece bir tek cihazı işaret eden bu şartnameler
neticesinde düzenlenen zeyilname ile bu durum, ihaleyi yapan idare yetkililerine
bildirilmektedir.
NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Feyzullah Mah. Bağdat Cad. İbar Konak No:234 Daire:19 İdealtepe – Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 352 12 70 – Faks: 0216 352 12 71
Web: http://www.nanogeninternational.com e-mail: [email protected]
Sayfa 2 / 3
İdare yetkilileri, teknik şartnamenin uygun olmadığına dair tarafımızca
düzenlenen zeyilname neticesinde ve kendilerinin de kabul ettiği teknik noksanlıklar
nedeniyle ihaleyi İptal etmektedirler.
Ancak; zeyilname de belirtilen teknik aksaklık ve eksiklikler nedeni ile idarece
iptal edilen ihale, tek bir cihazı tarif eden özellikler esas alınarak, bir önceki ihalede
belirtilen teknik şartnamenin birkaç cümle değişikliği ile tekrar yayımlanmaktadır.
Bu durumu birkaç örnek ile açıklamak gerekir ise;
‘’Ünitenin konstrüksiyonu özel profil taşıyıcı karkas üzerine izolasyonlu
ve çift cidarlı yapıda olmalıdır. Dış yüzeyler ise tam hijyenik elektrostatik toz
boya ile boyalı olmalıdır.’’ Denilmektedir.
Oysa; Bu madde tek bir cihazı belirtmektedir. Ayrıca Alüminyum ya da sert
plastik harici malzeme kullanılması örneğin paslanmaz özelliğe sahip bir cihazın
kullanılması da söz konusu olabilir ki paslanmaz çelikten imal edilmiş bir cihazın
hijyen açısından diğer malzemelere göre üstünlüğü vardır. Toz boyalı DKP sacdan
imal cihazlar ameliyathane ortamındaki dezenfektan malzemelerden etkilenerek
deformasyona uğramakta ve mikroorganizmaların barınması için uygun bir ortam
sağlamaktadır. Hatta paslanmaktadır.
‘’Cihazın en ölçüsü en fazla 500 mm olmalıdır.’’ Denilmektedir.
Yine tek bir cihazı işaret eden bu maddede rekabeti engelleyici bir durum söz
konusudur. Aynı özellik ve teknik verileri sağlayan ve en ölçüsü 500 mm.’nin üzerinde
(örneğin 501 mm. olması durumunda) cihazın şartnameye uymadığını söylemek
kesinlikle doğru değildir.
‘’Sistem içersinde hava dezenfeksiyonunu sağlayan TiO2, Agl, CuS kaplı
silindirik boroksilat cam tüplü iyon jeneratörü olmalıdır.’’ Denilmektedir.
Mühendislik açıdan hiçbir doğruluğu ve uygulanabilirliği olmayan bu ibare
kesinlikle doğru değildir. Tamamıyla kafaları karıştırmaya yönelik bilimsel olarak da
ispatı ve ölçümü mümkün olmayan bu tür söylemler, ihaleye katılacak diğer firmaları
bertaraf etmek için özellikle şartnameye eklenmektedir.
‘’Cihazın Isıtma ve soğutma kapasitesi en az 24.000 Btu olmalı’’
Denilmektedir.
Oysa; Cihazın ısıtma ve soğutma kapasitesi 50.000 Btu/h olmalıdır. Özellikle
ameliyathanelerde ki yüksek hava değişim sayısına ve dış ortamdan alınacak taze
hava miktarına ki bu değer de en az 1200 m3/h olmalıdır, buna istinaden daha düşük
seçilecek ısıtma ve soğutma kapasitesinde ki cihazlar yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla
hastane yönetimi; 50.000 Btu/h olması gereken bir cihazı sırf şartnamede 24.000
Btu/h yazdığı için daha küçük ve yetersiz kapasitede bir cihaz alımına gitmiş olacaktır.
NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Feyzullah Mah. Bağdat Cad. İbar Konak No:234 Daire:19 İdealtepe – Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 352 12 70 – Faks: 0216 352 12 71
Web: http://www.nanogeninternational.com e-mail: [email protected]
Sayfa 3 / 3
‘’Aseptizör cihazının montajı sonrasın da sızdırmazlık testi yüklenici firma
tarafından yapılıp raporlanacaktır.’’ Denilmektedir.
Oysa; Yüklenici firmanın sızdırmazlık kontrolü yapması uygun değildir. TURKAK
onaylı validasyon firmasının ölçüm ve raporlama giderleri yüklenici firmaya ait olacak
şekilde validasyon işlemi yükneici firmadan bağımsız bir firmaya yaptırılmalı ve bahsi
geçen validasyon raporları direkt olarak hastane yönetimine iletilmelidir.
Aksi bir durum da hem cihazı üretip hem de cihaza ortam şartlarını sağladığının
kabul raporunun aynı firma tarafından verilmesinin uygun olmadığı şüphe götürmez
bir gerçektir.
Bahsettiğim bu söylemler cihaz teknik şartnamesine yapılan itiraz neticesinde
düzenlenen zeyilname sonrası, birçok hastanenin idare yönetimince değiştirilen
maddelerdir.
Sadece bir firmanın cihaz satışını ön gören, rekabet açısından daha geniş bir
katılımın sağlanmasına engel olan, bunun yanında fiyat kriteri açısından da diğer
cihazlara göre daha pahalı bir cihazı almak zorunda kalan hastane yönetimlerini bu
konuda uyarmak istiyoruz.
İdare; Cihaz Teknik Şartnamesi hazırlarken, hangi özellikte bir cihaza ihtiyaçları
olduklarını göz önünde bulundurmalıdır. Bunu yapmaktan kaçınma yoluna giderek işin
kolayını seçmekte ve internet ortamında arama motorlarından faydalanarak bir başka
hastane acaba hangi şartnameyi kullanmıştır deyip araştırma içerisine girmekte ve
ihtiyacına uygun olmayan bir cihazı seçmeye çalışmaktadır.
Bu durum bazen öyle bir hal alıyor ki idare kendisinin hazırlaması gereken
teknik şartnameyi, internet ortamından bulduğu firmadan bizzat talep etmekte veya
firmanın internet sitesinden olduğu gibi indirip, Elektronik Kamu Alımları Platformu
olan (EKAP) üzerinden aynen yayımlamaktadır.
Bunun sonucu olarak, hastane yönetimleri, teknik ihtiyaçlarına hitap etmeyen bir
cihazı ya da cihazları ameliyathane, laboratuvar ya da yoğun bakım ünitelerinde
doktor, cerrah, hemşire, teknik personel vs. gibi son kullanıcılar vasıtasıyla hastalar
üzerinde kullanmaktadırlar.
Cengiz TAŞDEMİR
Hijyen Bilimci
18.08.2014
NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Feyzullah Mah. Bağdat Cad. İbar Konak No:234 Daire:19 İdealtepe – Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 352 12 70 – Faks: 0216 352 12 71
Web: http://www.nanogeninternational.com e-mail: [email protected]
Download

hastane yönetimlerinin cihaz alırken alımlarında