Sanofi Grubu Türkiye
“Ar-Ge Çağrısı” Programı
Nurşah Ömeroğlu
Medikal İşbirlikleri Yöneticisi
23 Mayıs 2014
İlaç Araştırma Geliştirmede son 10 yıl
• Bilimdeki olağanüstü gelişmelere
rağmen bu gelişmelerin sağlığa faydası
orantısal olarak azalmıştır
• Genomik alanındaki gelişmeler
sayesinde biyolojik hedefler ciddi bir
oranda artmıştır
• Biyofarmasötik sektörün başarı oranı
1/8’den 1/14’e düşmüş; geliştirme
süresi ikiye katlanmıştır
İlaç Araştırma Geliştirme Verimliliğinde Ciddi Azalma
Ne Yapılmalı?
Translasyonel/ Çevrimsel Tıp
Çünkü; hasta ve toplum üzerine
çalışan laboratuvardaki temel
araştırıcılar ve klinik araştırmacılar
arasındaki işbirliğini arttırmak bilimi
güçlendirmek açısından fevkalade
önemlidir
Paylaşımcı (açık) İnovasyon
Çünkü; duvarları yıktığımızda içeride
ve dışarıda muazzam bir bilimsel
keşif süreci devam ettiği için işbirliği
ile hastaların beklediği çözümleri en
hızlı biçimde sunacağımızı biliyoruz
Sanofi’nin Çalışma Modeli
Yerel Inovatif Ekosistemleri Kaldıraç olarak kullanmak
Amacımız; biriyle bütünleştirilmiş Ar-Ge merkezleri oluşturmak
Yerel inovatif ekosistemler içinde bilim, yetenek ve kaynakları birleştirerek en iyi fırsatları
çıkarmak
Sanofi, hastaların gereksinimlerine odaklanmış global
bir sağlık hizmeti lideridir
Sanofi Türkiye’de önde gelen sağlık gruplarından biridir
Sanofi Grubunun üç kıtaya yayılmış 30 Ar-Ge tesisinde toplam
15 Bin Bilim İnsanı çalışmaktadır
Sanofi’nin Odağı
Hastalık ve İhtiyaçların olduğu yerde
Öncelikli Araştırma Alanları
Sanofi Grubunun üç kıtaya yayılmış 30 Ar-Ge tesisinde toplam 15 Bin Bilim
Sanofi
Ar-Ge Portföyü
İnsanı çalışmaktadır
Faz I
Faz II
Faz III
Ruhsat
TOPLAM
Onkoloji
8
4
3
0
15
Diyabet ve Metabolik
Hastalıklar
2
0
1
2
5
Tromboz
1
0
1
0
2
Merkezi Sinir Sistemi
2
0
0
2
4
İç Hastalıkları
3
7
1
0
11
Oftalmoloji
4
1
0
0
5
Genetik Hastalıklar
2
0
1
0
3
Yaşlanma
4
3
0
0
7
Aşılar
4
3
4
2
13
30
18
11
6
TOPLAM
65
48
17
52
Sanofi Türkiye’nin vizyonu:
Klinik araştırma tecrübesini inovasyona dönüştürmek..
Ar-Ge kanunu
İlaç Araştırmaları Yönetmeliği /1993
İlaç Araştırmaları
Kılavuzu/1995
1993-2003
Klinik
Araştırmalar
Derneği
AİFD
2003
2004
2005
2006
Gözlemsel
Çalışmalar
Kılavuzu
2007
2008
Faz I
Klinik Operasyonlar
Klinik
Araştırmalar
Kanunu ve
Yönetmeliği
2011
İlaç
Araştırmaları
Yönetmeliği
2008
2009
Klinik
Araştırmalar
Yönetmeliği
2013
2013
Faz I
Tek AR&GE
32 Proje
6000 Hasta
300 Merkez
Klinik Araştırma
Odaları
33
Temel İKU
İleri Düzey İKU
Bioistatistik
Yeni inovatif
projeleri tarama
ve Ülkemizin
potansiyelini
belirleme
İnovasyon İşbirlikleri- Ege Üniversitesi ve Koç Üniversitesi
Sanofi & Ege Üniversitesi
Sağlıkta İnovasyon mottosu ile 23 Mart
2011’den beri yenilikçilik alanında
beraber çalışmaya devam ediyoruz.
Sanofi & Koç Üniversitesi
28 Ocak 2014 tarihinde imzalanan «Niyet
Mektubu»nun hedeflediği bilimsel ortaklık
aracılığıyla araştırma ve geliştirmeyi
desteklemek amacımıza paralel olarak,
işbirliğinin hastalara yarar sağlayacak
önemli buluşların ortaya çıkmasına zemin
sağlayacağına inanıyoruz.
Sanofi Türkiye Ar-Ge Projeleri Çağrısı
Sanofi Global Ar-Ge’nin «paylaşımcı (açık) inovasyon- open innovation» yaklaşımına
paralel olarak;
Türkiye’deki bilim insanlarının fikirlerini milyonlarca hastanın
yararına sunmak üzerine ulusal bir çağrıya çıkılarak araştırmacılar,
Ar-Ge projeleri bazında işbirliğine davet edilmektedir.
Amaç
Sanofi Grubunun odak terapötik alanları*ndaki Türkiye’de
geliştirilen yüksek potansiyelli projeleri belirlemek
Sanofi Global Ar-Ge ekibine yeni teknoloji ve ürünler ile işbirliği
ve lisans anlaşmaları fırsatları çıkarmak
Hedef
• Ar-Ge portföyünü yeni ilaç adayları ile genişletmek
•
Erken ve/veya İleri Faz
•
Yeni molekül ve biyolojik ajanlar (gen, aşı, monoklonel antikor vs)
• Ar-Ge olanaklarını «etkin teknoloji»lerle genişletmek
•
Yeni ve kontrollü salınım ilaç formülasyonları
•
Tahmin edilebilir farmakoloji modelleri (in vitro ve in vivo)
•
Biyomarkerlar, tanı yöntemleri, bireysel tıp
• Biyoteknoloji portföyünü genişletmek
•
Üniversiteden lisans alma
•
Stratejik ortaklık için start-up satın alma
Başvuru için: www.sanofi.com.tr
Sanofi Ar-Ge Çağrısı
Katılım Koşulları
Araştırma Alanları
Sanofi Ar-Ge Çağrısı
Yol Haritası ve Süreç
Kampanya Lansmanı&
Projelerin Toplanması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hedef Kitlenin
Belirlenmesi
Ulusal Ar-Ge Çağrısı
Kampanya
Kampanya Duyurusu
İç Lansman
Dış Lansman (Basın
Bülteni)
Projelerin
Toplanması
Değerlendirme
1.
2.
3.
Uygunluk (alanı, proje
profili & geliştirme
evresi)
Sanofi’nin odak
terapötik alanları
ile sinerji
Teknolojik Inovasyon
Haziran-Eylül 2014
Kasım 2013-Mayıs 2014
1.
2.
Sanofi Global Ar-Ge
nihai kararı
Detaylı analiz
Gizlilik Anlaşması
4. Adım
Ekim 2014-değişken
3. Adım
Eylül 2014
2. Adım
1. Adım
Seçme
Sanofi’nin Araştırmacılarla Olası İşbirliği Modelleri
İşbirliği
•
Araştırma Desteği: Üniversite araştırmalarına sponsor olma
•
Araştırma İşbirliği: Kısmi devlet desteği alarak araştırma yapma
•
Araştırma Konsorsiyumu: Firmalar ve üniversiteler biraraya gelerek ilgili araştırma
alanlarında çalışma
Lisanslama
•
Teknoloji Lisanslama: Üniversite patentlerinin lisanslarını devralma
•
Start-up satın alma: Üniversite dahilindeki start-up firmalarını satın alma
•
Araştırma materyali değişimi: Araştırma performansının artması için Materyal Transfer
Anlaşması imzalanması
Sanofi Ar-Ge Öncelikleri
Onkoloji
BU
İlgi Alanı Dışında
En Öncelikli Alanlar
Onkoloji
•Terapötik ve koruma aşıları,
destekleyici ve palyatif tedavi
•Taşıyıcı sistemler (tek başına)
•Moleküer Tanı Yöntemleri
•Kanser beslenme
•Teşhis/görüntüleme
•Kanser tedavi merkezi
•Jenerikler
•Sağlık Veri Sistemleri
•Radyoterapi
•Cerrahi teknikler
•Cerrahi aletler
•Infüzyon pompa ve setleri;
enjeksiyon aletleri
•Protezler
•Tıbbi olmayan girişimler
•Tedavisi olanaksız hastalar için
bakım yerleri
•Growth and development pathways related to cancer
dependence
•Sentetik kanser hedefi öldürücü
•Kanser metabolizmanları
•Hedefli tedaviler (Teknolojiler ve ilaç)
•İnsan Tümör Veritabanları, Klinik öncesi model
tanımlama, Biyoinformatik altyapı, Faz I moleküler
hipotezi ve eşlik eden Tanı yöntemleri
•Hastalar için inovatif tedaviler
•Sınıfında en iyi veya ilk; küçük moleküller veya
biyolojikler
•Kombinasyon tedavisine uyumlu bileşikler
•Varolan tedavilere fayda sağlayan yardımcı bakım
ürünleri
Geliştirme Fazı;
•Keşif ya da klinik öncesi dönemden klinik geliştirme
dönemine kadar ticarileşmiş tüm onkoloji ürünleri
Nurşah Ömeroğlu/ 22.03.2014
Diyabet & Metabolizma
• Keşif ya da klinik öncesi dönemden klinik geliştirme dönemine kadar
ticarileşmiş tüm diyabet ve metabolizma ürünleri- en öncelikli alanlar;
•
•
•
•
•
•
•
•
İnsülinler
İmmünomodülasyon
-hücre biyolojisi
İnsülin-direnci
Dislipidemi (inovatif hedefli yaklaşım)
Diyabetik Obezite
Diyabetik Nefropati
Diyabetik ayak ülseri
İnfeksiyon Hastalıkları
•
Inovatif hedefler, işleyiş şekilleri, küçük moleküller dahil yeni tedaviler belirleme teknolojileri,
doğal ürünler ya da biyolojik ajanlar (antikorlar, proteinler…), aşağıdakilere hitap etmesi
amaçlanan tedaviler
•
•
•
Hastanede ve evde bakım düzeninde çoklu ilaç infeksiyonları
• Antibakteriyel, antifungal ve bakteriyel toksin inhibitörleri
• Koruyucu yaklaşımlar (örn; biyofilmler) ve diğer tedavi ihtiyaçları
• Tanı yöntemleri, dezenfektanlar
İhmal edilmiş hastalıklar
• Dirençli olan ve olmayan vereme karşı verem tedavisi
• Gizli verem infeksiyonlarına karşı tedaviler
• Sıtma (karışık olmayan/şiddetli)
• Leyşmanya (iç organlar ve cilt)
• Uyku Hastalığı (Afrika evre I/II tripanosomozis)
• Chagas Hastalığı
• Diğer tedavi ihtiyaçları
Bileşikler/sağlık çözümleri
• Koruma,tedavi ve infeksiyonların diğer ikincil etkileri dahil patojenlerin (virüs, bakteri, parazit)
hostlarının insan hedefleri/yolları üzerindeki etkileri
Yaşlanma
•
Birincil Öncelikler
•
•
•
•
Alzheimer Hastalığı (semptomatik, hastalık ilerleme)
Kronik engelleyici ağrı (disabling pain)
Duyma Bozuklukları
Osteoartrit
• İkincil Öncelikler
•
•
•
•
Parkinson Hastalığı
Sarkopeni ve Zafiyet
İnme tedavisi (koruma değil)
Sağlıklı yaşlanma- majör tıbbi morbiditeden korunma
• Varolan ilaçların yeni kullanımı ve/veya nutrasötikler
• Varolan ilaçların yeni kombinasyonları ve/veya nutrasötikler
• Üçüncül Öncelikler
• Sirkadyen ritmi bozuklukları
• Immünosenasens
• Fazla çalışan mesane
Yetim Hastalıklar
• İyi tanımlanmış bir hasta popülasyonunun tedavisine odaklanmış gen tedavisi,
antisens teknoloji, küçük moleküller, protein ve antikor tedavileri ve
aşağıdakiler dahil karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar;
•
•
•
•
•
Lizozomal Depo Hastalıkları
Müsküler Distrofi / Omurga Kas Atrofisi/ Huntington Hastalığı
Sistik Fibroz
Hemofili
Bağışıklık Sistemi kaynaklı yetim ya da nadir hastalıklar (örn; Miyasteni gravis,
Sjogren)
Göz Hastalıkları
•
•
•
•
•
•
Dry AMD (son evre ürünleri ya da implant aletleri)
Wet AMD (anti-VGEF ya da ilişkili tedaviler)
Diyabetik Retinopati
Retinal Distrofiler (gen tedavileri, aletler, ve implantlar)
Oküler inflamatuar hastalığı
Glokom (yeni işleyiş şekli, yeni ilaç-salınım çözümleri)
İlgili Duyulan Diğer Tedavi Alanları
• İmmünoloji- Enflamatuar
• Bağışıklık Hastalıklarının patofizyolojik mekanizmalarını hedefleyen tedaviler
• ILR4R ile potansiyel sinerjiye odaklanmış Dermatoloji
• Biyocerrahi
• Ağrı/ Osteoartrit ağrısı
• Hastalık modifikasyonu/biyolojik tedavi
• Cerrahi girişimi destekleyen bakım
• Kardiyovasküler Alan
• AKS ve hiperlipidemi
• Fırsatlar
• Nefroloji/ destek renal ürünler
Teknoloji Platformları
• Kimya
• Yeni kolaylaştırıcı teknolojiler
• Daha iyi risk yönetimi için bileşik koleksiyonu paylaşma hedefli yeni ortaklık
modelleri
• Biyolojik Ajanlar
• Protein biyolojikleri (antikorlar, yeni yapılar)
• Nükleik asit tedavileri
• Kök hücre ve rejeneratif tıp (greft şeklinde hücreler, immünomodülasyon, dolaylı
etkili rejenerasyon)
• Hücresiz materyal / biyocerrahi
Keşif Konseptleri
•
•
•
•
Mitokondriyal Biyodinamikler
Yetim Hastalıklar
Hastalık Biyobelirteçleri
İlaç Salınım Cihazları (nano/mikro biyomateryal bilim)
Teşekkürler
Download

“Ar-Ge Çağrısı” Programı