Form – Belgele dir e Başvuru
Kuruluş Bilgileri
Unvan
Adres
Telefon
We Sayfası
Faks
E - Posta
Denetim Bilgileri
ISO 9001
ISO 20000-1
ISO 22301
ISO 27001
Standart
Diğer
Kapsam
Toplam
Çalışa Sayısı
Kapsam Dahili
Çalışa Sayısı
Geçi i, Taşero
Çalışa Sayısı
Vardiya Sayısı
Denetim Adresi
Adres satırı da farklı ise
Diğer Tesisler,
Şu eler, Sahalar
Hakkı da Bilgi
Veriniz
Denetlenmesi
İsteniyor mu?
Evet
Kuruluş Yetkilisi
Dokü a : FR.001
Revizyon : 03
www.sealcert.com.tr
Hayır
Yö eti Te sil isi
BGYS Temsilcisi
Yayı Tarihi
: 23.11.2012
Revizyon Tarihi : 05.06.2014
1/2
Form – Belgele dir e Başvuru
ISO 27001 Gerekli Bilgiler
Kulla ı ı sayısı
Bilgisayar sayısı
Server sayısı
Diğer ilgi işle
ihazları
Lokal ve uzakta erişi li ağ sayısı
Bilgi Güve liği ile ilgili yasal şartlar
Mev ut ağa uzakta erişi
ü kü
Ka losuz iletişi
usu uz?
kulla ıyor
ü?
Sektöre özel yasaları uygula a ilirliği &
uygulanabilirlik bildirgesi
Kulla ıla şifrele e kripto tek olojileri
Kulla ıla diğer tek olojiler
BGYS kapsa ı da gizlilik oluştura ve SEALCERT ile
paylaşıla aya ak gizli ve hassas ilgi içere kayıtlar
BGYS kaç yıldır uygula
aktadır.
Başvuruyu Yapa
Dokü a : FR.001
Revizyon : 03
www.sealcert.com.tr
Tarih
İ za
Yayı Tarihi
: 23.11.2012
Revizyon Tarihi : 05.06.2014
2/2
Download

Belgelendirme Başvuru Formu