Cezayir Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdelaziz Bouteflika
Bey'in Yüksek Himayeleri ile
ULUSLARARASI KADINLIK KONGRESİ
BİR BARIŞ KÜLTÜRÜ İÇİN
DÜNYADA İLK KEZ
Bizimle dünyayı
değiş rin
SÖZ HAKKI
KADINLARIN
Oran, Mostaganem,
Cezayir
27 Ekim - 2 Kasım 2014
Ve bununla beraber barış arzusu hiçbir zaman bu
kadar büyük olmamış …
KONGRENİN MESAJLARI
s
k
E
5
n
e
4
Söz hakkı kadınların :
bir barış kültürünü
gerçekleş rmeye yardım
etmek için kadınlık
en
2
Birlikte bir barış
dünyası inşa etmek
için evrensel hikmetler
Eks
İnsanî değerlerin aktarımı
çerçevesinde bir eği m
Eksen
3
E k s en
Ahengin ve barışın geri
dönüşü için kadınlığın ve
erkekliğin uzlaşması
1
Kadının tarihini, hakkını
ve onurunu yeniden
sahiplenmesi için
İslâm’da kadının konumu
hakkındaki hakikatlerin
örtüsünü kaldırmak
Ek
n
se
Daha iyi bir
birlikte yaşam
lehine bir barış
kültürünü inşa etmek
Her gün insanların sağduyudan yoksun davranışının ne cesi olarak ça şmaların, şiddetlerin ve
yoksulluğun resimlerinin ve haberlerinin yağmuru al nda kalıyoruz. Fakat bununla beraber de
barış arzusu hiçbir zaman bu kadar büyük olmamış .
Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve kâr anlayışının yöne ği bir küreselleşmenin birleşmesi
toplumlarımızda süratli değişimlere sebep oluyor ki; bu değişimler etkileşimli fikirlerin
karışımının kaçınılmaz olduğu bir dünyayı, çeşitli kökenlerin ve kültürlerin karışımından oluşan
bir topluluğun önüne geçilmez bir gerçek olduğu bir dünyayı altüst ediyor ve güçsüzleş riyor.
İnsanlığımız buna tepki göstermelidir ve kendisine bir olanak olarak sunulan şu alterna fe
yönelmelidir : “Daha iyi bir birlikte yaşam” ve bu kavramın taşıdığı bütün değerler toplumu.
Bu, önemi coğra , kültürel, sosyal ve dinî sınırları aşan ve zorunlu olarak bir barış kültüründen
geçen yeni ve beklenen bir hede ir.
Bu hedefin üstesinden gelmeye katkıda bulunmak için, İslâm’ın kalbini teşkil eden tasavvuf
geleneğinin bin yıllık hikme nin mirasına ve bunun yanısıra birçok yıldan beri barış, birlikte
yaşam, kültürler ve dinlerarası diyalog alanındaki aralıksız çabamıza dayanıyoruz. 2009’daki
Alâwiyya tasavvu tarika nın yüzyılının 18’inci tavsiyesine uygun olarak :
“Yarının İslâm’ını taşıyacak ve onun diri bir gücünü teşkil edecek bir Uluslararası Kadınlık
hareka nın oluşması için tefekkürü teşvik etmek ve desteklemek” ve aynı zamanda canlı ve
sorumlu bir mâneviya an is fade ederek, dünya çapında bir ilki gerçekleş riyoruz : Birinci
Uluslararası Kadınlık Kongresi.
Bu kongreyi, özü i bariyle barış unsuru olan kadınlığın enerjisinin ışığı al nda düzenliyoruz ;
amacımız bir barış kültürünün temellerini atmak için tefekkürü sağlamak.
Yeni bir bakışla, yarının toplumunu inşa etmek adına derin bir toplumsal değişikliğe neden
olabiliriz. Kadınların ve erkeklerin rollerinde eşit ve sorumlu olduğu bir toplum ki böylelikle
içimizdeki insanlık yeniden haysiye ni, dengesini ve yara cılığını bulsun. İmzası, “Söz Hakkı
Kadınların” olan bu kongre, aslında tüm insanlık için bir şans r. Kadınlığın ve Müslüman
toplumlarında kadının yeri etra nda işlenen temalar sınırların ve cinslerin ötesine giden bir
evrenselliğe uzanıyor.
Bu inisiya fi desteklemek ve gerçekleşmesinde eşlik etmek için bütün iyi niyetlere, sivil
topluma, karar veren konumda olanlar ile medya kurum ve kuruluşlarına çağrı yapıyoruz.
Kongre Düzenleme Kurulu
1 // SÖZ HAKKI KADINLARIN
Merkezi Mostaganem’de
bulunan, Alâwiyya1 tarika nın
mânevî rehberi olan Şeyh
Khaled Bentounes’in onursal
başkanlığı al nda, bir barış
kültürünün temellerini tefekkür
ve inşa etmek için düzenlenen bir
Uluslararası Kadınlık Kongresidir.
Şeyh Bentounes, aynı zamanda,
Avrupa’da ve Mağrib’te2 bulunan
birçok derneğin kurucusu ve
başkanıdır. “Uluslararası Kadınlık
Kongresi”’nin gâyesi, bir barış
kültürünü inşa etmek için, kadın ve
erkek konuşmacıları, uluslararası
kongre ka lımcılarını bir araya
ge rmek ve böylece kadınlığın
barış taşıyıcı enerjisi etra nda bir
tefekkür zemini oluşturmak r.
Yepyeni bir bakış açısı sayesinde,
yarının toplumunu inşa etmek
adına derin bir toplumsal
değişikliğe neden olabiliriz.
Yani kadınların ve erkeklerin
rollerinde eşit ve sorumlu olduğu
bir toplumu ortaya koyabiliriz
ki; böylelikle insan, onuruna,
dengesine ve yara cılığına yeniden
kavuşabilsin.
Kongrenin yeri
Bu buluşma Cezayir’in
Akdeniz Sahilinin KuzeyBa sında bulunan Oran
şehrinde, 3000 ka lımcıyı
ağırlayabilecek kapasitede
olan ve içinde konferans
ve sergi merkezi barındıran
bir komplekste, 27 Ekim ve
2 Kasım tarihleri arasında
gerçekleşecek r.
Bu etkinlik için seçilen slogan
şudur :
“SÖZ HAKKI KADINLARIN”.
Djanatu al-Arif Vak ve
Uluslararası STK AİSA bu
kongreyi Cezayir, Almanya,
Belçika, Kanada, Fransa, Fas ve
İsviçre temsilcileriyle hazırladılar.
31 Ekim,
Mostaganem’de
bulunan Djanatu al-Arif
Vak ’nın merkezinde bir
huzur sığınağı oluşturan
Debdeba’da ağırlanmanın
ayrıcalığını yaşayacağız.
Böylece kongre nihaye ne
erecek r.
Alâwiyya tarika , Şeyhi uluslararası çapında 20’inci yüzyılın en büyük velilerinden biri olarak tanınan Şeyh Ahmed Ben Mustafa al-Alâwi (18691934) olan, Şâzeliyye-Darkawiyye silsilesinin mirascısıdır.
2
Derneklerin listesi :
. 1981’de kurulan, Les Amis de l’Islam-Europe (Islam-Avrupa’nın Arkadaşları) derneği
. 1991’de kurulan, Cheikh al-Alâwi pour l’Educa on et la Culture Soufie (Eği m ve Tasavvuf Kültürü için Şeyh el-Alâwi) derneği. Web sitesi : www.alawi-asso.org
. 1990’da kurulan, Scouts Musulmans de France (Fransa’nın Müslüman Izcileri) derneği. Web sitesi : scoutsmusulmans.fr
. 1998’de kurulan, Cheikh al-Alâwi pour la Renaissance du Patrimoine Soufi (Tasavvuf Ortak Mirasının Yeniden Doğuşu için Şeyh el-Alâwi) derneği.
Web sitesi : www.assoalawimaroc.com
. Paris’te 1999’da kurulan, Terres d’Europe (Avrupa Toprakları)
. 2001’de kurulan, Associa on Interna onale Soufie Alâwiyya, AISA (Uluslararası Alâwiyya Tasavvuf Derneği). Web sitesi : aisa-net.com
. 2004’te kurulan, Fonda on Méditerranéenne pour le Développement Durable (Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Vak ). Web sitesi : www.djanatualarif.net
. 2006’da kurulan, Thérapie de l’Ame-Europe (Avrupa Nefsin Terapisi). Web sitesi : www.therapiedelame.org
. 2008’de kurulan, Fédera on des Scouts Musulmans d’Europe (Avrupa’nın Müslüman Izcileri Federasyonu)
. 2012’de Fransa’nın Cannes şehrinde kurulan, Fédera on Interna onale Soufie Alâwiyya (Uluslararası Alâwiyya Tasavvuf Federasyonu)
1
4
Şeyh Bentounes 2003’te kurulan Conseil Français du Culte Musulman, CFCM, (Fransız Müslüman Diyanet Kurulu)’nun kurucu üyesidir.
5
en
Düzenley
Djanatu al-Arif (Arifin Cenne )
haysiyetle, güzellikle ve
hikmetle İnsanın inşasına
katkıda bulunmayı amaçlayan
Cezayir hukukuna tabî
olan bir vakı ır. Kadın veya
erkek ayırmaksızın herkesin
daha fazla beraberlik içinde
vatandaşlığı ve birlikte
yaşamı için çaba sarfetmekte
ve buna karşılıklı ilişkileri
ve işbirlikleri doğuran bir
dinamiği destekleyerek katkıda
bulunmaktadır.
l-Arif
a
u
t
a
n
a
j
D
• Kadın veya erkek gelişme
girişimleri taşıyan aktörler
arasında bir ağ ve bağ
kurarak; aynı zamanda
eği m ve buluşmalar,
öğre mler ve işbirlikleri
esnasında.
• Çağımızın haya önem arz
eden konuları hakkında
birçok bilim dallarını
içeren temel ve uygulamalı
araş rmayı destekleyerek.
Djanatu al-Arif
Vallée des Jardins, BP 65 Mostaganem, Cezayir.
e-posta : [email protected]
web sitesi : www.djanatualarif.net
6
r
kuruluşla
TK AISA
S
ı
s
a
r
a
r
a
Ulusl
Vak
• Biyolojik çeşitliliğin
korunmasıyla, çevrenin
korunması için bir
bilinçlenme eği miyle, ve
kamuoyunun duyarlılığını
ar rmasıyla.
• Sanatsal, kültürel, zanaatsal
ve mimarî ortak mirasın
rehabilitasyonu ile.
• Maddî ve gayri maddî
ortak mirasın korunması,
yayımlanması ve bilgisiyle.
Uluslararası STK AİSA’nın aslî
amacı, mânevî ve hümanist
bir mirasa dayanarak ve barış,
insanî onur, halklar arası
yakınlaşma, küresel kardeşlik
alanlarında çaba göstererek,
“Bir birlikte yaşam toplumunun
ortaya çıkması için çalışmak r”.
Kuruluş sebebi, kendisinin
başla ğı ve gerçekleş rdiği
uluslararası çapta projeler
sayesinde insanlığın geleceğini
ilgilendiren 21’inci yüzyılın
toplumsal ve çevresel
meselerinin üstesinden gelmek
için katkıda bulunmak r.
19 Ocak 2014 BM’nin 60
üye ülkeden oluşan bir
komite tara ndan AİSA’ya
“Özel Danışmanlık Statüsü”
verilmiş r. Böylelikle, BM’nin
nezdinde, AİSA resmi olarak
bir akredite iş ortağı olmuştur.
Uluslararası STK sıfa yla,
AİSA mânevî meselelerde,
küresel yöne mde, mânevî ve
dinî kuruluşların rolü, barış,
cinsiyet meseleleri, sosyal
gelişim, ahlâk ve çevre konuları
hakkında BM’nin ilgisini çeken
bir uzmanlığa sahip olarak
tanınmış r. Mânevî boyutun,
evrensel mânasıyla, dünyada
bir barış kültürünün inkişa
için önemli bir etken olduğu
böylece kabul edilmiş r..
Uluslararası STK AİSA
Route de Saclentse, 285, 1996, Saclentse, İsviçre
e-posta : [email protected]
web sitesi : aisa-net.com
7
Bu kongre, birinci defa 2014’te
2 // PROGRAM
K
2-
n
Eks
e
Eksen 4 - Kad
ın
rü
ltü
esi ve açılmas
ı
m
Eksen
kü
lm
tü
ak
e Çağdaşlık
kv
la ilgili Ahl
lıkla ilgili G
el e
lgili perdenin
i
a
l
ör
lık
ınlık ve b
arı
Kad
ş
5
Eği
ve
a
lık
dın
ın
ad
K
-
ne
Ek s e
n3
gerçekleş rilecek bir Barış Kültürü için
Uluslararası Kadınlık Kongresidir ve “Söz hakkı
kadınların”, Kadınlık teması hakkında beş
eksenin mütalaası için adanmış r :
lığa çapraz b
ak
r
Eksen
dın
a
K
a
ışl
1-
Program:
Buluşmalar ve tefekkürler ekseninde
gerçekleşecek r :
• Sabah genel oturumlar
çerçevesinde konferanslar ve fikir
tar şmaları,
• Öğle eksenlerle bağlan lı olan
ka lımcı atölyeler,
• Genel oturumlarda işlenen
konuları devam e rmek ve
açıklamak adına daimî bir sergi,
• Kadınlığın temasını sanatsal bir
zeminde ele alan gece etkinlikleri
8
9
0
ğa
ı
l
n
ı
d
Ka
lar
ş
ı
k
a
zB
a
r
p
a
Ç
28 ekim 2
1
Eksen 1
4
Zihniyetlerin önemli değişimine rağmen, kadınlık ve erkeklik hakkında
basma kalıp görüşler insanlığın ortak ha zasında yıllardan beri
yerleşmiş r. Bu görüşler kadının sadece dış görünüşüne odaklı sığ ve
üstünkörü bir izlenimi yansı yor ki, bu hem insanın kendi varlığında
ve toplumda bir dengesizliğe sebep olmakta, hem de cinsler arası
karşıtlığı ar rmaktadır. Bir yandan insanlığın kadınlığa yönel ği çeşitli
çapraz bakışlarla ve öte yandan aslî birliğin bilincine geri dönüşle,
kadınlığın ve erkekliğin uzlaşması için çaba sarfedilmelidir.
Oturum başkanı -- Djibril Sène
Olfa Youssef (TN)
Yüksek ögre m profesörü, dilbilimi konusunda yazar, psikanalist ve
İslâmolog. Birçok edebiyat kurullarında ve bilimsel kurullarda üye,
araş rmalarını dinî düşünce, medeniyetler arası diyalog, kadınların
sorunları, eği m ve topluluk üzerine odaklıyor.
Houria Abdelouahed (FR)
CNRS üyesi (Fransa Ulusal Bilimsel Araş rma
Merkezi) Ehl-i Kitap Dinleri Merkezinde. ParisDiderot Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Araş rma
Bölümü’nde Doçent, psikanalist ve çevirmen.
Nadia Aït Zaï (CZ)
Hukukçu, avukat ve Hukuk Fakültesi’nde öğretmen.
Mağrib-eşitlik kolek fin üyesi, Çocuk ve Kadın
Hakları Üzerine Bilgilendirme ve Dokümantasyon
Merkezi Başkanı (Ciddef).
Atölye 1 : Kadınlara uygulanan her türlü şiddet için hangi çözümler mümkün?
Imane Hayef, BM'nin temsilcisi (CZ), Anissa Sma -Bellahsene (Femmes
Algériennes [Cezayirli Kadınlar] Derneği, Wassila ağı), Nadia Aït Zai (CZ)
Kadın olmak mı veya gösterişini mi yapmak?
Olfa Youssef (TN)
Atölye 2 : Kadınlarla ilgili basma kalıp görüşlerden kopmak
Issam Toualbi-Thaâlibî (DZ), Bénédicte De Navacelle (FR)
Kadınlık-erkeklik cinsinin ötesinde
Audrey Fella (FR)
Atölye 3 : Rollerin ve sorumlulukların daha iyi paylaşımı
Wassyla Tamzali (DZ), Valérie Colin-Simard (FR)
Kadınlığın ve erkekliğin bir barış aracı olarak uzlaşması
Valérie Colin-Simard (FR)
Atölye 4 : Kadın bakış açısıyla mis sizm
Houria Abdelouahed (FR), Audrey Fella (FR), Eric Geoffroy (FR), Manijeh Nouri (FR)
Fikir tar şması
Atölye 5 : Kur’an’da kadınlık
Tahar Gaïd (CZ), Carmen Del Río Pereda (ES)
Atölye 6 : Ana ile kutsal ile şim
Ivãn Rendõn Llamas (ES)
10
11
İ
Köklü değişimi tanıyan bir dünyada, insanî değerleri aktarmak
için bilinçli bir eği mi nasıl geliş rmeli? Tüke cilik hastalığına
tutulmuş bir toplum içinde çocuklarımızı nasıl hür ve sorumlu
varlıklar yapabiliriz ?
“Eği min anahtarlarını tutan, dünyanın anahtarlarını tutar.”
(Nelson Mandela)
1
ve
Eği m
- Eksen 3
4
ıkla
l
n
ı
d
Ka
ek
n
e
l
e
G
İlgili
29 ekim 20
kla
ı
l
n
ı
d
Ka
lak
h
A
i
l
i
lg
29 ekim 20
1
- Eksen 2
4
ve
aşlık
d
ğ
a
Ç
Gelenek ve Çağdaşlık : Uyuşma yahut ayrılık? İnsanî vasıflardan
uzaklaşan bu dünyada, insanî ve evrensel değerlerin mânası
üzerinde düşünmek büyük önem arz ediyor. Birlikte bir barış
dünyası inşa etmek için herkesin ortaklaşa paylaş ğı değerleri ve
hikmetleri nasıl gün ışığına çıkarabiliriz?
Oturum başkanı -- Khadidja Terki
Oturum başkanı -- Olfa Youssef
Hoda Darwish (MIS)
Farida Sellal (DZ)
Mısır’da Zagazig Üniversitesi’nde Asya üzerine
ve Etüd Ens tüsü’nün Dekanı.
Farida Sellal Hanım, İle şim alanında mühendis r. ‘Mikroelektronik’ alanında
mas rını, ‘yarı iletkenler’ konusunda doktorasını tamamlamış r. Firmaların
yenilenmesi ve yeniden yapılandırılması konularında uzmandır. Ayrıca uluslararası
danışmandır. İnsanlığın dünyevî mirasının yok olmaya yüz tutmuş eski bir parçası
olan « Imzad » adlı müzik âle nin tanımlanmasını gerçekleş rmiş olan « Izmad’ı
Kurtaralım Derneği » nin kurucusu ve günümüzdeki başkanıdır.
Mustapha Cherif (DZ)
Felsefeci, insan ve sosyal bilimlerinde araş rmacı, pedagog,
dinler arası diyalog, eği m, ile şim bilimi ve medeniyetlerin
ve dinlerin karşılaş rmalı etüdü üzerine uzman.
Gunter Pauli (BE)
Çevreci, mavi ekonomi kavramının öncüsü. INSEAD’dan mezun olan
Gunter Pauli, yıllardan beri kendisini kalkınma modellerimize alterna f
çözümlerin arayışına adamış r.
Tareq Oubrou (FR)
İlahiyatçı, Bordeaux Büyük Cami’nin İmamı. “Imams de
France” (Fransa’nın İmamları) derneğinin eski başkanı. UOIF’e
(Fransa’nın Islamî Teşkilatlar Birliği) bağlı olan AMG’nin
(Gironde ilinin Müslümanların Derneği) üyesi.
Fatma Oussedik (CZ)
Cezayir Üniversitesi’nde Sosyoloji Profesörü. Ana araş rma alanları
Arap ve Müslüman dünyasında kadının kimliği ve konumu ve Akdeniz
dünyasında çokkültürlük üzerine odaklanmaktadır.
Eği mde ahlâkî değerler için hangi roller verilmeli?
Hoda Darwish (MIS)
Medya ve İnsânî değerler
Patrick Busquet (KAN)
Kadınlığın barışa katkısı
Leila Zerrougui (CZ, ‘Savaş Dönemlerinde Çocukların Kaderi’ isimli Birleşmiş Milletler
Bürosu’nun Genel Sekreter Temsilcisi)
Eği m sistemini yeniden gözden geçirmek için hangi reformlar gerekli?
Mustapha Cherif (CZ)
Geleneğin ve Çağdaşlığın birbirlerini zenginleş rdiği zaman
Fatma Oussedik (CZ)
Fikir tar şması
Çağdaşlığın ötesinde yarının vizyonu
Gunter Pauli (BE)
Atölye 1 : Bir uyanma pedagojisi etra nda
Malika Boudalia (DZ), Nadia Mimouni (FR), Rachid Benzine (FR)
Açık oturum : Haberi insanın hizme ne sunmak için ne yapmalı?
Patrick Busquet (CD) (Kırlangıç Dernegi), Abrous Outoudert (DZ) (Özgürlük), Cherif Lahdiri
(DZ) (EL-Watan), Kamel Daoud (DZ) (Günbegün Oran), Bouziane Ben Achour (DZ) (El
Djoumhouria), Leïla Boukli (DZ)
Atölye 3 : Nesiller arası tabusuz fikir tar şması
Gençler ve :
poli ka - Aissa Belmekki (DZ), pedagog - Mustapha Cherif (DZ),
dinî - Tareq Oubrou (FR) ve Abderrazak Guessoum (DZ)
12
Fikir tar şması
Atölye 1 : Gelenek, din ve çağdaşlık arasındaki mesele
Iqbal Gharbi (TN), Karima Ramdani (FR)
Atölye 2 : Gelenekçi Toplumlarda Mânevî Aktarım
Farida Sellal (CZ), Elisabeth Inandiak (FR, ID)
Atölye 3 : Günümüzde an’anelerin ve geleneklerin aktarımı
Fatma Oussedik (CZ)
13
4
se
-- E k n 4
30 ekim 20
1
sı
s
la
e
k
ı
m
l
l
n
ü
ı
Ört
Kad
n
i
n
rde
e
P
i
l
i
İlg
a
m
l
ı
ç
a
i ve
Örtünün örtülmesinin ve açılmasının dinî, kültürel, mânevî
mânası hakkında açık ve yapıcı bir diyalogun temellerini atmak
isteyen birçok kadın var. Tarih boyunca peyderpey eklenen
tabuları kaldıralım. Kadınların kendi tarihlerine, haklarına,
haysiyetlerine yeniden sahip çıkmaları için onların hakkında
biriken « sahte hakikatleri » yeniden gözden geçirelim.
Oturum başkanı -- Abderrazak Guessoum
Wassyla Tamzali (CZ)
Eski avukat, gazeteci, ve Paris’te UNESCO’da (BM Eği m Bilim ve Kültür Örgütü)
kadınların hakları Müdürü. Yazar ve Akdeniz toplumları arasında diyalog için ve
Mağribli feminist hareke içinde Cezayirli feminist mücadeleci.
Şeyha H.Nur Ar ran (TR)
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi ve Eserleri üzerine uzman. Araş rmacı, yazar,
eğitmen. Merkezi İstanbul’da bulunan “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ
Eği m ve Kültür Derneği” Kurucu Başkanı. Dünya Engelliler Vak
Kurucu Üyesi, Uluslararası Mevlânâ Vak Bilim Kurulu Üyesi ve merkezi
Hollanda’da bulunan Evrensel Sûfi Konseyi Yöne m Kurulu Üyesi.
Youssef Seddik (TN)
Kur’ân konusunda sosyal bilimlerde Doktor. An k
Yunan ve Kur’ân’ın antroplojisi konularında uzman
olan Tunuslu felsefeci ve insan bilimci.
14
Kadın bakış açısıyla Kur’an’ın tevili
Mongia Nefzi Souahi (TN)
Atölye 1 : Günümüzde kadının iç hadı
Olfa Youssef (TN), Youssef Seddik (TN), Amna Nosseir (MIS)
Kadın düşmanı hadisler : kadın görüşüyle bakış
Meriem A a (CZ)
Atölye 2 : Örtünün tarihi
Mongia Nefzi Souahi (TN), Tareq Oubrou (FR), Meriem A a (CZ),
Elizabeth Reichen-Amsler (ISV)
Müslüman kadın bilginler : Üzerine el konmuş bir ha ra
Mohammad Akram Nadwi (ING)
Açık oturum : Mânevî Eği m’de Hanımların yeri
Şeyha Nur Ar ran (TR)
Fikir tar şması
Atölye 4 : Kadın bakış açısıyla kadının konumu ve hakları
Wassyla Tamzali (CZ), Iqbal Gharbi (TN), Issam Toualbi-Thaâlibî (CZ)
15
30 ekim 20
1
- Eksen 5
4
ve
k
ı
l
n
ı
rü
Kad
ü
t
l
ü
K
Barış
Hepimiz barış hakkında konuşuyor ve onu is yoruz. Ama barış nedir ? O sadece
ça şmaların yokluğu değildir. O, kişinin kendisiyle, diğerleriyle ve doğasıyla barışık olduğu
bir haldir, o her an gerekli olan bir şeydir. Barış her şeyle bağı olan bir gerçeklik r. Eği me,
insan haklarının saygısına ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeye dayanan bir
barış kültürünün temellerini nasıl inşa etmeliyiz? Gelin insanlığın menfaa ne olan bir
barış kültürünü nasıl inşa edeceğimiz konusunda birlikte tefekkür edelim.
Oturum başkanı -- Farida Sellal
Keiko Takaki Nakamura (JA)
Japonya’da Oberlin Üniversitesi’nde Uluslararası
Araş rma Okulu’nda profesör.
Kültürel antropolojide yüksek araş rmacı.
Şeyh Khaled Bentounes (CZ)
Yazar, pedagog, konferansçı, ve Alâwiyya tarika nın mürşidi. Hem tefekkür
hem de eylem adamı, daha iyi bir birlikte yaşam sayesinde barışı geliş rmek
için bir çok dernek kurmuştur.
Leila Zerrougui (CZ)
Hukukçu, insan hakları ve yargının yöne mi konularında uzman, çeşitli
hâkimlik mevkilerinde bulundu. Cezayir’de Hukuk Fakültesi’nde hocalık
ve Hâkimler Yüksek Okulu’nda profesörlük yap . BM’nin Genel Sekreteri
tara ndan çocukların ve silahlı ça şmaların özel temsilicisi olarak atandı.
Barış arzusu
Şeyh Khaled Bentounes (CZ)
Yarının ekonomisi için örnek teşkil eden Japon tecrübesi
Keiko Takaki Nakamura (JP)
Bir barış kültürü için pedagoji örneği
Delia Mamon, Graines de Paix (Barış Tohumları) (ISV)
Fikir tar şması
16
Pierre Rabhi (FR)
Biyolog, tarımcı, felsefeci, yazar, gıda güvenliği alanında uluslararası uzman, ve yeryüzü
ve Hümanizm hareka nın öncüsü. Çölleşmeye karşı mücadele için BM’nin Antlaşmasının
hazırlanmasına iş rak ediyor; “Her yerde vaha” kavramını ilk bulan kişi.
Açık oturum : Sürdürülebilir bir barış için hangi değerler gerekli ?
Şeyh Khaled Bentounes (CZ), Leila Zerrougui (CZ), Virginie Larousse (FR)
Atölye 2 : Evrensel değerler taşıyan bir toplum için yeni bir ekonomi vizyonu
Pierre Rabhi (FR)
Açık oturum ve fikir tar şması : Barış kültürünü nasıl inşa etmeli ?
Delia Mamon, Graines de Paix (Barış Tohumları) (ISV), Monique Carmona, Femmes Interna onales
Murs Brisés (Yıkılmış Duvarlar Uluslararası Kadınlar) (FR), Philippe Barthelet (TDA) (FR)
Genel Değerlendirme ve kapanış
17
- MÂNEVÎ G
4
Ü
01
31 ekim
N
2
S
İLER
G
ER
Kongre salonunun yanıbaşında bulunan sergi, kongrenin eksenlerine göre
gerçekleşecek r. Birkaç örnek arz edecek olursak :
Örtünün açılması ve örtülmesi hakkında model teşkil eden bir sergi :
• Gelenekler içinde örtünmenin ve örtünün açılmasının tarihi
• Alim ve mânevî Müslüman kadınların izi
Birçok bilim dalını barındıran bir sergi, Cezayir’den ve başka yerlerden
gelen güzel sanatçılar “kadınlığın sanat’da işlenmesi”
Kadınlığın hüneri üzerine bir sergi
CE
ETKİN
LİK
GE
Bu sergi, kongre boyunca molalar esnasında ziyaret edilebilecek r.
LERİ
Konferans günleri “Kadın” temasını sanatsal
bir şekilde işleyen gece etkinlikleriyle devam
edecek r. Bu gecelerin şu anki programı şöyledir
(teyit edilmelidir) :
Dört evreden oluşan Mostaganem’de bütün bir gün :
• Alâwiyya zâviyesinin ziyare
• Müslüman mânevî kadınları, büyük kadın şahsiyetleri üzerine sergi
• Djanatu al-Arif Vak ’nın ve organik pazarının merkezinin keşfi
• Bir mânevî gece
Her kıtadan gelen kongre ka lımcılarına ve çeşitli ziyaretçilere Alâwiyya zâviyesinin
kapıları açılacak r. Kardeşlik ve paylaşma ruhu içinde, halk, mürşitlerin türbelerini, onlara
ait olmuş eşyalarını, elyazması kitaplar gibi sû geleneğinin ve ortak mirasının çeşitli
simgelerini keşfedebilecek r.
Sû değerlerinin aktarım silsilesinde kadının oynadığı oldukça önemli rol, Cezayirli mânevî
kadınlar üzerine bir sergi vasıtasıyla göz önüne serilecek r. Bu sergide zâviyenin ruhunu
teşkil eden ve Alâwiyya tasavvuf tarika nın kurucusunun evlatlık kızı olan Lalla Kheira’ya
özel bir ehemmiyet verilecek r.
Djanatu al-Arif vak nın merkezinin ziyare yle devam edeceğiz ki; ki burası argan ağacının
ye ş rilmesinin yeniden başla labildiği fidanlığıyla, kır bahçesiyle, organik sebze
bahçesiyle, ve ziyaret için özel olarak tasarlanan yerli organik pazarıyla bir sürdürülebilir
gelişim merkezidir.
Bu gün, çeşitli tasavvuf tarikatlarının mânevî cemiyle nihayete erecek r ve akabinde de
Gourara’nın (Cezayir’in güneyinde) “Ahallil” grubunun sunduğu bir gece etkinliği vuku
bulacak r.
Cezayir mûsıkîsinin engin zenginliğini göz önüne seren 50 müzisyenden
oluşan Cezayir Ulusal Senfonik Orkestrası.
Gelenek ve çağdaşlık arasında Cezayir giysisini gün ışığına koyan
uluslararası moda yara cısı ve Cezayir’in en kıdemlı tasarımcısı olan
Yasmine Chellali yöne minde bir Yüksek Moda defilesi.
Filmler gösterimiyle bir gece etkinliği : “Bir Barış Mâneviya ” ve Eric
Julien’in Kogis’ler hakkında bir belgesel filmi.
Sahne yöne cisi olan Djamel Bensabeur yöne mi al nda geleneksel şarkı
“Medaha es Dahmania” kadın grubuyla birlikte bir “Tarwih” düğün töreni
ve “El Hzam” semboliği.
18
19
web sitesi
www.congres-international-feminin.org
Facebook
www.facebook.com/congresinternationalfeminin
Djanatu al-Arif
Vallée des Jardins, BP 65 Mostaganem, Cezayir.
e-posta : [email protected]
web sitesi : www.djanatualarif.net
Uluslararası STK AİSA
Route de Saclentse, 285, 1996, Saclentse, İsviçre
e-posta : [email protected]
web sitesi : aisa-net.com
Download

söz hakkı kadınların - Congres International Féminin