GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU
Sayı
Konu
: İK- BŞK / 151
:
Tarih
T.C
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü’ne
: 10/10/2014
Kayıt sayısı :091315
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği(2006/12) Tebliğinin ‘İhracatın Gerçekleşmesi’ başlıklı 28.maddesi hükmüne göre
İhracatın gerçekleştirilmesi, dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem
görmüş ürünün, bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi
dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir şeklindedir.
Ancak bu fıkra hükmüne istinaden şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere
gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest
bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında
Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının,
serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak
kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak
üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest
bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin
ihracat taahhüdü kapatılır hükmü yer almaktadır.
Gümrük kanunun 79. ve 108.maddeleri ile bahsi geçen tebliğin 5.maddesinde şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan
ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve
işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca ticaret politikası
önlemlerine tabi tutulmaksızın vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve
ihracat taahhüdünün gerçekleşmesine müteakip alınan teminatın iadesi şeklinde belirtilmiştir.
Bu itibarla, daha evvel 1000 rejim kodu ile serbest bölgelere kati ihracı yapılan ve gerçekte zaten serbest dolaşımda
olan bir eşyanın serbest bölgeye ihracı yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple(tamir, boyama, yeniden düzenleme
vs.) Dahilde İşleme Rejimi İhracat 2006/12 Tebliğinin 14.maddesi kapsamında dahilde işleme izni ile Türkiye’ye
ithali ve Türkiye de yapılan işleme faaliyeti sonucu oluşan asıl işlem görmüş ürünün tekrar serbest bölgeye
ihracatının yapılmasının rejim taahhüdünün yerine getirilmesi bağlamında yeterli olması gerektiği, tebliğin
28.maddesi amir hükmünün serbest dolaşımda olmayan şartlı muafiyet kapsamındaki eşyalar için uygulanabilir
olduğu düşünülmektedir.
Bahse konu ihracat işlemleri uygulama esası için makamları görüşlerinin bildirilmesini emir ve müsaadelerinize arz
ederiz.
Saygılarımızla,
Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan KATTAŞ
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Taşkın DALAY
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin SARIDAĞ
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
www.agm.org.tr
www.bugumder.org
Tel:0 312 213 52 51
www.izmgmd.org.tr
www.mergumder.org.tr
Faks:0 312 213 18 87 Anıt Cad No:8/7 Tandoğan ANKARA
Download

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA