BiOSiS
Biyolojik Ajan Tespit Teknolojisi
BiyoluminesansHü cre+MonoklonalAntikor
Antikor
Biyoluminesans
Hücre
Tespit
Hücresi
BioSiS,genetikolarakö ncedenDNA’sıdeğ iştirilmiş
Biyoluminesanshü creleriletespitedilmesiistenen
mikroorganizmayaspesi ikMonoklonalAntikorların
birliktekullanılmasıilkesiileçalışır.
OncedenhazırlananTespitHü creleri
TanımlamaDisklerininiçidekibilinen
konumlarınayerleştirilir.
TespitHü crelerinintü rleri,TanımlamaDiskinin
hazırlanışınagö redeğ işir.Buö zellik,istenen
BiyolojikAjanlaragö reö zelü retimolanağ ısunar.
Biyolojik
Ajan
Tespit
Hücresi
SAVUNMA SANAYİİ TİC. A.Ş.
DEFENCE INDUSTRY INC.
430nm
Biyoluminesans
TanımlamaDiski’niniçindebulunan
BiyolojikAjan’aspesi ikTespitHü crelerinin
ilgiliBiyolojikAjanilebirleşmesisonucu
TespitHü crelerininiçinden430nm
BiyoluminesansIşıkFotonlarısalınır.
Arjantn Cad. Halıcı sok. No 5/1, G.O.P Çankaya 06680
Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 312 466 4740 Faks : +90 312 466 5966
[email protected]
BiOSiS, Otomatik Örnek Alma Teknolojisi
HavaGirişi
([email protected])
Vakum
Pompası
Vakum
Pompası
BioSiS,gü çlü vakumpompasıile1000m
rakımdadakikada400litrehavayıö rnekleyebilir.
TanımlamaDiskininiçindengeçenhava,Diskin
dö nü şü ilemerkezkaçkuvvetietkisindekalır.
Havadabulunan1-10umboyutlarındaki
partikü llerbuetkiilediskiniçindençıkamazlar.
Buyö ntemile50ACPLAdozundakontamine
edilmişhavadan%98doğ ruluktatestsonuçları
eldeedilebilmektedir.
TanımlamaDiskinin
Dönüşyönü
Tuş
Rs232
LCD
cPU
USB
Trig
ADC
DAQ
PMT
Tanımlama Diski
M
Vakum
Pompası
Hoparlör
SAVUNMA SANAYİİ TİC. A.Ş.
DEFENCE INDUSTRY INC.
M
M
Kontrol
Servoları
BiOSiS Entegrasyon Şeması
BioSiS,yü ksekhassasiyetliPMT(Fotoçoğ altıcıTü p)
ileçokdü şü kBiyoluminesansışımasınıalgılayabilir.
16-bitADC(Analog-Sayısalçevirici)ileyü ksekSNR
seviyelerindeö lçü myapabilir.Sistemeentegreedilmiş
hoparlö rile“seslialarm”veharici“Trig”girişiile
uzaktantestyapabilir.
Arjantn Cad. Halıcı sok. No 5/1, G.O.P Çankaya 06680
Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 312 466 4740 Faks : +90 312 466 5966
[email protected]
Download

Biosis Broşür (pdf) - Biyolojik Ajan Tespit Sistemi