SU YÖNETİMİ PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI - IMPORTANCE OF WATER FOR ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH
İbrahim BAYHAN
Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü
ÖZET
Su canlılığın devamı için zorunlu bir maddedir.
oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında, vücut
sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte artan nüfusa
mevcut su kaynaklan hızla kirletilmektedir. Buna
kullanımı ve mevcut su kaynaklarının korunmasının
dünyada ve ülkemizde suyun daha etkin kullanımı
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Besinlerin vücutta taşınmasında, sindirilmesinde,
ısısının düzenlenmesinde vb. su kullanılır. Hızlı
bağlı olarak hem su ihtiyacı artmakta hem de
benzer sebeplerden dolayı suyun daha verimli
önemi her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla
ve su kaynaklarının korunmasına yönelik olarak
Bu çerçevede kurumumuz Avrupa Birliği müktesebatı doğrultusunda 98/83/EC İçme Suları Direktifi,
2006/7/EC
Yüzme
Suları
Direktifi ve
80/777/EC
Mineralli Sular
Direktifi çerçevesinde
çeşitli
programların uygulanması yapılmış ve yönetmelikler oluşturulmuştur. Ancak suyun etkin kullanımı
ve halka sağlıklı ve güvenilir su sağlama konusundaki sorunlar tam anlamıyla çözülememiştir. Çünkü
oluşturulan bu yönetmeliklerin uygulanmasında aksaklıklar meydana gelmektedir. Halka sağlıklı ve
güvenilir su sağlamakla görevli kurumlar olan yerel yönetimler bu konuda gerekli hassasiyeti
göstermekte yetersiz kalmaktadır. Bu konuda uzman personel istihdamında gerekli duyarlılığı göstermemektedirler.
Ayrıca kırsal yerleşim yerlerinde hatta bazı ilçelerde bile su yerel İdarelerce sayaç takılmadan
kullanıma verilmekte bu durum hem su tüketimini arttırmakta hem de sağlıklı su temini için
gereken
finansal
kaynağın
sağlanmasında
güçlükler
ortaya
çıkmasına
neden
olmaktadır.
Su
dezenfeksiyonundakl bu aksaklıklar;
1 - Sudan Kaynaklanan Hastalıklar: Tifo, Kolera
2 - Su Yokluğundan Kaynaklanan Hastalıklar: Trahom, barsak hastalıkları
3 - Suda Yaşayan Canlılarla Bulaşan Hastalıklar: Midyeler, salyangozlar {Şistosomiyazis, tifo ve viral hepatit)
4 - Su ile Bağlantılı Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar: Sıtma
Sularla Bulaşan Hastalıklar
 a) Salmonella: Yiyecek zehirlenmelerine sebep olurlar
 b) Shigella: Bakteriyel dizanteriye sebep olur.
 Vibrio organizmalar: Koleraya sebep olur.
 Campylobacter bacteria: Mide ve bağırsaklarda yaşar, ülsere sebep olur
 Sülfür bakterisi: Suya çürük yumurta kokusu verir. Son derece hızlı bir şekilde korozyona sebep
olur
 Actinomycetes: Suya kötü koku ve tat verir.
 Leptospira: Leptospirosis'e neden olan bu bakteri kan dolaşımına derideki sıyrıklardan veya mukozadan
girmekte böbrek, karaciğer ve merkezi sinir sistemini etkileyen akut enfeksiyonlara neden olmaktadır
Mevcut mevzuatların uygulanmasındaki aksaklıklara diğer bir örnek de izinsiz ve gelişi güzel açılan
su kuyuları ve bu kuyular vasıtasıyla yer altı sularının gelişigüzel kullanımı ve tüketilmesidir.
Bilinçsizce açılan ve gerek tarımsal sulamada ve gerekse içme-kullanma amacıyla kullanılan bu sular
mevcut
su
kaynaklarının
tükenmesine
ve
dönüşü
olmayan
kirlenmeler
sebep
olmaktadır.
r
Müdürlüğümüzce düzenli olarak yapılan izlemle e dayalı olarak alınan su numunelerinin yapılan
analiz sonuçlarında özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde yer altı sularında yüksek
oranda (Merkez Akdilek Köyü) 269 mg/L nitrat tespit edilmiştir. Harran Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Çevre Mühendisliği öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. M İrfan YEŞİLNACAR hocamızın "Harran Ovası
Yeraltı Suyunun Araştırılması" isimli çalışmasında da bu durum tespit edilmiştir.
Suyun verimli kullanımı halka ve gelecek kuşaklara sağlıklı ve yeterli suyun sağlanması amacıyla
buna benzer çalıştayların yapılması, ortaya çıkan sonuçların ve önerilerin titizlikle uygulanması
büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda bu çalıştayda emeği geçen herkese şükranlarımı
sunuyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum.
Download

SU YÖNETİMİ PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI