26.06/417
T.C.
KÜLTÜR VE TU RİZM BAKANLIĞI
ESK İŞEH İR KÜLTÜR V AR LIK LA RIN I KO RUM A BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 18.04.2014—120
Karar Tarih ve no : 18.04.2014 - 2398
T oplantı Yeri
ESK İŞEH İR
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, K aym az M ahallesi’nde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Y üksek Kurulunun 27/07/1981 tarih, A-3012 sayılı kararı ile tescilli, 26/03/2012 tarih, 848 sayılı
kararım ızla sit sınırları belirlenen K aym az H öy ü k -1 I. (Bir) Derece A rkeolojik Sit sınırlarında
yapılan izinsiz uygulama konusundaki 21.02.2014 tarih ve 2207 sayılı Kurul kararının yeniden
değerlendirilm esi istemine ilişkin Bakanlığım ız K ültür Varlıkları ve M üzeler Genel M üdürlüğü'nün
27/03/2014 tarih, 59077742-165/ 61115 sayılı yazısı, 07/04/2014 tarih, 2511 sayılı dosya inceleme
raporu okundu, güncellenen sit sınırı paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonunda;
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, K aym az M ahallesi’nde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Y üksek K urulunun 27.07.1981 tarih, A-3012 sayılı kararı ile tescilli, Kurulum uzun 26/03/2012 tarih,
848 sayılı kararıyla sit sınırları belirlenen K aym az H öyük-1 I. (Bir) Derece A rkeolojik Siti sınırları
içerisinde kısmen yer alan 1541, 1542, 1543 parsellerde 2863 sayılı Kanun'un 9. m addesinde yer alan
" ... Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alman
kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınm az kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile
sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulam az, bunlar yeniden kullanım a açılam az veya
kullanım ları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tam am en yıkma,
yakm a, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdehale say ılır..." hükümlerine m uhalefet edilmiş
olm ası nedeniyle izinsiz uygulam aya ilişkin sorum lular hakkında yasal soruşturma başlatılm asına,
anılan soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin Kurul M üdürlüğüne bilgi verilmesine, yukarıda sözü
edilen K ararım ızla güncellenen sit sınırlarına ilişkin hazırlanan koordinatlı sit sınırı paftasının uygun
olduğuna; Sit sınırları içerisinde Kurulum uzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede
bulunulm am asına karar verildi.
-i I
' / Ka^ahüsayfalkı
' ■
- vAk•\ •
./ *
J \ V
\ v, V - < ^ r 4 f - -... 'İV "
i W \ / ' .... -n 7/1 )P1M
\ \ \
\ y
X
i
/
kt
IA
>i
f~ "J
—'■
\ /
\ / ^
V
*i
""V <.
\
Mİ
\i
p w ^
t S K JİŞEH
L Ş t H İR
l K 11,1
İ V K J I ^ I Ö A K . İLÇE
41
ESK
İLİ D
SİVRİHİSAR
Sİ
/[
Y M A Z MAHALLESİ
M AHALLESİ K
KAYM
KAYMAZ
A \M AZ
A # H Ö Y_t]K
n -î
I
^
V
_
v
V X /
11 îi
m
\ i'
w
j {
^
\
/
‘
. . . , ¿ 1 ..........I. (BİR) DERECE Ar Sk EOL ^JİKSŞIT} S I N I R I ^
t?**
/
""h- • v
\
Â. 1
jp v
C-
BİR (I) DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
PROJEKSİYON:
UTM(Universal Transvers Merkator 6}
DATUU:
DİLİM NO:
EUROPEAH 1950
DOM:
33
İLİ:
ESKİŞEHİR
36
İLÇESİ:
SİVRİHİSAR
MAH/KÖY:
K AYM A Z BELDESİ
P A FTA
I26-D3
ADA:
PARSEL:
ÖLÇEK:
, '“I (fi
1/25000
LEJANT:
■£X
İR V E T U R İZ M B A K İiN U Ğ I
K Ü L T Ü R VA R L IK L A .R I V E JVfÜZELE R Ç E N E K M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü
¡ E S K İ Ş E H İ R K Ü L T Ü R - V A I K L A R I N I K O R U M A B Ö L G > * m U U Î ’frt
18^04.2014 T A R İH V E '2398 S A Y fC T K A R A R 4
x
'
» y - y
K A Y M A Z HOYÜK-1
K O O R D İN A T L A R
/
«D
ADI:
DERECESİ:
lirdir
A
a
-■'-■-¿t-
% t
-
îStoteaNo
y
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
14 ’
15
16
17
18
341936.422
342148.545
342329.324
342499.533
342653.826
343044.702
342850.074
341876.173
341523.655
341594.509
341841.184
342573.829
342533.223
342464.845
342393.195
342345.453
X
4375628.399
4375659.744
4375629.128
4375567.168
4375524.038
4375378.695
4375134.498
4374852.630
4375087.059
4375192.902
4375456.197
4374846.419
4374857.209
4374806.303
4374740.323
4374685.187
_____________________HAZIRLAYAN____________
E skişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'
21.02.2014 tarih, 2207 sayılı Kararı uyarınca
nun
hazırlanmıştır.
1
Download

Eskişehir Sivrihisar Kaymaz Mahallesi Kaymaz Höyük Sit Sınırı