]kas myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa© sIlani yacam.
Tutiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa© sIlani yacam.
ttiym,i myM Penþ visMu visuM rkçntßay tisreNn sh bBa© sIlani yacam.
ERbza ; sUmeKarB/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn
´RBHkruNaTaMgLay sUmnUvsIlTaMgLay5 mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_
edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg²Kña/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn
´RBHkruNaTaMgLay sUmnUvsIlTaMgLay5 mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_
edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg²Kña CaKRmb; BIrdgpg.
´RBHkruNaTaMgLay sUmnUvsIlTaMgLay5 mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_
edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg²Kña CaKRmb; bIdgpg.
dkRsg´nigcgRkgeday¹áT v¨an´ G)ug GacarüTI1sRmab´vtþFmµraram Rkugsþúktun rdækalIhVrnIj¨a B¿s¿2543
vaycmøgdak´eKhTMBr& vtþ eday¹RB¼kruNa¹áT Giun lI éf¶TI26 Exemsa qñaM2012
6
Download

kas myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa© sIlani yacam