Vize ??lemleri Vize Ba?vurusu ve Vize Almak için gerekli belgeler
Schengen vize i?lemleri ve vize uygulamalar?yla alakal? bilgi payla??m, Ayr?ca Vize
Ba?vurusu yapabilece?iniz, Yetkili vize acentas?n?n websitesi.
http://www.vizem.gen.tr
K?rm?z? pasaport nedir? Kimlere verilir?
K?rm?z? / Diplomatik pasaport nedir? Kimler alabilir? Ne gibi avantajlar? vard?r? Türk k?rm?z? /
diplomatik pasaportlar?na yurtd???nda en çok önem veren ülkeler hangileridir gibi sorulara
cevap alabilece?iniz de?erli bir yaz? yazd?k.
=== ÖNEML? NOT ===
Bu yaz? Pasaport almak isteyenler için bilgilendirme amaçl? yaz?lm??t?r. Acentam?z Pasaport
i?lemlerinizi gerçekle?tirmemektedir. Pasaport i?lemleri için Lütfen telefon açmay?n?z, soru
sormay?n?z, Yaz? sadece bilgilendirme amaçl?d?r.
D??i?leri Bakanl??? ile yurtd??? ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklar?
taraf?ndan verilen bir pasaport olma özelli?ine sahiptir. K?rm?z? pasaportlar / Diplomatik
Pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya yolculuklar?n?n
önemine göre, bir yolcululuk veya seyahate özel olmak üzere veya en az ?ki y?l için, kal?c?
veya uzun süreli göreve gidenlere de en az Dört y?l için geçerli olmak üzere verilip,gerekirse 3
defa temdit olundu?u da görülmü?tür.
K?rm?z? Pasaport kimlere verilir?
Türkiye büyük millet meclisi üyelerine yani Milletvekillerine
TBMM (Türkiye büyük millet meclisi) Üyesi olmayan Bakanlara
Askeri Yarg?tay - Askeri Yüksek idare mahkemesi Üyelerine
Dan??tay, Yarg?tay ve Say??tay mahkemesi üyelerine
Genel kurmay bir ve ikinci ba?kan?na
Yukar?da ki çe?itli mahkeme kurumlar?n?n eski ba?kanlar?na
Diyanet i?leri ba?kan?na
Büyükelçilere
D?? temsilciliklerde memur, mu?avir olarak çal??an ki?ilere
Siyasi çe?itli kurye ve görevlilere
D??i?leri bakanl??? mensup ya da çal??an ki?ilere
Yukar?da ki konumda bulunan ve devlet taraf?ndan özel olarak görevlendirilen ki?ilere k?rm?z?
pasaport verilir. Bunlar?n d???nda yukar?daki meslek gruplar?ndan herkesin e?lerine k?rm?z?
pasaport istek dahilinde verilebilir.
K?rm?z? Pasaport / Diplomatik Pasaport alan kimselerin s?fat ve vazifeleri devam etti?i
müddetçe yanlar?nda ya?ay?p evli bulunmayan ve i? sahibi olmayan k?z çocuklar?na ve yine
yanlar?nda ya?ay?p, re?it bulunmayan erkek çocuklar?na dahi K?rm?z? Pasaport / Diplomatik
Pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlar?n?n refakat hanesine kaydedilir.
K?rm?z? Pasaport / Diplomatik Pasaportlar?n refakat hanesine kay?tl? bulunanlar pasaport
sahibi ile birlikte seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.
K?rm?z? Pasaport / Diplomatik Pasaportlarda, sahiplerine veya varsa refakat hanesine kay?tl?
bulunanlar?n birer adet foto?raflar?n?n pasaport üzerinde olmas? laz?md?r.
Vize uygulamalar?nda gözlenen sürekli de?i?im nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin
Büyükelçili?i ile temas kurulmas? tavsiye olunur.
K?rm?z? Pasaport / Diplomatik Pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi de?ildir.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Kırmızı pasaport nedir? Kimlere verilir?