C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Afet Sonrasý Ýlk Müdahale Kapasitesinin
Arttýrýlmasý (ASÝMKA) Projesi
Mahalle Afet Gönüllüleri
Baþvuru ve Detaylý Bilgi için;
Mahalle Muhtarlýklarý
veya
www.asimka.org
Ýstanbul Kalkýnma Ajansý tarafýndan
desteklenen “Afet Sonrasý Ýlk Müdahale
Kapasitesinin Arttýrýlmasý (ASÝMKA)” projesi
kapsamýnda hazýrlanan bu yayýnýn içeriði
Ýstanbul Kalkýnma Ajansý veya
Kalkýnma Bakanlýðý’nýn görüþlerini
yansýtmamakta olup, içeri k i le i lgi li tek
sorumluluk Kaðýthane Belediyesi ve
MAG Vakfý’na aittir.
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Download

Mahalle Afet Gönüllüleri - ASİMKA Afet Sonrası İlk Müdahale